Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 7 - Năm học 2009-2010

I. Nhiệm vụ:

-Giới thiệu nội dung mục tiêu nội dung chương trình thể dục Lớp 12

- Giúp học sinh có một số nguyên tắc, Phương pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh

II. Mục tiêu

- Nắm được nội dung mục tiêu và chương trình

- Nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học

III. Địa điểm, phương tiện:

Tác phong học của lớp

 

doc12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 7 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thaí loíng nheû nhaìng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - NhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm buæi tËp - Ra baìi táûp vãö nhaì: Än baìi táûp thãø duûc nhëp âiãûu cuía n÷ vaì baìi thãø duûc phaït triãøn chung cho nam Ngµy so¹n 0 3/08/09 gi¸o ¸n sè 5 TiÕt 5:TuÇn 3 bµi häc : bµi tdn® n÷- bµi td nam- ch¹y tiÕp søc I / Muïc tieâu - TDN§: ¤n ®éng t¸c 1- 4( n÷), ®éng t¸c 16-20( nam). Häc ®éng t¸c 5( n÷),®éng t¸c 21- 31( nam) - Ch¹y tiÕp søc: Häc kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy nhãm 2 ng­êi. - Nàõm bàõt âæåüc mäüt säú kyî thuáût chaûy tiãúp sæïc, thæûc hiãûn chênh xaïc. - Nàõm bàõt âæåüc kyî thuáût âäüng taïc måïi, nháút laì baìi TDN vaì baìi táûp phaït triãøn chung. - Hoüc sinh hoüc nghiãm tuïc têch cæûc tæû giaïc nàõm âæåüc caïc kiãún thæïc cå baín. II / Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Saân tröôøng THPT Yaly - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III / Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học - Khëi ®éng. Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối. - Ðp gi©y ch»ng ngang, gi©y ch»ng däc. - T¹i chæ b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, ch¹y t¨ng tèc - Bµi cò: 6 – 8 2 x 8 2x15-20m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - Líp tr­ëng tËp trung vµ b¸o c¸o sü sè. - Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung, nhiÖm vô tiÕt häc - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đéng theo mô hình trên - GV quan sát vµ cho ®iÓm 2/ Phần Cơ Bản 2.1/ThÓ dôc. a) Bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu n÷. * ¤n ®éng t¸c 1-3 * §éng t¸c 5 b) Bµi TD liªn hoµn nam. * ¤n ®éng t¸c tõ 16-20 * Häc ®éng t¸c 21-31 2.2 /Chaïy tieáp söùc + Caïc âäüng taïc bäø tråü, baìi táûp phaït triãøn täúc âäü. - Än: Trao - nháûn tên gáûy våïi täúc âäü cháûm. - Âi bäü cháûm theo nhoïm 2 ngæåìi säú 1-2, säú 2-3, säú 3-4. - Âi nhanh theo nhoïm 2 ngæåìi säú 1-2, säú 2-3, säú 3-4. - Chaûy làûp laûi 30m täúc âäü cao. - Hoaìn thiãûn kyî thuáût trao nháûn tên gáûy. . 2.3/Cñng cè 30-32’ 13-15’ 13-15’ 2’ - Thuyãút trçnh, giaíng giaíi, laìm máùu, phán nhoïm + Phán låïp ra laìm 2 nhoïm nam hoüc chaûy tiãúp sæïc, næî hoüc TDN sau âoï âäøi näüi dung cho nhau. Giaïo viãn nãu tãn, giåïi thiãûu âäüng taïc. Laìm máùu âäüng taïc theo 3 bæåïc : - Laìm nhanh. - Laìm cháûm, phán têch tæìng âäüng taïc. - Laìm täøng håüp. - Giaïo viãn âæïng cuìng chiãöu våïi HS âãø laìm máùu cho HS dãù quan saït vaì dãù hçnh thaình biãøu tæåüng váûn âäüng. - Giaïo viãn hä nhëp âãø HS laìm theo. - Giaïo viãn quan saït sæía sai cho HS. - Bæåïc âáöu cho låïp táûp âäöng loaût (nam riãng, næî riãng) sau âoï chia ra thaình nhiãöu nhoïm cho hoüc sinh tæû än táûp. . - Goüi 2 em HS thæûc hiãûn laûi âäüng taïc trao vaì nháûn tên gáûy; HS nháûn xeït. - Giaïo viãn: Kãút luáûn. 3/ Phần Kết Thúc - Th¶ láng - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 3-5’ - Cho låïp âi laûi hêt thåí, kãút håüp våïi mäüt sè âäüng taïc thaí loíng nheû nhaìng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - NhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm buæi tËp - Ra baìi táûp vãö nhaì: Än baìi táûp thãø duûc nhëp âiãûu cuía n÷ vaì baìi thãø duûc phaït triãøn chung cho nam , tËp ch¹y ng¾n 100m Ngµy so¹n 09/08/09 gi¸o ¸n sè 6 TiÕt 6:TuÇn 3 bµi häc : bµi tdn® n÷- bµi td nam- ch¹y tiÕp søc I / Muïc tieâu - TDN§: ¤n ®éng t¸c 1- 5( n÷), ®éng t¸c 1-30( nam). Häc ®éng t¸c 6( n÷),®éng t¸c 31-40( nam) - Ch¹y tiÕp søc: Häc kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy nhãm 3 ng­êi, tèc ®é cao - Nàõm bàõt âæåüc mäüt säú kyî thuáût chaûy tiãúp sæïc, thæûc hiãûn chênh xaïc. - Nàõm bàõt âæåüc kyî thuáût âäüng taïc måïi, nháút laì baìi TDN vaì baìi táûp phaït triãøn chung. - Hoüc sinh hoüc nghiãm tuïc têch cæûc tæû giaïc nàõm âæåüc caïc kiãún thæïc cå baín. II / Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Saân tröôøng THPT Yaly - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III / Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học - Khëi ®éng. Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối. - Ðp gi©y ch»ng ngang, gi©y ch»ng däc. - T¹i chæ b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, ch¹y t¨ng tèc - Bµi cò: 6 – 8 2 x 8 2x15-20m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - Líp tr­ëng tËp trung vµ b¸o c¸o sü sè. - Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung, nhiÖm vô tiÕt häc - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đéng theo mô hình trên - GV quan sát vµ cho ®iÓm 2/ Phần Cơ Bản 2.1/ThÓ dôc. a) Bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu n÷. * ¤n ®éng t¸c 1- 5 * Häc ®éng t¸c 6. Tay vai b) Bµi TD liªn hoµn nam. * ¤n ®éng t¸c tõ 1-30 * Häc ®éng t¸c 31-40 2.2 /Chaïy tieáp söùc + Caïc âäüng taïc bäø tråü, baìi táûp phaït triãøn täúc âäü. - Än: Trao - nháûn tên gáûy våïi täúc âäü cháûm. - Âi bäü cháûm theo nhoïm 2 ngæåìi säú 1-2, säú 2-3, säú 3-4. - Âi nhanh theo nhoïm 2 ngæåìi säú 1-2, säú 2-3, säú 3-4. - Chaûy làûp laûi 30m täúc âäü cao. - Hoaìn thiãûn kyî thuáût trao nháûn tên gáûy. . 2.3/Cñng cè 30-32’ 13-15’ 13-15’ 2’ - Thuyãút trçnh, giaíng giaíi, laìm máùu, phán nhoïm + Phán låïp ra laìm 2 nhoïm nam hoüc chaûy tiãúp sæïc, næî hoüc TDN sau âoï âäøi näüi dung cho nhau. Giaïo viãn nãu tãn, giåïi thiãûu âäüng taïc. Laìm máùu âäüng taïc theo 3 bæåïc : - Laìm nhanh. - Laìm cháûm, phán têch tæìng âäüng taïc. - Laìm täøng håüp. - Giaïo viãn âæïng cuìng chiãöu våïi HS âãø laìm máùu cho HS dãù quan saït vaì dãù hçnh thaình biãøu tæåüng váûn âäüng. - Giaïo viãn hä nhëp âãø HS laìm theo. - Giaïo viãn quan saït sæía sai cho HS. - Bæåïc âáöu cho låïp táûp âäöng loaût (nam riãng, næî riãng) sau âoï chia ra thaình nhiãöu nhoïm cho hoüc sinh tæû än táûp. . - Goüi 2 em HS thæûc hiãûn laûi âäüng taïc trao vaì nháûn tên gáûy; HS nháûn xeït. - Giaïo viãn: Kãút luáûn. 3/ Phần Kết Thúc - Th¶ láng - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 3-5’ - Cho låïp âi laûi hêt thåí, kãút håüp våïi mäüt sè âäüng taïc thaí loíng nheû nhaìng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - NhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm buæi tËp - Ra baìi táûp vãö nhaì: Än baìi táûp thãø duûc nhëp âiãûu cuía n÷ vaì baìi thãø duûc phaït triãøn chung cho nam , tËp ch¹y ng¾n 100m Ngµy so¹n 10/08/09 gi¸o ¸n sè 7 TiÕt 7:TuÇn 4 bµi häc : bµi tdn® n÷- bµi td nam- ch¹y tiÕp søc I / Muïc tieâu - TDN§: ¤n ®éng t¸c 1- 6( n÷), ®éng t¸c 1-40( nam). Häc ®éng t¸c 7( n÷),®éng t¸c 41-45( nam) - Ch¹y tiÕp søc: Häc kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy nhãm 4 ng­êi, tèc ®é cao - Nàõm bàõt âæåüc mäüt säú kyî thuáût chaûy tiãúp sæïc, thæûc hiãûn chênh xaïc. - Nàõm bàõt âæåüc kyî thuáût âäüng taïc måïi, nháút laì baìi TDN vaì baìi táûp phaït triãøn chung. - Hoüc sinh hoüc nghiãm tuïc têch cæûc tæû giaïc nàõm âæåüc caïc kiãún thæïc cå baín. II / Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Saân tröôøng THPT Yaly - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III / Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học - Khëi ®éng. Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối. - Ðp gi©y ch»ng ngang, gi©y ch»ng däc. - T¹i chæ b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, ch¹y t¨ng tèc - Bµi cò: KiÓm tra bµi thÓ dôc vµ c¸ch tao nhËn tÝn gËy 6 – 8 2 x 8 2x15-20m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - Líp tr­ëng tËp trung vµ b¸o c¸o sü sè. - Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung, nhiÖm vô tiÕt häc - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đéng theo mô hình trên - GV quan sát vµ cho ®iÓm 2/ Phần Cơ Bản 2.1/ThÓ dôc. a) Bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu n÷. * ¤n ®éng t¸c 1- 6 * §éng t¸c 7 b) Bµi TD liªn hoµn nam. * ¤n ®éng t¸c tõ 1-40 * Häc ®éng t¸c 7 : VÆn m×nh b) Bµi TD liªn hoµn nam. * ¤n ®éng t¸c tõ 1-40 * Häc ®éng t¸c 41-45 2.2 /Chaïy tieáp söùc * Bµi tËp phèi hîp ch¹y trao nhËn tÝn gËy. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhµng theo 1 haøng doïc ,ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu,ñeán ngöôøi soá 3, roài ngöôøi soá 2, ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng. Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 .Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 3. Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4, ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi. Heát moät ñôït nhö vaäy, ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu. Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä. Khi chaïy caøng nhanh,khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau phaûi taêng leân ñuû xa ñeå khoâng xoâ ñaïp vaøo nhau. . . 2.3/Cñng cè 30-32’ 13-15’ 13-15’ 2’ - Thuyãút trçnh, giaíng giaíi, laìm máùu, phán nhoïm + Phán låïp ra laìm 2 nhoïm nam hoüc chaûy tiãúp sæïc, næî hoüc TDN sau âoï âäøi näüi dung cho nhau. Giaïo viãn nãu tãn, giåïi thiãûu âäüng taïc. Laìm máùu âäüng taïc theo 3 bæåïc : - Laìm nhanh. - Laìm cháûm, phán têch tæìng âäüng taïc. - Laìm täøng håüp. - Giaïo viãn âæïng cuìng chiãöu våïi HS âãø laìm máùu cho HS dãù quan saït vaì dãù hçnh thaình biãøu tæåüng váûn âäüng. - Giaïo viãn hä nhëp âãø HS laìm theo. - Giaïo viãn quan saït sæía sai cho HS. - Bæåïc âáöu cho låïp táûp âäöng loaût (nam riãng, næî riãng) sau âoï chia ra thaình nhiãöu nhoïm cho hoüc sinh tæû än táûp. . - Goüi 2 em HS thæûc hiãûn laûi âäüng taïc trao vaì nháûn tên gáûy; HS nháûn xeït. - Giaïo viãn: Kãút luáûn. 3/ Phần Kết Thúc - Th¶ láng - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 3-5’ - Cho låïp âi laûi hêt thåí, kãút håüp våïi mäüt sè âäüng taïc thaí loíng nheû nhaìng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - NhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm buæi tËp - Ra baìi táûp vãö nhaì: Än baìi táûp thãø duûc nhëp âiãûu cuía n÷ vaì baìi thãø duûc phaït triãøn chung cho nam , tËp ch¹y ng¾n 100m

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 122010.doc