Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 50+51

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

- HS nắm các động tác thể dục.

- Nắm được ý nghĩa của cỏc trũ chơi rèn luyện phản ứng nhanh.

1.2. Kỹ năng

- HS thực hiện được tương đối đúng các động tác bổ trợ, và chơi được trũ chơi một cách hào hứng.

- Thực hiện được gần đúng kĩ thuật chạy đà – bật nhảy.

- Thực hiện được ở mức cơ bản đúng kĩ thuật đá cầu.

1.3. Thái độ

- Qua giờ học giúp HS có tinh thần thoải mái và tích cực hơn trong các giờ học khác.

2. Chuẩn bị

- GV: Giáo án, Sõn tập rộng.

 - HS : Trang phục, giầy.

3. Phương pháp

 - Trực quan

 - Phân nhóm, tổ

4. Tiến trình dạy học

4.1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số

4.2. Kiểm tra bài cũ:

4.3. Bài mới

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 50+51, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: . Ngµy gi¶ng: ... TiÕt 50 BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU 1. Mục tiêu 1.1. KiÕn thøc - HS nắm các động tác thể dục. - Nắm được ý nghĩa của các trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh. 1.2. Kü n¨ng - HS thực hiện được tương đối đúng các động tác bổ trợ, và chơi được trò chơi một cách hào hứng. - Thực hiện được gần đúng kĩ thuật chạy đà – bật nhảy. - Thực hiện được ở mức cơ bản đúng kĩ thuật đá cầu. 1.3. Th¸i ®é - Qua giờ học giúp HS có tinh thần thoải mái và tích cực hơn trong các giờ học khác. 2. Chuẩn bị - GV: Gi¸o ¸n, Sân tập rộng. - HS : Trang phôc, giÇy. 3. Phương pháp - Trùc quan - Ph©n nhãm, tæ 4. Tiến trình dạy học 4.1. æn ®Þnh líp: kiÓm tra sÜ sè 4.2. KiÓm tra bµi cò: 4.3. Bµi míi N«i dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc SL TG I PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp - TËp hîp b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp - ThÇy trß chóc søc khoÎ. - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi d¹y . 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung Cho líp ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng trªn s©n tËp líp tËp chung, xoay c¸c khíp, cæ, ch©n, tay, vai, h«ng, th©n m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n t¹i chç + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng II. PhÇn c¬ b¶n 1. Bật nhảy - Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. 2. đá cầu - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3-7/L 8 -10 Phót 28-30 phót - §H nhËn líp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - ThÇy trß chóc søc khoÎ - GV nãi ng¾n gän, râ rµng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. GV (CH) cho líp khëi ®éng - §H khëi ®éng x x x x x x x x (2) x x x x x x x x Gv phổ biến nội dung và dặn dò hs trước lúc kiểm tra. ĐHKT € € € € € € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 4.4. Củng cố Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n c¸c kÜ thuËt bật nhảy, đá cầu. - KÕt thóc giê häc. 5. Rút kinh nghiệm Ngµy so¹n: . Ngµy gi¶ng: ... TiÕt 51 BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN 1. Mục tiêu 1.1. KiÕn thøc - Bật nhảy : + Ôn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. + Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Chạy bền: Luyện tập chạy bên trên địa hình tự nhiên. 1.2. Kü n¨ng - HS thực hiện được tương đối đúng các động tác bổ trợ, và chơi được trò chơi một cách hào hứng. - Thực hiện được gần đúng kĩ thuật chạy đà - nhảy xa vào hố cát. - Thực hiện được ở mức cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát cao. 1.3. Th¸i ®é - Cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn trong tËp luyÖn. 2. Chuẩn bị - GV: Gi¸o ¸n, đệm nhảy. - HS : Trang phôc, giÇy, vÖ sinh s©n tËp. 3. Phương pháp - Trùc quan - Ph©n nhãm, tæ 4. Tiến trình dạy học 4.1. æn ®Þnh líp: kiÓm tra sÜ sè 4.2. KiÓm tra bµi cò: 4.3. Bµi míi N«i dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc SL TG I PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp - TËp hîp b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp - ThÇy trß chóc søc khoÎ. - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi d¹y . 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung Cho líp ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng trªn s©n tËp líp tËp chung, xoay c¸c khíp, cæ, ch©n, tay, vai, h«ng, th©n m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n t¹i chç + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng II. PhÇn c¬ b¶n 1. Bật nhảy. - Ôn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. * Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. 2. Đá cầu - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. 3. chạy bền: -Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Nam chạy 7 vòng sân. - Nữ chạy 5 vòng sân. 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3-7/L 8 -10 Phót 28-30 phót - §H nhËn líp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - ThÇy trß chóc søc khoÎ - GV nãi ng¾n gän, râ rµng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. GV (CH) cho líp khëi ®éng - §H khëi ®éng x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ gv cho hs ôn lại động tác chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. gv làm mẫu và phân tích động tác hs quan sát sau đó. Gv gọi lần lượt từng em lên thực hiện động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. €€€€€€€€€ € €GV Gv quan sát nhắc nhở sữa sai nếu có. ĐH TL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Gv phổ biến và phân tích động tác . Hs quan sát và thực hiện động tác tâng cầu bằng mu bàn chân. Gv chia nhóm thực hiện động tác. ĐHTL €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ € €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ Gv quan sát và sữa sai nếu có. ĐHLT chạy bền gv 4.4. Củng cố Th¶ láng: + Cói ngưêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n các kĩ thuật bật nhảy, chạy nhanh, chạy bền. 5. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docT50-51.doc