Giáo án An ninh Quốc phòng Khối 10 - Bài 4: Động tác đội ngũ không có súng - Trần Mạnh Hùng

I/Mục đích yêu cầu

1-Mục đích:

-Huấn luyện cho học sinh lớp 10 THPT.

-Học sinh hiểu và làm được các động tác đội ngũ từng người không có súng.Thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản và đổi hướng đội hình của tiểu đội, trung đội

-Làm cơ sở để vận dụng trong các hoạt động, sinh hoạt trong nhà trường.

1-Yêu cầu:

-Biết hô khẩu lệnh và làm được các động tác

-Biết hô khẩu lệnh, thứ tự động tác của người chỉ huy, động tác của chiến sĩ khi tập hợp đội hình và đổi hướng đội hình tiểu đội – trung đội.

-Tích cực tự giác luyện tập để nắm được các động tác, học đến đâu vận dụng ngay đến đó.

II- Nội dung - thời gian:

 1-Nội dung:

 Đội ngũ từng người khônh có súng.

-Động tác: nghỉ – nghiêm – quay tại chỗ

-Động tác đi đều – đứng lại – đổi chân – giậm chân

-Động tác tiến, lùi, sang trái, sang phải, ngồi xuống, đứng dậy.

-Động tác chào

-Động tác chạy đều, đứng lại

 Đội ngũ đơn vị.

-Đội hình cơ bản tiểu đội

-Đội hình cơ bản trung đội

-Đổi hướng đội hình của đội hình tiểu đội trung đội

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án An ninh Quốc phòng Khối 10 - Bài 4: Động tác đội ngũ không có súng - Trần Mạnh Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
veà tö theá nghieâm. A tröôûng kieåm tra giaõn caùch giöõa caùc chieán só, sau ñoù quay nöûa beân traùi ñi veà phía ngöôøi laøm chuaån caùch 2 –3 böôùc, quay vaøo ñoäi hình kieåm tra haøng ngang ; neáu thaáy goùt chaân, ngöïc maèn treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôïc. Neáu chieán só naøo chöa thaúng duøng khaåu leänh “ Ñoàng chí x (hoaëc soá). . .leân ( hoaëc xuoáng), chieán só nghe goïi teân mình quay maët nhìn veà a tröôûng laøm theo leänh a tröôûng, khi ñaõ thaúng haøng a tröôûng hoâ ñöôïc, chieán só quay maët veà höôùng cuõ. -a truôûng chænh ñoán xong veà vò trí chæ huy ( coù theå söûa cho 3 – 4 ngöôøi cuøng moät luùc) *giaûi taùn: -Khaåu leänh: “Giaûi taùn” khoâng coù döï leänh. -Ñoäng taùc: Nghe döùt ñoäng leänh, moïi ngöôøi trong a nhanh choùng taûn ra, neáu ñang nghæ veà tö theá nghieâm môùi giaûi taùn. b-Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 nhaøng ngang: *YÙ nghóa: # ñoäi hình a 1 haøng ngang, nhöng khaùc: -Khaåu leänh: “ Tieåu ñoäi x thaønh 2 haøng ngang . . . taäp hoïp “ -Vò trí ñöùng tronh ñoäi hình: caùc soá leû ñöùng haøng treân, soá chaün ñöùng döôùi, cöï ly giöõa haøng treân vaø haøng döôùi laø 1 meùt. -Ñoäi hình a hai haøng ngang khoâng coù ñieåm soá. -Khi gioùng haøng, caùc chieán só ñöùng haøng thöù 2 vöøa phaûi gioùng haøng ngang vaø haøng doïc ñeå giöõ ñuùng cöï li giaõn caùch. c-Ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng doïc: YÙ nghóa: Thöôøng duøng trong haønh tieán, trong ñoäi hình b, c khi taäp trung sinh hoaït . *Taäp hôïp: -Khaåu leänh: “ Tieåu ñoäi x thaønh 1 haøng doïc . . . . . . taäp hôïp” -Ñoäng taùc: a tröôûng xaùc ñònh vò trí vaø höôùng taäp hôïp, quay veà a ñöùng nghieâm hoâ “tieåu ñoäi x . . . . .. . ( # haøng ngang ). Nghe döùt ñoäng leänh “Taäp hôïp” toaøn a nhanh choùng im laën, chaïy vaøo taäp hôïp döùng sau a tröôûng 1 haøng doïc, cöï ly giöõa ngöôøi tröôùc vaø sau laø 1m, theo thöù töï töø treân xuoáng döôùi. Khi ñaõ coù töø 2-3 chieán só taäp hôïp . . .(# haøng ngang). *Ñieåm soá : Gioáng nhö haøng ngang Khaåu leänh: Ñieåm soá *Chænh ñoán haøng nguõ: Gioáng nhö haøng ngang Khaåu leänh: : “ Nhìn tröôùc . . . thaúng” Gioáng nhö haøng ngang, chæ khaùc chænh doán xong veà vó trí chæ huy beân traùi phía tröôùc ñoäi hình ( theo höôùng nhìn ban ñaàu ). *Giaûi taùn: Gioáng nhö haøng ngang d-Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 haøng doïc: YÙ nghóa: Khaåu leänh :” Tieåu ñoäi x thaønh 2 haøng doïc . . . taäp hôïp” Vò trí: Gioáng nhö treân nhöng khaùc: soá leû haøng ñöùng sau chæ huy, soá chaün haøng beân traùi. (Chænh ñoán, giaûi taùn nhö treân). 2-Ñoäi hình trung ñoäi: 65 phuùt a-Ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng ngang: YÙ nghóa: Thöôøng duøng trong haï meänh leänh, kieåm tra, ñieåm nghieäm, khaùm suùng, giaù suùng, ñaët suùng. *Taäp hôïp: -Khaåu leänh: “ Trung ñoäi x thaønh 1 haøng ngang , , , , taäp hôïp “ -Ñoäng taùc: + B tröôûng xaùc ñònh vò trí vaø höôùng xong, quay veà caùc chieán só hoâ khaåu leänh. . .b quay veà höôùng b tröôûng chôø leänh, khi thaáy b ñaõ chuù yù b tröôûng tieáp tuïc phaùt ñoäng leänh . . .Laøm chuaån. +Nghe döùt ñoäng leänh “taäp hoïp” b theo thöù töï a1, a2, a3( caû b thaønh 1 haøng ngang). +Khi ñaõ ñöôïc a1, b tröôûng chaïy ñeàu veà vò trí 2 ñoân ñoác b taäp hoïp. *Ñieåm soá: theo töøng a +Khaåu leänh: “Töøng tieåu ñoäi ñieåm soá” +Caùc a tröôûng khoâng ñieåm soá, chieán só trong tieåu ñoäi ñieåm soá, ngöôøi cuoái cuøng hoâ heát, khoâng quay maët. ( Ñieåm soá b ñeå naém quaân soá: KL “Ñieåm soá” nghe döùt ñoäng leänh, toaøn b ñieåm soá, ngöôøi cuoái cuøng hoâ to roõ soá vaø töø heát ) *Chænh ñoán ñoäi nguõ: nhö ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng ngang. *Giaûi taùn: +Khaåu leänh: “ giaûi taùn” +Chieán só veà tö theá nghieâm - giaûi taùn. b-Ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng ngang: YÙ nghóa:Haï meänh leänh, huaán luyeän, khaùm suùng . . . . *Taäp hôïp cô baûn # 1 haøng ngang +Khaåu leänh:” trung ñoäi x thaønh 2 haøng ngang . . . taäp hôïp” +Vò trí taäp hôïp theo thöù töï: a1 – 2 haøng ngang, a2 – 2 haøng ngang.. heát. Toaøn b thaønh 2 haøng ngang. *Ñieåm soá: Khoâng ñieåm soá. *Chænh ñoán ñoäi nguõ: +Cô baûn # 1 haøng ngang ; C/sgioùng haøng ngang vaø doïc ; b tröôûng söûa chöõa theo töù töï töøng hang ngang. *Giaûi taùn: Thöïc hieän nhö ñoäi hình 1 haøng ngang. c-Ñoäi hình trung ñoäi 3 haøng ngang: YÙ nghóa: *Taäp hôïp: +Khaåu leänh: “Trung ñoäi x thaønh 3 haøng ngang . . . taäp hôïp” +Ñoäng taùc: Nghe döùt ñoäng leänh. . . .toaøn b vaøo vò trí theo thöù töï ñöùng sau a1 – a2 – a3 veà phía beân traùi ngöôøi chæ huy. *Ñieåm soá +Khaåu leänh: “ Ñieåm soá “ khoâng coù döï leänh +Ñoäng taùc: a1 ñieåm soá ( a tröôûng khoâng ñieåm soá) ; a2, a3 . . . khoâng ñieåm soá, ngöôøi cuoái cuøng cuûa a1 – a2. . .caên cöù vaøo ngöôøi cuoái cuûa a1 Baùo caùo thöøa hay thieáu 1 – 2 – 3 *Chænh ñoán ñoäi nguõ: # 1 haøng ngang *Giaûi taùn: d-ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng doïc: YÙ nghóa: Di chuyeån ra ngoaøi baõi taäp *Taäp hôïp: +Khaåu leänh: “trung ñoäi x thaønh 1 haønh doïc . . .taäp hôïp” +Ñoäng taùc: Nghe döùt ÑL “ taäp hôïp “ a1 – a2 – a3 . . thaønh 1 haøng doïc. Khi thaáy a1 vaøo vò trí, b tröôûng ñi ñeàu veà vò trí soá 2 ñoân ñoác taäp hôïp *Ñieåm soá:-“ Töøng tieåu ñoäi ñieåm soá” “Ñieåm soá “ (toaøn b ) *Chænh ñoán ñoäi nguõ: +Nghieâm +”Nhìn tröôùc . . . thaúng” ( # tieåu ñoäi 1 haøng doïc ) +” Thoâi “ *Giaûi taùn: thöïc hieän nhu 1 haøng ngang. e-Ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng doïc: YÙ nghóa: Di chuyeån ra ngoaøi baõi taäp *Taäp hôïp: Gioáng nhö a 1 haøng doïc +Khaåu leänh: “ trung ñoäi x thaønh 2 hang doïc . . .taäp hôïp” +Ñoäng taùc vò trí: theo thöù töï a1 – a2 . . . ( soá leõ vaø soá chaün ) *Ñieåm soá: Khoâng ñieåm soá *Chænh ñoán ñoäi nguõ – giaûi taùn: Cô baøn # b moät haøng doïc, khaùc khi nghe döùt KL thaúng caùc a tröôûng qua traùi ½ böôùc, taát caû nhìn thaúng ñeå gioùng haøng, aùnh maét gioùng haøng ngang Giaûi taùn: g-Ñoäi hình trung ñoäi 3 haøng doïc: YÙ nghóa: Di chuyeån ra ngoaøi baõi taäp *Taäp hôïp: Cô baøn gioáng nhö b 1 haøng doïc +Khaåu leänh: “Trung ñoäi x thaønh 3 haøng doïc . . . taäp hôïp” +Ñoäng taùc vò trí: Theo thöù töï a1 – a2 – a3 veà beân traùi chæ huy *Ñieåm soá: a1 dieåm soá ; Chieán só cuoái cuûa a2 , a3 caên cöù thöøa thieáu baùo caùo cho b tröôøng. *Chænh ñoán ñoäi nguõ – giaûi taùn: nhö 1 haøng doïc 3 ñoåi höôùng ñoäi hình (90 phuùt) a/ Ñöùng taïi choã: -Duøng khaåu leäng taïi choã b/Trong khi ñi; -Duøng khaåu leänh chuyeån höôùng voøng LUYEÄN TAÄP I/ Noäi dung vaø thôøi gian luyeän taäp: STT Noäi dung huaán luyeän Thôøi gian 1 Ñoäng taùc chaøo khi coù muõ vaø khoâng coù muõ 35 phuùt 2 Ñoäng taùc quay taïi choã, nghæ, nghieâm 35 phuùt 3 Ñi ñeàu, ñöùng laïi , ñoåi chaân, giaäm chaân 75 phuùt 4 Tieán, luøi, sang phaûi ( traùi), ngoài xuoáng, ñöùng daây. 35 phuùt 5 Chaïy ñeàu, döùng laïi, ñoåi chaân trong khi chaïy 55 phuùt 6 Ñoäi hình Tieåu ñoäi 60 phuùt 7 Ñoäi hình trung ñoäi 50 phuùt 8 Ñoåi höôùng ñoäi hình 75 phuùt II/ Toå chöùc vaø phöông phaùp: 1-Toå chöùc: -Laáy lôùp laøm ñôn vò hoïc taäp, luyeän taäp ñoäi hình -Laáy toå laøm ñôn vò luyeän taäp -Taäp luyeän ngoaøi saân baõi -Trang phuïc theå duïc ( coù giaøy, muõ ) 2-phöông phaùp: +Giaùo vieân: -Boài döôõng ñoäi maãu -Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung vöøa höôùng daãn thöïc hieän theo 3 böôùc Böôùc 1: Laøm nhanh 1 laàn Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích. Böôùc 3: Laøm toång hôïp caùc cöû ñoäng -Phaàn doäi hình duøng sô ñoà, laáy hoïc sinh xeáp quaân côø. +Hoïc sinh” -Töøng toå luyeän taäp, toå tröôûng chæ huy -Luyeän taäp thep 3 böôùc: Böôùc 1:Taäp xeáp quaân côø. Böôùc 2:Taäp phaân ñoaïn Böôùc 3;Taäp toång hôïp III/Phaân chia khu vöïc luyeän taäp: E/ KIEÅM TRA KEÁT THUÙC BAØI: I/ Muïc ñích yeâu caàu kieåm tra: 1-Muïc ñích: Nhaèn kieåm tra vieäc hoïc taäp reøn luyeän cuûa hoïc sinh Laøm cô sôû cho vieäc ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. Phaùt hieän hoïc sinh coù naêng löïc laøm noàng coát cho caùc lôùp sau Giaùo vieân ruùt kinh ngieäm trong coâng taùc giaûng daïy 2-Yeâu caàu: -Kieåm tra ñaùnh giaù ñuùng keát quaû, khoâng chaïy theo thaønh tích. -Chaáp haønh ngieâm quy cheá kieåm tra. II/ Noäi dung kieåm tra: 1-Kieåm tra taùc phong: Ñoäng taùc nghæ – nghieâm – baùo caùo 2-Kieåm tra lyù thuyeát thöïc haønh: Vöøa noùi vöøa laøm ñoäng taùc, taäp hôïp ñoäi hình “Ñoäng taùc caù nhaân tai choã – ñi ñeàu ñöùng laïi ñoåi chaân trong khi ñi” “Ñoäi hình tieåu ñoäi 1, 2 haøng doïc ; tieåu ñoäi 1,2 haøng ngang “ 3-Caùch tính ñieåm: +Loaïi gioûi ( 9 –10 ñieåm). Noùi vaø laøm ñoäng taùc chuaån xaùc, döùt khoaùt, phoái hôïp nhòp nhaøng caùc cöû ñoäng, coù thöù töï. +Loaïi khaù ( 7 – 8 ñieåm). Noùi vaø laøm ñoäng taùc ñuùng,phoái hôïp ñöôïc caùc cöû ñoäng. +Loaïi ñaït: ( 5 – 6 ñieåm). Laøm ñoäng taùc ñuùng. +Loaïi khoâng ñaït: (4 ñieåm trôû xuoáng ). Khoâng ñaït caùc tieâu chuaån treân. #-Keát quaû: Laø ñieåm trung bình coäng cuûa ñieåm taùc phong vaø ñieåm thöïc haønh. #-Quy ñònh laøm troøn ñieåm: 5,5 – 5,9 laøm troøn 7 ; 5,49 trôû xuoáng laøm troøn 5 ( caùc ñieåm khaùc laøm troøn nhö treân ) III/ Thôøi gian kieåm tra: 1 tieát Moãi hoïc sinh töø 2 – 3 phuùt IV / Toå chöùc vaø phöông phaùp: 1-Toå chöùc: -Kieåm tra caù nhaân theo danh saùch lôùp hoïc -Goàm 1 baøi kieåm tra. 2-Phöông phaùp: Goïi teân, boác caâu hoûi. -Böôùc 1: Tö theá taùc phong vaøo kieàm tra. -Böôùc 2:Boác thaêm caâu hoûi traû lôøi V / Thaønh phaàn vaø ñoái töôïng kieåm tra: 1-Thaønh phaàn kieåm tra: Gv – GDQP 2-Ñoái töôïng kieåm tra: -Hoïc sinh lôùp 10 VI / Ñòa ñieåm kieåm tra: -Saân taäp theå duïc VII / Baûo ñaûm cho kieåm tra: 1-Baûo ñaûm saân kieåm tra: -01 boä baøn gheá cho giaùo vieân ( giaùm khaûo ) -Vò trí kieåm tra ñuû roäng. 2-Baûo ñaûm cho giaùm khaûo: -Caâu hoûi, hoäp ñöïng caâu hoûi, ñaùp aùn. -Soå ghi cheùp, buùt, quaân phuïc. -Nöôùc uoáng. 3-Baûo ñaûm cho hoïc sinh: -Ñoàng phuïc theå duïc theo quy ñònh. -Phöông phaùp kieåm tra, thôøi gian klieåm tra.

File đính kèm:

  • docbai 4 lop 10.doc