Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 16: Chạy ngắn - Đội hình đội ngũ - Chạy bền

I/ MỤC TIÊU

- Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật. Trò chơi: Lò cò tiếp sức

- ĐHĐN: Ôn: Đi đều đổi chân khi sai nhịp

- Chạy bền : Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên để nâng cao thành tích và kỹ thuật.

II/ YÊU CẦU:

- Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.

- Nâng dần tốc độ chạy.

- Thực hiện được đi đều, và đổi sân khi sai nhịp.

- Phân phối sức hợp lí trên đường chạy.

III/ THỜI GIAN: 45 phút

IV/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường.

- Còi .

V/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 16: Chạy ngắn - Đội hình đội ngũ - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 8 - Tieát:16 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: CHẠY NGẮN - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật. Trò chơi: Lò cò tiếp sức ĐHĐN: Ôn: Đi đều đổi chân khi sai nhịp Chạy bền : Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên để nâng cao thành tích và kỹ thuật. II/ YÊU CẦU: Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. Nâng dần tốc độ chạy. Thực hiện được đi đều, và đổi sân khi sai nhịp. Phân phối sức hợp lí trên đường chạy. III/ THỜI GIAN: 45 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Còi . V/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỈ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/ Mở Đầu: Nhận lớp: GV và HS làm thủ tục nhận lớp và phổ biến mục tiêu, yêu cầu và nội dung giờ học. Khởi động: Xoay các khớp cổ, cổ tay_ cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. Kiểm tra bài củ Gọi 2 học sinh lên thực hiện kỉ thuật xuất phát thấp 7 phuùt 1 phuùt 5 phuùt 1 phút Học sinh nhanh chóng tập họp lớp - Học sinh chú ý lắng nghe. - Học sinh tích cực khởi động - Học sinh nhanh chóng thực hiện ĐH 4 hàng ngang _ GV điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Giaûn haøng khôûi ñoäng caùn söï ñieàu khieån € LT € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € II/ Cơ Bản: Chạy cự ly ngắn: Ôn các động tác bổ trợ và kỹ thuật: Chạy bước nhỏ. Nâng cao đùi. Chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh 40. Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng (40m) Trò chơi. Lò cò tiếp sức. ĐHĐN: Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp. GV nhắc lại toàn bộ các khẩu lệnh và cách thực hiện kĩ thuật đi đều cho HS nắm. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Củng cố: GV goïi töøng nhoùm HS thöïc hieän toaøn bộ noäi dung kyõ thuaät xuaát phaùt thaáp. 33 phuùt 12 phuùt 1x 15 meùt 1x 15 meùt 1x 15 meùt 1 laàn 12 phuùt 6 phuùt 3 phuùt Học sinh thực hiện đúng động tác. Học sinh tích cực thực hiện các động tác bổ trợ. Học sinh tích cực tập luyện đúng động tác. Học sinh chú ý nghe phân tích kỉ thuật và thực hiện. Trung thực trong khi chơi. Trung thöïc vaø an toaøn trong khi chôi. Hoïc sinh nhanh chong leâ thöïc hieän *Nhóm 1: GV làm mẫu, phân tích, hướng dẫn cho HS tập luyện. Chia lôùp thaønh 4 ñoäi thi ñua vôùi nhau *Nhóm 2: Ôn cả nhóm. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sát sửa động tác sai. Nam chaïy 8 voøng saân tröôøng Nöõ chaïy 6 voøng saân tröôøng - HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS. III/ Kết Thúc: Thả lỏng Nhận xét. Dặn dò Xuống lớp. 5 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 1 phuùt - Học sinh tích cục thả lỏng. - Học sinh chú ý lắng nghe € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Hoïc sinh tích cöïc thaû loûng Doàn haøng nghe nhaän xeùt vaø daën doø Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Duyeät Cuûa Ban Giaùm Hieäu

File đính kèm:

  • docTiết 16.doc