Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19: Thể dục - Chạy nhanh - Chạy bền

I – MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Chạy nhanh; Như nội dung tiết 17 và chuẩn bị kiểm tra.

 Thể dục: Như nội dung tiết 18 (chú ý biên độ nhịp điệu).

 Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đị hình tự nhiên.

 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

  1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr¬­êng, ®­êng ch¹y, 2 lá cờ, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng.

  2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ.

 III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19: Thể dục - Chạy nhanh - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn : 5/11/2006 Baøi daïy : thÓ dôc - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Tuaàn: 10 Tieát: 19 I – MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Chạy nhanh; Như nội dung tiết 17 và chuẩn bị kiểm tra. Thể dục: Như nội dung tiết 18 (chú ý biên độ nhịp điệu). Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đị hình tự nhiên. 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr­êng, ®­êng ch¹y, 2 lá cờ, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ. III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN. PhÇn vµ néi dung ĐLVĐ Yªu cÇu vµ chØ dÉn kỹ thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc TG SL I. Më ®Çu - TËp hîp ®iÓm danh. - Néi dung tiÕt häc. - Khëi ®éng. 6’ - Nhanh, ®iÓm danh, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè . Chóc gi¸o viªn khoÎ. - Gi¸o viªn chóc häc sinh khoÎ vµ phæ biÕn néi dung, yªu cÇu ng¾n gän, ®Çy ®ñ. - Ch¹y 1 vßng s©n tËp, xoay c¸c khíp, t¹i chỗ ch¹y : b­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò gäi 2 - 4 em lªn thùc hiÖn bµi thÓ dôc: ®éng t¸c: V­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ê ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. C¬ b¶n 2. ThÓ dôc: «n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. 1. Ch¹y nhanh: ¤n: Ch¹y b­íc nhá n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m, chuÈn bÞ kiÓm tra . 3. Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 34’ 14’ 14’ 6’ 4-6 4-8 1L - Cho c¸c em «n l¹i 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. * Yªu cÇu: TËp trung chó ý, thuéc bµi, ®Òu, ®Ñp, ®óng ®éng t¸c. Chó ý biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iÖu cña ®éng t¸c. Chó ý nh÷ng ®éng t¸c m¾t nh×n theo cê, hÝt b»ng mòi, thë b»ng miÖng, chó ý biªn ®é, nhÞp ®iÖu, phèi hîp gi÷a ®éng t¸c vµ h¬i thë. - Cho c¸c em tiÕp tôc «n tËp kỹ thuËt ch¹y b­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - Cho c¸c em «n tËp kỹ thuËt xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m . Chó ý khi thùc hiÖn kỹ thuËt nµy t­ thÕ, sù phèi hîp tay, ch©n, m¾t, th©n ng­êi sao cho khi xuÊt ph¸t ë vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt. Chý ý chuÈn bÞ tiÕt sau kiÓm tra 1 tiÕt. * Yªu cÇu: TËp trung, chó ý, nghiªm tóc thùc hiÖn. V× trong kỹ thuËt xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m nÕu kh«ng n¾m ®­îc kỹ thuËt th× kh«ng cã thµnh tÝch , tÝch cùc tËp luyÖn c¸c kỹ thuËt, ®éng t¸c bæ trî nh»m n©ng cao kỹ thuËt trong xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m. - Cho c¸c em tiÕp tôc luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nam ch¹y 600m, n÷ ch¹y 500m vßng s©n tËp réng. * Yªu cÇu : TÝch cùc kh«ng ®ïa nghÞch cè g¾ng, tÝch cùc, nghiªm tóc, ch¹y hÕt cõ ly quy ®Þnh ®¹t kÕt qu¶ cao, an toµn. BiÕt ph©n phèi søc hîp lý. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ TËp ®ång lo¹t sau chia tõng tæ tù tËp gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë söa sai. € (2-4 hµng) ☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 60m Gi¸o viªn theo dâi, nh¾c nhë, söa sai cho c¸c em. TriÓn khai h×nh 2 hµng däc € ☺ € ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ Gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë III. KÕt thóc - TËp hîp th¶ láng. - NhËn xÐt tiÕt häc. 5’ - Cói ng­êi th¶ láng tay ch©n hÝt thë s©u, ch¹y nhÑ nhµng t¹i chỗ. - Gi¸o viªn cñng cè, nh¾c nhë mét sè ®iÓm cÇn l­u ý ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dò HS tiết sau học nội dung :, chạy nhanh kiểm tra 1 tiết. - Ra bài tập về nhà: Luyện tập chạy nhanh. Rót kinh nghiÖm: Tröôøng THCS Caùt Nhơn (2006 & 2007) Giaùo vieân : Bùùi Anh Hào

File đính kèm:

  • doc19 giao an7.19.doc