Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 7: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng

I.Mục tiêuï:

- oân ñt 1-9 cuûa baøi TDNÑ, daïy kt veà ñích, chaïy laäp laïi caùc ñoaïn 20 – 30m.

- Troø chôi cöôùp côø.

* Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện đt 1-9 bài TDNĐ

 - Biết cách thực hiện kĩ thuật về đích

 - Biết cách thực hiện chạy lặp lại các đoạn 20-30m

 - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên

 * Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng các đt 1-9 bài TDNĐ

 - Thực hiện được kĩ thuật về đích

 - Thực hiện được chạy lặp lại các đoạn 20-30m

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên

 * Thái độ hành vi của học sinh: tự giác, tích cự tập luyện.

 II. Ñòa ñieåm:

 - Saân tröôøng tröôøng THPT Phan Thanh Giaûn.

 III.Duïng cu – Phương ïtiện:

 - Hoïc sinh: trang phuïc TD nhö qui ñònh cuûa noäi qui hoïc sinh.

 - Giaùo vieân: Maùy Casset, 2 boä baøn ñaïp, Ñoàng hoà baám giôø, tranh ảnh, còi.

 IV. Tieán trình leân lôùp:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 7: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng: THPT Phan Thanh Giaûn Toå: Theå duïc- Quaân söï GIAÙO AÙN SOÁ : 7 Teân baøi: Theå duïc nhòp ñieäu - Chaïy ngaén - Chaïy beàn Tuaàn: 4 I.Mục tiêuï: - oân ñt 1-9 cuûa baøi TDNÑ, daïy kt veà ñích, chaïy laäp laïi caùc ñoaïn 20 – 30m. - Troø chôi cöôùp côø. * Kiến thức: - Biết cách thực hiện đt 1-9 bài TDNĐ - Biết cách thực hiện kĩ thuật về đích - Biết cách thực hiện chạy lặp lại các đoạn 20-30m - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên * Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng các đt 1-9 bài TDNĐ - Thực hiện được kĩ thuật về đích - Thực hiện được chạy lặp lại các đoạn 20-30m - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên * Thái độ hành vi của học sinh: tự giác, tích cự tập luyện. II. Ñòa ñieåm: - Saân tröôøng tröôøng THPT Phan Thanh Giaûn. III.Duïng cu – Phương ïtiện: - Hoïc sinh: trang phuïc TD nhö qui ñònh cuûa noäi qui hoïc sinh. - Giaùo vieân: Maùy Casset, 2 boä baøn ñaïp, Ñoàng hoà baám giôø, tranh ảnh, còi. IV. Tieán trình leân lôùp: PHAÀN VAØ NOÄI DUNG ÑLVÑ YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I Phaàn môû ñaàu: - Nhaän lôùp, ñieåm danh, phoå bieán noäi dung buoåi hoïc Hỏi thăm sức khỏe của học sinh -Khôûi ñoäng: . Chung . Chuyeân moân . bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. - Kiểm tra bài cũ II.Phaàn cô baûn: 1. hoïc KT veà ñích 2. TDNÑ – Chaïy ngaén 2.1. TDNĐ (Ôn đt 1-9 bài) 2.2. chaïy laäp laïi caùc ñoaïn 20-30m 3. củng cố 4. cướp cờ III. Phaàn keát thuùc: -Thaû loûng -Nhaän xeùt, daën - BTVN -Phoå bieán noäi dung buoåi hoïc keá -Xuoáng lôùp 6-8p 2l* 8n 2l* 8n 2’ 28-30p 8’ 16’ 8’ 8’ 2’ 4’ 2’ 30s 1’ 1’ 30s -CB lôùp baùo caùo, ñieåm danh, hoïc ñt 7 ñeán 9 baøi TDNÑ, - oân ñt 1-9 cuûa baøi TDNÑ, hoïc kt veà ñích, chaïy laäp laïi caùc ñoaïn 20 – 30m.Troø chôi cöôùp côø. - Hoïc sinh baùo caùo sk cho GV bieát. -Khôûi ñoâng tích cöïc theo ñieàu khieån cuûa caùn söï TD -Chung: xoay coå tay coå chaân, xoay khôùp coå -Chuyeân moân: kieång goùt töøng chaân, kieång goùt keát hôïp vôùi coå, kieång goùt keát hôïp quay coå Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau Gọi 1,2 Hs thực hiện đt 8, 9 của bài TDNĐ. Trang 53, 54 SGV TD lôùp 10 - Thực hiện cơ bản đúng các đt 1-9 bài TDNĐ - Đoạn 20m HS chạy 2 lần, đoạn 30m HS chạy 2 lần, mỗi lần chạy GV bấm giờ, báo cho HS biết để HS phấn đấu chạy. - Gọi 1, 2 HS thực hiện kt về đích. - GV chia lôùp thaønh 2 ñoäi, moãi HS cuûa moãi ñoäi ñeàu coù maõ soá töø soá 1 ñeán soá cuoái cuøng cuûa ñoäi ñoù. Ñöùng sau vaïch xuaát phaùt cuûa moãi ñoäi caùch caây côø 10m, khi nghe GV goïi soá naøo thì soá ñoù chaïy nhanh leân caây côø vaø cöôùp laáy nhanh caây côø ñoù chaïy veà vaïch cuûa ñoäi mình maø khoâng bò ñoäi baïn chaïm baát kyø cô theå vaø côø xem nhö thaéng, ñoäi seõ ñöôïc 1 ñieåm, neáu bò chaïm xem nhö thua, ñoäi baïn seõ ñöôïc 1 ñieåm, trong thôøi gian 4 phuùt ñoäi naøo coù nhieàu ñieåm xem nhö thaéng cuoäc. - Thaû loûng tay vaø chaân tích cöïc - neâu öu, khuyeát ñieåm vaø tuyeân döông hoïc sinh - oân 9 ñt baøi TDNÑ. - Hoïc ñt 10-12 cuûa baøi TDNÑ, oân TDNÑ, chaïy laäp laïi caùc ñoaïn 30 – 60m, chaïy beàn. - kí soå ñaàu baøi, GV hoâ:” Giaûi taùn”, HS hoâ:” Khoeû” GV cho HS nhaän xeùt, roài choát laïi vaø cho ñieåm HS. GV cho xem tranh aûnh, thò phaïm ñoäng taùc. Phöông phaùp tröïc quan, söû duïng lôøi noùi, taäp luyeän. GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Ñoäi hình taäp luyeän TDNÑ (taäp ñoàng loaït). pGV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Chia lớp thành 2 nhóm: nhóm 1 học TDNĐ, nhóm 2 học chạy ngắn. Lôùp thöïc hieän ñt theo nhòp nhaïc + + + + + + + + + + * Tập theo pp dòng chảy pGV +++++ +++++ +++++ +++++ Ñoäi hình cuûng coá: 2 haøng ñaàu ngoài, 2 haøng sau ñöùng. Có HS căng dây đích. pGV ƒ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ pGV Ñoäi hình thaû loûng CS pGV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Ñoäi hình xuoáng lôùp GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ *Ruùt kinh nghieäm giaùo aùn Ngaøy soaïn: 10/9/2010 Ngaøy daïy: Kí duyeät Ngöôøi soaïn Phan Quoác Huøng

File đính kèm:

  • docgiao an 7.doc