Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 5+6: Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh

*Luyện tập:

- Chạy đều- đứng lại.

*Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng các bài tập yu cầu.

*Chạy ngắn.- On chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau .

*Yêu cầu: chạy bước nhỏ phải có độ miết của cổ bàn chân, nâng cao đùi phải cao và vuông góc với cơ thể.

-Chuẩn bị: Đội hình hàng ngang đứng sau vạch XP cách vạch đích 10-15m

-Cách chơi : Điểm số từng hàng theo chu kìo1,2; 1,2 ”. GVgọi tên theo điểm số. Người được gọi chạy ,người kia đuổi và ngược lại.Bạn nào bị bắt là thua.

*Yêu cầu : Xuất phát nhanh , phối hợp đánh tay nhịp nhàng ,đúng kĩ thuật với bước chạy, phát huy được tốc độ cao nhất để về đích

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 5+6: Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 05 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT : 05 Ñhñn : Luyeän taäp Chaïy ñeàu - ñöùng laïi: NS : 09/ 09/2012 Chaïy ngaén: Moät soá ñoäng taùc boå trôï kyõ thuaät, troø chôi chaïy ñuoåi ; Xuaát phaùt cao chaïy nhanh 30-60m. Chaïy beàn: Chaïy vöôït chöôùng ngaïi vaät. Caùch kieåm tra maïch tröôùc, sau khi chaïy vaø theo doõi söùc khoûe. PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2. Giôùi thieäu ND - YC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Gv nhaän lôùp, HS baùo caùo só soá. - GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. -Chaïy nheï nhaøng moät voøng saân->ñi voøng troøn thöïc hieän caùc ÑT khôûi ñoäng. - Kieåm tra chaïy ñieàu- ñöùng laïi. CÔ BAÛN 1. Ñhñn: OÂn taäp 2. Chaïy ngaén: Oân chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau, *Troø chôi :chaïy ñuoåi. *xuaát phaùt cao chaïy nhanh 30m. 3. Chaïy beàn: Chaïy vöôït chöôùng ngaïi vaät. *Caùch kieåm tra maïch tröôùc sau khi chaïy. *Luyeän taäp: - Chaïy ñeàu- ñöùng laïi. *Yeâu caàu: Thöïc hieän cơ bản ñuùng caùc baøi taäp yêu cầu. *Chaïy ngaén.- Oân chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau . *Yeâu caàu: chaïy böôùc nhoû phaûi coù ñoä mieát cuûa coå baøn chaân, naâng cao ñuøi phaûi cao vaø vuoâng goùc vôùi cô theå. -Chuaån bò: Ñoäi hình haøng ngang ñöùng sau vaïch XP caùch vaïch ñích 10-15m -Caùch chôi : Ñieåm soá töøng haøng theo chu kìo1,2; 1,2 ”. GVgoïi teân theo ñieåm soá. Ngöôøi ñöôïc goïi chaïy ,ngöôøi kia ñuoåi vaø ngöôïc laïi.Baïn naøo bò baét laø thua. *Yeâu caàu : Xuaát phaùt nhanh , phoái hôïp ñaùnh tay nhòp nhaøng ,ñuùng kó thuaät vôùi böôùc chaïy, phaùt huy ñöôïc toác ñoä cao nhaát ñeå veà ñích KEÁT THUÙC 1. Cuûng coá 2. Thaû loûng 3. Nhaän xeùt 4. Dặn dò - Xp thaáp-chaïy lao-chaïy giöõa quaõng, caùc kó naêng ÑHÑN? - Cuùi ngöôøi thaû loûng toaøn thaân, ngoài choáng tay phía sau laéc ñuøi. - Nhaän xeùt giôø hoïc, Baøi taäp veà nhaø oân chaïy nhanh, ÑHÑN, luyeän taäp chaïy beàn. MỤC TIEÂU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 05 - HS thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy ñieâuø-ñöùng laïi. NS: 09/09/2012 - Naâng cao kyõ thuaät boå trôï vaø thöïc hieän ñöôïc XP cao chaïy nhanh 30-60m. Troø chôi. ND: 11/09/2012 - Bieát caùch thöïc hieän chaïy vöôït chöôùng ngaïi vaät tieáp söùc aùp duïng ñöôïc kyõ thuaät ño vaø kieåm tra maïch. *Ñòa ñieåm - Phöông tieän : - Saân taäp, saân baõi saïch seõ, coøi, ñoàng hoà theå thao, giaùo aùn, soå ñieåm. ĐLĐV PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2 ph 2lx8n 1x2l - CS taäp hôïp lôùp baùo caùo só soá . xxxxxxxxxxxxx - GV phoå bieán noäi dung: Ñhñn-chaïy ngaén-chaïy beàn. xxxxxxxxxxxxx - Khôûi ñoâng theo ñoäi hình ñoàng loaït. Xxxxxxxxxxxxx - Goïi 1-2 em leân traû lôøi caâu hoûi baøi cuû. 28-30’ 10ph 1x3l 1x4l 5ph 1x2l 8ph 1x3l 5ph 1-2l TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU *Luyeän taäp: -Giaäm chaân ñi ñeàu ñöùng laïi-Chaïy ñeàu ñöùng laïi. +Yeâu caàu: Thöïc hieän cơ bản ñuùng caùc baøi taäp yêu cầu. phaân nhoùm chuyeån ñoåi cho 2 noäi dung ĐHĐN – caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy ngaén. *CS ñieàu khieån troø chôi theo ñoäi hình döôùi. *CS ñieàu khieån lôùp oân theo ñoäi hình doøng chaûy, giaùo vieân quan saùt söûa sai . *Luyeän taäp theo ñoäi hình laàn löôït , giaùo vieân quan saùt söûa sai. *giaùo vieân söû duïng phöông phaùp vaán ñaùp vaø tröïc quan tröïc tieáp . 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Gv chæ ñònh töøng nhoùm thöïc hieän, nhoùm khaùc nhaän xeùt, Gv ñaùnh giaù chung. -Thöïc hieän ñoàng loaït caùc ñoäng taùc hoài phuïc. -Ñaùnh giaù yù thöùc tieát hoïc, giao baøi taäp vaø höôùng daãn taäp ôû nhaø. GIÁO ÁN SỐ : 06 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT : 06 Ñhñn : Kieåm tra: chaïy ñeàu ñöùng laïi. NS : 09/09/2012 Chaïy ngaén: Moät soá ñoäng taùc boå trôï kyõ thuaät, troø chôi chaïy toác ñoä cao, Xuaát phaùt cao chaïy nhanh 30 – 60m. PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2. Giôùi thieäu ND - YC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Gv nhaän lôùp, HS baùo caùo só soá. - Gv phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc. -Chaïy nheï nhaøng moät voøng saân->ñi voøng troøn thöïc hieän caùc ÑT khôûi ñoäng. - Kyõ thuaät boå trôï chaïy nhanh. CÔ BAÛN 1. Ñhñn: *Kieåm tra. 2. Chaïy ngaén: Moät soá ñoäng taùc boå trôï kyõ thuaät. *Troø chôi chaïy toác ñoä cao . *Xuaát phaùt cao chaïy nhanh 60m. a>Noäi dung: Chaïy ñeàu -ñöùng laïi. b>Caùch cho ñieåm: +Ñieåm ôû möùc Ñaït : - Kó thuaät böôùc chaïy ôû möùc cô baûn ñuùng. Khi ñöùng laïi bò quaù soá böôùc. - Kó thuaät böôùc chaïy ñuùng, ñuùng nhòp, khi ñöùng laïi ñuùng soá böôùc, ngöôøi khoâng lao veà trước. - Kó thuaät böôùc chaïy ñuùng, ñuùng nhòp. Khi ñöùng laïi coù sai soùt nhoû, ngöôøi bò lao veà tröôùc. +Ñieåm ôû möùc Chöa Ñaït : Chaïy sai nhòp hoaëc ñöùng laïi sai nhòp. *Yeâu caàu: chaïy böôùc nhoû phaûi coù ñoä mieát cuûa coå baøn chaân, naâng cao ñuøi phaûi cao vaø vuoâng goùc vôùi cô theå. *Giaùo vieân höôùng daãn caùch chôi, phoå bieán luaät chôi . *Yeâu caàu : Xuaát phaùt nhanh , phoái hôïp ñaùnh tay nhòp nhaøng ,ñuùng kó thuaät vôùi böôùc chaïy, phaùt huy ñöôïc toác ñoä cao nhaát ñeå veà ñích 60m. KEÁT THUÙC 1. Cuûng coá 2. Thaû loûng 3. Nhaän xeùt 4. Dặn dò - Xp thaáp-chaïy lao-chaïy giöõa quaõng, caùc kó naêng ÑHÑN? -Cuùi ngöôøi thaû loûng toaøn thaân, ngoài choáng tay phía sau laéc ñuøi. -Nhaän xeùt giôø hoïc, Baøi taäp veà nhaø oân chaïy nhanh, ÑHÑN. MỤC TIEÂU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 06 - Học sinh thực hiện nội dung kiểm tra cơ bản đúng chaïy ñieàu-ñöùng laïi. NS:09/09/2012 - Naâng cao kyõ thuaät boå trôï vaø thöïc hieän ñöôïc XP cao chaïy nhanh 30-60m. Troø chôi. ND: 11/09/2012 *Ñòa ñieåm - Phöông tieän : - Saân taäp, saân baõi saïch seõ, coøi, ñoàng hoà theå thao, giaùo aùn, soå ñieåm. ĐLĐV PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2 ph 2lx8n 1x2l - CS taäp hôïp lôùp baùo caùo só soá . xxxxxxxxxxxxx -GV phoå bieán noäi dung Ñhñn- chaïy ngaén. xxxxxxxxxxxxx - Khôûi ñoâng theo ñoäi hình ñoàng loaït. Xxxxxxxxxxxx - Goïi 1-2 em leân traû lôøi caâu hoûi baøi cuû. 28-30’ 15ph 1-2l 8ph 1x3l 1x2l 5ph TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU +ÑH: Kieåm tra: b>Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚ 4 +Kieåm tra thaønh nhieàu nhoùm. +Moãi nhoùm 3 Hs. Moãi hoïc sinh kieåm tra moät laàn theo khaåu leänh cuûa *CS ñieàu khieån lôùp oân theo ñoäi hình phaân nhoùm xxxx cbnncññs thöïc hieän theo ñoäi hình doøng chaûy. xxxx . -Giaùo vieân quan saùt chung. xxxx .. xxxx .. *CS ñieàu khieån lôùp chôi theo ñoäi hình beân *CS ñieàu khieån lôùp oân theo ñoäi hình doøng chaûy,giaùo vieân quan saùt söûa sai . 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Gv chæ ñònh töøng nhoùm thöïc hieän, nhoùm khaùc nhaän xeùt, Gv ñaùnh giaù chung. - Thöïc hieän ñoàng loaït caùc ñoäng taùc hoài phuïc. - Ñaùnh giaù yù thöùc tieát hoïc, giao baøi taäp vaø höôùng daãn taäp ôû nhaø.

File đính kèm:

  • docTuan 3.doc