Bài tập hóa học nâng cao Chuyên đề Hữu cơ

Câu 1: Streptimidon là một loại chất kháng sinh có công thức như sau:

 a. Mô tả các trung tâm lập thể của Streptimidon bằng kí hiệu E, Z và R, S.

b. Streptimidon có bao nhiêu đồng phân lập thể, trong đó có bao nhiêu đồng phân enan và bao nhiêu đồng phân dia.

Câu 2: So sánh và giải thích:

a. Nhiệt độ sôi của các chất sau: xyclopentan, tetrahiđrofuran và piroliđin.

b. Độ mạnh tính bazơ của: đimetylamin, piperiđin và piriđin

Câu 3: Chất (–)–Nicotin là một loại ankaloit có trong thuốc lá và có thể được tổng hợp theo cách sau:

(1) Axit nicotinic (3-pyridincacboxylic) + SO2Cl2 nicotinyl clorua (C6H4ONCl)

(2) Nicotinyl clorua + C2H5OCH2CH2CdCl G (C11H15ON2), một xeton

(3) G + NH3 H (C11H18ON2)

(4) H + HBr I (C9H12N2) + etyl bromua

(5) I + CH3I, NaOH (±)–nicotin (C10H14N2)

Xác định cấu trúc của (±)–nicotin và hoàn thành các phương trình phản ứng trên.

 

doc14 trang | Chia sẻ: nhuquynh2112 | Lượt xem: 2156 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập hóa học nâng cao Chuyên đề Hữu cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
arit có tính khử. Oxi hóa Y bằng HNO3 loãng, nóng thu được một điaxit M (C6H10O8) không có tính quang hoạt. Làm giảm mạch của monosaccarit Y để chuyển nhóm –CH(OH)CHO thành nhóm –CHO (thoái phân Ruff) thì thu được monosaccarit Z (C5H10O5). Z bị oxi hóa bởi HNO3 loãng, nóng cho điaxit N (C5H8O7) có tính quang hoạt. Cho X tác dụng với CH3Br trong môi trường bazơ sinh ra P. Chất P tác dụng với dung dịch HCl loãng tạo ra Q ; chất hữu cơ Q bị oxi hóa bởi HNO3 loãng, nóng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có axit 2,3-đimetoxibutanđioic và axit 2,3-đimetoxipropanoic. Xác định X, Y, Z, M, N Câu 41: Xét phản ứng thế: có biểu thức tốc độ phản ứng là: v = k[RCl] hoặc Cho một ví dụ cụ thể về RCl trong mỗi trường hợp, giải thích Sự dung môi giải của tert-Butyl bromua trong axit axetic xảy ra theo cơ chế như sau: Hãy giải thích tại sao, khi tăng hàm lượng Natriaxetat thì không làm tăng tốc độ phản ứng. Câu 42: Đimetyl hóa iso-butilen (X) trong dung dịch H2SO4 60% thu được hợp chất A mạch hở có công thức phân tử là C8H16. Hiđro hóa A thu được B là 2,2,4-trimetylpentan. Nếu dùng Y là iso-butan tác dụng với X cũng thu được B khi có xúc tác HF Viết các phương trình phản ứng xảy ra Trình bày cơ chế phản ứng XA và YB Thành phần % của B trong xăng gọi là gì? Ứng dụng của B trong xăng? Câu 43: Hợp chất A có CTPT C4H8O3 quang hoạt, tan tốt trong nước tạo dung dịch có môi trường axit. Khi bị đốt nóng A tạo ra chất B có CTPT C4H6O2 không quang hoạt, ít tan trong nước (dung dịch có môi trường axit). B phản ứng với KMnO4 dễ hơn A. Khi bị oxi hóa bằng dung dịch axit cromic loãng thì chất A biến thành chất lỏng C có CTPT là C3H6O. Biết C có nhiệt độ sôi thấp, không làm mất màu dung dịch KMnO4 nhưng phản ứng với I2 trong NaOH tạo ra kết tủa màu vàng. Xác định CTCT của A, B, C và viết các phương trình phản ứng xảy ra. đặc dư Câu 44: Hợp chất A (C18H18O2Br2) phản ứng được với dung dịch NaOH nóng. Cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch axit vô cơ loãng thu được chất B (C9H9O2Br) và C ( C9H11OBr). Oxi hóa B hoặc C đều thu được axit p-Brombenzoic. Oxi hóa C trong điều kiện thích hợp sẽ chuyển thành B. Từ B thực hiện chuyển hóa sau: Biết D chứa một nguyên tử Clo trong phân tử. Các sản phẩm ghi trên sơ đồ đều là sản phẩm chính Viết CTCT của A, B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. G, H có đồng phân hình học không. So sánh nhiệt độ nóng chảy của B và C. Giải thích Câu 45: Khi cho amoniac phản ứng cộng với axetanđehit thu được sản phẩm không bền A, sản phẩm này dễ bị tách nước thành B. B dễ dàng trime hóa cho sản phẩm C là triazin. Mặt khác nếu cho amoniac ngưng tụ với fomanđehit sẽ thu được sản phẩm D (urotropin) có CTPT là C6H12N4. Chất D có khả năng tác dụng với axit nitric trong anhiđrit axetic tạo ra E (hexogen hay xiclonit) là chất nổ mạnh được dùng trong đại chiến thế giới thứ II theo sơ đồ: C6H12N4 + 3HNO3 E + 3HCHO + NH3. Xác định A, B, C, D, E và viết các phương trình phản ứng xảy ra. Câu 46: Tách hỗn hợp các chất sau: hexan-2-on ; hexan-3-on ; axit fomic ; axit trietylaxetic Câu 47: dư Trùng ngưng +X + CuO, to Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: C (etilen glicol điaxetat) 2HCHOAB D (poliete) E F (axit đa chức) G Câu 48: Khi cho PVC tác dụng với Zn trong rượu thì tách ra được ZnCl2 và thu được polime có chứa 20,82% clo. Polime không chứa nối đôi và không có tính dẻo như PVC. Kết quả trên cho biết gì về cấu tạo của polime mới thu được. Tính % mắc xích vinyl clorua đã bị tách clo bởi Zn. Câu 49: Xử lí - halogen xeton với bazơ mạnh tạo thành các sản phẩm chuyển vị. Sự chuyển vị này gọi là phản ứng Favorski. - cloxiclohexanon sẽ chuyển vị thành metylxiclopentancacboxilat khi có mặt CH3ONa trong ete. Hãy xác định cơ chế của phản ứng này. Câu 50: Viết sơ đồ điều chế các chất sau đây: 1,2,3 – tribrômbenzen từ axêtilen và các hoá chất cần thiết khác. Axit m –toluic từ benzen và các hoá chất cần thiết khác. Câu 51: Hãy đề nghị cơ chế phản ứng khử nước (H+) của Butan–1–ol tạo (trans)–but– 2–en 3,3–đimetylbutan–2–ol tạo 2,3–đimêtylbut– 2–en Câu 52: Hoàn thành các sơ đồ: Tìm A, B, C và hoàn thành sơ đồ sau: Tìm các chất A, B, C, D, E, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: HNO3 1:1 C D Na2Cr2O4 E F Câu 53: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử dạng CxHyOz trong đó oxi chiếm 29,0909% về khối lượng. Biết A có thể phản ứng với dung dịch NaOH với tỉ lệ 1:2, phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1:3. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A. Câu 54: So sánh tính bazơ của các chất sau và giải thích: CH3NH2, NH3, (CH3)2NH, C2H5NH2, C6H5NH2, (C6H5)2NH, NaOH, C2H5ONa Câu 55: Viết công thức cấu tạo của các chất hữu cơ có tên gọi sau: Spiro-[3,4]-oct-1-en (R)-3-clobut-1-en Câu 56: Inden coù coâng thöùc phaân töû C9H8 coù caùc tính chaát sau: Laøm nhaït maøu dung dòch nöôùc broâm, dung dòch nöôùc thuoác tím. Haáp thuï nhanh 1 mol H2 taïo thaønh Indan (C9H10). Taùc duïng vôùi H2 dö (xt Ni, t0) taïo hôïp chaát C9H16. Bò oâxi hoaù bôûi KMnO4/H2SO4 taïo axit Phtalic Xaùc ñònh Coâng thöùc caáu taïo cuûa Inden. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra. Câu 57: So saùnh khaû naêng phaûn öùng theá electrophin cuûa Naphtalen vôùi Benzen. So saùnh khaû naêng phaûn öùng (coù giaûi thích) theá electrophin ôû vò trí vaø vò trí cuûa naphtalen. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá ra caùc daãn xuaát ñinitronaphtalen vaø axit naphtalenñisunfonic töø naphtalen. Câu 58: Oxi ho¸ 150 mg amiloz¬ bëi NaIO4 thu ®­îc 0,0045 mmol axit fomic. TÝnh sè l­îng trung b×nh c¸c gèc glucoz¬ trong ph©n tö amiloz¬; biÕt r»ng khi oxi ho¸ 1 mol amiloz¬ b»ng NaIO4, sè gèc glucoz¬ ®Çu m¹ch t¹o ra 1 mol axit fomic, sè gèc glucoz¬ cuèi m¹ch t¹o ra 2 mol axit fomic. ViÕt s¬ ®å c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. Câu 59: Từ CH4, các chất vô cơ, xúc tác và các điều kiện phản ứng cần thiết, viết sơ đồ điều chế các chất hữu cơ sau: PPM, PVA, DDT Câu 60: ViÕt s¬ ®å c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng chuyÓn D-glucoz¬ thµnh L-guloz¬ cã c«ng thøc dưới Câu 61: Hîp chÊt A (C5H11O2N) lµ mét chÊt láng quang ho¹t. Khö A b»ng H2 cã xóc t¸c Ni sÏ ®­îc B (C5H13N) quang ho¹t. Cho B t¸c dông víi axit HNO2 thu ®­îc hçn hîp gåm ancol C quang ho¹t vµ ancol tert-amylic (2-metyl-2-butanol). X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A. Dïng c«ng thøc cÊu t¹o, viÕt ph­¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng t¹o thµnh B, C vµ ancol tert-amylic tõ A. Câu 62: Hîp chÊt A (C5H9OBr) khi t¸c dông víi dung dÞch ièt trong kiÒm t¹o kÕt tña mµu vµng. A t¸c dông víi dung dÞch NaOH t¹o ra 2 xeton B vµ C cïng cã c«ng thøc ph©n tö C5H8O. B, C ®Òu kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch kalipemanganat ë l¹nh, chØ cã B t¹o kÕt tña mµu vµng víi dung dÞch ièt trong kiÒm. Cho B t¸c dông víi CH3MgBr råi víi H2O th× ®­îc D (C6H12O). D t¸c dông víi HBr t¹o ra hai ®ång ph©n cÊu t¹o E vµ F cã c«ng thøc ph©n tö C6H11Br trong ®ã chØ cã E lµm mÊt mµu dung dÞch kali pemanganat ë l¹nh. Dïng c«ng thøc cÊu t¹o, viÕt s¬ ®å ph¶n øng tõ A t¹o thµnh B, C, D, E, F. ViÕt tªn A vµ D theo danh ph¸p IUPAC. Câu 63: Monosaccarit A (®Æt lµ glicoz¬ A) cã tªn lµ (2S,3R , 4S , 5R)-2,3,4,5,6-pentahi®roxihexanal. Khi ®un nãng tíi 1000C, A bÞ t¸ch n­íc sinh ra s¶n phÈm B cã tªn lµ 1,6–anhi®roglicopiranoz¬. D–glucoz¬ kh«ng tham gia ph¶n øng nµy. Tõ A cã thÓ nhËn ®­îc c¸c s¶n phÈm E (C5H10O5) vµ G (C5H8O7) theo s¬ ®å ph¶n øng: ViÕt c«ng thøc Fis¬ cña A vµ B. A tån t¹i ë 4 d¹ng ghÕ (D-glicopiranoz¬). ViÕt c«ng thøc cña c¸c d¹ng ®ã vµ cho biÕt d¹ng nµo bÒn h¬n c¶? Dïng c«ng thøc cÊu d¹ng biÓu diÔn ph¶n øng chuyÓn ho¸ A thµnh B. V× sao D-glucoz¬ kh«ng tham gia ph¶n øng t¸ch n­íc nh­ A? ViÕt c«ng thøc cÊu tróc cña E vµ G. H·y cho biÕt chóng cã tÝnh quang ho¹t hay kh«ng? Câu 64: 2-(1-Hi®roxipentyl)xiclopentanon (A) lµ chÊt trung gian trong qu¸ tr×nh tæng hîp mét chÊt dïng lµm h­¬ng liÖu lµ metyl (3-oxo-2-pentylxiclopentyl)axetat (B). ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ s¬ ®å c¸c ph¶n øng tæng hîp A tõ axit a®ipic (hay axit hexan®ioic) víi c¸c chÊt kh«ng vßng vµ c¸c chÊt v« c¬ kh¸c. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña B vµ s¬ ®å c¸c ph¶n øng tæng hîp B tõ A vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕt kh¸c. B cã tÊt c¶ bao nhiªu ®ång ph©n cÊu h×nh? H·y viÕt c«ng thøc lËp thÓ cña ®ång ph©n cã cÊu h×nh toµn lµ R. pK của este metyl của glyxin là 7,70. Đây cũng là giá trị của K12. Tính ba hằng số cân bằng còn lại. Trong môi trường trung tính thì glyxin tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực hay phân tử trung tính, vì sao. Câu 65 : Haït ñoäc saâm coù ñoäc toá teân laø coniin. Coniin coù khoái löôïng phaân töû baèng 127 ñ.v.C, chöùa 75,60% C, 13,38% H theo khoái löôïng. Coniin laømxanh quyø tím aåm, khoâng laøm maát maøu dung dòch Br2/CCl4 cuõng khoâng laøm maát maøu dung dòch thuoác tím. Khi ñehidro hoaù coniin thì thu ñöôïc chaát A (C8H11N). Khi oxi hoaù A thì thu ñöôïc moät hôïp chaát dò voøng B coù coâng thöùc C5H4N-COOH. Bieát raèng trong caû hai phaûn öùng treân khoâng coù söï ñoùng hay môû voøng vaø ôû phaân töû coniin khoâng coù C baäc ba. Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa coniin vaø cho bieát baäc amin cuûa coniin A, B . Vì sao khoái löôïng phaân töû cuûa coniin, cuûa A, B ñeàu laø soá leû. Ñeå taùch laáy coniin töø haït ñoäc saâm vôùi hieäu suaát vaø ñoä tinh khieát cao neân chieát vôùi dung moâi naøo sau ñaây (coù giaûi thích) : Nöôùc, röôïu eâtylic, dung dòch NaOH, dung dòch HCl. Caâu 66: Hôïp chaát A (C5H9OBr) khi taùc duïng vôùi Iod trong moâi tröôøng kieàm taïo keát tuûa maøu vaøng. A taùc duïng vôùi dung dòch NaOH taïo ra hai xeton B vaø C coù cuøng coâng thöùc phaân töû laø C5H8O. (B) vaø (C) ñeàu khoâng laøm maát maøu dung dòch KMnO4 ôû laïnh, chæ coù B taïo keát tuûa maøu vaøng khi taùc duïng vôùi Iod trong moâi tröôøng kieàm. Cho B taùc duïng vôùi CH3MgBr roài vôùi nöôùc thì thu ñöôïc D (C6H12O). D taùc duïng vôùi HBr taïo ra 2 ñoàng phaân caáu taïo E vaø F coù coâng thöùc phaân töû C6H11Br trong ñoù chæ coù E laøm maát maøu dung dòch KMnO4 ôû laïnh. Duøng CTCT, vieát sô ñoà phaûn öùng töø A taïo thaønh B, C, D, E, F. Vieát teân A vaø D theo danh phaùp IUPAC.

File đính kèm:

  • docBai tap Nang cao chuyen de Hoa hoc huu co.doc
Giáo án liên quan