Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Trịnh Thị Minh Hằng

I/ MỤC TIÊU :

- Giúp học sinh:

 + Nắm được nội dung tiết học. Phòng chống chấn thương trong hoạt động TDTT.

 Một số quy định khi học tập bộ môn .

+ Hiểu được cách phòng chống chấn thương để áp dụng c0ho mỗi bài tập .

+ Tuân thủ quy định nề nếp của lớp học .

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN .

- Học trong lớp học.

- Giáo viên: + Giáo án.

 + Các tài liệu tham khảo.

- Học sinh: + Vệ sinh lớp học.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :

 

doc160 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Trịnh Thị Minh Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thở , tay , chân . Thả lỏng cơ chân , tay . 2/: Nhận xét : Gíao viên nhận xét kỷ luật . Nhắc nhở trang phục. 3/ : HDVN: Về nhà chạy bền vào buổi sáng 5-10 p 6-8p 1-2p 5-6p 2x8 2x8 28-30p 5-7p 2-3p 2x8 1-2p 1-2p * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *gv * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình khởi động Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx @gv Đội hình kiểm tra chạy bền Líp thµnh 3 hµng ngang *************** *************** *************** Gv Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ h­íng dÉn vÒ nhµ. * Rót kinh nghiÖm:.. . ngµy so¹n: / /2009 Ngµy gi¶ng: / /2009 tiÕt 66 KiÓm tra m«n tù chän (Bãng chuyÒn) I/ MỤC TIÊU : + §¸nh gi¸ ®­îc kÜ thuËt ®éng t¸c ®· ®­îc häc. + Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c. + H×nh thµnh ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn ë häc sinh. II/ ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN . - Sân học thể dục trường. - Gi¸o viªn: + Gi¸o ¸n. + L­íi, cét, ®Öm, cét xµ - Häc sinh: + VÖ sinh s©n b·i, lÊy dông cô. + Bãng chuyÒn. III/ NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP: Néi dung ĐL Ph­¬ng ph¸p – tæ chøc I/ PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: - S2: 7A: 7B: 7C: 2. Khëi ®éng: - Xoay cæ ch©n, cæ tay, xoay b¶ vai, xoay h«ng, xoay ®Çu gèi. - Ðp d©y ch»ng. + Ch¹y b­íc nhá + N©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. II/ : PHẦN CƠ BẢN . 1. KiÓm tra m«n TC: Bãng chuyÒn. Néi dung: KiÓm tra ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diÖn. 2. Tæ chøc – Ph­¬ng ph¸p: - Mçi häc sinh ®­îc ph¸t 3 lÇn. 3. C¸ch cho ®iÓm: - §iÓm 9 – 10: Thùc hiÖn kÜ thuËt ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng. - §iÓm 7 – 8: Thùc hiÖn kÜ thuËt ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng, nh­ng cßn mét vµi sai sãt nhá. - §iÓm 5 – 6: Thùc hiÖn ®­îc kÜ thuËt ®éng t¸c nh­ng ch­a chuÈn x¸c. - §iÓm 3 – 4: Tr­êng hîp cßn l¹i. III. PHẦN KẾT THÚC : 1.Håi tÜnh: Häc sinh rò ch©n tay, cói ng­êi hÝt thë s©u. 2.NhËn xÐt: ¦u ®iÓm: Nh­îc ®iÓm: 3. HDVN: - Th­êng xuyªn tËp luyÖn TDTT rÌn luyÖn søc khoÎ. 2 phót 5 phót 30 phót 8 phót * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *gv * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình khởi động - Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung, c¸ch thøc thi råi tiÕn hµnh kiÓm tra häc sinh. - Gi¸o viªn cho häc sinh kiÓm tra theo tõng ®«i. * * Líp thµnh 3 hµng ngang *************** *************** *************** Gv Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ h­íng dÉn vÒ nhµ. * Rót kinh nghiÖm:.. . ngµy so¹n: / /2009 Ngµy gi¶ng: / /2009 tiÕt 67 ¤n tËp vµ kiÓm tra cuèi n¨m I/ MỤC TIÊU : + §¸nh gi¸ ®­îc kÜ thuËt ®éng t¸c ®· ®­îc häc. + Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c. + H×nh thµnh ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn ë häc sinh. II/ ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN . - Sân học thể dục trường. - Gi¸o viªn: + Gi¸o ¸n. + §Öm, cét, xµ + L­íi, cét, ®Öm, cét xµ - Häc sinh: + VÖ sinh s©n b·i, lÊy dông cô. + CÇu ®¸. + Bãng chuyÒn. III/ NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP: ND ĐL PP I/ PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: - S2: 7A: 7B: 7C: 2. Khëi ®éng: - Xoay cæ ch©n, cæ tay, xoay b¶ vai, xoay h«ng, xoay ®Çu gèi. - Ðp d©y ch»ng. + Ch¹y b­íc nhá + N©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. II/ PHẦN CƠ BẢN . 1/ Bài cũ : không kiểm tra . 2/§á cầu: ¤n: tâng cầu bằng đùi , tâng cầu bằng mu và bằng má trong . ¤n chuyền cầu thấp chân chính diện và cao chân chính diện bằng mu bàn chân . 3/ Bật nhảy : ¤n : chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà , chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng co chân qua xà , ôn nhảy bước bộ trên không. 4/ chạy bền : Biết lường sức , phối hợp thở trong khi chạy . Kỹ thuật bước chạy . 5/Thể thao tự chọn : ¤n tËp: - Di chuyÓn. - ChuyÒn bãng cao tay b»ng hai tay. - KÜ thuËt ®Öm bãng. - Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diÖn. III/ PHẦN KẾT THÚC : 1/ : Thả lỏng : Tập bài thể dục . Vươn thở , tay , chân . Thả lỏng cơ chân , tay . 2/: Nhận xét : Gíao viên nhận xét kỷ luật . Nhắc nhở trang phục. 3/ : Bài tập : Về nhà chạy bền vào buổi sáng 5-10 p 6-8p 1-2p 5-6p 2x8 2x8 33p 10p’ 10p’ 7p 6p 4p 2-3p 2x8 1-2p 1-2p Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx *gv Đội hình nhận lớp X x x x x x x x x x x x xx xx X x x x x x x x x x x x x x x X x x xx xx x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x * cs Đội hình khởi động Giáo viên gọi 2 học sinh thực hiện , sửa sai X x x x x x x x X x x x x x x x @cs @cs Đội hình nhảy dây và đá cầu Giáo viên đi từng nhóm sửa sai X x x x x x x xxxxxxxxxxx @cs Đội hình bật nhảy Đội hình chạy bền nam 3 vòng nữ 2 vòng X x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x @cs Đội hình thả lỏng * Rót kinh nghiÖm:.. . ngµy so¹n: / /2009 Ngµy gi¶ng: / /2009 tiÕt 68 «n tËp vµ KiÓm tra cuèi n¨m I/ MỤC TIÊU : - Bật nhảy : Phát triển sức mạnh của chân sự tự vươn lên để hoàn thiện bản thân - Y/cầu : + Hs nắm được nội dung của tiết kiểm tra . + Hiểu được kỹ thuật các bài tập + Thưc hiện tốt bài tập II/ ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN . - Địa điểm . Sân học thể dục nhµ trường. - Phương tiện . + Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n. Cét, xµ, ®Öm. + Häc sinh: VÖ sinh s©n b·i, lÊy dông cô. III/ NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP: Néi dung Đ. L­îng Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc I. PhÇn më ®Çu . 1. NhËn líp: - S2: 7A: 7B: 7C: 2. Khëi ®éng: - Xoay cæ ch©n, cæ tay, xoay b¶ vai, xoay h«ng, xoay ®Çu gèi. - Ðp d©y ch»ng. + Ch¹y b­íc nhá + N©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. II/ PHẦN CƠ BẢN 1/ KiÓm tra b¹t nh¶y. - Nội dung kiểm tra. Kiểm tra nhảy bước bộ trên không từng em một. Mỗi em được nhảy 2 lần được tính lần nhảy chính xác nhất. - Thang điểm. + 9-10 cả hai lần nhảy đều đúng động tác . Thành tích ;nam 3m, nữ 2,5m. + 7-8 trong 2 lần nhảy chỉ một lần tương đối đúng . Thành tích ;nam 2,7m ,nữ 2,2m. + 5-6 cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện tương đối đúng . Thành tích; nam 2,5m , nữ 2,0m . + 3-4 cả 2 lần nhảy đều sai . III/ PHẦN KẾT THÚC : 1/ : Thả lỏng : Tập bài thể dục . Vươn thở , tay , chân . Thả lỏng cơ chân , tay . 2/: Nhận xét : Gíao viên nhận xét kỷ luật . Nhắc nhở trang phục. 3/ HDVN : Về nhà chạy bền vào buổi sáng 5-10 p 6-8p 1-2p 5-6p 2x8 2x8 28-30p 5-7p 2-3p 2x8 1-2p 1-2p Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx *gv Đội hình nhận lớp X x x x x x x x x x x x xx xx X x x x x x x x x x x x x x x X x x xx xx x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x * cs Đội hình khởi động xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx @cs Đội hình kiểm tra chạy đà giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không X x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x @cs Đội hình thả lỏng * Rót kinh nghiÖm:.. . ngµy so¹n: / /2009 Ngµy gi¶ng: / /2009 tiÕt 69 KiÓm tra: nh÷ng néi dung ch­a kiÓm tra vµ nh÷ng häc sinh ch­a ®¹t tiªu chuÈn RLTT I/ MỤC TIÊU : + §¸nh gi¸ ®­îc kÜ thuËt ®éng t¸c ®· ®­îc häc. + Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c. + H×nh thµnh ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn ë häc sinh. II/ ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN . - Sân học thể dục trường. - Gi¸o viªn: + Gi¸o ¸n. + Cßi, ®ång hå. - Häc sinh: + VÖ sinh s©n b·i, lÊy dông cô. III/ NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP: ND ĐL PP I/ PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: - S2: 7A: 7B: 7C: 2. Khëi ®éng: - Xoay cæ ch©n, cæ tay, xoay b¶ vai, xoay h«ng, xoay ®Çu gèi. - Ðp d©y ch»ng. + Ch¹y b­íc nhá + N©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. II/ PHẦN CƠ BẢN . 1/ Chạy bền : ¤n tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. (Nh÷ng em häc sinh ë lÇn kiÓm tra tr­íc ch­a ®¹t tiªu chuÈn RLTT). III/ PHẦN KẾT THÚC : 1/ : Thả lỏng : Tập bài thể dục . Vươn thở , tay , chân . Thả lỏng cơ chân , tay . 2/: Nhận xét : Gíao viên nhận xét kỷ luật . Nhắc nhở trang phục. 3/ HDVN : Về nhà chạy bền vào buổi sáng 5-10 p 6-8p 1-2p 5-6p 2x8 2x8 32p 6p Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx *gv Đội hình nhận lớp X x x x x x x x x x x x xx xx X x x x x x x x x x x x x x x X x x xx xx x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x * cs Đội hình khởi động Đội hình chạy bền nam 3 vòng nữ 2 vòng X x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x @cs Đội hình thả lỏng * Rót kinh nghiÖm:.. . ngµy so¹n: / /2009 Ngµy gi¶ng: / /2009 tiÕt 70 KiÓm tra: nh÷ng néi dung ch­a kiÓm tra vµ nh÷ng häc sinh ch­a ®¹t tiªu chuÈn RLTT I/ MỤC TIÊU : - ¤n luyÖn vµ ®¹t tiªu chuÈn RLTT. - H×nh thµnh ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn ë häc sinh, häc sinh cã ý chÝ nghÞ lùc v­¬n lªn trong cuéc sèng. - Y/cầu : + Hs nắm được nội dung của tiết kiểm tra . + Hiểu được kỹ thuật các bài tập + Thưc hiện tốt bài tập II/ ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN . - Địa điểm . Sân học thể dục nhµ trường. - Phương tiện . + Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n. §ång hå, cßi. + Häc sinh: VÖ sinh s©n b·i, lÊy dông cô. III/ NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP: Néi dung ĐL Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - S2: 7A: 7B: 7C: 2. Khëi ®éng: - Xoay cæ ch©n, cæ tay, xoay b¶ vai, xoay h«ng, xoay ®Çu gèi. - Ðp d©y ch»ng. + Ch¹y b­íc nhá + N©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. II : PHẦN CƠ BẢN . 1/ Chạy bền : - Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 4 em - Thang điểm. + 9-10 thành tích;nam1,45”, nữ 155”. +7-8 Thành tích;nam 1,55” ,nữ 2,05”. + 5-6 Thành tích; nam 2,55’, nữ 2,15” + 3-4 tùy theo trường hợp mà giáo viên cho điểm . . III. PHẦN KẾT THÚC : 1/ : Thả lỏng : Tập bài thể dục . Vươn thở , tay , chân . Thả lỏng cơ chân , tay . 2/: Nhận xét : Gíao viên nhận xét kỷ luật . Nhắc nhở trang phục. 3/ : HDVN: Về nhà chạy bền vào buổi sáng 5-10 p 6-8p 1-2p 5-6p 2x8 2x8 28-30p 5-7p 2-3p 2x8 1-2p 1-2p * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *gv * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình khởi động Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx @gv Đội hình kiểm tra chạy bền Líp thµnh 3 hµng ngang *************** *************** *************** Gv Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ h­íng dÉn vÒ nhµ. * Rót kinh nghiÖm:.. .

File đính kèm:

  • docGATD7 VINH PHUC.doc
Giáo án liên quan