Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 17 đến Tiết 18

I Mục tiêu :

1 Kiến thức :

- Cầu lông : Ôn kỹ thuật đánh cầu trên đầu,đánh cầu cao trái tay

- TTTC : Đẩy tạ :ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng tập không và có tạ,ôn các động tác dùng sức với tạ,thể lực chuyên môn

2 Kỹ năng

- Yêu cầu HS nhớ lại kỹ thuật đánh cầu thấp tay,nắm được kỹ thuật đánh cầu thuận tay.

- Yêu cầu HS thực hiện được kỹ thuật ra sức cuối cùng

3 Thái độ hành vi

HS tham gia tập luyện nhiệt tình

II Địa điểm – phương tiện

- Địa điểm : trên sân nhà thiếu nhi.Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện tập luyện

- Phương tiện :

+ Giáo viên : Tạ,vợt,trái cầu lông,còi

+ HS : trang phực đúng qui định .Mỗi HS phải có một cây vợt và một quả cầu lông

III Tiến trình lên lớp :

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 29/03/2021 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 17 đến Tiết 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9 Tiết 17 CẦU LÔNG,ĐẨY TẠ I Mục tiêu : 1 Kiến thức : - Cầu lông : Ôn kỹ thuật đánh cầu trên đầu,đánh cầu cao trái tay - TTTC : Đẩy tạ :ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng tập không và có tạ,ôn các động tác dùng sức với tạ,thể lực chuyên môn 2 Kỹ năng - Yêu cầu HS nhớ lại kỹ thuật đánh cầu thấp tay,nắm được kỹ thuật đánh cầu thuận tay. - Yêu cầu HS thực hiện được kỹ thuật ra sức cuối cùng 3 Thái độ hành vi HS tham gia tập luyện nhiệt tình II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : trên sân nhà thiếu nhi.Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện : + Giáo viên : Tạ,vợt,trái cầu lông,còi + HS : trang phực đúng qui định .Mỗi HS phải có một cây vợt và một quả cầu lông III Tiến trình lên lớp : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP SL TL I Phaàn môû ñaàu 1.Nhaän lôùp : Giaùo vieân ñieåm danh , phoå bieán yeâu caàu , nhieäm vuï buoåi hoïc . 2.Khôûi ñoäng - Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân. - Ñi theo voøng troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø hít thôû saâu: Ñaùnh tay cao, Tay ngöïc, Vaën mình, gaäp, Xoay coå chaân, coå tay taïi choã theo nhòp . 2x8 5’ 10’ Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ˜GV -HS chạy khởi động GV quan sát Xgv II Phần cơ bản 1 Cầu lông - Ôn kỹ thuật đánh cầu trên đầu - Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay 2 Đẩy tạ - Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng không và có tạ -Ôn các động tác dùng sức với tạ - Một số bài tập phát triển thể lực như : lò cò ,chạy tiếp sức,kéo co Đội hình ôn cầu lông €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €gv Hố cát €€€€ €€€€ PHẦN BỔ SUNG : Tuần 9 Tiết 18 CẦU LÔNG,ĐẨY TẠ I Mục tiêu : 1 Kiến thức : - Cầu lông : Ôn kỹ thuật phát cầu,đánh cầu cao trái tay,cao thuận tay - TTTC : Đẩy tạ :ôn kỹ thuật trược đà,bài tạp 4/202,một số bài tập thể lực chuyên môn 2 Kỹ năng - Yêu cầu HS nhớ lại kỹ thuật đánh cầu thấp tay,nắm được kỹ thuật đánh cầu thuận tay. - Yêu cầu HS thực hiện được kỹ thuật ra sức cuối cùng 3 Thái độ hành vi HS tham gia tập luyện nhiệt tình II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : trên sân nhà thiếu nhi.Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện : + Giáo viên : Tạ,vợt,trái cầu lông,còi + HS : trang phực đúng qui định .Mỗi HS phải có một cây vợt và một quả cầu lông III Tiến trình lên lớp : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP SL TL I Phaàn môû ñaàu 1.Nhaän lôùp : Giaùo vieân ñieåm danh , phoå bieán yeâu caàu , nhieäm vuï buoåi hoïc . 2.Khôûi ñoäng - Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân. - Ñi theo voøng troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø hít thôû saâu: Ñaùnh tay cao, Tay ngöïc, Vaën mình, gaäp, Xoay coå chaân, coå tay taïi choã theo nhòp . 2x8 5’ 10’ Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ˜GV -HS chạy khởi động GV quan sát Xgv II Phần cơ bản 1 Cầu lông - Ôn kỹ thuật phát cầu - Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay,cao thuận tay 2 Đẩy tạ - Ôn kỹ thuật trược đà - Một số bài tập phát triển thể lực như : lò cò ,chạy tiếp sức,kéo co,nằm sắp chống đẩy 5lần,trượt đà liên tục nhanh 5lần,bật xa tại chổ 5lần Đội hình ôn cầu lông €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €gv Hố cát €€€€ €€€€ PHẦN BỔ SUNG :

File đính kèm:

  • docGiao an TD 12(4).doc