Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 7

A. Chuẩn bị.

I. Mục đích yêu cầu.

 - Ôn lại các kỹ năng đã học như nội dung: Vòng phải, vòng trái đi đều, đứng lại. Yêu cầu hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng, đẹp, đều.

 - Ôn: Chơi trò chơi phát triển nhanh: “ Chạy thi tiếp sức”

 - Tư thế sẵn sàng – Xuất phát.

 - Xuất phát cao – chạy nhanh yêu cầu biết và thực hiện tương đối chính xác động tác.

II. Phương tiện : Sân tập, đường chạy.

B. Quá trình lên lớp.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 07 Ngµy so¹n: 26/09/2008 Ngµy d¹y : (03/10/2008) TiÕt 13 §éi h×nh ®éi ngị - ch¹y nhanh - ch¹y bỊn. A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. - ¤n l¹i c¸c kü n¨ng ®· häc nh­ néi dung: Vßng ph¶i, vßng tr¸i ®i ®Ịu, ®øng l¹i. Yªu cÇu hiĨu ®­ỵc khÈu lƯnh vµ thùc hiƯn ®ĩng, ®Đp, ®Ịu. - ¤n: Ch¬i trß ch¬i ph¸t triĨn nhanh: “ Ch¹y thi tiÕp søc” - T­ thÕ s½n sµng – XuÊt ph¸t. - XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh yªu cÇu biÕt vµ thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c ®éng t¸c. II. Ph­¬ng tiƯn : S©n tËp, ®­êng ch¹y. B. Qu¸ tr×nh lªn líp. Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - GV nhËn líp nhËn líp kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn mơc ®Ých, yªu cÇu, nhiƯm vơ bµi häc. 2.Khëi ®éng * Khëi ®éng chung: - Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng. -Thùc hiƯn thùc hiƯn 7 ®éng t¸c tay kh«ng. * Khëi ®éng chuyªn m«n: thùc hiƯn 3 ®éng t¸c hç trỵ cho ch¹y nhanh. - Ch¹y b­íc nhá. - N©ng cao ®ïi . - Ch¹y ®¹p sau. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. ¤n §H§N. - §i ®Ịu, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i 2. ¤n ch¹y nhanh. - T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh - Ch¬i trß ch¬i: “ Ch¹y thi tiÕp søc” *. Tr­êng hỵp ph¹m quy. - XuÊt ph¸t tr­íc lƯnh hoỈc tr­íc khi ch¹m tay b¹n tõ phÝa ®èi dÞªn sang, kh«ng ch¹m tay b¹n ®· ch¹y vßng vỊ. - §éi nµo thua sÏ ch¹y 2 vßng s©n. III. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng. 2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. 3. H­íng dÉn bµi tËp vỊ nhµ. VI.Rĩt kinh nghiƯm sau giê d¹y 10' 2’ 8’ 2Lx8N mçi ®éng t¸c 2Lx8N 2Lx20m 2Lx20m 2Lx20m 30' 3L 3L 3 hiƯp 3->4l 5’ - C¸n sù tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho gv. - §éi h×nh nhËn líp xÕp thµnh 4 hµng ngang cù ly hĐp. §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV - Yªu cÇu häc sinh hiĨu ®­ỵc khÈu lƯnh vµ thùc hiƯn ®ĩng, ®Ịu, ®Đp. Chĩ ý: Dù lƯnh vµ ®éng lƯnh cđa ®i ®Ịu vßng ph¶i, ®øng l¹i ®Ịu r¬i vµo ch©n ph¶i - TËp luyƯn theo ph­¬ng ph¸p ph©n nhãm. - Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã ph©n tÝch vµ h« cho häc sinh cïng tËp theo tÝn hiƯu. - Gi¸o viªn phỉ biÕn c¸ch ch¬i sau ®ã tỉ chøc cho c¸c em ch¬i §éi h×nh ch¬i - Yªu cÇu häc sinh th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n ngän vỊ kÕt qu¶ ý thøc tËp. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tuần 07 Ngµy so¹n: 26/09/2008 Ngµy d¹y : (03/10/2008) TiÕt 14 §éi h×nh ®éi ngị - ch¹y nhanh A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. - ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc cßn yÕu yªu cÇu häc sinh ph¶i hiĨu ®­ỵc khÈu lƯnh vµ thùc hiƯn ®ĩng, ®Ịu, ®Đp c¸c néi dung ®· häc. - LuyƯn tËp n©ng cao kü n¨ng ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau – xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40 – 60m. - H­íng dÉn ch¬i trß ch¬i: yªu cÇu vµ thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c néi dung trªn. II. Ph­¬ng tiƯn: chuÈn bÞ s©n tËp. B. Qu¸ tr×nh lªn líp. Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - GV nhËn líp nhËn líp kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn mơc ®Ých, yªu cÇu, nhiƯm vơ bµi häc. 2.Khëi ®éng * Khëi ®éng chung: - Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. ¤n §H§N. - ¤n l¹i c¸c kü n¨ng cßn yÕu. - §ỉi ch©n khi sai nhÞp - BiÕn ®ỉi §H: 0 – 2 - 4 0 – 3 – 6 – 9 - §i ®Ịu vßng ph¶i( tr¸i) 2. Ch¹y nhanh. - LuyƯn tËp n©ng cao kü n¨ng. - Ch¹y b­íc nhá di chuyĨn. - Ch¹y n©ng cao ®ïi di chuyĨn. - Ch¹y ®¹p sau – di chủªn. - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. Trß ch¬i: “ Ng­êi thõa thø 3” III. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng. Tõ ®éi h×nh ch¬i xÕp thµnh 1 vßng trßn ®i l¹i th¶ láng. - §Êm l­ng cho nhau 2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ. 10' 2’ 8’ 30’ 2L 2L 2L 2L 2x 15m 2x 15m 2x 15m 40– 60m 2L 5’ 5’ - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gv. - Gi¸o viªn phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc ng¾n gän. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV - Gi¸o viªn «n l¹i toµn bé nh÷ng kü n¨ng häc sinh häc cßn yÕu theo ph­¬ng ph¸p ®ång lo¹t. - Gi¸o viªn ph©n nhãm cho häc sinh tù chđ huy, GV quan s¸t sưa sai. §HTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV lµm mÉu, häc sinh tËp theo tÝn hiƯu cu¶ GV. - GV lµm mÉu - GV phỉ biÕn c¸ch ch¬i sau ®ã cho häc sinh ch¬i trß ch¬i nµy lµ nh»m ph¸t triĨn søc bỊn cho häc sinh - Yªu cÇu häc sinh th¶ láng tÝch cùc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV

File đính kèm:

  • docTUAN 7.doc