Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 53: Đẩy tạ - Đá cầu

I. NHIỆM VỤ:

 - Đẩy tạ:

+ Kỹ thuật trượt đà RSCC.

+ Hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật

+ Phát triển thể lực chuyên môn.

 - Đá cầu:

 + Kỹ thuật đánh ngực tấn công.

 + Giới thiệu luật đá cầu.

II. YÊU CẦU:

 - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác.

 - Tránh để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện.

 - Biết vận dụng vào thực tiển.

III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm:

- Sân thể dục.

2. Phương tiện:

- GV: Giáo án, tranh ảnh, sân đá cầu, trái cầu, tạ học tập, tạ sắt.

 - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, cầu cá nhân.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 53: Đẩy tạ - Đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT BẾN TRE - Tiết: 53 Trường THPT An Thới - Ngày soạn: Bài: ĐẨY TẠ _ ĐÁ CẦU I. NHIỆM VỤ: - Đẩy tạ: + Kỹ thuật trượt đà RSCC. + Hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật + Phát triển thể lực chuyên môn. - Đá cầu: + Kỹ thuật đánh ngực tấn công. + Giới thiệu luật đá cầu. II. YÊU CẦU: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác. - Tránh để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện. - Biết vận dụng vào thực tiển. III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: - Sân thể dục. Phương tiện: - GV: Giáo án, tranh ảnh, sân đá cầu, trái cầu, tạ học tập, tạ sắt. - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, cầu cá nhân. PHẦN - NỘI DUNG LVĐ CHỈ DẪN KĨ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. - Kiểm tra bài củ: + KT trượt đà RSCC 2- Khởi động: -KĐC: Xoay cánh tay- khuỷu tay- lườn- lưng bụng- vặn mình-ép ngang, dọc- cổ tay,chân. -KĐCM: Chạy bước nhỏ- nâng cao đùi- đá lăng chân, gập duỗi, tại chổ thực hiện động tác tay không đẩy tạ. II. Phần cơ bản: 1- Đẩy tạ: - Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ LHN. - Phát triển thể lực chuyên môn 2- Đá cầu: - Kỹ thuật đánh ngực tấn công. - Giới thiệu luật đá cầu 3- Củng cố: - Đẩy tạ ( trượt đà có tạ RSCC ) - Đá cầu kỹ thuật phát cầu. 4- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên III. Phần kết thúc: *- Thả lỏng: - Giải quyết nợ oxy - Thả lỏng toàn thân *- Gv nhận xét buổi học: *- Dặn dò: - Giao bài tập về nhà - Ôn các động tác đã học *- Xuống lớp: - Thực hiện nghi thức xuống lớp 5p 35p 5p - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - GV nêu phần I, II. + Kiểm tra 1nam, 1nữ. - Thực hiện đúng biên độ kỹ thuật động tác. - Thực hiện đúng động tác và cự ly. - Tập tại chổ RSCC không tạ - Tập trượt đà không tạ - RSCC không tạ và thăng bằng -Hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật không tạ - Hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật có tạ. - Thực hiện động tác nằm sấp chống tay. - Thực hiện lò cò ngược bằng chân trụ. - Kỹ thuật đánh ngực tấn công: Kỹ thuật nầy ít sử dụng vì tính hiệu quả không cao. +TTCB: Đứng hai chân dang rộng bằng vai hoặc đứng chân trước chân sau, cách lưới 30 – 40cm, mặt hướng về phía lưới để vừa quan sát được đường cầu bay đến, vừa quan sát được đối phương. Trọng tâm cơ thể dồn đều lên hai chân, gối hơi khuỵu, tay để thẳng tự nhiên dọc theo thân người. +Động tác: Khi quả cầu bay tới ở độ cao trên lưới và cách lưới 30-40cm, cách mép trên của lưới khoảng 20-25cm, người tập hơi chùng gối rồi bật nhảy thẳng lên cao, xoay thân trên sang phải hoặc sang trái rồi dùng ngực (phải hoặc trái ) đánh mạnh vào cầu, cho cầu bay qua lưới rơi xuống sân của đối phương. Thực hiện động tác xong, người tập tiếp đất bằng hai chân, sau đó nhanh chóng di chuyển về giứa sân để chuẩn bị đón đở cầu của đối phương đá sang. * Moät soá điều luaät ñaù caàu: - Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ - Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ - Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ - Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ - Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu. - Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh.- - Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi, caùc VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân. + Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi. Caùch tính ñieåm (trang 100,101 saùch GV theå duïc lôùp 11) - Gọi một số học sinh ra thực hiện, GV chỉ định học sinh trong đội hình cho nhận xét. Sau đó GV chốt lại những sai lầm cần khắc phục. - Phân sức trong khi chạy và phối hợp với hít, thở.( rút giai đoạn cuối) - Thực hiện động tác vươn thở và rung duỗi cơ bắp. - GV đánh giá những ưu khuyết điểm về kỹ thuật động tác. - Tuyên dương và phê bình tinh thần thái độ thể hiện trong tiết học. - Nêu những sai sót thường mắc để học sinh khắc phục những tiết học sau. - Tập kỹ thuật trượt đà RSCC và thăng bằng. - Tập các động tác đá cầu. - GV hô khẩu lệnh: “ Thể dục ” - HS đáp: “ Khỏe ” - Đội hình tập họp: €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ‚GV ƒ - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: ( Có thể dùng CS điều động ) € € € € € € € € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV - Chia lớp thành hai nhóm luyện tập. + Nhóm A học đẩy tạ. + Nhóm B học đá cầu. - Đội hình dang rộng: + GV chỉ cho hàng đầu thực hiện đẩy tạ đi, các hàng còn lại chỉ bổ trợ tay không. Sau khi đẩy tạ đi hàng đầu nhặt tạ đem về để vào vị trí đẩy tạ và ra sau đội hình cứ thế tiếp tục. €€€€--->¤ Hướng đẩy tạ à €€€€--->¤ -----------à €€€€--->¤ -----------à €€€€--->¤ -----------à €€€€--->¤ -----------à ‚GV * Chú ý: GV: hướng dẫn thực hiện mỗi bài tập xong, sau đó giao lại cho cán sự điều khiển luyện tập. GV qua nhóm B hướng dẫn đá cầu. - đội hình dang rộng: GV cho HS thực hiện theo nhịp đếm 10 nhịp, 3 lần tập. - Thực hiện cự ly 5m, 3 lần. - Đội hình 2 hàng ngang: € € € € € € € ‚GV € € € € € € € - GV: Thị phạm động tác - HS tự tung cầu và thực hiện động tác chạm ngực. - Một hàng tung cầu, một hàng đánh ngực. -Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc. - đội hình tập trung: ( Sau khi kết thúc buổi tập ) €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - đội hình tập trung: ( Cho học sinh ngồi quan sát để góp ý ) €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ €--->¤ ‚GV - Nam chạy 2 vòng có tăng tốc. - Nữ chạy 1 vòng có tăng tốc. - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: ( Có thể dùng CS điều động ) € € € € € € € € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV - Đội hình tập trung: €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - GV có thể làm mẫu lại một lần, cho cả lớp xem.( có thể thực hiện động tác đúng hoặc sai ) *- RÚT KINH NGHIỆM: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docĐT đc 53.doc
Giáo án liên quan