Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Nguyễn Ngọc Thiêm

1. ĐHĐN : Ôn như nội dung tiết 3, điểm số, biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.

2. Chạy nhanh : Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy - xuất phát.

3. Chạy bền : Trò chơi (Do GV chọn).

 

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU

ư Rèn luyện cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần tập thể và góp phần hình thành nhân cách.

ư Nắm và thực hiện được một số động tác bổ trợ kỹ thuật đã học và trò chơi, chơi tích cực có tinh thần tập thể.

ư Học sinh có ý thức tự giác, tự giác, nghiêm túc trong tập luyện.

 

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

ư Sân thể dục

ư Còi.

ư Vạch xuất phát.

 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc64 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Nguyễn Ngọc Thiêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p luyƯn. II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn: S©n s¹ch sÏ, mçi häc sinh chuÈn bÞ vỵt vµ cÇu. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc tËp luyƯn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp kiĨm tra sÜ sè häc sinh. - Phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng s©n tËp. - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §éi h×nh nhËn líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngị b¸o c¸o sÜ sè víi gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phỉ biÕn ng¾n gän. - Gi¸o viªn ®iỊu khiĨn häc sinh khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. PhÇn c¬ b¶n. 1. TTTC: ¤n c¸c ®éng t¸c: - §¸nh cÇu: - §øng s©n: 2. Ch¹y bỊn: - Trß ch¬i: "Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc". 33’ 3-5l 3-5l 3l 3l - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c 1 lÇn sau ®ã võa lµm mÉu võa ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c cho häc sinh dƠ n¾m b¾t kü thuËt. - Tỉ chøc, ®iỊu khiĨn cho häc sinh tËp luyƯn 1-2l. - ChØ ®Þnh häc sinh lªn chØ huy, gi¸o viªn quan s¸t, uèn n¾n, sưa sai t­ thÕ cho häc sinh. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Gi¸o viªn tỉ chøc, ®iỊu khiĨn . €€€€€€ €€€€€€ 20m - Häc sinh ch¬i nghiªm tĩc, tÝch cùc. C. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyƯn, ý thøc häc tËp cđa HS. - Giao bµi tËp vỊ nhµ. ¤n ®éng t¸c ph¸t cÇu vµ cÇm vỵt. 5’ - Häc sinh th¶ láng tÝch cùc. - Gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän. §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € V. Rĩt kinh nghiƯm : Ngµy so¹n : 16/12/2008 Ngµy gi¶ng : 19/12/2008 : Líp 7A, 7B Ngµy gi¶ng : 24/12/2008 : Líp 7C Ngµy gi¶ng : 24/12/2008 : Líp 7D TiÕt 33 (Theo PPCT) «n tËp Néi dung bµi d¹y TTTC : M«n CÇu l«ng Ch¹y bỊn. I. Mơc tiªu – Y£U CÇU: RÌn luyƯn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ vµ gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. N¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng t­ thÕ ®éng t¸c cđa m«n thĨ thao cÇu l«ng. N¾m vµ thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c mét sè trß ch¬i ®· häc. Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, tù gi¸c, nghiªm tĩc trong tËp luyƯn. II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn: S©n s¹ch sÏ, mçi häc sinh chuÈn bÞ vỵt vµ cÇu. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc tËp luyƯn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp kiĨm tra sÜ sè häc sinh. - Phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng s©n tËp. - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §éi h×nh nhËn líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngị b¸o c¸o sÜ sè víi gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phỉ biÕn ng¾n gän. - Gi¸o viªn ®iỊu khiĨn häc sinh khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. PhÇn c¬ b¶n. 1. TTTC: ¤n c¸c ®éng t¸c: - §¸nh cÇu: - §øng s©n: 2. Ch¹y bỊn: - Trß ch¬i: "Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc". 33’ 3-5l 3-5l 3l 3l - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c 1 lÇn sau ®ã võa lµm mÉu võa ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c cho häc sinh dƠ n¾m b¾t kü thuËt. - Tỉ chøc, ®iỊu khiĨn cho häc sinh tËp luyƯn 1-2l. - ChØ ®Þnh häc sinh lªn chØ huy, gi¸o viªn quan s¸t, uèn n¾n, sưa sai t­ thÕ cho häc sinh. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Gi¸o viªn tỉ chøc, ®iỊu khiĨn . €€€€€€ €€€€€€ 20m - Häc sinh ch¬i nghiªm tĩc, tÝch cùc. C. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyƯn, ý thøc häc tËp cđa HS. - Giao bµi tËp vỊ nhµ. ¤n ®éng t¸c ph¸t cÇu vµ cÇm vỵt. - Yªu cÇu häc sinh «n tËp ®Ĩ giê sau kiĨm tra. 5’ - Häc sinh th¶ láng tÝch cùc. - Gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän. §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € V. Rĩt kinh nghiƯm : Ngµy so¹n : 21/12/2008 Ngµy gi¶ng : 24/12/2008 : Líp 7A, 7B Ngµy gi¶ng : 24/12/2008 : Líp 7C Ngµy gi¶ng : 25/12/2008 : Líp 7D TiÕt 34 (Theo PPCT) «n tËp + kiĨm tra Néi dung bµi d¹y TTTC : M«n CÇu l«ng Ch¹y bỊn. I. Mơc tiªu – Y£U CÇU: RÌn luyƯn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ vµ gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. N¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng t­ thÕ ®éng t¸c cđa m«n thĨ thao cÇu l«ng. N¾m vµ thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c mét sè trß ch¬i ®· häc. Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, tù gi¸c, nghiªm tĩc trong tËp luyƯn. II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn: S©n s¹ch sÏ, mçi häc sinh chuÈn bÞ vỵt vµ cÇu. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc tËp luyƯn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp kiĨm tra sÜ sè häc sinh. - Phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu kiĨm tra. 2. Khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §éi h×nh nhËn líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngị b¸o c¸o sÜ sè víi gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phỉ biÕn ng¾n gän. - Gi¸o viªn ®iỊu khiĨn häc sinh khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. PhÇn c¬ b¶n. 1. KiĨm tra cÇu l«ng: - Gi¸o viªn tỉ chøc kiĨm tra theo tõng nhãm 2 - 4 ng­êi mét. - Mçi häc sinh thùc hiƯn 3 lÇn - Tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt kiĨm tra l¹i lÇn 2 hoỈc do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh. C¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iĨm §iĨm 9 – 10. §iĨm 7 – 8 §iĨm 5 – 6 D­íi ®iĨm 5 33’ 1l - Gi¸o viªn tỉ chøc kiĨm tra theo tõng nhãm 2 - 4 ng­êi mét. - Mçi häc sinh thùc hiƯn 3 lÇn - Tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt kiĨm tra l¹i lÇn 2 hoỈc do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh. - §¹t yªu cÇu xuÊt s¾c. - §¹t yªu cÇu kh¸ tèt, mét sè kü thuËt ch­a hoµn thiƯn. - §¹t yªu cÇu, mét sè kü thuËt ch­a hoµn thiƯn, . - Ch­a ®¹t yªu cÇu. C. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ kiĨm tra, ý thøc cđa häc sinh khi thùc hiƯn. 5’ §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € V. Rĩt kinh nghiƯm : Ngµy so¹n : 22/12/2008 Ngµy gi¶ng : 26/12/2008 : Líp 7A, 7B Ngµy gi¶ng : 25/12/2008 : Líp 7C Ngµy gi¶ng : 26/12/2008 : Líp 7D TiÕt 35 (Theo PPCT) «n tËp + kiĨm tra Néi dung bµi d¹y TTTC : M«n CÇu l«ng Ch¹y bỊn. I. Mơc tiªu – Y£U CÇU: RÌn luyƯn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ vµ gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. N¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng t­ thÕ ®éng t¸c cđa m«n thĨ thao cÇu l«ng. N¾m vµ thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c mét sè trß ch¬i ®· häc. Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, tù gi¸c, nghiªm tĩc trong tËp luyƯn. II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn: S©n s¹ch sÏ, mçi häc sinh chuÈn bÞ vỵt vµ cÇu. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc tËp luyƯn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp kiĨm tra sÜ sè häc sinh. - Phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu kiĨm tra. 2. Khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §éi h×nh nhËn líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngị b¸o c¸o sÜ sè víi gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phỉ biÕn ng¾n gän. - Gi¸o viªn ®iỊu khiĨn häc sinh khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. PhÇn c¬ b¶n. 1. KiĨm tra cÇu l«ng: - Gi¸o viªn tỉ chøc kiĨm tra theo tõng nhãm 2 - 4 ng­êi mét. - Mçi häc sinh thùc hiƯn 3 lÇn - Tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt kiĨm tra l¹i lÇn 2 hoỈc do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh. C¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iĨm §iĨm 9 – 10. §iĨm 7 – 8 §iĨm 5 – 6 D­íi ®iĨm 5 33’ 1l - Gi¸o viªn tỉ chøc kiĨm tra theo tõng nhãm 2 - 4 ng­êi mét. - Mçi häc sinh thùc hiƯn 3 lÇn - Tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt kiĨm tra l¹i lÇn 2 hoỈc do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh. - §¹t yªu cÇu xuÊt s¾c. - §¹t yªu cÇu kh¸ tèt, mét sè kü thuËt ch­a hoµn thiƯn. - §¹t yªu cÇu, mét sè kü thuËt ch­a hoµn thiƯn, . - Ch­a ®¹t yªu cÇu. C. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ kiĨm tra, ý thøc cđa häc sinh khi thùc hiƯn. 5’ §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € V. Rĩt kinh nghiƯm : Ngµy so¹n : 27/12/2008 Ngµy gi¶ng : 31/12/2008 : Líp 7A, 7B Ngµy gi¶ng : 30/12/2008 : Líp 7C Ngµy gi¶ng : 02/01/2009 : Líp 7D TiÕt 36 (Theo PPCT) kiĨm tra tiªu chuÈn rÌn luyƯn th©n thĨ Néi dung bµi d¹y TTTC : M«n CÇu l«ng Ch¹y bỊn. I. Mơc tiªu – Y£U CÇU: RÌn luyƯn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ vµ gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. N¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng t­ thÕ ®éng t¸c cđa m«n thĨ thao cÇu l«ng. N¾m vµ thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c mét sè trß ch¬i ®· häc. Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, tù gi¸c, nghiªm tĩc trong tËp luyƯn. II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn: S©n s¹ch sÏ, mçi häc sinh chuÈn bÞ vỵt vµ cÇu. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc tËp luyƯn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp kiĨm tra sÜ sè häc sinh. - Phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu kiĨm tra. 2. Khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §éi h×nh nhËn líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngị b¸o c¸o sÜ sè víi gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phỉ biÕn ng¾n gän. - Gi¸o viªn ®iỊu khiĨn häc sinh khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. PhÇn c¬ b¶n. 1. KiĨm tra BËt xa t¹i chç. Ch¹y 30m xuÊt ph¸t cao. Ch¹y con thoi 4x10m. Ch¹y tuú søc thêi gian 5 phĩt. C¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iĨm §iĨm 9 – 10. §iĨm 7 – 8 §iĨm 5 – 6 D­íi ®iĨm 5 33’ 1l - Gi¸o viªn tỉ chøc kiĨm tra theo tõng nhãm 2 - 4 ng­êi mét. - Mçi häc sinh thùc hiƯn 3 lÇn - Tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt kiĨm tra l¹i lÇn 2 hoỈc do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh. - §¹t yªu cÇu xuÊt s¾c. - §¹t yªu cÇu kh¸ tèt, mét sè kü thuËt ch­a hoµn thiƯn. - §¹t yªu cÇu, mét sè kü thuËt ch­a hoµn thiƯn, . - Ch­a ®¹t yªu cÇu. C. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ kiĨm tra, ý thøc cđa häc sinh khi thùc hiƯn. 5’ §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € V. Rĩt kinh nghiƯm :

File đính kèm:

  • docGiao an The duc 7 HKI 0809.doc