Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 3 - Năm học 2011-2012

I. MUÏC TIEÂU - YEÂU CAÀU:

1.ÑHÑN :

 - Biết cách thực hiện Đi đều, vòng phải (trái) - đứng lại, biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 - 9 Chạy đều - đứng laị, đổi chân khi sai nhịp

- Thực hiện được đi đều, vòng phải (trái) - đứng lại, biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 - 9 Chạy đều - đứng laị, đổi chân khi sai nhịp

2. Chaïy ngắn :

 - Biết cách thực hiện moät soá ñoäng taùc bổ trợ phát triển sức nhanh, Xuất phát cao - chạy nhanh 40 – 60m. Trò chơi chạy đuổi

 - Thực hiện cơ bản đúng moät soá ñoäng taùc bổ trợ phát triển sức nhanh và thực hiện được Xuất phát cao - chạy nhanh 40 – 60m. Trò chơi chạy đuổi

 3. Chạy bền:

- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình thự nhiên .

-Thực hiện cơ bản đúng.chạy trên địa hình thự nhiên

 * Nghiêm túc, tính đồng đội, ý thức tổ chức, tự giác trong tập luyện.

II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN

- Saân tröôøng( Hs doïn veä sinh saân taäp)

- Kẻ 2 vaïch xuaát phaùt cách nhau từ 10 – 15 m, tranh (aûnh) chaïy nhanh, ñoàng phuïc (nam, nöõ), coøi, baøn gheá GV, 4 cây cờ góc .

III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 3 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3 ( Từ ngày 22/08 – 27/08/2011) Tiết 5 Ngày soạn : 14/08/2011 ÑHÑN - CHAÏY NGẮN - CHẠY BỀN I. MUÏC TIEÂU - YEÂU CAÀU: 1.ÑHÑN : - Biết cách thực hiện Đi đều, vòng phải (trái) - đứng lại, biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 - 9 Chạy đều - đứng laị, đổi chân khi sai nhịp - Thực hiện được đi đều, vòng phải (trái) - đứng lại, biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 - 9 Chạy đều - đứng laị, đổi chân khi sai nhịp 2. Chaïy ngắn : - Biết cách thực hiện moät soá ñoäng taùc bổ trợ phát triển sức nhanh, Xuất phát cao - chạy nhanh 40 – 60m. Trò chơi chạy đuổi - Thực hiện cơ bản đúng moät soá ñoäng taùc bổ trợ phát triển sức nhanh và thực hiện được Xuất phát cao - chạy nhanh 40 – 60m. Trò chơi chạy đuổi 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình thự nhiên . -Thực hiện cơ bản đúng.chạy trên địa hình thự nhiên * Nghiêm túc, tính đồng đội, ý thức tổ chức, tự giác trong tập luyện. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN - Saân tröôøng( Hs doïn veä sinh saân taäp) - Kẻ 2 vaïch xuaát phaùt cách nhau từ 10 – 15 m, tranh (aûnh) chaïy nhanh, ñoàng phuïc (nam, nöõ), coøi, baøn gheá GV, 4 cây cờ góc . III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: Noäi dung ÑL Phöông phaùp - toå chöùc MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang - Kieåm tra baøi cuõ: Em hãy thực hiện động tác chạy đều - đứng laị ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1. ÑHÑN: * Ôn : + Đi đều, vòng phải (trái) - đứng lại, + Biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 - 9 + Chạy đều - đứng laị + Đổi chân khi sai nhịp 2. Chaïy Ngắn : * OÂn:1 soá ñoäng taùc boå trôï KT + Đứng mặt hướng chạy - xuất phát +Vai hướng chạy - xuất phát. + Chaïy bước nhỏ . + Chạy đạp sau + Xuất phát cao - chạy nhanh 40 – 60m - Trò chơi : “ Chạy đuổi” - Cuûng coá: Xuất phát cao - chạy nhanh 40 m? 3. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. ÑHÑN 2. Chaïy ngắn 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1’ 1’ 2l x8 nhịp 2’ 1 nhóm 1’ 30’ 10’ 10, 10-15m 2lx40-60m 2HS 5’ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - HS: taäp hôïp 4 haøng ngang - GV: quan saùt – nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS; cán sự điều khiển. - GV: quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - HS veà 4 haøng ngang - GV: laøm maãu, phân tích kĩ thuật động tác mới học cho HS xem - HS : chia ra 2 nhoùm + Nhoùm 1 : ÑHÑN + Nhoùm 2 : Chaïy Ngắn * ÑHÑN - HS chia 2-3 nhoùm.Nhóm trưởng ñieàu khieån - GV: Quan saùt söûa sai ñoäng taùc. - Hs : cán sự điều khiển - GV: Quan saùt nhaéc nhôû. VXP x x (r) x x x x x x x x - Gv : Hướng dẫn – Tc -Đk Tc cho hs chơi - Hs : cán sự điều khiển - sửa sai đtác VXP xxx x x xxx x x (r) - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän - HS: töø 4 haøng ngang à voøng troøn (r) - GV: quan saùt, nhaéc nhôû - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs; chuẩn bị bài, sân bãi dụng cụ cho tiết sau - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Tuần 3 ( Từ ngày 22/08 – 27/08/2011) Tiết 6 Ngày soạn : 14/08/2011 ÑHÑN - CHAÏY NGẮN - CHẠY BỀN I. MUÏC TIEÂU: 1.ÑHÑN : - Biết cách thực hiện đi đều, vòng phải (trái) - đứng lại, chạy đều - đứng laị - Thực hiện cơ bản đúng đi đều, vòng phải (trái) - đứng lại và thực hiện được chạy đều - đứng laị . 2. Chaïy ngắn : - Biết cách thực hiện chạy tốc độ cao, xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m - Thực hiện được chạy tốc độ cao, xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m 3. Chạy bền : - Biết cách thực hiện trò chơi “Người thừa thứ ba” - Thực hiện được trò chơi “Người thừa thứ ba” * Nghiêm túc, tích cực tập luyện, có ý thức tổ chức kỷ luật, tính đồng đội. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN - Saân tröôøng( Hs doïn veä sinh saân taäp) - Kẻ 2 vaïch xuaát phaùt cách nhau từ 10 – 20 m, tranh (aûnh) chaïy ngắn ñoàng phuïc (nam, nöõ), coøi, baøn gheá GV, 4 cây cờ góc . III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: Noäi dung ÑL Phöông phaùp - toå chöùc AMÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh -Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang, - Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông + Chạy đạp sau - Kieåm tra baøi cuõ: Em hãy thực hiện xuất phát cao - chạy nhanh 40 m? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1. ÑHÑN: * Ôn và nâng cao kĩ năng về ĐHĐN : + Đi đều, vòng phải (tr ái) - đứng lại, + Biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 - 9 + Chạy đều - đứng laị + Đổi chân khi sai nhịp 2. Chaïy Ngắn : * OÂn: + Xuất phát cao - chạy nhanh 40 – 60m. + Chạy tóc độ cao” - Cuûng coá: Xuất phát cao - chạy nhanh 40 m? 3. Chạy bền : * Trò chơi: “Người thừa thứ ba” C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. ÑHÑN 2. Chaïy ngắn 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 2l x8 nhịp 10-15m 1HS 1’ 30’ 10’ 10, 2lx40-60m 5’ 5’ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ -HS taäp hôïp 4 haøng ngang - GV quan saùt – nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS; cán sự điều khiển. - GV: quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: Từ 4 hàng ngang 4hàng dọc VXP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (r) - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - GV: laøm maãu, phân tích kĩ thuật động tác mới học cho HS xem - HS : chia ra 2 nhoùm + Nhoùm 1 : ÑHÑN + Nhoùm 2 : Chaïy Ngắn * ÑHÑN - HS chia 2 - 3 nhoùm Nhóm trưởng ñieàu khieån - GV: Quan saùt söûa sai ñoäng taùc. - Hs : cán sự điều khiển - sửa sai đtác - GV: Quan saùt nhaéc nhôû. VXP x x (r) x x x x x x x x VXP xxx x x xxx x x (r) - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän - HS chạy voøng troøn nhỏ quy định - GV: điều khiển - quan saùt, nhaéc nhôû (r) - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs; chuẩn bị bài, sân bãi dụng cụ cho tiết sau - GV: giaûi taùn - HS: khoeû

File đính kèm:

  • docTUẦN 3.doc