Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Phạm Thị Thu Hằng

I.MỤC TIÊU :

 + Nhằm đánh giá quá trình học tập của học sinh.

 + Nội dung kiểm tra: Đà bốn bước chéo ném bóng xa.

 + Yêu cầu học sinh hoàn thành tốt nội dung kiểm tra.Tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong luyện tập.

II . ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC:

+ Sân trường.

+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi.

+ Giáo viên kẻ sân bãi, chuẩn bị còi, bóng.

III . HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 

doc169 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Phạm Thị Thu Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thuËt nÐm bãng xa cã ®µ. + ¤n tËp: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm (nghiªng ng­êi) thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). - §µ hai b­íc chÐo nÐm bãng xa. + LuyÖn tËp: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa (chuÈn bÞ cho tiÕt kiÓm tra häc kú II). + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®­îc bµi vµ thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c kü thuËt ®éng t¸c. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh chuÈn bÞ bãng ( bãng tenit hoÆc bãng giÊy), dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi, bãng. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : + æn ®Þnh tæ chøc kû luËt : Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 10' 2’ C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D 2. Khëi ®éng : +Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng. + TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng : - Tay vai. - B­íc víi. - Tay ngùc. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - L­ng bông. + Quay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 8’ 1v 2x8 2x8 Khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). 2x8 4-6 lÇn o o o o o o o o o o o o D B. PhÇn c¬ b¶n: 30’ 1. LuyÖn tËp: - §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. 4-6 lÇn 5-6 lÇn - TËp c¶ líp (kh«ng nÐm bãng). - TËp tõng hµng(kh«ng nÐm bãng vµ cã nÐm bãng). o o o o o o o o o o o o D Gi¸o viªn quan s¸t, gióp häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho tiÕt kiÓm tra. 2. Cñng cè: - Häc sinh thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. 2-3 h/s H/s ë phÝa d­íi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Gi¸o viªn nh¾c l¹i kü thuËt c¬ b¶n ®Ó h/s n¾m v÷ng bµi häc. C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, dÆn dß vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp. 5' - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D tiÕt : 67 KiÓm tra häc kú ii: nÐm bãng. I.Môc tiªu : + Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. + Néi dung kiÓm tra: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. + Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh tèt néi dung kiÓm tra.TËp nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi, bãng. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : + æn ®Þnh tæ chøc kû luËt : Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 10' 2’ C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D 2. Khëi ®éng : +Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng. + TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng : - Tay vai. - B­íc víi. - Tay ngùc. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - L­ng bông. + Quay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n tËp: + LuyÖn tËp bèn b­íc ®µ chÐo nÐm bãng xa. 2. KiÎm tra nÐm bãng: biÓu ®iÓm : + §iÓm Giái: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c b­íc ®µ chÐo, t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 40m (nam), 23m (n÷). + §iÓm Kh¸: Cßn sai sãt nhá khi thùc hiÖn c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 35m (nam), 19m (n÷). + §iÓm §¹t: Thùc hiÖn ®­îc t­¬ng ®èi ®óng c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 28m (nam), 15m (n÷). + §iÓm Ch­a ®¹t: Ch­a thùc hiÖn ®­îc c¸c b­íc ®µ chÐo vµ t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t d­íi 28m (nam), 15m (n÷). C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, dÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 3. Xuèng líp. 8’ 1v 2x8 2x8 2x8 4-6 lÇn 30’ 10’ 20’ 5’ Khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. o o o o o o o o o o o o D Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho phÇn kiÓm tra. Tõng häc sinh vµo s©n kiÓm tra. Mçi häc sinh ®­îc kiÓm tra 3 lÇn. Thµnh tÝch ®ù¬c tÝnh ë lÇn nÐm tèt nhÊt. D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o CB - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D tiÕt : 68 KiÓm tra häc kú ii: nÐm bãng (tiÕp). ( KiÓm tra nh÷ng häc sinh ch­a kiÓm tra hoÆc ch­a ®¹t yªu cÇu ë tiÕt kiÓm tra tr­íc ) I.Môc tiªu : + Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. + Néi dung kiÓm tra: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. + Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh tèt néi dung kiÓm tra.TËp nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi, bãng. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : + æn ®Þnh tæ chøc kû luËt : Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 10' 2’ C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D 2. Khëi ®éng : +Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng. + TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng : - Tay vai. - B­íc víi. - Tay ngùc. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - L­ng bông. + Quay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). 8’ 1v 2x8 2x8 2x8 4-6 lÇn Khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. o o o o o o o o o o o o D B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n tËp: + LuyÖn tËp bèn b­íc ®µ chÐo nÐm bãng xa. 2. KiÎm tra nÐm bãng: biÓu ®iÓm : + §iÓm Giái: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c b­íc ®µ chÐo, t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 40m (nam), 23m (n÷). + §iÓm Kh¸: Cßn sai sãt nhá khi thùc hiÖn c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 35m (nam), 19m (n÷). + §iÓm §¹t: Thùc hiÖn ®­îc t­¬ng ®èi ®óng c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 28m (nam), 15m (n÷). + §iÓm Ch­a ®¹t: Ch­a thùc hiÖn ®­îc c¸c b­íc ®µ chÐo vµ t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t d­íi 28m (nam), 15m (n÷). 30’ 10’ 20’ Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho phÇn kiÓm tra. Tõng häc sinh vµo s©n kiÓm tra. Mçi häc sinh ®­îc kiÓm tra 3 lÇn. Thµnh tÝch ®ù¬c tÝnh ë lÇn nÐm tèt nhÊt. D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o CB C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, dÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 3. Xuèng líp. 5’ - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D tiÕt : 67 KiÓm tra häc kú ii: nÐm bãng. I.Môc tiªu : + Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. + Néi dung kiÓm tra: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. + Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh tèt néi dung kiÓm tra.TËp nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi, bãng. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : + æn ®Þnh tæ chøc kû luËt : Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 10' 2’ C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D 2. Khëi ®éng : +Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng. + TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng : - Tay vai. - B­íc víi. - Tay ngùc. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - L­ng bông. + Quay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). 8’ 1v 2x8 2x8 2x8 4-6 lÇn Khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. o o o o o o o o o o o o D B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n tËp: + LuyÖn tËp bèn b­íc ®µ chÐo nÐm bãng xa. 2. KiÎm tra nÐm bãng: biÓu ®iÓm : + §iÓm Giái: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c b­íc ®µ chÐo, t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 40m (nam), 23m (n÷). + §iÓm Kh¸: Cßn sai sãt nhá khi thùc hiÖn c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 35m (nam), 19m (n÷). + §iÓm §¹t: Thùc hiÖn ®­îc t­¬ng ®èi ®óng c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 28m (nam), 15m (n÷). + §iÓm Ch­a ®¹t: Ch­a thùc hiÖn ®­îc c¸c b­íc ®µ chÐo vµ t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t d­íi 28m (nam), 15m (n÷). 30’ 10’ 20’ Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho phÇn kiÓm tra. Tõng häc sinh vµo s©n kiÓm tra. Mçi häc sinh ®­îc kiÓm tra 3 lÇn. Thµnh tÝch ®ù¬c tÝnh ë lÇn nÐm tèt nhÊt. D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o CB C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, dÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 3. Xuèng líp. 5’ - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 Chuan.doc