Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 5 - Năm học 2011-2012

I/ Muïc tieâu:

 - Biết cách thực hiện chạy đều – đứng lại.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy đều – đứng lại.

- Nghiêm túc

II / Ñeà kieåm tra :

 - Thực hiện động tác ” Ch ạy đều - ñöùng laïi”.

III / Phöông phaùp kieåm tra :

 Moåi hoïc sinh ñöôïc tham gia kieåm tra 1 laàn. Moåi nhoùm do caùn söï ñieàu khieån ,tröôøng hôïp ñaëc bieät coù theå cho kieåm tra laïi laàn 2 (ñieåm kieåm tra laïi laàn 2 khoâng quaù 8)

• Caùch cho ñieåm :

 Ñieåm ñöôïc cho tuyø theo möùc ñoä thöïc hieän cuûa töøng hoïc sinh .

 + Ñieåm 9 – 10 : Kĩ thuật bước chạy cơ bản đúng, Khi đứng lại đúng bước, không lao người về trước .

 + Ñieåm 7 -8 : Kĩ thuật bước chạy cơ bản đúng, khi đứng lại có sai sót nhỏ, người bị lao về trước .

+ Ñieåm 5 - 6 : Kĩ thuật bước chạy ở mức cơ bản đúng, khi đứng lại bị quá bước hoặc bị xô người vào nhau .

+ Ñieåm 3 - 4 : Chạy sai nhịp hoặc đứng lại sai .

+ Ñieåm 1 – 2 : Caùc tröôøng hôïp coøn laïi .

IV / Thoáng keâ ñieåm :

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 5 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 5( Từ ngày 05/09 – 10/09/2011) Tieát : 9 Ngaøy soaïn : 28/ 08/2011 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ I/ Muïc tieâu: - Biết cách thực hiện chạy đều – đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng chạy đều – đứng lại. - Nghiêm túc II / Ñeà kieåm tra : - Thực hiện động tác ” Ch ạy đều - ñöùng laïi”. III / Phöông phaùp kieåm tra : Moåi hoïc sinh ñöôïc tham gia kieåm tra 1 laàn. Moåi nhoùm do caùn söï ñieàu khieån ,tröôøng hôïp ñaëc bieät coù theå cho kieåm tra laïi laàn 2 (ñieåm kieåm tra laïi laàn 2 khoâng quaù 8) Caùch cho ñieåm : Ñieåm ñöôïc cho tuyø theo möùc ñoä thöïc hieän cuûa töøng hoïc sinh . + Ñieåm 9 – 10 : Kĩ thuật bước chạy cơ bản đúng, Khi đứng lại đúng bước, không lao người về trước . + Ñieåm 7 -8 : Kĩ thuật bước chạy cơ bản đúng, khi đứng lại có sai sót nhỏ, người bị lao về trước . + Ñieåm 5 - 6 : Kĩ thuật bước chạy ở mức cơ bản đúng, khi đứng lại bị quá bước hoặc bị xô người vào nhau . + Ñieåm 3 - 4 : Chạy sai nhịp hoặc đứng lại sai . + Ñieåm 1 – 2 : Caùc tröôøng hôïp coøn laïi . IV / Thoáng keâ ñieåm : Ñ Lớp Sæ soá 9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 8/1 8/2 8/3 TC V / Nhaän xeùt : + Öu ñieåm : + Khuyeát ñieåm : + Bieän phaùp khaéc phuïc : ... Tuaàn: 5( Từ ngày 05/09 – 10/09/2011) Tieát : 10 Ngaøy soaïn : 28/ 08/ 2011 LÝ THUYẾT - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Lý thuyết : - Biết khái niêm, phân loại sức nhanh - Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh. 2/ Chạy Bền: - Biết cách thực hiện chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức và chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức và chạy trên địa hình tự nhiên. * Nghiêm túc, vận dụng để phát triển sức nhanh, bền, luyện tập hàng ngày. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) SGV, 4 cờ góc, tập vở học sinh ghi bài, đồng phục quy định . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang - Kieåm tra baøi cuõ: Em hãy thực hiện xuất phát cao - chạy nhanh 60m ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1. Lý thuyết : * Một số hiểu biết cần thiết khi tập luyện sức nhanh ( nd SGV TD8 T9- 10) . 2. Chạy bền : - Giới thiệu về chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức ( Nội dung SGV trang 38 ) - Luyện tập chạy bền - Cuûng coá: Sức nhanh là gì? Sức nhanh đđược chia ra mấy hình thức ? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Chaïy ngắn 2. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 8 phút 1, 2l x8 nhịp 1HS 1’ 32’ 15’ 10’ 5’ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : Tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS; cán sự điều khiển. - GV: quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - HS: về 4 haøng ngang - GV: Giới thiệu sơ lượt, phân tích kĩ thuật động tác mới học cho HS . - Gv : đưa ra VD về sức nhanh - từ VD trên các em hiểu sức nhanh là gì ? - HS chia ra thành nhiều nhóm thảo luận nhóm . cán sự điều khiển . - HS : Ghi vào vở . - GV: Quan saùt - söûa sai - Gv:Giới thiệu về chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức . - HS: chạy vòng sân trường - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs; chuẩn bị bài, sân bãi dụng cụ cho tiết sau - GV: giaûi taùn - HS: khoeû

File đính kèm:

  • docTUẦN 5.doc