Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Bùi Phương Thúy

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Cung cấp cho HS một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh trấn thương trong khi hoạt động TDTT

- Giúp HS củng cố những kết đã học và một số hiểu biết về TDTT và nội dung chương trình để HS tích cực RLTT

2. Yêu cầu:

- Hiểu được ý nghĩa nguyên nhân cơ bản và cách phong tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu TDTT

II. Địa điểm - Phương tiện:

 - Phòng học

 - Vở ghi, bút viết

III. Tiến trình lên lớp.

 

doc145 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Bùi Phương Thúy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc. II. PHẦN CƠ BẢN: 1/ BËt nh¶y: - ¤n tËp: + Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng + Ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi. - Trß ch¬i: “Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc” + GV phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. + Cho Hs ch¬i thö + Thi ®Êu 2/ Ch¹y bÒn: - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: + Nam: 10 vßng + N÷: 9 vßng 8-10 phót 2 vßng 2l x 8n 28' - 30' 3 lÇn 10 vßng 9 vßng §éi h×nh nhËn líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) §éi h×nh khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X(CS) §éi h×nh tËp luyÖn bËt nh¶y * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Hè c¸t §éi h×nh ch¹y bÒn * * * * * * * * * * ▲(GV) C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay. - CS tËp chung líp. - GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc. - Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 5' Đội hình kết thúc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n: 12/04/2012 TUẦN: 33 Ngày dạy: 14/04/2012 TIẾT: 66 KIỂM TRA : BẬT NHẢY I.Mục đích, yêu cầu: 1. Mục đích: - Kiểm tra bật nhảy nhằm nâng cao thành tích và bổ xung những kỹ năng còn yếu cho HS. 2. Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc - Trang phục gọn gàng. II. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện - Hố cát và ván giậm nhảy III. Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số: - Phổ biến ND, yêu cầu bài học (giờ kiểm tra). 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc. B. PHẦN CƠ BẢN: 1.¤n tËp: - C¶ líp mçi em nh¶y thö 1 lÇn 2. KiÓm tra: Ch¹y ®µ tù do nh¶y xa - Néi dung: Ch¹y ®µ tù do nh¶y xa - C¸ch cho ®iÓm: + XL Giái (§): Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc “Giái” (3,10 cña nam vµ 2,7m cña n÷). + XL Kh¸ (§): Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt . Thµnh tÝch (2,9m cña nam vµ 2,5 ®Õn cña n÷). + XL TB (§): §¹t thµnh tÝch ë møc kh¸ trë lªn, nh­ng kÜ thuËt kh«ng chÝnh x¸c hoÆc kÜ thuËt ®¹t møc c¬ b¶n ®óng, thµnh tÝch ®¹t møc ®¹t. HoÆc kÜ thuËt thùc hiÖn ®óng, nh­ng thµnh tÝch kh«ng ®¹t møc “§¹t”. + XL YÕu: KÜ thuËt kh«ng ®óng, thµnh tÝch kh«ng ®¹t møc “§¹t” 3/ Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra: - Tæng sè häc sinh §¹t (§): - Tæng sè häc sinh ch­a ®¹t (C§): 8’- 10’ 2 vßng 2l x 8n 28' - 30' 1 lÇn Đội hình nhận lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X(CS) * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) V¸n Hè c¸t - HS lÇn l­ît tõng em mét vµo thùc hiÖn. Mçi HS ®­îc nh¶y 2 lÇn, tÝnh thµnh tÝch cao nhÊt. - Gv quan s¸t råi chØnh söa cho häc sinh C/ PHẦN KẾT THÚC: - GV th«ng b¸o ®iÓm cho HS - NX tiÕt häc: Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ. - DÆn dß cho HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau - Xuèng líp 5' §éi h×nh kÕt thóc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n: 14/4/2012 TuÇn: 34 Ngµy d¹y: 16/4/2012 TiÕt: 67 CHẠY BỀN - KIỂM TRA I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Kiểm tra chạy bền nhằm năng cao thành tích và bổ xung những kỹ năng còn yếu cho HS 2. Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc - Trang phục gọn gàng. II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập vệ sinh sạch , đảm bảo an toàn tập luyện. III/ TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LUYỆN TẬP A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - GV kiểm tra sức khỏe, sĩ số: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học (giờ kiểm tra). 2/ Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, vai, gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 8-10' 2 vßng 2L x 8N Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * ▲(GV) B. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Kiểm tra: Chaỵ bền - Nội dung: + Nam: 500m + Nữ: 400m - Cách cho điểm: + XL Giỏi (Đ): Chạy đạt thành tích mức “Giỏi” theo TCRLTT + XL Khá (Đ): Chạy đạt thành tích mức “Khá” theo TCRLTT + XL TB (Đ): Chạy hết cự ly quy định không tính thời gian. 3/ Củng cố bài: - GV nhắc lại nhưng kĩ năng HS thực hiện còn yếu để bổ xung cho kỹ thuật hoàn thiện hơn. 28’-30’ Đội hình kiểm tra: * * * * * * * * * * ▲(GV) - GV chia HS làm nhiều nhóm để kiểm tra, mỗi nhóm từ 4 đến 5 em - Yêu cầu HS đã kiểm tra và chuẩn bị kiểm tra giữ trật tự và quan sát bạn tập C. PHẦN KẾT THÚC - GV th«ng b¸o ®iÓm cho HS - NX tiÕt häc: Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ. - DÆn dß cho HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau - Xuèng líp 5 phút Đội hình kết thúc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n : 19/04/2012 TUẦN: 34 Ngày dạy : 21/04/2012 TIẾT: 68 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II, KIỂM TRA TCRLTT - BẬT XA I.Mục đích, yêu cầu: 1. Mục đích: - Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra học kì. 2. Yêu cầu: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tự giác II. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện. - Hố cát, ván giậm nhảy III. Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số: - Phổ biến ND, yêu cầu bài học. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc. II. Phần cơ bản: 1. Bật xa a/ Kiểm tra bài: - 1-2 em thực hiện kĩ thuật đứng tại chỗ bật xa. b/ Bật xa - Luyện tập các bài tập bổ trợ – phát triển sức bật: + Đá lăng trước + Đá lăng trước - sau. + Đá lăng sang ngang + Đà một bước đá lăng. c/ Củng cố bài: - GV nhắc lại 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu. 8-10 phút 2 vòng 2l x 8n 28' - 30' 3 lần Đội hình nhận lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * X(CS) Đội hình TL bật xa * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ván Hố cát - GV quan sát HS tập luyện, sửa động tác sai cho học sinh C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay. - CS tËp chung líp. - GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc. - Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 5' §éi h×nh kÕt thóc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n : 21/4/2012 TUẦN: 35 Ngày dạy : 23/4/2012 TIẾT: 69 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II, KIỂM TRA TCRLTT - BẬT XA I.Mục đích, yêu cầu: 1. Mục đích: - Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra học kì. 2. Yêu cầu: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tự giác II. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện. - Hố cát, ván giậm nhảy III. Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số: - Phổ biến ND, yêu cầu bài học. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc. II. Phần cơ bản: 1. Bật xa a/ Kiểm tra bài: - 1-2 em thực hiện kĩ thuật đứng tại chỗ bật xa. b/ Bật xa - Luyện tập các bài tập bổ trợ – phát triển sức bật: + Đá lăng trước + Đá lăng trước - sau. + Đá lăng sang ngang + Đà một bước đá lăng. c/ Củng cố bài: - GV nhắc lại 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu. 8-10 phút 2 vòng 2l x 8n 28' - 30' 3 lần Đội hình nhận lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * X(CS) Đội hình TL bật xa * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ván Hố cát - GV quan sát HS tập luyện, sửa động tác sai cho học sinh C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay. - CS tËp chung líp. - GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc. - Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 5' §éi h×nh kÕt thóc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n: 26/4/2012 TuÇn: 35 Ngµy d¹y: 28/4/2012 TiÕt: 70 KIỂM TRA HỌC KỲ II, TIÊU CHUẨN RLTT: BẬT XA I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục dích: - Kiểm tra nhằm nâng cao thành tích và bổ sung nhưng kĩ năng còn yếu về tiêu chuẩn RLTT cho HS. 2. Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc - Trang phục gọn gàng. II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập vệ sinh sạch , đảm bảo an toàn tập luyện. III/ TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LUYỆN TẬP A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ NhËn líp: - GV kiÓm tra søc kháe, sÜ sè hs: - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu cña giê häc ( giê kiÓm tra) 2/ Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng quanh s©n. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, vai, gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 8-10 phót 2 vßng 2L x 8N Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * ▲(GV) B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Phần lý thuyết: Câu 1: Khi tập chạy bền, có bạn lúc đầu chạy rất nhanh, như vậy đúng hay sai? Câu 2: Khi chạy đà tự do nhảy xa, trong hai chân thường có một chân khoẻ, 1 chân yếu hơn 1 chút. Vậy em sử dụng chân nào để giậm nhảy? 2. Phần thực hành: - Kiểm tra: Bật xa tại chỗ + XL Giỏi (Đ): Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức “Giỏi” RLTT. + XL Khá (Đ): Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức “Khá” RLTT. + XL TB (Đ): Đạt thành tích RLTT mức “Khá” trở lên, nhưng kĩ thuật không chính xác. Hoặc kĩ thuật thực hiện đúng, nhưng thành tích không đạt mức “Đạt” RLTT + XL Yếu (CĐ): Kĩ thuật không đúng, thành tích không đạt mức “Đạt” RLTT 2/ Củng cố bài: - GV nhắc lại những kỹ năng HS thực hiện còn yếu để bổ xung cho kỹ thuật hoàn thiện hơn 3/ Tổng hợp kết quả kiểm tra: - Tổng số học sinh đạt (Đ): - Tổng số học sinh không đạt (CĐ): 28’-30’ 10 phút 20 phút Đáp án câu hỏi lý thuyết: Câu 1: Sai, vì chạy bền phải chạy trên đoạn đường dài, nếu chạy nhanh quá sẽ không đủ sức chạy đến đích. Câu 2: Sử dụng chân khoẻ để giậm nhảy. Đội hình kiểm tra: * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ván Hố cát - Những HS đã kiểm tra hoặc chuẩn bị kiểm tra chú ý quan sát bạn tập. C. PHẦN KẾT THÚC - GV th«ng b¸o ®iÓm cho HS - NX tiÕt häc: Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ. - DÆn dß cho HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau - Xuèng líp 5 phút Đội hình kết thúc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV)

File đính kèm:

  • docThe duc 7(8).doc