Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 21: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền

 I – MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Thể dục: Như nội dung tiết 19: Học các động tác bụng, phối hợp.

 Bật nhảy; Ôn một số động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

 Chạy bền: Trò chơi (GV chọn).

 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về bài thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, kỹ thuật chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

  1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr¬­êng, ®­êng ch¹y, thước dây, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp

 ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng.

  2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ.

 III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 505 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 21: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn : 12/11/2006 Baøi daïy : thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn Tuaàn: 11 Tieát: 21 I – MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Thể dục: Như nội dung tiết 19: Học các động tác bụng, phối hợp. Bật nhảy; Ôn một số động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân (GV chọn). Chạy bền: Trò chơi (GV chọn). 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về bài thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, kỹ thuật chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr­êng, ®­êng ch¹y, thước dây, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ. III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN. PhÇn vµ néi dung §LVĐ Yªu cÇu vµ chØ dÉn kỹ thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc TG SL I. Më ®Çu - TËp hîp ®iÓm danh. - Néi dung tiÕt häc. - Khëi ®éng. 6’ - Nhanh, ®iÓm danh, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè. Chóc gi¸o viªn khoÎ. - Gi¸o viªn chóc häc sinh khoÎ vµ phæ biÕn néi dung bµi d¹y, yªu cÇu ng¾n gän, ®Çy ®ñ. - Ch¹y 1 vßng s©n tËp, xoay c¸c khíp, t¹i chỗ ch¹y : b­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò gäi 2 - 4 em lªn thùc hiÖn bµi thÓ dôc: ®éng t¸c: V­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. € ☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ê ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. C¬ b¶n 1. ThÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. * Häc: §éng t¸c bông. * Häc: §éng t¸c phèi hîp. 2. BËt nh¶y: ¤n: mét sè ®éng t¸c bæ trî, ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n 3. Ch¹y bÒn : Trß ch¬i ch¹y theo ®­êng dÝch d¾c. 34’ 8’ 10’ 10’ 6’ 6-7 4-8 4-8 4-8 4-8 2-3 - Cho c¸c em «n l¹i 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. * Yªu cÇu: TËp trung chó ý, thuéc bµi, ®Òu, ®Ñp, ®óng ®éng t¸c. Chó ý biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iÖu cña ®éng t¸c. Chó ý nh÷ng ®éng t¸c m¾t nh×n theo cê, hÝt b»ng mòi, thë b»ng miÖng, chó ý biªn ®é, nhÞp ®iÖu, phèi hîp gi÷a ®éng t¸c vµ h¬i thë. * §éng t¸c Bông : - NhÞp 1 : B­íc ch©n tr¸i sang ngang réng h¬n vai ®ång thêi ®­a 2 tay vµ cê ra tr­íc lªn cao song song, lßng bµn tay h­íng vµo nhau, mÆt ngöa, m¾t nh×n theo cê (hÝt vµo). - NhÞp 2 : GËp th©n, 2 tay ch¹m 2 bµn ch©n, cê h­íng vÒ tr­íc, 2 ch©n th¼ng, m¾t nh×n theo cê (thë ra). - NhÞp 3 : N©ng th©n, 2 tay dang ngang, bµn tay sÊp, cê h­íng sang 2 bªn, m¾t nh×n theo cê bªn tr¸i (hÝt vµo). - NhÞp 4 : VÒ TTCB (thë ra). - NhÞp 5,6,7,8 : Nh­ nhÞp 1,2,3,4 nh­ nhÞp 5 b­íc ch©n sang ngang vµ nhÞp 7 m¾t nh×n cê bªn ph¶i. * §éng t¸c phèi hîp: - NhÞp 1: B­íc ch©n sang tr¸i ra tr­íc 1 b­íc chÕch 450 (theo chiÒu mòi ch©n) sau ®ã khuþu gèi, ch©n sau th¼ng, tay tr¸i ®­a ra tr­íc (theo h­íng bµn ch©n) chÕch lªn cao, tay ph¶i ®­a ra sau chÕch xuèng d­íi t¹o víi tay tr­íc nh­ mét c¸nh tay ®ßn. Hai bµn ch©n ch¹m ®Êt b»ng c¶ bµn ch©n, träng t©m dån nhiÒu vµo th©n tr­íc, cê h­íng heo chiÒu cña 2 tay, th©n trªn h¬i ng· vÒ tr­íc, m¾t nh×n theo cê tay tr¸i (hÝt vµo). - NhÞp 2: §­a ch©n tr¸i vÒ víi ch©n ph¶i ®ång thêi gËp th©n, tay h­íng vµo bµn ch©n, 2 cê h­íng vÒ tr­íc, 2 ch©n th¼ng, m¾t nh×n theo cê (thë ra). - NhÞp 3: §øng th¼ng ng­êi lªn, ®ång thêi vÆn m×nh sang tr¸i 900 (kh«ng xoay 2 bµn ch©n), 2 tay dang ngang, bµn tay ngöa, cê h­íng theo chiÒu cña 2 tay, m¾t nh×n heo cê tay tr¸i (hÝt vµo). - NhÞp 4: VÒ TTCB (thë ra). - NhÞp 5,6,7,8: Nh­ nhÞp 1,2,3,4, nh­ nhÞp 5 b­íc ch©n ph¶i chÕch vÒ tr­íc vµ ë nhÞp 7 vÆn m×nh sang ph¶i, m¾t nh×n cê bªn ph¶i. * Yªu cÇu: TËp trung, chó ý, tÝch cùc tËp luyÖn, nghiªm tóc n©ng cao kỹ thuËt. Chó ý phèi hîp ®éng t¸c vµ nhÞp thë, c¸c ®éng t¸c m¾t nh×n theo cê. - §¸ l¨ng tr­íc - sau: T¹i chỗ TTCB 2 ch©n ®­ng t­ thÕ ch©n ph¶i tr­íc ch©n tr¸i sau réng kho¶ng n÷a buíc ®Õn1 b­íc ch©n, 2 tay ®Ó tù nhiªn. Khi nghe hiÖu lÖnh cña GV ®ång lo¹t c¸c em ®¸ ch©n vÒ tr­íc lªn cao 2 tay phèi hîp tù nhiªn. - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng: TTCB gièng nh­ ®¸ l¨ng tr­íc, khi nghe hiÖu lÖnh cña GV ®ång lo¹t c¸c em b­íc 1 b­íc ch©n ®¸ l¨ng tr­íc gièng nh­ t¹i chỗ ®¸ l¨ng. Nh­ng ch©n sau co 2 tay phèi hîp tù nhiªn. * Yªu cÇu : TÝch cùc tËp luyÖn, nhiªm tóc, ®óng ®éng t¸c. - Trß ch¬i: - Chia 2 tæ ®Òu nhau vÒ sè l­îng nam ch¬i riªng, n÷ ch¬i riªng. KÎ 2 ®­êng dÝch d¾c cã chiÒu dµi 20m, triÓn khai theo ®éi h×nh hµng däc. Khi nghe hiÖu lÖnh cßi, em ®øng ë ®Çu c¸c hµng nhanh chãng ch¹y theo ®­êng vÏ tr­íc nhanh lªn v¹ch giíi h¹n, sau ®ã ch¹y vÒ ch¹m tay vµo em sè 2 vµ cø thÕ cho ®Õn hÕt. Tæ nµo thùc hiÖn tr­íc, Ýt ph¹m qui th× th¾ng cuéc. Tæ thua nh¶y lß cß 20m. * Yªu cÇu : TÝch cùc kh«ng ®ïa nghÞch cè g¾ng, tÝch cùc, nghiªm tóc, ch¹y hÕt cõ ly quy ®Þnh ®¹t kÕt qu¶ cao, an toµn. BiÕt ph©n phèi søc hîp lý. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ TËp ®ång lo¹t sau chia tõng tæ tù tËp gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë söa sai. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Gv thÞ ph¹m sau ®ã cho c¸c em tËp ®ång lo¹t, chia tæ. GV theo dâi nh¾c nhë söa sai. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Gv thÞ ph¹m sau ®ã cho c¸c em tËp, GV theo dâi nh¾c nhë söa sai. € ☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 6-10m Gv thÞ ph¹m sau ®ã cho c¸c em tËp, GV theo dâi nh¾c nhë söa sai. € ☺ ☺☺☺☺☺ * * * * * * * ☺ ☺☺☺☺* * * * * * * Gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë söa sai. III. KÕt thóc - TËp hîp th¶ láng. - NhËn xÐt tiÕt häc. 5’ - Cói ng­êi th¶ láng tay ch©n hÝt thë s©u, ch¹y nhÑ nhµng t¹i chỗ. - Gi¸o viªn cñng cè, nh¾c nhë mét sè ®iÓm cÇn l­u ý ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dò HS tiết sau học nội dung : Thể dục, bật nhảy, chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thể dục, bật nhảy, chạy bền. Rót kinh nghiÖm: Tröôøng THCS Caùt Nhơn (2006 & 2007) Giaùo vieân : Bùùi Anh Hào

File đính kèm:

  • doc21 giao an7.21.doc