Kế hoạch sử dụng ĐDDH của giáo viên khối 7 - Năm học 2011-2012 - Thiềm Giang Hà

 

1 1 - Lí thuyết - Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)

2 - ĐHĐN:

- Chạy nhanh:

- Chạy bền: -On tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Đứng nghiêm, đứng nghĩ. Quay phải, quay trái, quay đàng sau.

- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

- Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “thở dốc” và cách khắc phục. Một số động tác thư giản thả lỏng. -Còi

-Tranh chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

-Tranh chạy bền.

 

doc8 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch sử dụng ĐDDH của giáo viên khối 7 - Năm học 2011-2012 - Thiềm Giang Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
huyeàn boùng - Ñaáu taäp - Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. - Coøi. - Boùng ñaù. 29 -Boùng ñaù -Chaïy beàn: - Tö theá di chuyeån. - Ñaù boùng baèng mu baøn chaân. - Döøng boùng baèng maù trong - Troø chôi : chuyeàn boùng - Ñaáu taäp - Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. - Coøi. - Boùng ñaù. 16 30 -Boùng ñaù -Chaïy beàn: - Ñaù boùng baèng mu baøn chaân. - Döøng boùng baèng maù trong - Troø chôi : chuyeàn boùng - Ñaáu taäp - Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. - Coøi. - Boùng ñaù. 31 -Boùng ñaù -Chaïy beàn: - Ñaù boùng baèng mu baøn chaân. - Döøng boùng baèng maù trong - Troø chôi : chuyeàn boùng - Ñaáu taäp - Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.. - Coøi. - Boùng ñaù. 17 32 -Boùng ñaù - Kieåm tra. - Coøi. - Boùng ñaù. 33 -Oân taäp -Oân taäp HKI 18 33* -Oân taäp -Oân taäp HKI 34 - Kieåm tra - kieåm tra HKI 19 35 - Kieåm tra - kieåm tra tieâu chuaån RLTT. 36 - Kieåm tra - kieåm tra tieâu chuaån RLTT. HỌC KÌ II Tuaàn Tieát Teân baøi Noäi dung Duïng cuï 20 37 -Baøi TD -Baät nhaûy -Chaïy beàn - Hoïc 2 ñoäng taùc: vöôn thôû, tay - Oân caùc ñoäng taùc ñaù laêng tröôùc-sau, troø chôi “nhaûy cöøu” - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân -Coøi. -Tranh ñaù laêng. -Tranh chaïy beàn. 38 -Baøi TD -Baät nhaûy - OÂn 2 ñoäng taùc: vöôn thôû, tay. Hoïc 2 ñoäng taùc: Chaân, löôøn. - Oân caùc ñoäng taùc ñaù laêng tröôùc-sau, ñaù laêng sang ngang troø chôi “nhaûy oâ tieáp söùc”. Coøi. -Tranh ñaù laêng. 21 39 -Baøi TD -Baät nhaûy -Chaïy beàn - OÂn 4 ñoäng taùc: vöôn thôû, taychaân, löôøn. - Oân caùc ñoäng taùc ñaù laêng tröôùc-sau, ñaù laêng sang ngang troø chôi “baät xa tieáp söùc”. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh ñaù laêng. -Tranh chaïy beàn. 40 -Baøi TD -Baät nhaûy - OÂn 4 ñoäng taùc: vöôn thôû, taychaân, löôøn. Chuù yù bieân ñoä ñoäng taùc. - Oân caùc ñoäng taùc ñaù laêng tröôùc-sau, ñaù laêng sang ngang. Ñaø 1 böôùc giaäm nhaûy vaøo hoá caùt. -Coøi. -Tranh ñaù laêng. . 22 41 -Baøi TD -Baät nhaûy -Chaïy beàn - OÂn 4 ñoäng taùc: vöôn thôû, taychaân, löôøn. - Ñaø 1,3 böôùc giaäm nhaûy vaøo hoá caùt. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh ñaù laêng. 42 -Baøi TD -Baät nhaûy - OÂn 4 ñoäng taùc: vöôn thôû, taychaân, löôøn. Hoïc ñoäng taùc :Buïng, phoái hôïp. - Ñaø 1 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng, ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy vaøo hoá caùt. Troø chôi GV choïn. -Coøi. -Tranh ñaù laêng. 23 43 -Baøi TD -Baät nhaûy -Chaïy beàn - OÂn 6 ñoäng taùc ñaõ hoïc. - Oân ñoäng taùc ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy vaøo hoá caùt. Troø chôi “kheùo vöôùng chaân”. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh ñaù laêng. 44 -Baøi TD -Baät nhaûy - OÂn 6 ñoäng taùc ñaõ hoïc. Hoïc 2 ñoäng taùc: Thaêng baèng, nhaûy. - Oân ñoäng taùc ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy vaøo hoá caùt. Troø chôi “kheùo vöôùng chaân”. -Coøi. -Tranh ñaù laêng. 24 45 -Baøi TD -Baät nhaûy -Chaïy beàn - OÂn 8 ñoäng taùc ñaõ hoïc. Hoïc ñoäng taùc: Ñieàu hoøa. - Oân chaïy ñaø töï do nhaûy xa. Hoïc ñoäng taùc nhaûy “böôùc boä” treân khoâng. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh ñaù laêng. 46 -Baøi TD -Baät nhaûy - OÂn 9 ñoäng taùc ñaõ hoïc. Naâng cao chaát löôïng. - Oân chaïy ñaø töï do nhaûy xa. Hoïc ñoäng taùc nhaûy “böôùc boä” treân khoâng. Troø chôi: “nhaûy vaøo voøng troøn tieáp söùc”. -Coøi. -Tranh ñaù laêng. 25 47 -Baøi TD -Baät nhaûy -Chaïy beàn - OÂn 9 ñoäng taùc ñaõ hoïc. Naâng cao chaát löôïng. Coù theå KT thöû. - Oân chaïy ñaø töï do nhaûy xa kieåu “ngoài”. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh ñaù laêng. 48 -Baøi TD - Kieåm tra. Tuaàn Tieát Teân baøi Noäi dung Duïng cuï 26 49 -Baät nhaûy -Ñaù caàu -Chaïy beàn - Troø chôi: “Nhaûy vaøo voøng troøn tieáp söùc”. Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. - Taâng caàu baèng ñuøi, taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Tranh chaïy beàn. -Xaø, truï xaø. -Caàu. 50 -Baät nhaûy -Ñaù caàu - Troø chôi: “Nhaûy loø coø troøn tieáp söùc”. Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. - Taâng caàu baèng ñuøi, taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. Tö theá chuaån bò vaø di chuyeån (böôùc tröôït ngang, böôùc tröôït cheách). -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Caàu. 27 51 -Baät nhaûy -Ñaù caàu -Chaïy beàn - Oân chaïy ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy vaøo hoá caùt, Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. - Taâng caàu baèng ñuøi, taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. Taâng caàu baèng mu baøn chaân. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Tranh chaïy beàn. -Caàu. 52 -Baät nhaûy -Ñaù caàu - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. Baät nhaûy baèng 2 chaân tay vôùi vaøo vaät treân cao, Troø chôi “nhaûy vöôït raøo tieáp söùc”. - Taâng caàu baèng ñuøi, taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. Taâng caàu baèng mu baøn chaân. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Caàu. 28 53 -Baät nhaûy -Ñaù caàu -Chaïy beàn - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. Hoïc chaïy ñaø chính dieän giaän nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø. - Taâng caàu baèng ñuøi, taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. Taâng caàu baèng mu baøn chaân. Hoïc : chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Tranh chaïy beàn. -Caàu. 54 -Baät nhaûy -Ñaù caàu - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. Hoïc chaïy ñaø chính dieän giaän nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø. - Taâng caàu baèng mu baøn chaân. Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. Hoïc : phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu ( saân, löôùi, noäi dung thi ñaáu). -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Caàu. -Löôùi 29 55 -Baät nhaûy -Ñaù caàu -Chaïy beàn - ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. Hoïc chaïy ñaø chính dieän giaän nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø. - Taâng caàu baèng mu baøn chaân. Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu ( Thôøi gian cho cuoäc thi). - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Tranh chaïy beàn. -Caàu. -Löôùi 56 -Baät nhaûy -Ñaù caàu - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. Hoïc chaïy ñaø chính dieän giaän nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø. - Taâng caàu baèng mu baøn chaân. Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu .Ñaáu taäp. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Caàu. -Löôùi Tuaàn Tieát Teân baøi Noäi dung Duïng cuï 30 57 -Baät nhaûy -Ñaù caàu -Chaïy beàn - Baät nhaûy baèng 2 chaân tay vôùi vaøo vaät treân cao, Troø chôi “nhaûy vöôït raøo tieáp söùc”. - Taâng caàu baèng mu baøn chaân. Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu .Ñaáu taäp. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Tranh chaïy beàn. -Caàu. -Löôùi 58 -Baät nhaûy -Ñaù caàu - Baät nhaûy baèng 2 chaân tay vôùi vaøo vaät treân cao, Troø chôi “nhaûy vöôït raøo tieáp söùc”. OÂn chaïy ñaø chính dieän giaän nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø. - Taâng caàu baèng mu baøn chaân. Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu .Ñaáu taäp. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Caàu. -Löôùi 31 59 -Baät nhaûy -Ñaù caàu -Chaïy beàn - Baät nhaûy baèng 2 chaân tay vôùi vaøo vaät treân cao, Troø chôi “nhaûy vöôït raøo tieáp söùc”. OÂn chaïy ñaø chính dieän giaän nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø. - Taâng caàu baèng mu baøn chaân. Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu .Ñaáu taäp. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Tranh chaïy beàn. -Caàu. -Löôùi 60 -Baät nhaûy -Ñaù caàu - Oân chaïy ñaø töï do nhaûy xa; Nhaûy “böôùc boä” treân khoâng. Troø chôi “nhaûy vaøo voøng troøn tieáp söùc” - Taâng caàu baèng mu baøn chaân. Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu .Ñaáu taäp. Kieåm tra thöû. -Coøi. -Tranh taâng caàu. -Xaø, truï xaø. -Löôùi -Caàu 32 61 -Ñaù caàu - kieåm tra -Caàu, löôùi. 62 -Baät nhaûy -Chaïy beàn - Oân chaïy ñaø töï do nhaûy xa; Nhaûy “böôùc boä” treân khoâng. Troø chôi “nhaûy vaøo voøng troøn tieáp söùc”. Chaïy ñaø töï do nhaûy xa “kieåu ngoài”. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh chaïy beàn. 33 63 -Baät nhaûy -Chaïy beàn - Oân chaïy ñaø töï do nhaûy xa; Nhaûy “böôùc boä” treân khoâng. Troø chôi “loø coø choïi gaø”. Chaïy ñaø töï do nhaûy xa “kieåu ngoài”. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh chaïy beàn. 64 -Baät nhaûy -Chaïy beàn - Oân chaïy ñaø töï do nhaûy xa; Nhaûy “böôùc boä” treân khoâng. Troø chôi “Nhaûy vöôït raøo tieáp söùc”. Chaïy ñaø töï do nhaûy xa “kieåu ngoài”. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh chaïy beàn. 34 65 -Baät nhaûy -Chaïy beàn - Oân chaïy ñaø töï do nhaûy xa; Nhaûy “böôùc boä” treân khoâng. Troø chôi “loø coø choïi gaø”. Chaïy ñaø töï do nhaûy xa “kieåu ngoài”.Kieåm tra thöû. - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. -Coøi. -Tranh chaïy beàn. 66 -Baät nhaûy - kieåm tra. Tuaàn Tieát Teân baøi Noäi dung Duïng cuï 35 67 - Chaïy beàn - kieåm tra. 67* -Oân taäp -Oân taäp HKII 36 68 -Oân taäp -Oân taäp HKII 68* - Kieåm tra - kieåm tra HKI 37 67 - Kieåm tra - kieåm tra tieâu chuaån RLTT. 70 - Kieåm tra - kieåm tra tieâu chuaån RLTT. Chợ Lầu ngày 15 tháng 08 năm 2011 Người soạn THIỀM GIANG HÀ

File đính kèm:

  • docKHBM THE DUC 7 20112012.doc