Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 6 - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU :

1/ Lý thuyết :

- Biết phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh .

- Vận dụng để luyện tập phát triển sức nhanh.

2/ Chạy bền :

- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, đo mạch để theo dõi sức khoẻ.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. Đo mạch để theo dõi sức khoẻ.

* Nghiêm túc, tích cực tập luyện.

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- SGV, 4 cờ góc, tập, vở học sinh ghi bài, đồng phục quy định, đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ điện tử/hs.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 6 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 6 ( Từ ngày 12/ 09 – 17/ 09/ 2011) Tieát: 11 Ngaøy soaïn: 6/ 09/ 2011 LÝ THUYẾT - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : 1/ Lý thuyết : - Biết phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh . - Vận dụng để luyện tập phát triển sức nhanh. 2/ Chạy bền : - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, đo mạch để theo dõi sức khoẻ. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. Đo mạch để theo dõi sức khoẻ. * Nghiêm túc, tích cực tập luyện. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, tập, vở học sinh ghi bài, đồng phục quy định, đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ điện tử/hs. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, hông, gối - Kieåm tra baøi cuõ: K/n sức nhanh là gì? Sức nhanh được chia ra mấy hình thức ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1. Lý thuyết : * Phương pháp phát triển sức nhanh : (ND SGV TD8 T 10- 11) 2. Chạy bền : - Giới thiệu về “đo mạch” để biết theo gỏi sức khoẻ ( Nội dung SGV TD 8 trang 40-41 ) - Luyện tập chạy bền + Nam : 5 vòng sân trường với cự li khoản 500m . + Nữ : 4 vòng sân trường với khoản cự li 450m . - Cuûng coá: a) Có mấy nhóm bài tập phát triển sức nhanh ? b) Thế nào gọi là mạch cơ sở ? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Chaïy ngắn 2. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 5 phút 1, 1, 2l x8 nhịp 1HS 1’ 35’ 15’ 10’ 5’ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : Tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS; cán sự điều khiển. - GV: quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - HS: về 4 haøng ngang - GV: Giới thiệu sơ lượt, phân tích kĩ thuật động tác mới học cho HS . - Gv : đưa ra VD về sức nhanh - Từ VD trên các em hiểu sức nhanh,sức bền là gì ? - HS chia ra thành nhiều nhóm thảo luận nhóm . cán sự điều khiển . - HS : Ghi vào vở . - GV: Quan saùt – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - Gv: Giới thiệu cách “đo mạch” choHS biết để tự theo giỏi sức khoẻ. GV làm mẫu cho HS xem - HS: Làm theo sự hướng dẫn của Gv - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû- sửa sai - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs; chuẩn bị bài, sân bãi dụng cụ cho tiết sau - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Tuaàn :6 ( Từ ngày 12/ 09 – 17/ 09/ 2011) Tieát : 12 Ngaøy soaïn: 6/ 09/ 2011 CHẠY NGẮN – BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Chạy ngắn : - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ. Kĩ thuật chạy giữa quãng. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ và thực hiện được chạy giữa quãng. 2/ Bài thể dục : - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 8. - Thực hiện được các động tác từ 1 đến 8. Tự tập hàng ngày. 3/ Chạy bền: - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. * Nghiêm túc, ý thức tổ chức, tính kỉ luật. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức AMÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, xoay hông, gối, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ) - Kieåm tra baøi cuõ: Có mấy nhóm bài tập phát triển sức nhanh ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1/ Chạy ngắn : * Ôn : - Một số động tác bổ trợ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy gót chạm mông + Chạy tăng tốc * Học : - Kĩ thuật chạy giữa quãng ( Nội dung SGV TD 8 trang 28) 2/ Bài thể dục : - Học từ nhịp 1 đến nhịp 8( nam, nữ ) - Cuûng coá: Thực hiện bài thể dục từ nhịp 1 đến nhịp 8 ? 3. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Chaïy ngắn 2. Bài thể dục 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10 phút 1, 1, 5’ 2l x8 nhịp 2’ 1HS 1’ 30’ 10’ 10’ 1HS 5’ Nam 500m nữ 450m 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : Tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS; cán sự điều khiển. - GV: quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - HS: về 4 haøng ngang - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . - HS : chia ra 2 nhóm + Nam : Chạy ngắn + Nữ : Bài Thể dục - GV: Quan saùt - söûa sai Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung . - Caùn söï ñieàu khieån - GV: Quan sát – nhắc nhở - HS: chia ra thành nhiều nhóm. cán sự điều khiển . - GV: Quan saùt - söûa sai € € € € €( NT) € € € € €( NT) - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luận - HS:Töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs: Chuẩn bị bài, sân bãi dụng cụ cho tiết sau. - GV: Giaûi taùn - HS: Khoeû

File đính kèm:

  • docTUẦN 6.doc