Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột

B / Phần cơ bản.

 1 . Mục tiêu chương trình TD.7

+Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sứ khoẻ, nâng cao thể lực.

+Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyệnTDTT, giữ gìn vệ sinh.

+Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

+Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2. Nội dung chương trình TD.7

+Lí thuyết chung.

 

doc39 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
baøi môùi: Phoå bieán nhieäm vuï, noäi dung yeâu caàu baøi daïy. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung : HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân tröôøng, daøn haøng cöï ly caùch moät saõi tay, xoay caùc nhoùm khôùp, caùc nhoùm cô. 10 phuùt 1 phuùt phuùt phuùt 2x8 nhòp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cô baûn. 1. Theå duïc: - Tieáp tuïc luyeän taäp naâng cao chaát löôïng baøi TD 9 ñoäng taùc vôùi côø (chuù yù bieân ñoä ñoäng taùc, tính nhòp ñieäu) 2. Baät nhaûy: + Troø chôi “Loø coø choïi gaø”. + Ñaù laêng tröôùc, ñaù laêng tröôùc sau. + Ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy baèng moät chaân vaøo hoá caùt hoaëc ñeäm. + Luyeän taäp baät xa. 3. Chaïy beàn: + Thö giaõn sau khi luyeän taäp chaïy beàn. + Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 4. Cuûng coá: + Theå duïc. + Baät nhaûy. 30 phuùt phuùt 2 – 3 laàn phuùt 5 – 10 laàn 3 – 6 laàn 1 – 3 laàn phuùt phuùt €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Ñoäi hình daøn haøng taäp baøi theå duïc. - GV toå chöùc ñieàu khieån troø chôi. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €(GV) - HS luyeän taäp theo söï ñieàu khieån cuûa GV. HS chaïy theo nhoùm, löu yù phoái hôïp nhòp hít thôû. - GV goïi töøng toå leân thöïc hieän phaàn Theå duïc, Baät nhaûy. GV vaø HS goùp yù, nhaän xeùt cho caùc toå. C / Phaàn keát thuùc. + Thaû loûng tay, chaân, toaøn thaân, phoái hôïp hít thôû. + Nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi hoïc. + Giao baøi taäp veà nhaø. + Xuoáng lôùp. 5 phuùt 2x nhòp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. Ngaøy soaïn : Tuaàn : 15 (K.7) Ngaøy giaûng : Tieát 29 Teân baøi : THEÅ DUÏC – BAÄT NHAÛY – CHAÏY BEÀN. I. Muïc tieâu. - Nhaèm reøn luyeän cho HS tö theá ñuùng, taùc phong khoeû maïnh, nhanh nheïn, kæ luaät vaø tinh thaàn taäp theå, goùp phaàn hình thaønh nhaân caùch . - Tieáp tuïc trang bò cho HS moät soá hieåu bieát, kó naêng caàn thieát ñeå reøn luyeän vaø phaùt trieån söùc nhanh, söùc beàn . - Yeâu caàu: Lôùp traät töï, nghieâm tuùc, töï giaùc vaø tích cöïc taäp luyeän . II. Ñòa ñieåm, thieát bò daïy hoïc. - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THCS: Leâ Quyù Ñoân. -Thieát bò: Coøi, tranh theå duïc . III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp-toå chöùc A / Phaàn môû ñaàu. 1. Nhaän lôùp: - GV nhaän lôùp, ñieåm danh, kieåm tra taùc phong. - Giôùi thieäu baøi môùi: Phoå bieán nhieäm vuï, noäi dung yeâu caàu baøi daïy. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung : HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân tröôøng, daøn haøng cöï ly caùch moät saõi tay, xoay caùc nhoùm khôùp, caùc nhoùm cô. 10 phuùt 1 phuùt phuùt phuùt 2x8 nhòp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cô baûn. 1. Theå duïc: - Tieáp tuïc luyeän taäp naâng cao chaát löôïng baøi TD 9 ñoäng taùc vôùi côø (chuù yù bieân ñoä ñoäng taùc, tính nhòp ñieäu) 2. Baät nhaûy: + Troø chôi “Loø coø choïi gaø”. + Ñaù laêng tröôùc, ñaù laêng tröôùc sau. + Ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy baèng moät chaân vaøo hoá caùt hoaëc ñeäm. + Luyeän taäp baät xa. 3. Chaïy beàn: + Thö giaõn sau khi luyeän taäp chaïy beàn. + Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 4. Cuûng coá: + Theå duïc. + Baät nhaûy. 30 phuùt phuùt 2 – 3 laàn phuùt 5 – 10 laàn 3 – 6 laàn 1 – 3 laàn phuùt phuùt - GV goïi töøng toå leân thöïc hieän phaàn Theå duïc, Baät nhaûy. GV vaø HS goùp yù, nhaän xeùt cho caùc toå. C / Phaàn keát thuùc. + Thaû loûng tay, chaân, toaøn thaân, phoái hôïp hít thôû. + Nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi hoïc. + Giao baøi taäp veà nhaø. + Xuoáng lôùp. 5 phuùt 2x nhòp Ngaøy soaïn: Tuaàn: 15 (K.7) Ngaøy giaûng: Tieát: 30 Teân baøi: KIEÅM TRA THEÅ DUÏC I. Muïc tieâu. - Nhaèm ñaùnh giaù quaù trình luyeän taäp cuûa hoïc sinh. - Yeâu caàu: Lôùp traät töï, nghieâm tuùc, II. Ñòa ñieåm, thieát bò daïy hoïc - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng -Thieát bò: Baøn gheá G/V soå ghi ñieåm III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp-toå chöùc A / Phaàn môû ñaàu. 1. Nhaän lôùp: - GV nhaän lôùp, ñieåm danh, kieåm tra taùc phong. - Giôùi thieäu baøi môùi: Phoå bieán nhieäm vuï, noäi dung yeâu caàu. Caùch thöùc toå chöùc buoåi kieåm tra. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung: HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân tröôøng, daøn haøng cöï ly caùch moät saõi tay xoay caùc nhoùm khôùp, caùc nhoùm cô. 10 phuùt 1 phuùt 1 phuùt 6 phuùt 2x8 nhòp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cô baûn. 1. Kieåm tra baøi Theå duïc: + Noäi dung: - Kieåm tra baøi theå duïc phaùt trieån chung + Caùch xeáp loaïi: - Gioûi: 9-10 ñieåm. Thuoäc vaø thöïc hieän ñuùng, ñeïp caùc ñoäng taùc trong baøi. - Khaù: 7-8 ñieåm. Thuoäc caû baøi, coù 2 – 3 ñoäng taùc coøn sai soùt nhoû. - Ñaït: 5-6 ñieåm. Coù 4 – 5 ñoäng taùc coøn sai soùt. - Chöa ñaït: 2-3-4ñieåm. Coù treân 6 ñoäng taùc thöïc hieän sai. 30 phuùt 0 (Baøn GV) ° ° ° ° ° °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° C / Phaàn keát thuùc. + Thaû loûng tay, chaân, toaøn thaân, phoái hôïp hít thôû. + Nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi hoïc. + Giao baøi taäp veà nhaø. + Xuoáng lôùp. 5 phuùt êGV °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° - GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. Ngaøy soaïn : Tuaàn : 16 17( Ngaøy giaûng : Tieát : 31+32+33+34 Teân baøi : OÂN TAÄP, KIEÅM TRA HOÏC KYØ. I. Muïc tieâu. - Nhaèm reøn luyeän cho HS tö theá ñuùng, taùc phong khoeû maïnh, nhanh nheïn, kæ luaät vaø tinh thaàn taäp theå, goùp phaàn hình thaønh nhaân caùch . - Kieåm tra ñaùnh giaù xeáp loaïi HS. OÂn taäp baøi theå duïc côø chuaån bò kieåm tra hoïc kì. - Yeâu caàu: Lôùp traät töï, nghieâm tuùc, töï giaùc vaø tích cöïc taäp luyeän, coá gaéng thi ñaït keát quaû cao. II. Ñòa ñieåm, thieát bò daïy hoïc. - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng -Thieát bò: Coøi, neäm, xaø, baøn gheá cho GV kieåm tra. III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. Tieát31: Oân Ñ H Ñ N Tieát 32: Oân Baøi theâ duïc côø Tieát 33: Oân Chaïy nhanh Tieát 34; Kieåm tra hoïc kyø baøi theå duïc Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp-toå chöùc A / Phaàn môû ñaàu. 1. Nhaän lôùp: - GV nhaän lôùp, ñieåm danh, kieåm tra taùc phong. - Giôùi thieäu noäi dung vaø Phoå bieán nhieäm vuï, yeâu caàu baøi daïy. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung : HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân tröôøng, daøn haøng cöï ly caùch moät saõi tay, xoay caùc nhoùm khôùp, caùc nhoùm cô 10 phuùt 1 phuùt phuùt phuùt 2x8 nhòp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cô baûn. 1. OÂn taäp ø: - Noäi dung oân taäp : baøi theå duïc côø - GV taäp ñoàng loaït moät löôït. - Taäp moät soá ñoäng taùc khoù. - Phaân caùc nhoùm luyeän taäp 3.Kieåm tra hoïc kyø -baøi theå duïc côø + Noäi dung: - Kieåm tra baøi theå duïc phaùt trieån chung + Thang ñieåm nhö sau: - 9-10 :Thuoäc vaø thöïc hieän ñuùng, ñeïp caùc ñoäng taùc trong baøi. - 7-8: Thuoäc caû baøi, coù 2 – 3 ñoäng taùc coøn sai soùt nhoû . - 5-6; Coù 4 – 5 ñoäng taùc coøn sai soùt. - 3-4 Coù treân 6 ñoäng taùc thöïc hieän sai. -1-2: Khoâng thuoäc,quyeân töø 2 ñoäng taùc trôû leân 30 phuùt - Phaân nhoùm luyeän taäp theo söï höôùng daãn cuûa GV. Nhoùm.1 Nhoùm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhoùm.3 Nhoùm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - Kieåm tra thaønh nhieàu ñôït, moãi ñôït 3 – 6 HS (nam, nöõ rieâng). - Nhöõng HS ñeán löôït kieåm tra ñöôïc goïi teân, tieán vaøo ñöùng chuaån bò ôû vò trí quy ñònh. GV hoaëc caùn söï lôùp hoâ nhòp ñeå HS thöïc hieän ñoäng taùc. Nhöõng HS khaùc theo doõi. Moãi HS ñöôïc tham gia kieåm tra moät laàn (caû baøi). Tröôøng hôïp HS bò xeáp loaïi ñaït hoaëc chöa ñaït. GV coù theå cho kieåm tra laàn 2. khi kieåm tra laïi, xeáp loaïi toái ña khoâng ñöôïc gioûi. 0 (Baøn GV) €€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phaàn keát thuùc. + Thaû loûng tay, chaân, toaøn thaân, phoái hôïp hít thôû. + Nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi hoïc. + Giao baøi taäp veà nhaø. + Xuoáng lôùp. 5 phuùt 2x8 nhòp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. Ngaøy soaïn : Tuaàn : 18 Ngaøy giaûng : Tieát 35-36 Teân baøi : KIEÅM TRA REØN LUYEÄN THAÂN THEÅ. I. Muïc tieâu. - Nhaèm reøn luyeän cho HS tö theá ñuùng, taùc phong khoeû maïnh, nhanh nheïn, kæ luaät vaø tinh thaàn taäp theå, goùp phaàn hình thaønh nhaân caùch . - kieåm tra tieâu chuaån RLTT - Yeâu caàu: Lôùp traät töï, nghieâm tuùc, töï giaùc vaø tích cöïc taäp luyeän, coá gaéng thi ñaït keát quaû cao. II. Ñòa ñieåm, thieát bò daïy hoïc. - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng -Thieát bò: Coøi, phaán traéng, baøn gheá cho GV kieåm tra. III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp-toå chöùc A / Phaàn môû ñaàu. 1. Nhaän lôùp: - GV nhaän lôùp, ñieåm danh, kieåm tra taùc phong. - Giôùi thieäu baøi môùi: Phoå bieán nhieäm vuï, noäi dung yeâu caàu baøi daïy. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung : HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân tröôøng, daøn haøng cöï ly caùch moät saõi tay, xoay caùc nhoùm khôùp, caùc nhoùm cô. 10 phuùt 2x8 nhòp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cô baûn. . Kieåm tra tieâu chuaån RLTT. + Noäi dung: Baät xa taïi choå. Baät cao taïi choã, caân naëng, ño chieàu cao. + Aùp duïng tieâu chuaån ren luyeän thaân theå, phaàn ba phuï luïc trong saùch GV.9 30 phuùt 0 (Baøn GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Moãi HS baät xa.vaø cao taïi choå 3 laàn, GV ghi nhaän thaønh tích cao nhaát. C / Phaàn keát thuùc. + Thaû loûng tay, chaân, toaøn thaân, phoái hôïp hít thôû. + Nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi hoïc. + Coâng boá keát quaû kieåm tra + Xuoáng lôùp. 5 phuùt 2x8 nhòp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”.

File đính kèm:

  • docGiao An TD 7(5).doc