Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột

A/CHUẨN BỊ:

 * Mục đích - yêu cầu:

- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

- Yêu cầu:học sinh phải biết được lợi ích, tác dụng của TDTT đến cơ xương, tuần hoàn, hô hấp, và quá trình trao đổi chất.

- Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học TD , tự học, tự tập.

B/ QUÁ TRÌNH LÊN LỚP:

1. Nội dung:

a. Lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh.

- Cái quý nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí tuệ, có sức khoẻ tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển tốt hơn và ngược lại, TDTT giúp học sinh có được sức khoẻ tốt, từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả cao hơn. Chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, để các em trở thành những con người có ích cho xã hội.

- Khi tham gia các hoạt động TDTT đòi hỏi học sinh phải có tính kỷ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung thực .chính là tác dụng góp phần giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách học sinh.

- Tập luyện TDTT thường xuyên, có kế hoạch giúp cho các em có một nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm việc khoa học.

-Tập luyện TDTTcó tác dụng phòng chống, chữa bệnh và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như sức nhanh, sức bền, sự khéo léo chính xác

b. Tác dụng của TDTT đến cơ thể.

 

doc78 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tù nhiªn - Yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc §HXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 59 KiĨm tra- ch¹y bỊn Ngµy d¹y: A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých - yªu cÇu. - KiĨm tra kü thuËt ch¹y bỊn nam ch¹y 500m, 400m(n÷) kh«ng tÝnh thêi gian yªu cÇu ý thøc cÇn kiĨm tra nghiªm tĩc II.Ph­¬ng tiƯn. Bµn ch¹y, giÇy tËp B. Qu¸ tr×nh lªn líp. Néi dung ®Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè, dơng cơ, s©n tËp - Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - TËp bµi tËp thĨ dơc ph¸t triĨn chung. - Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng tr­íc(ngang) - Thùc hiƯn ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi. - §¸ l¨ng sau ch¹y t¹i chç II. PhÇn c¬ b¶n -KiĨm tra kü thuËt ch¹y bỊn Yªu cÇu: ch¹y 400m(n÷) Ch¹y 500m(nam) Kh«ng tÝnh thêi gian - NÕu cßn thêi gian cho häc sinh ch¬i trß ch¬i hoỈc t©ng cÇu III. PhÇn kÕt thĩc 1.Th¶ láng. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ ChuÈn bÞ bµi kiĨm tra Rĩt kinh nghiƯm sau giê d¹y: 8phĩt 30 phĩt 5 phĩt - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn . §HNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi kiĨm tra xong líp tr­ëng cho líp khëi ®éng theo ®éi h×nh 4 hµng ngang cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay - Gi¸o viªn tỉ chøc cho häc sinh ch¹y theo nhãm søc khoỴ - Mçi nhãm lµ 4 häc sinh §HKT * * * * * * GV * * * * Chĩ ý: Khi ch¹y vỊ kh«ng ngåi t¹i chç mµ ®i l¹i th¶ láng §HXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 60 NÐm bãng Ngµy d¹y: A. ChuÈn bÞ I. Mơc ®Ých - yªu cÇu - NÐm bãng: ¤n tËp ph¸t triĨn søc m¹nh tay. Trß ch¬i “ C­ìi ngùa tung bãng’ - Häc míi: §øng vai h­íng nÐm, xoay ng­êi nÐm bãng xa, ®µ mét b­íc nÐm bãng xa. Yªu cÇu thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c kü thuËt II.Ph­¬ng tiƯn: Bãng nÐm mçi häc sinh mét qu¶. B. Qu¸ tr×nh lªn líp Néi dung ®Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè, dơng cơ, s©n tËp - Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Thùc hiƯn bµi tËp thĨ dơc ph¸t triĨn chung. - Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng tr­íc(ngang) - Thùc hiƯn ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi. - §¸ l¨ng sau. 3. KiĨm tra bµi cị. - GV gäi 3 häc sinh lªn ®øng t¹i chç nÐm bãng trĩng ®Ých. II. PhÇn c¬ b¶n * Mét sè bµi tËp ph¸t triĨn søc m¹nh tay. - Tung vµ b¾t bãng qua vai - Ngỉi xỉm tung vµ b¾t bãng - Tung vµ b¾t bãng qua kheo ch©n. * Häc míi: - §øng vai h­íng nÐm- xoay ng­êi nÐm bãng xa - §µ mét b­íc nÐm bãng xa - T­ thÕ chuÈn bÞ * Trß ch¬i “C­ìi ngùa tung bãng” - Gi¸o viªn phỉ biÕn néi dung trß ch¬i sau ®ã chia líp thµnh 3 nhãm ®Ĩ ch¬i III. PhÇn kÕt thĩc 1.Th¶ láng. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ ChuÈn bÞ bµi kiĨm tra Rĩt kinh nghiƯm sau giê d¹y: 8 phĩt 30 phĩt 3L 3L 5’ - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn . §HNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn. - Sau ®ã cho líp khëi ®éng theo ®éi h×nh 4 hµng ngang cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay. - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. §HTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §H trß ch¬i §HXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 61 - 63 NÐm bãng Ngµy d¹y:.. A. ChuÈn bÞ I. Mơc ®Ých - yªu cÇu - TiÕp tơc «n tËp ph¸t triĨn søc m¹nh tay. Häc míi: ch¹y ®µ( tù do) – nÐm bãng xa, trß ch¬i nÐm bãng vµo giá. Yªu cÇu thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c kü thuËt. - Ch¬i nghiªm tĩc, nhiƯt t×nh. II.Ph­¬ng tiƯn : Mçi häc sinh mét qu¶ bãng nÐm, s©n tËp. B. Qu¸ tr×nh lªn líp Néi dung ®Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc § I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè, dơng cơ, s©n tËp - Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng tr­íc. - TËp bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung gåm 7 ®éng t¸c. - Tung bãng qua khoeo ch©n. - Tung vµ b¾t bãng qua vai. - Tung vµ b¾t bãng trªn cao. 3. KiĨm tra bµi cị. - GV gäi 2 häc sinh lªn thùc hiƯn ®µ mét b­íc nÐm bãng ®i. II. PhÇn c¬ b¶n - NÐm bãng trĩng ®Ých. - §øng vai h­íng nÐm. - §µ mét b­íc nÐm bãng xa. *. Ch¹y ®µ( tù do)- nÐm bãng xa. - ChuÈn bÞ: §øng chuÈn bÞ vµ cÇm bãng ë v¹ch xuÊt ph¸t c¸ch giíi h¹n 3 -10m. - §éng t¸c: tõng em ch¹y ®µ tù do sau ®ã dïng søc nÐm bãng ®i xa. - Trß ch¬i: “ nÐm bãng trĩng ®Ých”. Vµ “ C­ìi ngùa chuyỊn bãng”. III. PhÇn kÕt thĩc 1.Th¶ láng. §i l¹i theo vßng trßn hÝt thë ®Ịu, rị ch©n, tay. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc vµ h­íng dÉn vỊ nhµ «n tËp chuÈn bÞ kiĨm tra. Rĩt kinh nghiƯm sau giê d¹y: 8 phĩt 30 phĩt 5 phĩt - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè, ®ång phơc cho GV. §HNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp cho gi·n ®éi h×nh khëi ®éng. - GV quan s¸t sưa sai cho häc sinh. - GV lµm mÉu vµ h­íng dÉn l¹i cho häc sinh. - C¸n sù líp ®iỊu khiĨn khëi ®éng. - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. §HTL * * * * * * * * * * CB - GV phỉ biÕn trß ch¬i. - yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc. §HXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 64 KiĨm tra: NÐm bãng Ngµy d¹y: A. ChuÈn bÞ I. Mơc ®Ých - yªu cÇu - KiĨm tra kü thuËt nÐm bãng. Yªu cÇu thùc hiƯn ®µ mét b­íc nÐm bãng xa vµ trĩng ®Ých. II.Ph­¬ng tiƯn: 1 ®Ưm, 10 qu¶ bãng nÐm, s©n tËp. B. Qu¸ tr×nh lªn líp Néi dung ®Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè, dơng cơ, s©n tËp chuÈn bÞ kiĨm tra. - Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi kiĨm tra. 2. Khëi ®éng: - TËp bµi tËp thĨ dơc ph¸t triĨn chung gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng tr­íc(ngang) - §i b­íc nhá - N©ng cao ®ïi. - §¸ l¨ng sau *. Khëi ®éng víi bãng. - Tung vµ b¾t bãng qua khoeo ch©n. - Tung vµ b¾t bãng qua vai. II. PhÇn c¬ b¶n 1. Néi dung: - KiĨm tra kü thuËt ®µ mét b­íc nÐm bãng xa vµ trĩng ®Ých. 2. C¸ch cho ®iĨm: - §iĨm kiĨm tra cho theo møc ®é thùc hiƯn kü thuËt vµ thµnh §Ých tÝch ®¹t ®­ỵc ë lÇn tèt nhÊt cđa häc sinh. - §iĨm 9-10: Kü thuËt chÝnh x¸c, thµnh tÝch ®¹t tèi thiĨu vµo t©m cđa ®Ých. - §iĨm 7-8: Thùc hiƯn ®ĩng kü thuËt vµ thµnh tÝch gÇn t©m h¬n. - §iĨm 5-6: Kü thuËt c¬ b¶n ®ĩng, thµnh tÝch kh«ng ®­ỵc nÐm ra khái ®Ưm. - §iĨm 3-4: Kü thuËt vµ thµnh tÝch ®Ịu kh«ng ®¹t nh­ quy ®Þnh ë ®iĨm 5-6. III. PhÇn kÕt thĩc 1.Th¶ láng. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ ChuÈn bÞ bµi kiĨm tra Rĩt kinh nghiƯm sau giê d¹y: 8 phĩt 30 phĩt 5 phĩt - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè, ®ång phơc cho GV. §HNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn sau ®ã cho líp khëi ®éng. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - KiĨm tra tõng häc sinh. - Mçi häc sinh ®­ỵc thùc hiƯn ®éng t¸c 3 lÇn liªn tơc §HKT * * * * * * GV * * * * CB * GH * §HXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp chĩc GV, GV chĩc häc sinh vµ nghØ. TiÕt 65 - 70 «n tËp- KiĨm tra cuèi häc kú II Ngµy d¹y:... A. ChuÈn bÞ I. Mơc ®Ých - yªu cÇu - ¤n tËp: bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung ®Ĩ chuÈn bÞ thi häc kú II. Yªu cÇu thuéc vµ thùc hiƯn ®­ỵc tõng ®éng t¸c vµ toµn bµi theo ®ĩng cÊu trĩc, ph­¬ng h­íng, biªn ®é vµ nhÞp ®iƯu, biÕt thùc hiƯn ®éng t¸c kÕt hỵp víi thë. II.Ph­¬ng tiƯn: s©n tËp. B. Qu¸ tr×nh lªn líp Néi dung ®Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè, dơng cơ, giÇy tËp - Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi «n tËp vµ kiĨm tra. 2. Khëi ®éng: - TËp bµi tËp thĨ dơc ph¸t triĨn chung gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bø¬c nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y l¨ng sau. II. PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n tËp. - Bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung gåm 9 ®éng t¸c. 1. §éng t¸c v­¬n thë. 2. §éng t¸c tay. 3. §éng t¸c ngùc. 4. §éng t¸c ch©n. 5. §éng t¸c bơng 6. §éng t¸c vỈn m×nh. 7. §éng t¸c phèi hỵp. 8. §éng t¸c nh¶y. 9. §éng t¸c ®iỊu hoµ. *. Néi dung kiĨm tra. KiĨm tra toµn bé bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung gåm 9 ®éng t¸c: §éng t¸c v­¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bơng, vỈn m×nh, phèi hỵp, bËt nh¶y, ®iỊu hoµ. +. C¸ch cho ®iĨm. - §iĨm 9-10: Hoµn thiƯn c¶ 9 ®éng t¸c cđa bµi vµ ®Đp. - §iĨm 7- 8: Thùc hiƯn ®ĩng c¶ 9 ®éng t¸c nh­ng ch­a ®Đp. - §iĨm 5- 6: Cã 1- 2 ®éng t¸c bÞ sai, 7 ®éng t¸c cßn l¹i thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. - §iĨm 3- 4: Cã 3 ®éng t¸c tËp sai trë lªn. III. PhÇn kÕt thĩc 1.Th¶ láng. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê «n tËp vµ giê kiĨm tra, c«ng bè ®iĨm. 3. DỈn dß kÕt thĩc n¨m häc. Rĩt kinh nghiƯm sau giê d¹y: 8 phĩt 30 phĩt 5 phĩt - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè, ®ång phơc cho GV. - GV phỉ biÕn néi dung «n tËp vµ kiĨm tra. §HNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Häc sinh khëi ®éng theo tÝn hiƯu cđa GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV nh¾c l¹i tªn 9 ®éng t¸c ®· häc. - GV lµm mÉu tõng ®éng t¸c vµ ph©n tÝch l¹i. - yªu cÇu N1- 3 m¾t nh×n theo tay. - N1: m¾t nh×n theo tay. - N3: lßng bµn tay ngưa. - N1,2,3 yªu cÇu trung gèi bËt gãt, lßng bµn tay sÊp - yªu cÇu gËp s©u ch©n th¼ng. - N3: hai tay dang ngang, lßng bµn tay ngưa. - yªu cÇu N2 m¾t nh×n theo tay tr¸i, N6 ng­ỵc l¹i. - GV lµm mÉu. -GV cho tËp thi gi÷a c¸c tỉ víi nhau. - Cã thĨ ph©n nhãm ra ®Ĩ tËp ( Mçi nhãm lµ 5 häc sinh) §HKT * * * * * * * * * * * GV * HS kiĨm tra - KiĨm tra thµnh nhiỊu ®ỵt, mçi ®ỵt 3 -5 häc sinh. - Mçi häc sinh tham gia kiĨm tra mét lÇn. Mçi ®éng t¸c 2Lx8N - KiĨm tra song, Gv cã thĨ tỉ chøc trß ch¬i. §HXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docGiao an THE DUC 7 tron bo(1).doc