Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 67+68: Ôn tập và kiểm tra học kì 2 - Trường THCS Bàu Năng

I . NHIỆM VỤ:

 1.Ôn tập: Nâng cao chất lượng bài thể dục với cờ.

 2.Kiểm tra bài thể dục phát triển chung với cờ.

 II.YÊU CẦU:

 -Học sinh tích cực ôn tập và kiểm tra HK II.

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

 - Vôi, cờ, bàn ghế gv

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 67+68: Ôn tập và kiểm tra học kì 2 - Trường THCS Bàu Năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN MOÂN : OÂN TAÄP VAØ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II ˜w™ Tuaàn : 34 Tieát CT : 67+68 Thôøi gian daïy : 04-9/5/2009 I . NHIEÄM VUÏ: 1.OÂn taäp: Naâng cao chaát löôïng baøi theå duïc vôùi côø. 2.Kieåm tra baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi côø. II.YEÂU CAÀU: -Hoïc sinh tích cöïc oân taäp vaø kieåm tra HK II. III.THÔØI GIAN: - 2 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Voâi, côø, baøn gheá gv. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu cuûa buoåi taäp. Khôûi ñoäng: Caùc ñoäng taùc phaùt trieån chung, xoay caùc khôùp, caêng cô. Khôûi ñoäng chuyeân moân. (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)Luyeän taäp naâng cao chaát löôïng baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi côø. 2)KT HK II: Kieåm tra baøi theå duïc vôùi côø. *Thang ñieåm : 9 – 10 ñieåm 8 – 7 ñieåm 5 – 6 ñieåm 3 – 4 ñieåm 3)Cuûng coá kyõ thuaät: _ Ruùt kinh nghieäm kieåm tra. (73p) 20’ 45’ 8’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: Luyeän taäp chaïy beàn buoåi saùng. -Xuoáng lôùp. (7p) 4’ 1’ 2’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, goïn, ñuùng cöï ly. -Naém vöõng noäi dung, yeâu caàu buoåi taäp. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng chung vaø chuyeân moân. -HS giaõn caùch 1 dang tay so le khôûi ñoäng. +Thuoäc baøi vaø thöïc hieän chính xaùc baøi theå duïc vôùi côø. +Thöïc hieän ñuùng bieân ñoä ñoäng taùc, ñuùng tö theá , ñuùng nhòp ñieäu ñoäng taùc. +Chuù yù hít thôû ñeàu theo nhòp baøi taäp. +Thuoäc baøi, thöïc hieän ñuùng, ñeïp ñoäng taùc. +Thuoäc baøi, thöïc hieän töông ñoái ñuùng. +Coù 1-2 ñoäng taùc thöïc hieän sai. +Coù 3 ñoäng taùc trôû leân thöïc hieän sai. -Hs chuù yù nghe gv nhaéc nhôû, vaø ruùt kinh nghieäm quaù trình kieåm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x -Cho hs taäp chung, sau ñoù chia nhoùm töï oân taäp. *Toå chöùc vaø PP kieåm tra: -Kieåm tra nhieàu ñôït, moãi ñôït 2-4 hs. -Caùn söï hoâ nhòp ñeå hs thöïc hieän (2x8 nhip). -Moãi hs ñöôïc kieåm tra 1 laàn, caû baøi. -Hs chöa hoaëc KT roài traät töï chuù yù xem. -Hs döôùi 5 ñieåm, gv cho kieåm tra laàn 2, ñieåm seõ khoâng quaù 8. -Caùc tröôøng hôïp khaùc gv töï quyeát ñònh. -Gv tuyeân döông hs toát vaø pheâ bình hs chöa ñaït, caû lôùp ruùt kinh nghieäm, -Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Ngaøy 03 Thaùng 5 Naêm 2009 Giaùo vieân soaïn LE QUANG QUYÙ NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • doctd734.doc