Giáo án Thể dục Lớp 11 - Chương trình học kì II - Năm học 2009-2010

I – Mục tiêu

 - Nhảy cao: Ôn một số bài tập phát triển thể lực chung, một số động tác bổ trợ cho nhảy cao. Yêu cầu thực hiện đúng, đủ bài tập.

 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu càu chạy hết cự ly quy định: Nam 1200m. Nữ 600m,

II - Địa điểm - Thiết bi

 + Sân tập Trường THPT Thanh Chăn

 + CSVC vệ sinh sân tập sạch sẽ, trang phục đầy đủ và đúng quy định

 + Thiết bị: Cột xà nhảy cao

III - Tiến trình lên lớp

 

doc42 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Chương trình học kì II - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
høc - Gv gäi hai häc sinh lªn kiÓm tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Gv ph©n tÝch vµ lµm mÉu l¹i kü thuËt ®éng t¸c . + Hs thùc hiÖn ( nhãm 2 ng­êi ). + Gv chó ý söa sai cho häc sinh . . . . . . . . - Gv quan s¸t söa sai ........... ........... ........... -Hs chó ý l¾ng nghe III. KÕt thóc: - Th¶ láng tÝch c¸c khíp - Gv nhËn xÐt giê häc - Bµi tËp vÒ nhµ c¸c néi dung cßn yÕu - Xuèng líp 4-5 Phót .......... .......... .......... ........... ........... ........... Gv tæ chøc Ngµy th¸ng n¨m 2010 X¸c nhËn cña tæ chuyªn m«n X¸c nhËn cña ban gi¸m hiÖu ............................................................. .......................................................... ............................................................. .......................................................... §µo Ngäc Kh¸nh Chu Ngäc Hµ Ngày so¹n:.................... GIÁO ÁN Sè 53 Ngày gi¶ng:................... Tiết 53 Tªn bµi: - CÇu l«ng I – Môc tiªu - ¤n kü thuËt ®¸nh cÇu cao trªn ®Çu. Yªu cÇu thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng ®éng t¸c. - Häc kü thuËt ®Ëp cÇu. Yªu cÇu b­íc ®Çu n¾m vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng ®éng t¸c. - Gióp häc sinh n¾m mét sè ®iÒu luËt c¬ b¶n cña m«n cÇu l«ng II - §Þa ®iÓm - ThiÕt bi + S©n tËp Tr­êng THPT Thanh Ch¨n + CSVC vÖ sinh s©n tËp s¹ch sÏ, trang phôc ®Çy ®ñ vµ ®óng quy ®Þnh + ThiÕt bÞ: Cét l­íi vµ cÇu III - TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung §inh L­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I - Më ®Çu 1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè: ............................................ ............................................ ............................................ - KiÓm tra søc khoÎ hs. - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2. Khëi ®éng * Khëi ®éng chung + Xoay c¸c khíp c¬ b¶n - Khëi ®éng 7 ®éng t¸c tay kh«ng + §éng t¸c tay cao, tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, b­íc víi, l­ng bông, ch©n. - Ðp däc , Ðp ngang * Khëi ®éng chuyªn m«n - Ch¹y b­íc nhá t¹i chç - Ch¹y n©ng cao t¹i chç - Khëi ®éng mét sè ®éng t¸c víi vît *KiÓm tra bµi cò: - §¸nh cÇu cao trªn ®Çu II. C¬ b¶n *CÇu l«ng: ¤n tËp - ¤n kü thuËt ®¸nh cÇu cao trªn ®Çu - Häc míi : kü thuËt ®Ëp cÇu - Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt c¬ b¶n cña m«n cÇu l«ng * Cñng cè: Gv hÖ thèng c¸c néi dung ®· häc, häc sinh cßn yÕu 9-10P' 1-2P' 2LX 8N 30''/1 §T 2-3P' 1-2P' 28-30 Phót 2-3P' 1-2P' .......... .......... .......... - Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn khëi ®éng - Gv quan s¸t nh¾c nhë häc sinh tËp ®óng biªn ®é ®éng t¸c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Gv tæ chøc - Gv gäi hai häc sinh lªn kiÓm tra + Hs thùc hiÖn ( nhãm 2 ng­êi ). + Gv chó ý söa sai cho häc sinh . . . . . . . . - Gv quan s¸t söa sai - Gv lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c ........... ........... ........... -Hs chó ý l¾ng nghe III. KÕt thóc: - Th¶ láng tÝch c¸c khíp - Gv nhËn xÐt giê häc - Bµi tËp vÒ nhµ c¸c néi dung cßn yÕu - Xuèng líp 4-5 Phót .......... .......... .......... ........... ........... ........... Gv tæ chøc Ngày so¹n:................... GIÁO ÁN Sè 54 Ngày gi¶ng:................ Tiết 54 Tªn bµi: - CÇu l«ng I – Môc tiªu - ¤n luyÖn kü thuËt tiÕt 51, 52, vËn dông c¸c kü thuËt ®· häc vµo tËp thi ®Êu thö. Yªu cÇu biÕt vËn dông, phèi hîp c¸c kü thuËt ®· häc vµo tËp thi ®Êu. II - §Þa ®iÓm - ThiÕt bi + S©n tËp Tr­êng THPT Thanh Ch¨n + CSVC vÖ sinh s©n tËp s¹ch sÏ, trang phôc ®Çy ®ñ vµ ®óng quy ®Þnh + ThiÕt bÞ: Cét l­íi vµ cÇu III - TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung §inh L­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I - Më ®Çu 1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè: ............................................ ............................................ ............................................ - KiÓm tra søc khoÎ hs. - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2. Khëi ®éng * Khëi ®éng chung + Xoay c¸c khíp c¬ b¶n - Khëi ®éng 7 ®éng t¸c tay kh«ng + §éng t¸c tay cao, tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, b­íc víi, l­ng bông, ch©n. - Ðp däc , Ðp ngang * Khëi ®éng chuyªn m«n - Ch¹y b­íc nhá t¹i chç - Ch¹y n©ng cao t¹i chç - Khëi ®éng mét sè ®éng t¸c víi vît *KiÓm tra bµi cò: - Kü thuËt ®Ëp cÇu II. C¬ b¶n *CÇu l«ng: ¤n tËp - ¤n luyÖn kü thuËt tiÕt 51, 52 - TËp thi ®Êu 9-10P' 1-2P' 2LX 8N 30''/1 §T 2-3P' 1-2P' 28-30 Phót 9-10P' 19-20P' .......... .......... .......... - Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn khëi ®éng - Gv quan s¸t nh¾c nhë häc sinh tËp ®óng biªn ®é ®éng t¸c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Gv tæ chøc - Gv gäi hai häc sinh lªn kiÓm tra + Hs thùc hiÖn ( nhãm 2 ng­êi ). + Gv chó ý söa sai cho häc sinh . . . . . . . . - Gv quan s¸t söa sai III. KÕt thóc: - Th¶ láng tÝch c¸c khíp - Gv nhËn xÐt giê häc - Bµi tËp vÒ nhµ c¸c néi dung cßn yÕu - Xuèng líp 4-5 Phót .......... .......... .......... ........... ........... ........... Gv tæ chøc Ngµy th¸ng n¨m 2010 X¸c nhËn cña tæ chuyªn m«n X¸c nhËn cña ban gi¸m hiÖu ............................................................. .......................................................... ............................................................. .......................................................... §µo Ngäc Kh¸nh Chu Ngäc Hµ Ngày so¹n:.................... GIÁO ÁN Sè 55 Ngày gi¶ng:................... Tiết 55 Tªn bµi: - CÇu l«ng I – Môc tiªu - ¤n luyÖn kü thuËt di chuyÓn, kü thuËt ®¸nh cÇu cao tay trªn ®Çu, kü thuËt ®Ëp cÇu,tËp thi ®Çu. Yªu cÇu biÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n c¶u kü thuËt, vËn dông, phèi hîp c¸c kü thuËt ®· häc vµo tËp thi ®Êu. - Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt c¬ b¶n. Yªu cÇu n»m b¾t ®­îc nh÷ng ®iÒu luËt c¬ b¶n trong thi ®Êu, vËn dông vµo trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn thi ®Êu. II - §Þa ®iÓm - ThiÕt bi + S©n tËp Tr­êng THPT Thanh Ch¨n + CSVC vÖ sinh s©n tËp s¹ch sÏ, trang phôc ®Çy ®ñ vµ ®óng quy ®Þnh + ThiÕt bÞ: Cét l­íi vµ cÇu III - TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung §inh L­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I - Më ®Çu 1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè: ............................................ ............................................ ............................................ - KiÓm tra søc khoÎ hs. - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2. Khëi ®éng * Khëi ®éng chung + Xoay c¸c khíp c¬ b¶n - Khëi ®éng 7 ®éng t¸c tay kh«ng + §éng t¸c tay cao, tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, b­íc víi, l­ng bông, ch©n. - Ðp däc , Ðp ngang * Khëi ®éng chuyªn m«n - Ch¹y b­íc nhá t¹i chç - Ch¹y n©ng cao t¹i chç - Khëi ®éng mét sè ®éng t¸c víi vît *KiÓm tra bµi cò: - Kü thuËt ®Ëp cÇu II. C¬ b¶n *CÇu l«ng: ¤n tËp - ¤n luyÖn kü KT di chuyÓn, kü thuËt ®¸nh cÇu cao tay trªn ®Çu, KT®Ëp cÇu, - TËp thi ®Êu. Yªu cÇu biÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n c¶u kü thuËt, vËn dông, phèi hîp c¸c kü thuËt ®· häc vµo tËp thi ®Êu. - Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt c¬ b¶n. 9-10P' 1-2P'' 2LX 8N 30''/1 §T 2-3P' 1-2P 28-30 Phót 9-10P' 19-20P' .......... .......... .......... - Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn khëi ®éng - Gv quan s¸t nh¾c nhë häc sinh tËp ®óng biªn ®é ®éng t¸c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Gv tæ chøc - Gv gäi hai häc sinh lªn kiÓm tra + Hs thùc hiÖn ( nhãm 2 ng­êi ). + Gv chó ý söa sai cho häc sinh . . . . . . . . - Gv quan s¸t söa sai - TËp thi ®Êu trªn s©n cÇu l«ng. Gi¸o viªn chó ý söa ®éng t¸c sai cho häc sinh - Phæ biÕn tr­íc khi cho hs vµo tËp thi ®Êu III. KÕt thóc: - Th¶ láng tÝch c¸c khíp - Gv nhËn xÐt giê häc - Bµi tËp vÒ nhµ c¸c néi dung cßn yÕu - Xuèng líp 4-5 Phót .......... .......... .......... ........... ........... ........... Gv tæ chøc Ngày so¹n:..................... GIÁO ÁN Sè 56 Ngày gi¶ng:................... Tiết 56 Tªn bµi: - KiÓm tra kü thuËt cÇu l«ng I – Môc tiªu - KiÓm tra kü thuËt ®¸nh cÇu cao tay trªn ®Çu vµ kü thuËt ®Ëp cÇu. Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng kü thuËt c¬ b¶n II - §Þa ®iÓm - ThiÕt bi + S©n tËp Tr­êng THPT Thanh Ch¨n + CSVC vÖ sinh s©n tËp s¹ch sÏ, trang phôc ®Çy ®ñ vµ ®óng quy ®Þnh + ThiÕt bÞ: Cét l­íi vµ cÇu III - TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung §inh L­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I - Më ®Çu 1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè: ............................................ ............................................ ............................................ - KiÓm tra søc khoÎ hs. - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2. Khëi ®éng * Khëi ®éng chung + Xoay c¸c khíp c¬ b¶n - Khëi ®éng 7 ®éng t¸c tay kh«ng + §éng t¸c tay cao, tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, b­íc víi, l­ng bông, ch©n. - Ðp däc , Ðp ngang * Khëi ®éng chuyªn m«n - Ch¹y b­íc nhá t¹i chç - Ch¹y n©ng cao t¹i chç - Khëi ®éng mét sè ®éng t¸c víi vît II. C¬ b¶n *CÇu l«ng: - KiÓm tra kü thuËt ®¸nh cÇu cao thËn tay( trªn ®Çu) và đập cầu - C¸ch cho ®iÓm Nam Sè qu¶ ®¸nh chÊt l­îng ®­îc kü thuËt (®iÓm) 9 10 7-8 5-6 4 3 2 1 0 A 10 9 8 7 6 5 4 3 B 9 8 7 6 5 4 3 2 C 8 7 6 5 4 3 2 1 N÷ Sè qu¶ ®¸nh chÊt l­îng ®­îc kü thuËt (®iÓm) 5 4 3 2 1 A 10 9 8 6 4 B 9 8 7 5 3 9-10P' 1-2P' 2LX 8N 30''/1 §T 2-3P' 28-30 Phót .......... .......... .......... - Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn khëi ®éng - Gv quan s¸t nh¾c nhë häc sinh tËp ®óng biªn ®é ®éng t¸c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Gv tæ chøc - Mét ng­êi phôc vô ph¸t cÇu cao s©u - Ng­êi kiÓm tra ®¸nh cÇu cao trªn ®Çu sao cho cÇu r¬i ë 1/3 cuèi s©n bªn ng­êi phôc vô, sau ®ã ®Ëp cÇu - Điểm đánh cầu cao tay + điểm đập cầu chia 2 lấy điểm trung bình III. KÕt thóc: - Th¶ láng tÝch c¸c khíp - Gv nhËn xÐt giê kiÓm tra vµ ®äc ®iÓm - Xuèng líp 4-5 Phót .......... .......... .......... ........... ........... ........... Gv tæ chøc Ngµy th¸ng n¨m 2010 X¸c nhËn cña tæ chuyªn m«n X¸c nhËn cña ban gi¸m hiÖu ............................................................. .......................................................... ............................................................. .......................................................... §µo Ngäc Kh¸nh Chu Ngäc Hµ

File đính kèm:

  • docGIAO AN K11-K2-TD.doc
Giáo án liên quan