Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 8: Thể dục nhịp điệu (Ôn tập) - Chạy ngắn

- Đối tượng: HS lớp 10A1,2,3,4,5,6

- Ngày dạy: từ /19 đến 25/09/2008

- Mục tiờu:

 TDNĐ:

+ Ôn tập từ động tác 1 – 9 bài TDNĐ

 Chạy ngắn: Ôn: + chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.

 + Học: Chạy tốc độ cao các đoạn ngắn 20-30m.

 Yờu cầu:

+ Hoàn thiện kĩ thuật động tác từ 1 – 9.

+ Thức hiện kĩ thuật đúng liên tục, biên độ động tác chính xác .

 + Nắm và thực hiện được bài tập bổ trợ chạy ngắn tương đối chính xác.

 + Biết và thực hiện kỹ thuật về đích cơ bản đúng.

 + HS Học tập nghiờm tỳc, giúp đỡ bạn bè, tập luyện theo sự chỉ dẫn của GV.

- Thời gian giảng dạy:45 phỳt.

- Địa điểm: Sân vận động.

- Phương tiện:

+ Giỏo Viờn: giỏo ỏn giảng dạy, đồ dùng dạy học, còi, đồng hồ bấm giây, dây đích.

+ Học Sinh: Trang phục, sõn bói, đường chạy

 

- Tiến trỡnh lên lớp: ( Nội dung & phương pháp lên lớp).

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 8: Thể dục nhịp điệu (Ôn tập) - Chạy ngắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT L­¬ng v¨n tri V¨n Quan – L¹ng S¬n GIÁO ÁN SỐ 08 BÀI: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU (ÔN TẬP ) CHẠY NGẮN: «n: 3 ®éngt¸c bæ trî + häc: bµi tËp 5(sgk) Đối tượng: HS lớp 10A1,2,3,4,5,6 Ngày dạy: tõ /19 ®Õn 25/09/2008 Mục tiêu: TDN§: + Ôn tập từ động tác 1 – 9 bài TDNĐ Ch¹y ng¾n: ¤n: + ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. + Häc: Ch¹y tèc ®é cao c¸c ®o¹n ng¾n 20-30m. Yêu cầu: + Hoàn thiện kĩ thuật động tác từ 1 – 9. + Thøc hiÖn kĩ thuật ®óng liªn tôc, biªn ®é ®éng t¸c chÝnh x¸c . + Nắm vµ thùc hiÖn được bµi tËp bæ trî ch¹y ng¾n t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. + BiÕt vµ thùc hiÖn kü thuËt vÒ ®Ých c¬ b¶n ®óng. + HS Học tập nghiêm túc, giúp đỡ bạn bè, tập luyện theo sự chỉ dẫn của GV. Thời gian giảng dạy:45 phút. Địa điểm: Sân vËn ®éng. Phương tiện: + Giáo Viên: giáo án giảng dạy, ®å dïng d¹y häc, cßi, ®ång hå bÊm gi©y, d©y ®Ých. + Học Sinh: Trang phục, sân bãi, đường chạy Tiến trình lên lớp: ( Nội dung & phương pháp lên lớp). Phần và nội dung Định lượng vận động Yêu cầu và chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp tổ chức T/g SL I. Phần mở đầu a) Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến mục tiêu, yêu cầu môn học. b) Kiểm tra bài cũ: c) Khởi động: - Cánh tay - Khớp khuỷu - Khớp hông - Khớp gối - Khớp cổ tay, cổ chân - Ép dẻo ngang, dọc * Khởi động chuyên môn: - Bước nhỏ tại chỗ - Nâng cao đùi tại chỗ - Gót chạm mông tại chỗ 10 p’ 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 L 2 L 2 L - Tập trung nhanh. - Phổ biến ngắn gọn, ph©n c«ng häc sinh lÊy dông cô t¹p luyÖn. - Nắm được các yếu tố có liên quan đến lớp giảng dạy. - Y/c: phải làm dẻo khớp cổ. - Y/c: xoay hết độ rộng của cánh tay. - Y/c: chỉ xoay cẳng tay. - Y/c: xoay hết biên độ. - Y/c: xoay hết biên độ. - Y/c: làm dẻo cổ tay, cổ chân. - Y/c: thực hiện tích cực. - Y/c: hoạt động tích cực, mục đích làm cho cơ thể chuyển dần từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động. Phù hợp với lượng vận động của buổi học tránh trấn thương sảy ra. - Đôi hình nhận lớp. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) - Đôi hình khởi động. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(CS) II. Phần cơ bản Gi¸o viªn ph©n tÝch vµ thÞ ph¹m kü thuËt ®éng t¸c míi. Bµi tËp 5: Ch¹y ttèc ®é cao c¸c ®o¹n ng¾n 20-30m. 2.Ph©n nhãm tËp luyÖn: NhãmNam: ¤nBài TDNĐ: ôn tập từ động tác 1-9. Nhãm N÷: Häc Ch¹y ng¾n. - Bài tập 6:¤n: + ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. + Thùc hiÖn kü thuËt sau c¸c lÖnh vµo chç s½n sµng ch¹y Häc: Ch¹y tèc ®é cao c¸c ®o¹n ng¾n 20 – 30m . 3. ChuyÓn néi dung : - Nam tËp TDN§. - N÷: T¹p ch¹y ng¾n. * Củng cố: 30 p’ 2x8lÇn Nt 1lÇn 2lÇn 2lÇn 2lÇn nt nt GV thi ph¹m ®éng t¸c nhanh chËm theo nhÞp. HS chó ý quan s¸t. GV ph©n nhãm vµ vÞ trÝ tËp luyÖn. H/s vµo vÞ trÝ tËp luyÖn. GV ®i c¸c nhãm ®Ó kiÓm tra vµ söa sai. GV cho hs chuyÓn n«i dung vµ vÞ trÝ tËp luyÖn. - GV gọi 2 em lên thực hiện động tác của bài TDND, sau đó gọi một số em nhận xét những điểm sai, và giáo viên củng cố lại bài đÓ các em nắm vững. - Đôi hình quan s¸t. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) - Đôi hình tập luyện(Nam) €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(CS) - Đội hình tập luyện ch¹y ng¾n(N÷). €€€ €€€ €€€ €€€ €(CS) 3. Phần kết thúc. - Hồi tĩnh, thả lỏng. - Nhận xét buổi học” §¸nh gi¸ møc ®é thµnh c«ng cña buæi häc”. - Giao bài tập về nhà. - phæ biÕn bµi häc sau. - Xuống lớp. 5 p’ - Cho các em thả lỏng tích cực bằng các động tác: rũ chân tay, vươn thở - Nhận xét ưu khuyết điểm. - Về nhà tập thêm thÓ lực «n l¹i toµn é TDN§ tõ 1 ®Õn 9.. - Đội hình xuống lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) V¨n Quan, Ngày 14 tháng 09 năm 2008 GIÁO VIÊN SOẠN Kí tên NguyÔn Minh Tu©n

File đính kèm:

  • docTiet 9_K10.doc