Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Tiêu Anh Tuấn

A/ PHẦN MỞ ĐẦU:

 Giới thiệu: Có 2 nội dung

- Chương trình TD 7.

- Giới thiệu cách phòng tránh chấn thương

B/ PHẦN CƠ BẢN:

 NỘI DUNG:

 I. CHƯƠNG TRÌNH TD 7 GỒM :

1. Lý thuyết chung 5. Bật nhảy

2. Đội hình đội ngũ 6. Đá cầu

3. Bài TDPT chung 6. Môn TTTC

4. Chạy nhanh 7. Ôn tập, KT, dự phòng

5. Chạy bền 8. Kiểm tra TC TDTT

II. PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT :

 1. Ý nghĩa :

 Tập luyện TDTT là để nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực . Thế nhưng do không biết hoặc biết mà coi thường , không chịu tuân theo các nguyên tắt , Phương pháp khoa học trong hoạt động TDTT nên người tập đễ xảy ra chấn thương như :

- Xây xát nhẹ chưa hoặc có chảy máu ít ngoài da.

-Choáng, ngất.

- Tổn thương cơ.

- Bong gân.

- Tổn thương khớp và xay khớp

- Giập hoặc gãy xương.

- Chấn động não hoặc cột sống

 Để xảy ra chấn thương làm ảnh hưởng đến sức khẻo

 2/ Thái độ, hành vi:

- Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật giữ gìn vệ sinh chung khi tập luyện TDTT.

-Tự giác tập luyện trên lớp và ở nhà.

 

doc123 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/02/2021 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Tiêu Anh Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x GV x x x x x x x x GV XP - GV höôùng daãn moät laàn kó thuaät. - Luyeän taäp ôû ñoäi hình 02 haøng doïc. x Hoá caùt GV - GV höôùng daãn caùch chôi cho HS naém. - Lôùp chia thaønh hai nhoùm thi ñaáu vôùi nhau. - Ñoäi thaéng nhaän ñöôïc 1 traøng voã tay. - Ñoäi thua phaûi loø coø moät voøng quanh saân tröôøng. x x x x x x GV XP - Lôùp chaïy thaønh voøng troøn quanh saân theo höôùng daãn cuûa giaoù vieân. GV -Lôùp giaûn 4 haøng ngang thaû loûng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lôùp doàn haøng -Laøm thuû tuïc xuoáng lôùp Tuaàn: 34 Ngaøy soaïn:18/04/2009 Tieát: 65 Ngaøy daïy: 28/04/2009 BAÄT NHAÛY- CHAÏY BEÀN I/ Muïc tieâu: - Oân chaïy ñaø töï do nhaûy xa.Nhaûy böôùc boä treân khoâng.Troø chôi. - Tieáp tuïc luyeän taäp chaïy beàn. II/ Ñòa ñieåm-phöông tieän: Saân taäp - hoá caùt III/ Tieán trình daïy hoïc NOÄI DUNG Ñ. L PHÖÔNG PHAÙP 1/ Phaàn môû ñaàu: -Nhaän lôùp: -Khôûi ñoäng: +Xoay caùc khôùp: coå, vai, khuyûu tay,löng buïng, hoâng, khôùp goái, coå tay, coå chaân +Chaïy böôùc nhoû +Naâng cao ñuøi +Chaïy goùt chaïm moâng +chaïy ñaïp sau 2/ Phaàn cô baûn: a/ Baät nhaûy: *Oân: +Chaïy ñaø töï do nhaûy xa. +Nhaûy böôùc boä treân khoâng. -Troø chôi: nhaûy voøng tieáp söùc b./ Chaïy beàn: - Luyeän taäp: Nam 250m Nöõ: 200m 3/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tænh- thaû loûng +Hít thôû saâu +Cuùi thaû loûng +Rung caún chaân- ñuøi -Nhaän xeùt -Daën doø: chuaån bò kieåm tra baät nhaûy 10’ 2x8 nhòp 2x15m 30’ 20’ 3-4 laàn 3-4 laàn 10’ 5’ -Lôùp tröôûng taäp hôïp, ñieåm soá,baùo caùo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x GV XP - GV höôùng daãn moät laàn kó thuaät. - Luyeän taäp ôû ñoäi hình 02 haøng doïc. x Hoá caùt GV - GV höôùng daãn caùch chôi cho HS naém. - Lôùp chia thaønh hai nhoùm thi ñaáu vôùi nhau. - Ñoäi thaéng nhaän ñöôïc 1 traøng voã tay. - Ñoäi thua phaûi loø coø moät voøng quanh saân tröôøng. x x x x x x GV XP - Lôùp chaïy thaønh voøng troøn quanh saân theo höôùng daãn cuûa giaoù vieân. GV -Lôùp giaûn 4 haøng ngang thaû loûng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lôùp doàn haøng -Laøm thuû tuïc xuoáng lôùp Tuaàn:34 Ngaøy soaïn:24/04/2009 Tieát:66 Ngaøy daïy: 29/04/2009 KIEÅM TRA BAÄT NHAÛY I/ Muïc tieâu: -Ñaùnh giaù khaê naêng thöïc hieän kó thuaät nhaûy xa cuûa töøng hoïc sinh. -Hoïc sinh thöïc hieän moät caùch nghieâm tuùc. II/ Ñòa ñieåm-phöông tieän: Saân taäp. III/ Tieán trình daïy hoïc NOÄI DUNG Ñ.L PHÖÔNG PHAÙP 1/ Phaàn môû ñaàu: -Nhaän lôùp: -GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu tieát kieåm tra -Khôûi ñoäng: +Xoay caùc khôùp: Coå, Vai, Khieåu Tay,Löng Buïng, Hoâng, Khôùp Goái, Coå Tay, Coå Chaân 2/ Phaàn cô baûn: -ND kieåm tra: Chaïy ñaø töï do nhaûy xa kieåu ngoài. -Thang ñieåm: +10: Nam 4,0m, Nöõ 3.2m +9: Nam3,7 - 3.99m, Nöõ 3.0 -3.19m +8: Nam3.5 - 3.69m, Nöõ 2.8 -2.99m +7: Nam 3.1 - 3.49m, Nöõ 2,5 - 2.79m +6: Nam 2.7 - 3.09m, Nöõ 2.2 - 2.49m +5: Nam 2.2 - 2.69m, Nöõ 1.9 - 2.19m +4: Nam2.0 - 2.19m, Nöõ 1.7 - 1.89m + 1, 2, 3 tyø theo thaønh tích maø ñònh ñieåm. 3/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tænh- thaû loûng +Hít thôû saâu +Cuùi thaû loûng +Rung caún chaân- ñuøi -Nhaän xeùt -Daën doø: Oân bai TD chuaån bò kieåm tra HKII. 10’ 2x8 nhòp 32’ 3’ -Lôùp tröôûng taäp hôïp, ñieåm soá,baùo caùo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Hoïc sinh taäp trung ngoài sang 2 beân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV phoå bieán noäi dung kieåm tra. - Moãi hoïc sinh nhaûy 2 laàn tính laàn coù thaønh tích cao nhaát. - HS sau khi taäp xong veà choå ngoài oån ñònh - Tieán haønh goïi teân hoïc sinh kieån tra. x Hoá caùt GV -Lôùp giaûn 4 haøng ngang thaû loûng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lôùp doàn haøng -Laøm thuû tuïc xuoáng lôùp. Tuaàn:35 Ngaøy soaïn:28/04/2009 Tieát:67 Ngaøy daïy: 05/05/2009 OÂN THI HOÏC KÌ HAI I/ Muïc tieâu: - Oânhoaøn thieän baøi theå duïc phaùt trieån chung, luyeän taäp chaïy beàn chuaån bò kieåm tra. - Yeâu caàu lôùp hoïc nghieâm tuùc. II/ Ñòa ñieåm-phöông tieän: Saân taäp- hoá caùt III/ Tieán trình daïy hoïc NOÄI DUNG Ñ. L PHÖÔNG PHAÙP 1/ Phaàn môû ñaàu: -Nhaän lôùp: -Khôûi ñoäng: +Xoay caùc khôùp: coå, vai, khuyûu tay,löng buïng, hoâng, khôùp goái, coå tay, coå chaân +Chaïy böôùc nhoû +Naâng cao ñuøi +Chaïy goùt chaïm moâng +chaïy ñaïp sau 2/ Phaàn cô baûn: a/ Baøi theå duïc phaùt trieån chung: - Oân baøi theå duïc 9 ñoäng taùc. b/ Chaïy beàn: - Luyeän taäp chaïy beàn 3/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tænh- thaû loûng +Hít thôû saâu +Cuùi thaû loûng +Rung caún chaân- ñuøi -Nhaän xeùt: thaùi ñoä, khaû naêng tieáp thu noäi dung, v.v.v -Daën doø: Oân hai noäi dung oân chuaån bò kieåm tra HKII. 10’ 2x8 nhòp 2x15m 30’ 20’ 10’ Nam 300m Nöõ 250m 4’ -Lôùp tröôûng taäp hôïp, ñieåm soá,baùo caùo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Töø ñoäi hình KÑ chung cho lôùp quay sang traùi (hoaëc phaûi) ñeå KÑ chuyeân moân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Lôùp taäp hôïp 4 haøng ngang - GV chuù yù cho hoïc sinh moät soá loãi sai maø caùc em thöôøng hay maéc phaûi. - Chia nhoùm luyeän taäp - GV quan saùt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Lôùp chaïy thaønh voøng troøn quanh saân theo höôùng daãn cuûa GV GV -Lôùp giaûn 4 haøng ngang thaû loûng theo höôùng daãn cuûa GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lôùp doàn haøng. -Laøm thuû tuïc xuoáng lôùp Tuaàn:35-37 Ngaøy soaïn:02/05/2009 Tieát:68-69 Ngaøy daïy:12/05/2009 THI HOÏC KÌ II I/ Muïc tieâu: -Ñaùnh giaù möùc ñoä luyeän taäp cuûa hoïc sinh ñoái vôùi moân GDTC. -Hoïc sinh thöïc hieän moät caùch nghieâm tuùc- ñaït keát quaû cao. II/ Ñòa ñieåm-phöông tieän: Saân taäp- moãi hoïc sinh hai côø. III/ Tieán trình daïy hoïc Noäi dung Ñ. L Phöông phaùp 1/ Phaàn môû ñaàu: -Nhaän lôùp: -Khôûi ñoäng: +Xoay caùc khôùp: coå, vai, khuyûu tay,löng buïng, hoâng, khôùp goái, coå tay, coå chaân +Chaïy böôùc nhoû +Naâng cao ñuøi +Chaïy goùt chaïm moâng +chaïy ñaïp sau +Oân bai theå duïc 9 ñoäng taùc 2/ Phaàn cô baûn: -ND kieåm tra: Kieåm tra baøi theå duïc phaùt trieån chung. -Thang ñieåm: +10: Thöïc hieän ñuùng, ñeïp caùc ñoäng taùc +9: Thöïc hieän ñuùng, coù moät ñoäng taùc chöa ñeïp +8:Thöïc hieän ñuùng nhöng coù vaøi ñoäng taùc chöa ñeïp +7: Thöïc hieän ñuùng, coù moät ñoäng taùc chöa ñuùng +6: Thöïc hieän ñuùng, coù 2-3 ñoäng taùc chöa chính xaùc +5: Thöïc hieän töông ñoái caùc ñoäng taùc +4: Thöïc hieän töông ñoái nhöng coù 01 ñoäng taùc sai +3 1:Thöïc hieän caùc ñoäng taùc chöa ñuùng tuøy theo möùc ñoä 3/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tænh- thaû loûng +Hít thôû saâu +Cuùi thaû loûng +Rung caún chaân- ñuøi -Nhaän xeùt: thaùi ñoä, thaønh tích hoïc taäp (coâng boá ñieåm). -Daën doø: oân chaïy beàn kieåm tra RLTDTD 10’ 2x8 nhòp 2x15m 1 laàn 32’ 3’ -Lôùp tröôûng taäp hôïp, ñieåm soá,baùo caùo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Töø ñoäi hình KÑ chung cho lôùp quay sang traùi (hoaëc phaûi) ñeå KÑ chuyeân moân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Lôùp chia veà 4 toå oân taäp - GV quan saùt - Moãi hoïc sinh taäp 1 laàn 9 ñoäng taùc, moãi laàn taäp 4 hoïc sinh. -Hoïc sinh taäp trung ngoài sang 2 beân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Nhôø 02 hoïc sinh coù khaû naêng thay phieân nhau ñieàu khieån -HS sau khi taäp xong veà choå ngoài oån ñònh -Lôùp giaõn 4 haøng ngang thaû loûng theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lôùp doàn haøng. -Laøm thuû tuïc xuoáng lôùp. Tuaàn:37 Ngaøy soaïn:03/05/2009 Tieát:70 Ngaøy daïy: 15/05/2009 KIEÅM TRA REØN LUYEÄN TDTT I/ Muïc tieâu: -Ñaùnh giaù söùc beàn cuûa hoïc sinh, kieåm tra chaïy beàn. -Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng kó thuaät böôùc chaïy, kieåm tra nghieâm tuùc , traät töï, ñaït keát quaû cao. II/ Ñòa ñieåm-phöông tieän: Saân taäp- 3 ñöôøng chaïy , ñoàng hoù baám giôø III/ Tieán trình daïy hoïc NOÄI DUNG Ñ. L PHÖÔNG PHAÙP 1/ Phaàn môû ñaàu: -Nhaän lôùp: -GV phoá bieán noäi dung, yeâu caàu tieát kieåm tra -Khôûi ñoäng: +Xoay caùc khôùp: coå, vai, khuyûu tay,löng buïng, hoâng, khôùp goái, coå tay, coå chaân +Chaïy böôùc nhoû +Naâng cao ñuøi +Chaïy goùt chaïm moâng +chaïy ñaïp sau 2/ Phaàn cô baûn: -Tieán haønh kieåm tra -ND: Xuaát phaùt cao chaïy nhanh 60m -Thang ñieåm: +10: Nam 105s, Nöõ 111s +9: Nam 115s, Nöõ 120s +8: Nam 120s, Nöõ 131s +7: Nam 125s, Nöõ 135s +6: Nam 135s, Nö õ150s +5: Nam 145s, Nöõ 160s +4: Nam 151s, Nöõ 167s +1,2,3: Tyø theo thôøi gian(chaïy khoâng heát cöï ly). 3/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tænh- thaû loûng +Hít thôû saâu +Cuùi thaû loûng +Rung caún chaân- ñuøi -Nhaän xeùt: thaùi ñoä, thaønh tích hoïc taäp (coâng boá ñieåm). -Daën doø 8’ 2x8 nhòp 2x15m 33’ 4’ -Lôùp tröôûng taäp hôïp, ñieåm soá,baùo caùo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Töø ñoäi hình KÑ chung cho lôùp quay sang traùi (hoaëc phaûi) ñeå KÑ chuyeân moân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Choïn 1 HS phaùt leänh - Moät HS goïi teân - GV baám giôø ôû vaïch ñích - Moãi HS kieåm tra 1 laàn, moãi laàn 3 hoïc sinh - HS kieåm tra xong chaïy nheï nhaøng thaû loûng- traät töï - HS chaïy voøng troøn. GV -Lôùp giaûn 4 haøng ngang thaû loûng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Laøm thuû tuïc xuoáng lôùp.

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD7 MOI NHAT PPCT moi.doc