Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Nguyễn Ngọc Hải

A. PHẦN CHUẨN BỊ :

1. Mục tiêu : Giúp HS hiểu được ý nghĩa của việc phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT.

2. Yêu cầu :

- HS hiểu được ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong luyện tập và thi đấu TDTT.

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu.

3. Phương tiện : Vở, viết ghi chép.

4. Địa điểm : Sân trường.

B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

 

doc117 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Nguyễn Ngọc Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oa bóp đùi, bắp cẳng chân. - Dặn dò – BTVN : Luyện tập bật nhảy, ñaù caàu. - Nhận xét – Đánh giá tiết học. - Xuống lớp. 1’ 1’ 5’ 2lần x 8nhịp 2lần x 30” 13’ 3 – 5lần/HS 4 – 6lần/HS 13’ 2’ (7’) Nam 400m N ữ 300m 3’ 1’ 1’ -Lớp trưởng điểm số, báo cáo, chúc GV €GV (h1) €€€€€€€€€LT €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu. € (h2) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Lớp trưởng điều khiển K/động - Như ĐH2 : GV phổ biến nội dung, t/phạm , hướng dẫn HS t/hiện một vài lần. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển GV quan sát sửa sai cho HS. (h3) €GV €€€€€€ €€€€€€ Nhảy lần lượt từng em, GV quán xuyến đôn đốc HS tập. - GV làm mẫu, hướng dẫn HS t/hiện. - GV phổ biến nội dung, hướng dẫn HS ôn tập. (h4) €GV € € € € € € € € € € € € € € GV đôn đốc HS tập, chú ý theo dõi nhắc nhở, sửa sai cho HS. GV thị phạm, hướng dẫn HS t/hiện theo – GV quán xuyến sửa sai. - Như ĐH 2 : Gọi HS thực hiện , Lớp quan sát, nhật xét, GV sửa sai, khắc sâu về kĩ thuật. - Chạy vòng SVĐ theo nhóm sức khoẻ. €€€€€ (h5) €   GV nhắc nhở HS chạy đúng kĩ thuật, đảm bảo hết cự ly. - Như ĐH2 lớp trưởng điều khiển. - Như ĐH1: GV dặn dò, ra bài tập, nhận xét đánh giá tiết học. - GV hô “Giải tán” - HS đáp “Khoẻ”. Ngày soạn: . . . / . . . / 20 Ngày dạy: . . . / . . . / 20 Tiết PPCT : 54. BÀI DẠY : BAÄT NHAÛY – ÑAÙ CAÀU - CHAÏY BEÀN A. PHẦN CHUẨN BỊ : 1. Mục tiêu : - Bật nhảy : Ôn động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằmg mu bàn chân. Học phát cầu trhấp chân chính diện. Một số điểm trong luật đá cầu. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Yêu cầu : - T/hiện đúng k/thuật chạy đà và giậm nhảy, biết tâng và chuyền cầu. Nắm được một số luật đá cầu. - Biết tự tập hằng ngày để giữ gìn và nâng cao sức khoẻ. 3. Phương tiện : Còi, ,hố nhảy, ván giậm, cầu đá. 4. Địa điểm : Sân trường. B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU (7 phút) - Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. - Giảng bài mới, nêu yêu cầu. - Khởi động: + KĐ chung: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép dọc, ép ngang. + KĐ c/môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, caêng cô ñuøi vaø loøng baøn chaân. II. PHẦN CƠ BẢN (33 phút) 1. Baät nhaûy : OÂn : - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø. 2. Ñaù caàu : - OÂn : + Taâng caàu baèng mu baøn chaân. + Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. - Hoïc : Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän. - Moät soá ñieåm trong Luaät ñaù caàu : + Saân. + Löôùi. + Noäi dung thi ñaáu. v Củng cố: Baät nhảy , phaùt caàu, Luaät. 3. Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. III. PHẦN KẾT THÚC (5 phút) - Thả lỏng : Nhảy thả lỏng toàn thân, xoa bóp đùi, bắp cẳng chân. - Dặn dò – BTVN : Luyện tập bật nhảy, ñaù caàu. - Nhận xét – Đánh giá tiết học. - Xuống lớp. 1’ 1’ 5’ 2lần x 8nhịp 2lần x 30” 13’ 3 – 5lần/HS 4 – 6lần/HS 13’ 2’ (7’) Nam 400m N ữ 300m 3’ 1’ 1’ -Lớp trưởng điểm số, báo cáo, chúc GV €GV (h1) €€€€€€€€€LT €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu. € (h2) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Lớp trưởng điều khiển K/động - Như ĐH2 : GV phổ biến nội dung, t/phạm , hướng dẫn HS t/hiện một vài lần. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển GV quan sát sửa sai cho HS. (h3) €GV €€€€€€ €€€€€€ Nhảy lần lượt từng em, GV quán xuyến đôn đốc HS tập. - GV phổ biến nội dung, hướng dẫn HS ôn tập. (h4) €GV € € € € € € € € € € € € € € GV đôn đốc HS tập, chú ý theo dõi nhắc nhở, sửa sai cho HS. - GV thị phạm, hướng dẫn HS t/hiện theo – GV quán xuyến sửa sai. - GV phổ biến, lồng ghép vào trong tập luyện. - Như ĐH 2 : Gọi HS thực hiện , Lớp quan sát, nhật xét, GV sửa sai, khắc sâu về kĩ thuật. - Chạy vòng SVĐ theo nhóm sức khoẻ. €€€€€ (h5) €   GV nhắc nhở HS chạy đúng kĩ thuật, đảm bảo hết cự ly. - Như ĐH2 lớp trưởng điều khiển. - Như ĐH1: GV dặn dò, ra bài tập, nhận xét đánh giá tiết học. - GV hô “Giải tán” - HS đáp “Khoẻ”. Ngày soạn: . . . / . . . / 20 Ngày dạy: . . . / . . . / 20 Tiết PPCT : 55. BÀI DẠY : BAÄT NHAÛY – ÑAÙ CAÀU - CHAÏY BEÀN A. PHẦN CHUẨN BỊ : 1. Mục tiêu : - Bật nhảy : Ôn động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằmg mu bàn chân, phát cầu trhấp chân chính diện. Một số điểm trong luật đá cầu. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Yêu cầu : - T/hiện đúng k/thuật chạy đà và giậm nhảy, biết tâng và chuyền cầu. Nắm được một số luật đá cầu. - Biết tự tập hằng ngày để giữ gìn và nâng cao sức khoẻ. 3. Phương tiện : Còi, ,hố nhảy, ván giậm, cầu đá. 4. Địa điểm : Sân trường. B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU (7 phút) - Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. - Giảng bài mới, nêu yêu cầu. - Khởi động: + KĐ chung: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép dọc, ép ngang. + KĐ c/môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, caêng cô ñuøi vaø loøng baøn chaân. II. PHẦN CƠ BẢN (33 phút) 1. Baät nhaûy : OÂn : - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø. 2. Ñaù caàu : - OÂn : + Taâng caàu baèng mu baøn chaân. + Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. + Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän. - Moät soá ñieåm trong Luaät ñaù caàu : Thôøi gian cho cuoäc thi ñaáu. v Củng cố: Baät nhảy , phaùt caàu, Luaät. 3. Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. III. PHẦN KẾT THÚC (5 phút) - Thả lỏng : Nhảy thả lỏng toàn thân, xoa bóp đùi, bắp cẳng chân. - Dặn dò – BTVN : Luyện tập bật nhảy, ñaù caàu. - Nhận xét – Đánh giá tiết học. - Xuống lớp. 1’ 1’ 5’ 2lần x 8nhịp 2lần x 30” 13’ 3 – 5lần/HS 3 – 5lần/HS 13’ 2’ (7’) Nam 400m N ữ 300m 3’ 1’ 1’ -Lớp trưởng điểm số, báo cáo, chúc GV €GV (h1) €€€€€€€€€LT €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu. € (h2) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Lớp trưởng điều khiển K/động - Như ĐH2 : GV phổ biến nội dung, t/phạm , hướng dẫn HS t/hiện một vài lần. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển GV quan sát sửa sai cho HS. (h3) €GV €€€€€€ €€€€€€ Nhảy lần lượt từng em, GV quán xuyến đôn đốc HS tập. - GV phổ biến nội dung, hướng dẫn HS ôn tập. (h4) €GV € € € € € € € € € € € € GV đôn đốc HS tập, chú ý theo dõi nhắc nhở, sửa sai cho HS. - GV phổ biến, lồng ghép vào trong tập luyện. - Như ĐH 2 : Gọi HS thực hiện , Lớp quan sát, nhật xét, GV sửa sai, khắc sâu về kĩ thuật. - Chạy vòng SVĐ theo nhóm sức khoẻ. €€€€€ (h5) €   GV nhắc nhở HS chạy đúng kĩ thuật, đảm bảo hết cự ly. - Như ĐH2 lớp trưởng điều khiển. - Như ĐH1: GV dặn dò, ra bài tập, nhận xét đánh giá tiết học. - GV hô “Giải tán” - HS đáp “Khoẻ”. Ngày soạn: . . . / . . . / 20 Ngày dạy: . . . / . . . / 20 Tiết PPCT : 56. BÀI DẠY : BAÄT NHAÛY – ÑAÙ CAÀU - CHAÏY BEÀN A. PHẦN CHUẨN BỊ : 1. Mục tiêu : - Bật nhảy : Ôn động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằmg mu bàn chân, phát cầu trhấp chân chính diện. Đấu tập . - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Yêu cầu : - T/hiện đúng k/thuật chạy đà và giậm nhảy, biết tâng và chuyền cầu. Nắm được một số luật đá cầu. - Biết tự tập hằng ngày để giữ gìn và nâng cao sức khoẻ. 3. Phương tiện : Còi, ,hố nhảy, ván giậm, cầu đá. 4. Địa điểm : Sân trường. B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU (7 phút) - Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. - Giảng bài mới, nêu yêu cầu. - Khởi động: + KĐ chung: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép dọc, ép ngang. + KĐ c/môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, caêng cô ñuøi vaø loøng baøn chaân. II. PHẦN CƠ BẢN (33 phút) 1. Baät nhaûy : OÂn : - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø. 2. Ñaù caàu : - OÂn : + Taâng caàu baèng mu baøn chaân. + Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. + Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän. - Ñaáu taäp. v Củng cố: Baät nhảy , phaùt caàu, Luaät. 3. Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. III. PHẦN KẾT THÚC (5 phút) - Thả lỏng : Nhảy thả lỏng toàn thân, xoa bóp đùi, bắp cẳng chân. - Dặn dò – BTVN : Luyện tập bật nhảy, ñaù caàu. - Nhận xét – Đánh giá tiết học. - Xuống lớp. 1’ 1’ 5’ 2lần x 8nhịp 2lần x 30” 13’ 3 – 5lần/HS 3 – 5lần/HS 13’ 2’ (7’) Nam 400m N ữ 300m 3’ 1’ 1’ -Lớp trưởng điểm số, báo cáo, chúc GV €GV (h1) €€€€€€€€€LT €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu. € (h2) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Lớp trưởng điều khiển K/động - Như ĐH2 : GV phổ biến nội dung, cho cả lớp ôn một vài lần. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển GV quan sát sửa sai cho HS. (h3) €GV €€€€€€ €€€€€€ Nhảy lần lượt từng em, GV quán xuyến đôn đốc HS tập. - GV phổ biến nội dung, hướng dẫn HS ôn tập. (h4) €GV € € € € € € € € € € € € GV đôn đốc HS tập, chú ý theo dõi nhắc nhở, sửa sai cho HS. - GV cho các tổ thi đấu với nhau. Kết hợp ôn lại Luật đá cầu. - Như ĐH 2 : Gọi HS thực hiện , Lớp quan sát, nhật xét, GV sửa sai, khắc sâu về kĩ thuật. - Chạy vòng SVĐ theo nhóm sức khoẻ. €€€€€ (h5) €   GV nhắc nhở HS chạy đúng kĩ thuật, đảm bảo hết cự ly. - Như ĐH2 lớp trưởng điều khiển. - Như ĐH1: GV dặn dò, ra bài tập, nhận xét đánh giá tiết học. - GV hô “Giải tán” - HS đáp “Khoẻ”.

File đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 7 moi.doc