Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 24: TTTC – Bóng chuyền - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức, kĩ năng, tư duy:

- Tăng cường sức nhanh, tinh linh hoạt cho học sinh, tiếp tục ôn các tư thế di chuyển trong bóng chuyền, kết hợp với ôn kĩ thuật chuyền bóng cao tay, học mới kĩ thuật đệm bóng trong bóng chuyền.

- Trò chơi.

2.Giáo dục tư tưởng tình cảm:

- Nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật, tính tích cực tự giác, nghiêm túc đạt kết quả cao trong học tập.

 

II. PHƯƠNG TIỆN, ĐỊA ĐIỂM

1. Địa điểm:

- Sân trường THPT Bắc Yên.

2 Phương tiện.

*. Giáo viên:

- Giáo án, sổ điểm cá nhân, trang phục thể thao.

*. Học sinh:

- Lên lớp đúng giờ, trang phục đúng quy định (Giầy bata, quần áo rộng, thoáng.)

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 24: TTTC – Bóng chuyền - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:3/11/ 2010 Ngày dạy: 4/ 11/ 2010 TiÕt 24: tttc – bãng chuyÒn - tËp kü thuËt ®Öm bãng - «n kü thuËt chuyÒn bãng cao tap - trß ch¬i. I. Môc Tiªu 1..KiÕn thøc, kÜ n¨ng, t­ duy: - T¨ng c­êng søc nhanh, tinh linh ho¹t cho häc sinh, tiÕp tôc «n c¸c t­ thÕ di chuyÓn trong bãng chuyÒn, kÕt hîp víi «n kÜ thuËt chuyÒn bãng cao tay, häc míi kÜ thuËt ®Öm bãng trong bãng chuyÒn. - Trß ch¬i. 2..Gi¸o dôc t­ t­ëng t×nh c¶m: - N©ng cao ý thøc tæ chøc kØ luËt, tÝnh tÝch cùc tù gi¸c, nghiªm tóc ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp. II. ph­¬ng tiÖn, ®Þa ®iÓm 1. §Þa ®iÓm: S©n tr­êng THPT B¾c Yªn. 2 Ph­¬ng tiÖn. *. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, sæ ®iÓm c¸ nh©n, trang phôc thÓ thao. *. Häc sinh: Lªn líp ®óng giê, trang phôc ®óng quy ®Þnh (GiÇy bata, quÇn ¸o réng, tho¸ng...) III. néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi Dung §Þnh L­îng Ph­¬ng Ph¸p Lªn Líp I. Më ®Çu 1. ¤n ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè: Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. Hái th¨m søc khoÎ häc sinh. 2..Khëi ®éng: Ch¹y nhÑ nhµng. Bµi tËp thÓ dôc tay kh«ng 06 ®éng t¸c. Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc ngang , cói s©u. 3..KiÓm tra bµi cò. - KiÓm tra kÜ thuËt chuyÒn bãng cao tay. 10’ 2’ 6’ 2’ - Líp tr­ëng tËp trung líp theo 4 hµng ngang vµ b¸o c¸o. - §éi h×nh nhËn líp. ******** * ******** Gv * §éi h×nh khëi ®éng chung t¹i chç. * * * * * * * * * * * * * GV - GV: Gäi häc sinh lªn kiÓm tra vµ cho ®iÓm. II. Néi Dung: 1. Bãng chuyÒn: a. Häc míi kü thuËt §Öm bãng b»ng hai tay. * T¸c dông: Dïng ®ì ph¸t, ®ì ®Ëp, cøu bãng - TTCB. §øng ë t­ thÕ trung b×nh thÊp, 2 ch©n réng b»ng hoÆc h¬n vai, khi x¸c ®Þnh ®­îc ®­êng bãng thÝch hîp th× ®­a tay ra ®ãn bãng. - §éng t¸c khi ®ì bãng: 2 tay duçi th¼ng 2 bµn tay ®Æt chÐo lªn nhau vµ n¾m l¹i, bµn tay nä bäc lÊy bµn tay kia, 2 ngãn c¸i song song vµ s¸t nhau, bãng tiÕp xóc ë 1/3 c¼ng tay phÝa gÇn cæ tay. Tr­íc khi bãng ch¹m tay ph¶i bÎ ngöa 2 cæ tay t¹o søc c¨ng cho c¼ng tay. Lùc ®Ó ®¸nh bãng tuú thuéc vµo tèc ®é bãng ®Õn. - KÕt thóc: Khi bãng rêi tay 2 ch©n tiÕp tôc v­¬n lªn cao ra tr­íc, tay v­¬n theo h­íng bãng ®i vµ dõng l¹i ë tÇm ngang vai * ¤n kü thuËt chuyÒn bãng cao tay vµ ®ªm bãng.. Yªu cÇu c¬ b¶n: - Khi chuyÒn ch©n ®¹p ®Êt duçi c¸c khíp ®Ó t¹o lùc chuyÒn tõ d­íi lªn trªn, c¸c ngãn tay bËt ®Èy tÝch cùc ®Èy bãng. - Tay bao quanh phÝa sau d­íi bãng, ®iÓm tiÕp xóc gi÷a c¸c ngãn tay vµ bãng ko gièng nhau. - Khi kÕt thóc 2 tay tiÕp tôc v­¬n theo bãng, råi nhanh chãng vÒ TTCB tiÕp tôc thùc hiÖn ®éng t¸c sau. 2. Trß ch¬i: “ Bãng NÐm “ - Chia líp thµnh hai ®éi cã sè HS nam vµ n÷ b»ngnhau , mçi ®éi cã mét thñ m«n ®øng bªn khu vùc quy ®Þnh cña ®éi b¹n. Khi cã hiÖu lÖnh ®éi nµo ®­a ®­îc bãng cho thñ m«n ®éi m×nh bªn s©n b¹n ®­îc tÝnh lµ mét ®iÓm. 3. Cñng cè. - KÜ thuËt t­ thÕ c¬ b¶n vµ di chuyÓn trong bãng chuyÒn. 30’ 20’ 7’ 3’ GV: H­íng dÉn, ph©n tÝch, thÞ ph¹m ®éng t¸c. - §éi h×nh häc kü thuËt ******** Gv ******** - GV: lµm mÉu kÕt hîp ph©n tÝch chi tiÕt kÜ thuËt ®éng t¸c - HS: C¶ líp ®ång lo¹t luyÖn tËp kÜ thuËt kh«ng bãng theo lÖnh cña GV §éi h×nh tËp: * * * * * * * * * * * * * GV - C¸n sù ®iÒu khiÓn GV quan s¸t, uèn n¾n, söa sai Gäi 2 HS tËp tèt lªn lµm mÉu HS cßn l¹i häc tËp, söa sai - Sau ®ã cho c¶ líp «n tËp c¶ hai kü thuËt. - §éi h×nh luyÖn tËp. GV - GV: H­íng dÉn ®éi h×nh tËp vµ quan s¸t söa sai. - §éi h×nh ch¬i. € € € € € € €u v € € € € € € € € € € € € u €v € € € € € € - C¸ch ch¬i : ch¬i theo hiÖu lÖnh cña GV. - Chó ý: chØ ®­îc dïng tay nÐm bãng. - Gäi 1-2 em lªn tËp l¹i kü thuËt cho líp nh©n xÐt,sau ®ã GV cñng cè vµ bæ sung ******** * ******** GV III. kÕt thóc 1. Th¶ láng:. - Th¶ láng, ch©n, tay, toµn th©n, kÕt hîp hÝt thë s©u. 2. TËp trung nhËn xÐt giê häc: - NhËn xÐt: + ¦u ®iÓm. + Nh­îc ®iÓm. - §¸nh gi¸, xÕp lo¹i giê häc 3. Bµi tËp vÒ nhµ: - VÒ nhµ «n l¹i kÜ thuËt di chuyÓn ®· häc 5’ 2’ 2’ 1’ §éi h×nh th¶ láng. * * * * * * * * * * * * * GV GV tËp trung líp, nhËn xÐt giê häc,ra bµi tËp vÒ nhµ. §éi h×nh nhËn xÐt, xuèng líp ******** * ******** Gv - xuèng líp.

File đính kèm:

  • docga.24..doc