Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 3 - Bản đẹp 2 cột

 I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10 - Học lý thuyết - Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khoẻ.

2. Kỹ năng :

 - Hiểu và vận dụng các kiến thức áp dụng vào cuộc sống hàng ngày

 3. Giáo dục :

 - Tính kỷ luật nghiêm túc, ý thức kỷ luật cao

 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 Địa điểm: Tại lớp học

 Phương tiện: giáo án ví dụ minh hoạ, tranh ảnh.

 III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 3 - Bản đẹp 2 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:............. Ngµy d¹y:... TiÕt:1 Bµi lý thuyÕt I/ mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Giíi thiƯu mơc tiªu néi dung ch­¬ng tr×nh líp 10 - Häc lý thuyÕt - TËp luyƯn TDTT vµ sư dơng c¸c yÕu tè thiªn nhiªn ®Ĩ rÌn luyƯn søc khoỴ. 2. Kü n¨ng : - HiĨu vµ vËn dơng c¸c kiÕn thøc ¸p dơng vµo cuéc sèng hµng ngµy 3. Gi¸o dơc : - TÝnh kû luËt nghiªm tĩc, ý thøc kû luËt cao II/ ®Þa ®iĨm ph­¬ng tiƯn §Þa ®iĨm: T¹i líp häc Ph­¬ng tiƯn: gi¸o ¸n vÝ dơ minh ho¹, tranh ¶nh... III/ tiÕn tr×nh lªn líp Néi dung Ph­¬ng ph¸p 1/ PhÇn më ®Çu NhËn líp: KiĨm tra sü sè phỉ biÕn néi dung yªu cÇu buỉi häc. 2/ PhÇn c¬ b¶n 1/Tập luyện thể dục thể thao. a). Thể dục vệ sinh: * TDVS buổi sáng cĩ tác dụng làm cho cơ thể từ trạng thái ức chế sang trạng tháihưng phấn khắc phục tình trạng ngái ngủ. - Duy trì để tập luyện thường xuyên. - Tập đúng kỹ thuật, đảm bảo LVĐ. - Tập vào thời điểm hợp lý. * TDVS buổi tối nhằm xua tan trạng thái căng thẳng thần kinh để cĩ giấc ngủ tốt. - Tập trước giờ đi ngủ 20-30’ tập nhẹ nhàng từ 5-7’, làm VS cá nhân rồi ngủ. b). Thể dục chĩng mệt mỏi. c). Các bài tập của chương trình mơn thể dục: - Tiến hành thường xuyên đều đặn. - Trước khi tập luyện cần khởi động kỹ. - Sau khi tập luyện cần khởi động tích cực. d). Phương pháp tập luyện TDTT. 2/ Sử dụng các yếu tố thiên nhiên và vệ sinh mơi trường để rèn luyện sức khoẻ. a./Rèn luyện sức khoẻ bằng khơng khí:Là phương pháp rèn luyện đơn giản đạt kết quả cao. Rèn luyện thường xuyên làm cơ thể thích ứng được với thời tiết tránh được bệnh tật. - Tập ở nơi cĩ khơng khí trong lành, tập lúc sáng sớm (mùa hè). 9-14h(mùa đơng) b./ Rèn luyện sức khoẻ bằng nước: Chủ yếu là nứơc lạnh. Làm quen với nước từ chân, đùi rồi đến tay ngực, đầu - Thời gian rén luyện với nước lạnh nhất nên tiến hành từ mùa hè và tiến hành vào lúc sáng sớm sau khi đã tập TDVS. Tiến hành thường xuyên. - Lưu ý khơng được tắm nước lạnh ngay sau khi hoạt động vận động căng thẳng. c/ Rèn luyện sức khoẻ bằng ánh nắng. - Nên nằm để tắm nắng, mình trần và cĩ nĩn che mặt và gáy, nên đeo kính màu để bảo vệ mắt, khơng nên đọc sách báo khi tắm nắng. - Tập vào mùa hè lúc sáng sớm và chiều tối vì lúc đĩ khơng khí trong lành. Củng cè: GV hệ thống bài lại cho HS nắm vững hơn 3/. Phần kết thúc: Nhận xét buổi học: Xuống lớp Ngoµi c¸c bµi tËp, ®éng t¸c thĨ dơc ®Ĩ rÌn luyƯn søc khoỴ vËy cßn cã c¸c h×nh thøc nµo ®Ĩ rÌn luyƯ søc khoỴ n÷a kh«ng? GV ®Ỉt c©u hái Thể dục vệ sinh gåm nh÷ng ba× tËp g× ? GV ®Ỉt c©u hái Thể dục chèng mƯt mái ¸p dơng khi nµo nh÷ng ba× tËp g× ? - Häc sinh tr¶ lêi GV ®Ỉt c©u hái : Sư dơng yÕu tè thiªn nhiªn g«m nh÷ng ba× tËp g× ? - Häc sinh tr¶ lêi GV ®Ỉt c©u hái : Theo em cã nh÷ng ph­¬ng ph­¬ng ph¸p nµo ®Ĩ rÌn luyƯn søc khoỴ ? häc sinh tr¶ lêi - GV đặt một số câu hỏi. -Nhận xét ưu khuyết điểm cùa buổi học. Học đi đơi với hành, áp dụng những điều vừa học vào trong cuộc sống. Ngµy so¹n:............. Ngµy d¹y:... TiÕt: 2 bµi thĨ dơc – ch¹y bỊn + Häc ®éng t¸c 1,2,3 (bµi TDN§ cho nam, n÷ riªng) + Ch¹y bỊn (bµi tËp 1 trang 71) Ch¹y T¨ng Tèc §é (60-100m) I. Mơc Tiªu – Yªu CÇu: - KiÕn thøc: Bµi TDN§ ®éng t¸c 1,2,3 (Nam,N÷) Bµi TËp 1 trang 71(Ch¹y T¨ng Tèc §é 60-100m) - KÜ n¨ng: HiĨu vµ thùc hiƯn ®ĩng t­ thÕ ®éng t¸c kÜ thuËt RÌn luyƯn søc nhanh nhĐn linh ho¹t vµ ph¸t triĨn søc nhanh. - Gi¸o dơc cho hoc sinh tÝnh tù gi¸c, tÝch cùc trong tËp luyƯn, tÝnh kØ luËt. Thùc hiƯn ®ĩng néi quy líp häc. II. §Þa §iĨm - Ph­¬ng TiƯn: T¹i s©n V§ huyƯn Mï Cang Ch¶i S©n tËp, §­êng ch¹y, Cßi, Gi¸o ¸n, §ång hå, Bµn ®¹p, Trang Phơc. III. Ph­¬ng Ph¸p Gi¶ng D¹y: ThÞ Ph¹m – Ph©n tÝch LỈp L¹i – T¨ng TiÕn Ph©n Chia Nhãm Tỉ IV. TiÕn Tr×nh Lªn Líp: Néi dung TG Ph­¬ng ph¸p A. Më ®Çu: NhËn Líp: KiĨm tra sÜ sè, Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ðp d©y ch»ng: Ngang, Däc 5’-8’ B. C¬ B¶n: 1. Bµi ThĨ Dơc NhÞp §iƯu: -N÷: §t 1: GiËm ch©n t¹i chç §t 2:Di chuyĨn ngang kÕt hỵp víi cỉ §t 3. L­ên -Nam: §t 1:GiËm ch©n t¹i chç §t 2: Tay ch©n kÕt hỵp víi di chuyĨn §t 3: Tay, ngùc di chuyĨn sang ngang 2.Ch¹y BỊn: - Bµi tËp 1 (trang 71) Ch¹y t¨ng tèc ®é) (60 - 100m) 3. Cđng Cè: GV gäi 1,2 em lªn thùc hiƯn mét sè néi dung cđa bµi häc. 4. Trß ch¬i th¶ láng Ph¬i C¸ 28’-30’ (4x8) (4x8) (4x8) (2x8) (4x8) (4x8) Gi¸o Viªn ph©n chia nhãm tỉ (Nam,N÷) riªng. - Gi¸o viªn thÞ ph¹m ®éng t¸c, Ph©n tÝch chËm tõng ®éng t¸c cđa ch©n vµ tay. - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh thùc hiƯn theo tõng ®éng t¸c ch©n tay riªng. - Gi¸o viªn cïng häc sinh hƯ thèng l¹i kiÕn thøc bµi häc C. KÕt Thĩc: - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc - Ra bµi tËp vỊ nhµ - Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giêi häc sau - Xuèng líp 3’-5’ Ngµy so¹n:............. Ngµy d¹y:... TiÕt: 3 bµi thĨ dơc - ch¹y ng¾n - ch¹y bỊn + ¤n ®éng t¸c 1,2,3 (bµi TDN§ cho nam, n÷ riªng) + Giíi thiƯu kÜ thuËt ch¹y ng¾n, c¸ch sư dơng bµn ®¹p, xuÊt ph¸t. (Bµi tËp 1,2 trang 55,56 TD 10) Ch¹y b­íc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi. 30- 40m + LuyƯn tËp ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. I. Mơc Tiªu – Yªu CÇu: - KiÕn thøc: HS n¾m ®­ỵc ®éng t¸c 1,2,3 Bµi TDN§ (Nam,N÷) Bµi TËp 1 trang 55,56(Ch¹y b­íc nhá - ch¹y n©ng cao ®ïi 30-40m) LuyƯn tËp ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - KÜ n¨ng: HiĨu vµ thùc hiƯn ®ĩng t­ thÕ ®éng t¸c kÜ thuËt RÌn luyƯn søc nhanh nhĐn linh ho¹t vµ ph¸t triĨn søc bỊn. - Gi¸o dơc cho hoc sinh tÝnh tù gi¸c, tÝch cùc trong tËp luyƯn, tÝnh kØ luËt. Thùc hiƯn ®ĩng néi quy líp häc. II. §Þa §iĨm - Ph­¬ng TiƯn: T¹i s©n V§ huyƯn Mï Cang Ch¶i S©n tËp, §­êng ch¹y, Cßi, Gi¸o ¸n, §ång hå, Bµn ®¹p, Trang Phơc. III. Ph­¬ng Ph¸p Gi¶ng D¹y: ThÞ Ph¹m – Ph©n tÝch LỈp L¹i – T¨ng TiÕn Ph©n Chia Nhãm Tỉ IV. TiÕn Tr×nh Lªn Líp: Néi dung TG Ph­¬ng ph¸p A. Më ®Çu: 1. NhËn Líp: KiĨm tra sÜ sè, phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ðp d©y ch»ng: Ngang, Däc 5’-8’ B. C¬ B¶n: 1. Bµi ThĨ Dơc NhÞp §iƯu: + ¤n tËp ®éng t¸c 1->3 bµi thĨ dơc nhÞp ®iƯu (Nam, N÷) 2. Ch¹y ng¾n: + Giíi thiƯu kÜ thuËt ch¹y ng¾n: + C¸ch sư dơng b¹n ®¹p + XuÊt ph¸t - Bµi tËp 1 (trang 55) Ch¹y b­íc nhá - Bµi tËp 2 (Trang 55, 56) Ch¹y n©ng cao ®ïi 3. Ch¹y BỊn: + LuyƯn tËp ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 4. Cđng Cè: GV gäi 1,2 em lªn thùc hiƯn mét sè néi dung cđa bµi häc. 4. Trß ch¬i 28’-30’ Gi¸o Viªn ph©n chia nhãm tỉ (Nam,N÷) riªng. C¸c tỉ «n tËp - Gi¸o viªn quan s¸t sưa ®éng t¸c sai cho hs. - §éi h×nh tËp luyƯn bµt tËp ch¹y ng¾n - Gi¸o viªn h­íng dÉn cho hs tËp luyƯn - Gi¸o viªn cïng häc sinh hƯ thèng l¹i kiÕn thøc bµi häc C. KÕt Thĩc: - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc - Ra bµi tËp vỊ nhµ - Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giêi häc sau - Xuèng líp 3’-5’

File đính kèm:

  • docgiao an 10.doc