Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 50 - Trần Văn Tuấn

A.Mục đích – Yêu cầu. B. Phương pháp giảng dạy.

- Giúp học sinh củng cố, nâng cao một số hiểu biết – Thuyết trình: Giảng giải

về kiến thức, kỷ năng nhảy cao để rèn luyện sức khỏe – Trực quan: Thị phạm, cho học sinh xem tranh

- Giúp phát triển sức mạnh của chân ,nâng cao thành tích. C.địa điểm: sân trường

- Hoàn thiện các giai đoạn của kỷ thuật nhảy cao D.dụng cụ: – Nệm nhảy cao.

kiểu bước qua. – Xà.

- Biết vận dụng trong luyện tập và thi đấu. – Gác xà.

- Đảm bảo an toàn và tránh chấn thương. – Tranh minh họa.

 

 

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 50 - Trần Văn Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo AÙn Giaûng Daïy Moân : GDTC Noäi dung : NHAÛY CAO lôùp 8 Tuaàn 25 – Hoaøn thieän caùc gian ñoaïn cuûa kæ thuaät nhaûy cao kieåu böôùc qua. Tieát 50 Tieát CT : 50 – Moät soá ñieåm trong luaät ñieàn kinh ( Phaàn nhaûy cao). Ngaøy soaïn : 10.05.2008 – Chaïy beàn : luyeän taäp chaïy beàn. A.Muïc ñích – Yeâu caàu. B. Phöông phaùp giaûng daïy. - Giuùp hoïc sinh cuûng coá, naâng cao moät soá hieåu bieát – Thuyeát trình: Giaûng giaûi veà kieán thöùc, kyû naêng nhaûy cao ñeå reøn luyeän söùc khoûe – Tröïc quan: Thò phaïm, cho hoïc sinh xem tranh - Giuùp phaùt trieån söùc maïnh cuûa chaân ,naâng cao thaønh tích. C.ñòa ñieåm: saân tröôøng - Hoaøn thieän caùc giai ñoaïn cuûa kyû thuaät nhaûy cao D.duïng cuï: – Neäm nhaûy cao. kieåu böôùc qua. – Xaø. - Bieát vaän duïng trong luyeän taäp vaø thi ñaáu. – Gaùc xaø. - Ñaûm baûo an toaøn vaø traùnh chaán thöông. – Tranh minh hoïa. PHAÀN NOÄI DUNG ÑLVÑ HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN I.MÔÛ ÑAÀU 6 – 8 ‘ 1.Nhaän lôùp ì Kieåm tra só soá vaø nhaän lôùp. ì “Chuùc caùc em khoûe”! ì Giôùi thieäu giaùo vieân hoaëc giaùo sinh döï giôø ( Neáu coù). ì Lôùp tröôûng taäp trung lôùp baùo caùo só soá vaø thöïc hieän nghi thöùc phaàn leân lôùp. ì “Chuùc thaày giaùo khoûe”! ì Caû lôùp cho moät traøng phaùo tay. è ÑH1:4 haøng ngag cöï ly moät khuûy tay 2.Phoå bieán baøi môùi Ø Hoaøn thieän caùc giai ñoaïn cuûa kiû thuaät nhaûy cao kieåu böôùc qua. F Giai ñoaïn chaïy ñaø. FGiai ñoaïn giaäm nhaûy. FGiai ñoaïn treân khoâng. FGiai ñoïan tieáp ñaát. Ø Hoïc moät soá ñieåm trong luaät Ñieàn kinh, phaàn nhaûy cao. ì Giôùi thieäu muïc ñích yeâu caàu vaø noäi dung baøi hoïc ôû tieát tröôùc. ì Giôùi thieäu noäi dung baøi hoïc môùi. ì Taäp trung chuù yù laéng nghe vaø thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. ì Caû lôùp chuù yù laéng nghe. è ÑH2:4 haøng ngag cöï ly moät khuûy tay,2 haøng ñaàu ngoài, 2 haøng sau ñöùng. 3.Khôûi ñoäng a) Chung: Khôûi ñoäng caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc duøng ñeå khôûi ñoäng chung b) Chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng, chaïy ñaïp sau, chaïy taêng toác. - Boå trôï nhaûy cao 1 – 3 böôùc ñaù laêng ( Moãi ñoäng taùc thöïc hieän 2 laàn) ì Giaùo vieân höôùng daãn quan saùt vaø söûa sai. ì Giaùo vieân höôùng daãn quan saùt vaø söûa sai. ì Lôùp tröôûng hoaëc caùn söï lôùp ñieàu khieån baøi khôûi ñoäng. è ÑH3: Ñoäi hình khôûi ñoäng chung. è ÑH4: Ñoäi hình khôûi ñoäng chuyeân moân II.CÔ BAÛN 28 – 30’ 1.HÑ1 : a) Kieåm tra baøi cuõ: Ño ñaø, chaïy ñaø, giaäm nhaûy, qua xaø vaø tieáp ñaát. b) Giôùi thieäu moät soá ñieåm trong luaät Ñieàn kinh, phaàn nhaûy cao. 5 – 7’ ì Goïi 4 hoïc sinh 2 nam vaø 2 nöõ : 1 nam, 1 nöõ giaäm nhaûy beân phaûi. 1 nam, 1 nöõ giaäm nhaûy beân traùi. ì Thöù töï thöïc hieän laàn nhaûy cuûa caùc vñv seõ ñöôïc ruùt thaêm vaø nhaûy theo ñuùng thöù töï ñoù. Thôøi gian goïi cho ñeán luùc baét ñaàu nhaûy khoâng keùo daøi quaù 1 phuùt. ì Moãi VÑV ñöôïc nhaûy 3 laàn, VÑV coù theå nhaûy ôû baát kyø möùc xaø naøo maø mình ñaêng kyù, mieãn sao cao hôn möùc xaø khôûi ñieåm. ì VÑV coá tình trì hoaõn laàn nhaûy cuûa mình thì xem nhö phaïm luaät vaø neáu vi phaïm laàn 2 seõ bò töôùc quyeàn thi ñaáu. ì Laàn nhaûy coi nhö bò hoûng khi xaø rôi hoaëc chöa qua xaø nhöng chaïm vaøo caùt hay ñeäm hoaëc chaïy qua döôùi xaø. ì Möùc xaø ñöôïc naâng leân moãi laàn laø 2cm. Caùch phaân ñònh thaønh tích: ì VÑV coù soá laàn nhaûy ít nhaát ôû moät möùc xaø maø taïi ñoù xaûy ra söï ngang nhau veà thaønh tích thì seõ ñöôïc xeáp haïng cao hôn. ì Neáu söï ngang nhau veà thaønh tích naøy vaãn khoâng phaân xöû ñöôïc thì vñv coù toång soá laàn nhaûy ít nhaát trong suoát cuoäc ñaáu cho tôùi möùc xaø cuoái cuøng qua ñöôïc seõ ñöôïc xeáp haïng cao hôn . ì Trong tröôøng hôïp caàn phaûi phaân ñònh vò trí xeáp haïng nhaát thì caùc vñv coù thaønh tích baèng nhau seõ nhaûy theâm moät laàn nöõa töø möùc xaø thaáp nhaát vaø ñöôïc naâng daàn leân cho tôùi khi coù vñv thaéng cuoäc. ì Tröôøng hôïp coù lieân quan tôùi caùc vò trí xeáp haïng khaùc, caùc VÑV seõ ñöôïc xeáp vaøo cuøng thöù haïng. ì Ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh traû lôøi veà luaät nhaûy cao môùi vöøa phoå bieán. ì Taäp trung quan saùt khi caùc baïn thöïc hieän noäi dung kieåm tra. ì Taäp trung chuù yù laéng nghe. ì Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi cuûa thaày ñaët ra. è ÑH5 nhö ñh1: 2 haøng ñaà ngoài 2 haøng sau ñöùng. è ÑH5 nhö ñh1: 2 haøng ñaà ngoài 2 haøng sau ñöùng. 2.HÑ2 : Chia nhoùm taäp luyeän 8 – 12’ Ø Chia lôùp thaønh 2 nhoùm ì Nhoùm 1: taäp caùc ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao kieåu böôùc qua ngoaøi xaø 3 -5 böôùc. Nam töø 4 – 6 laàn, nöõ töø 3 -5 laàn ì Nhoùm 2: taäp hoaøn chænh caùc giai ñoaïn nhaûy cao kieåu böôùc qua coù xaø. Nam nhaûy töø 4 – 6 laàn, nöõ nhaûy töø 3 – 5 laàn. Nöõ nhaûy tröôùc, nam nhaûy sau möùc xaø naâng daàn sau moãi laàn nhaûy. ì Sau 6 – 7 ‘ ñoåi noäi dung taäp luyeän cho nhau. ì Giaùo vieân cuøng vôùi caùn söï lôùp ñieàu khieån caùc nhoùm taäp luyeän. ì Thöôøng xuyeân quan saùt caùc nhoùm taäp luyeän vaø nhaéc nhôû caùc em chænh söûa ñoäng taùc sai cho caùc em. ì Thöïc hieän theo nhoùm döôùi söï ñieàu khieån cuûa nhoùm tröôûng vaø giaùo vieân. ì Thöïc hieän nghieâm tuùc vaø ñuùng kyû thuaät ñoäng taùc,traùnh chaán thöông xaûy ra. è ÑH6: Caùc nhoùm taäp luyeän. ì Nhoùm 1: Boå trôï ngoaøi xaø ◐ ◐ ◐ ◐ 4 6 3 cs„ 3 5 ◐ ◐ ◐ ◐ 4 ì Nhoùm 2 : Thöïc hieän kyû thuaät nhaûy cao kieåu ñöôùc qua coù xaø > ? gv ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ 3.HÑ3 : Cuûng coá 2 – 3’ ì Goïi 4 hoïc sinh: 2 nam ,2 nöõ leân thöïc hieän nhaûy cao kieåu böôùc qua. ì Giaùo vieân nhaéc laïi kyû thuaät ñoäng taùc ì Caû lôùp taäp trung chuù yù quan saùt ñoäng taùc kyû thuaät, nhaän xeùt ì Ruùt ra kinh nghieäm trong kyû thuaät nhaûy cao kieåu böôùc qua. è ÑH7 Nhö Ñh 2 > ? gv ◐ ◐ ◐ ◐ ◐◐ ◐◐ ◐◐ ◐◐ ◐◐ ◐◐ 4.HÑ4:Troø chôi: Baät coùc tieáp söùc Luaät chôi: ìMoãi hoïc sinh phaûi baät coùc vaøo 5 voøng troøn (ñoái vôùi nam) 4 voøng troøn (ñoái vôùi nöõ) ñaõ veõ saün ,baïn thöù nhaát baät qua heát soá voøng troøn ñaõ veõ sau ñoù chaïy veà chaïm tay vaøo baïn thöù hai, baïn thöù hai,ba, laøm töông töï cho ñeán heát. Moãi ñoäi chæ ñöôïc chôi 1 laàn. 5 – 7 ‘ ì Höôùng daãn caùch chôi,luaät chôi. ì Chia lôùp thaønh 4 ñoäi : hai ñoäi nam vaø hai ñoäi nöõ vôùi soá löôïng hoïc sinh cuûa moãi ñoäi ñeàu baèng nhau. ì Tuyeân döông ñoäi thaéng ì Hoïc sinh chuù yù laéng nghe gioaù vieân höôùng daãn caùch chôi vaø luaät chôi. ì Hoïc sinh chôi tích cöïc vaø nghieâm tuùc theo söï chæ ñaïo, höôùng daãn cuûa giaùo vieân vaø caùc troïng taøi do giaùo vieân chæ ñònh. è ÑH8 : 4 haøng doïc soá löôïng hoïc sinh nam nöõ moãi haøng ñeàu baèng nhau. Gv L TT š š L L š š š š š š š š š š š š š š š š TT ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ 5.HÑ5: Chaïy beàn Nöõ: 200 – 250 m Nam : 250 – 300 m 5 – 7 ‘ ì Giaùo vieân höôùng daãn caùch hít thôû vaø phaân phoái söùc trong khi chaïy. ì Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. Nöõ chaïy tröôùc, nam chaïy sau. è ÑH9: voøng troøn chaïy voøng quanh saân. III.KEÁT THUÙC 5 – 7 ‘ 1.Hoài Tónh: Caùc ñoäng taùc thaû loûng toaøn thaân. 2.Nhaän Xeùt: 3.Baøi Taäp Veà Nhaø: 4.Xuoáng Lôùp: ì Höôùng daãn, quan saùt vaø söûa sai. ì Nhaéc laïi moät soá sai soùt,söûa sai,tuyeân döông vaø pheâ bình. ì OÂn luyeän caùc noäi dung ñaõ hoïc vaø taäp chaïy beàn. ì Hoâ : “ Theå duïc”! ì Lôùp tröôûng ñieàu khieån lôùp thaû loûng tích cöïc taïi choå. ì Hoïc sinh chuù yù laéng nghe vaø phaùt bieåu yù kieán ( neáu coù). ì Thöïc hieän caùc baøi taäp do giaùo vieân ñeà ra. ì Caû lôùp ñaùp: “Khoeû”! è ÑH10 Nhö ÑH 1 BAN GIAÙM HIEÏU TOÅ (NHOÙM) CHUYEÂN MOÂN GIAÙO VIEÂN GIAÛNG DAÏY Traàn Vaên Tuaán

File đính kèm:

  • docgiao an the duc lop 8.doc