Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 23+24 - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh

 

 

*Bài tập bổ trợ kĩ thuật:

-Chạy bước nhỏ.

-Chạy cao đùi.

-Chạy đạp sau.

+Bài tập phát triển sức nhanh và phát triển phản xạ vận động

-Xp các hướng chạy nhanh theo tín hiệu.

-Cách chơi Gv hướng dẫn.

-Luật chơi: GV quy định.

-Xp thấp: Biết đo và đóng bàn đạp, thực hiện đúng theo khẩu lệnh.

-Chạy lao:tạo Tốc độ ban đầu, đạp sau, đánh tay đúng biên độ, góc độ.

-Chạy giữa quãng: Phát huy tốc độ đã đạt dược sau giai đoạn chạy lao.

-Về đích: Giữ tốc độ đã đạt sau giai đoạn chạy lao.

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 23+24 - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 23 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT : 23 Chaïy ngaén : Moät soá troø chôi, ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø phaùt trieån söùc nhanh. NS : 11/11/2012 Taäp luyeän hoaøn chænh kó thuaät chaïy ngaén: Xp thaáp->Chaïy lao->Chaïy giöõa quaõng->Veà ñích. PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2. Giôùi thieäu ND - YC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Gv nhaän lôùp, HS baùo caùo só soá. -Giáo viên phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc. -Xoay kỹ các khớp cổ, tay vai, hông, gối, cổ tay kết hợp cổ chân, ép dọc, ép ngang. -Kỹ thuật xuất phát thaáp-chaïy lao. CÔ BAÛN 1. Chaïy ngắn: a/Taäp boå trôï: b/Troø chôi:+Troø chôi :Tieáp söùc chuyeån vaät. c/Luyeän taäp: *Hoaøn thieän kó thuaät. *Baøi taäp boå trôï kó thuaät: -Chaïy böôùc nhoû. -Chaïy cao ñuøi. -Chaïy ñaïp sau. +Baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh vaø phaùt trieån phaûn xaï vaän ñoäng -Xp caùc höôùng chaïy nhanh theo tín hieäu. -Caùch chôi Gv höôùng daãn. -Luaät chôi: GV quy ñònh. -Xp thaáp: Bieát ño vaø ñoùng baøn ñaïp, thöïc hieän ñuùng theo khaåu leänh. -Chaïy lao:taïo Toác ñoä ban ñaàu, ñaïp sau, ñaùnh tay ñuùng bieân ñoä, goùc ñoä. -Chaïy giöõa quaõng: Phaùt huy toác ñoä ñaõ ñaït döôïc sau giai ñoaïn chaïy lao. -Veà ñích: Giöõ toác ñoä ñaõ ñaït sau giai ñoaïn chaïy lao. KEÁT THUÙC 1. Cuûng coá 2. Thaû loûng 3. Nhaän xeùt 4. Daën doø - Xp thaáp-chaïy lao-chaïy giöõa quaõng-chaïy veà ñích? -Cuùi ngöôøi thaû loûng toaøn thaân, ngoài choáng tay phía sau laéc ñuøi. -Nhaän xeùt giôø hoïc, Baøi taäp veà nhaø oân chaïy ngaén chuaån bò kieåm tra. MỤC TIEÂU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 23 -Thöïc hieän ñöôïc xuaát phaùt thaáp-chaïy lao-chaïy giöõa quaõng-veà ñích.Troø chôi. NS: 11/11/2012 - Naâng daàn toác ñoä chaïy. ND: 13/11/2012 *Ñòa ñieåm - Phöông tieän : Saân taäp, saân baõi saïch seõ, coøi, ñoàng hoà theå thao, giaùo aùn, soå ñieåm, 2 boä baøn ñaïp. ÑLÑV PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2 ph 2lx8n 1x2l -CS taäp hôïp lôùp baùo caùo só soá . -GV phoå bieán noäi dung: Chaïy ngaén. - Khôûi ñoâng theo ñoäi hình ñoàng loaït. -Giáo viên gọi 2 em lên kiểm tra. 28-30’ 13ph 1x4l 1x5l 5ph 1x2l 10ph 1x3l 1x4l TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU ‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 1>ÑH hoïc chaïy ngaén: *Taäp boå trôï: +Taäp ñoàng loaït:-Chaïy böôùc nhoû.-Chaïy cao ñuøi. +Taäp theo nhoùm doøng chaûy: -Chaïy böôùc nhoû->Chaïy ñaïp sau. -Chaïy cao ñuøi-> Chaïy ñaïp sau. +Troø chôi: -Tổ chức chơi theo đội hình bên. -Giáo viên giám sát chung. *OÂn taäp: +Taäp theo nhoùm doøng chaûy phoái hôïp: -Xp thaáp->Chaïy lao. -Xp thaáp->Chaïy lao-> Chaïy giöõa quaõng. - Xp thaáp->Chaïy lao-> Chaïy giöõa quaõng-Veà ñích. 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Gv chæ ñònh töøng nhoùm thöïc hieän, nhoùm khaùc nhaän xeùt, Gv ñaùnh giaù chung. -Thöïc hieän ñoàng loaït caùc ñoäng taùc hoài phuïc. -Ñaùnh giaù yù thöùc tieát hoïc, giao baøi taäp vaø höôùng daãn taäp ôû nhaø. GIÁO ÁN SỐ : 24 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT : 24 Chaïy ngaén : Moät soá troø chôi, caùc ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaøphaùt trieån söùc nhanh. Hoaøn NS : 11/11/2012 chænh kó thuaät chaïy ngaén: Xp thaáp->Chaïy lao->Chaïy giöõa quaõng->Veà ñích. Ñaù caàu: OÂn : Taâng caàu baèng ñuøi; Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân; Taâng caàu baèng mu baøn chaân; Kó thuaät di chuyeån caùc höôùng. PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2. Giôùi thieäu ND - YC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Gv nhaän lôùp, HS baùo caùo só soá. - Giáo viên phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc. -Xoay kỹ các khớp cổ, tay vai, hông, gối, cổ tay kết hợp cổ chân, ép dọc, ép ngang. -Kỹ thuật xuất phát thaáp. CÔ BAÛN 1. Chaïy ngắn: a/Taäp boå trôï: b/Troø chôi:+Troø chôi :Tieáp söùc chuyeån vaät. c/Luyeän taäp: *Hoaøn thieän kó thuaät. 2. Đá cầu: Ôn tập. *Động tác bổ trợ. *OÂn taäp : *Baøi taäp boå trôï kó thuaät: -Chaïy böôùc nhoû. -Chaïy cao ñuøi. -Chaïy ñaïp sau. +Baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh vaø phaùt trieån phaûn xaï vaän ñoäng -Xp caùc höôùng chaïy nhanh theo tín hieäu. -Caùch chôi Gv höôùng daãn. -Luaät chôi: GV quy ñònh. -Xp thaáp: Bieát ño vaø ñoùng baøn ñaïp, thöïc hieän ñuùng theo khaåu leänh. -Chaïy lao:taïo Toác ñoä ban ñaàu, ñaïp sau, ñaùnh tay ñuùng bieân ñoä, goùc ñoä. -Chaïy giöõa quaõng: Phaùt huy toác ñoä ñaõ ñaït döôïc sau giai ñoaïn chaïy lao. -Veà ñích: Giöõ toác ñoä ñaõ ñaït sau giai ñoaïn chaïy lao. * Caùc ñoäng taùc phaùt trieån bieân ñoä cô khôùp: -Caêng cô ñuøi, cô löng, cô buïng. -Xoaïc ngang, doïc. +Caùc ñoäng taùc di chuyeån caùc höôùng -Böôùc ñuoåi caùc höôùng -Böôùc löôùt caùc höôùng. -Böôùc cheùo caùc höôùng -Chaïy tieán luøi caùc höôùng. *Yêu cầu: Học sinh tự giác tích cực, thực hiện đúng các bước di chuyển. -Taâng caàu baèng ñuøi: -Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. -Taâng caàu baèng mu baøn chaân. *Yêu cầu: Học sinh tự giác tích cực, thực hiện cơ bản đúng các động tác tâng cầu. KEÁT THUÙC 1. Cuûng coá 2. Thaû loûng 3. Nhaän xeùt 4. Dặn dò -Xp thaáp-chaïy lao-chaïy giöõa quaõng-chaïy veà ñích? -Cuùi ngöôøi thaû loûng toaøn thaân, ngoài choáng tay phía sau laéc ñuøi. -Nhaän xeùt giôø hoïc, Baøi taäp veà nhaø oân chaïy ngaén chuaån bò kieåm tra. MỤC TIEÂU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 24 -Thöïc hieän ñöôïc xuaát phaùt thaáp-chaïy lao-chaïy giöõa quaõng-veà ñích.Troø chôi. NS: 11/11/2012 - Naâng daàn toác ñoä chaïy. ND: 13/11/2012 - Bieát caùch thöïc hieän taâng caàu baèng ñuøi, baèng maù trong baøn chaân, di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc cheách traùi, phaûi. *Ñòa ñieåm - Phöông tieän :Saân taäp, saân baõi saïch seõ, coøi, ñoàng hoà theå thao, giaùo aùn, soå ñieåm, 2 boä baøn ñaïp,1 HS 1 quaû caàu. ÑLÑV PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2 ph 2lx8n 1x2l -CS taäp hôïp lôùp baùo caùo só soá . -GV phoå bieán noäi dung: Chaïy ngaén -Ñaù caàu. - Khôûi ñoâng theo ñoäi hình ñoàng loaït. -Giáo viên gọi 2 em lên kiểm tra. 28-30’ 13ph 1x4l 1x5l 5ph 1x2l 10ph 1x3l 1x4l TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU ‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ + ÑH hoïc chaïy ngaén: *Taäp boå trôï: +Taäp ñoàng loaït:-Chaïy böôùc nhoû.-Chaïy cao ñuøi. +Taäp theo nhoùm doøng chaûy: -Chaïy böôùc nhoû->Chaïy ñaïp sau. -Chaïy cao ñuøi-> Chaïy ñaïp sau. +Troø chôi: -Tổ chức chơi theo đội hình bên. -Giáo viên giám sát chung. *OÂân taäp: +Taäp theo nhoùm doøng chaûy phoái hôïp: -Xp thaáp->Chaïy lao. -Xp thaáp->Chaïy lao-> Chaïy giöõa quaõng. - Xp thaáp->Chaïy lao-> Chaïy giöõa quaõng-Veà ñích. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ + ÑH ñaù caàu: a>Taäp boå trôï:+Taäp ñoàng loaït: -Caêng cô ñuøi, cô löng, cô buïng. +Taäp theo nhoùm -Böôùc ñuoåi caùc höôùng, Böôùc löôùt caùc höôùng. -Böôùc cheùo caùc höôùng, Chaïy tieán luøi caùc höôùng. b>OÂn taäp :+Taäp theo caù nhaân. -Taâng caàu baèng ñuøi: -Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. -Taâng caàu baèng mu baøn chaân. 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Gv chæ ñònh töøng nhoùm thöïc hieän, nhoùm khaùc nhaän xeùt, Gv ñaùnh giaù chung. -Thöïc hieän ñoàng loaït caùc ñoäng taùc hoài phuïc. -Ñaùnh giaù yù thöùc tieát hoïc, giao baøi taäp vaø höôùng daãn taäp ôû nhaø.

File đính kèm:

  • docThe duc 8 Tuan 12 Tiet 2324.doc