Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU:

- Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình TD 10.

- Học bài TDNĐ: 3 động tác đầu

- Biết vận dụng khi học giờ học TD và tự tập hằng ngày.

II. CHUẨN BỊ- ĐỊA ĐIỂM: Sân trường

- Còi, băng hình.

- Sân trường- Vệ sinh sân tập

III.PHƯƠNG PHÁP: Lập lại, quay vòng

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

 

doc65 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phuựt 1 – 2 phuựt 5 – 6 phuựt 4 x 8 nhũp 73-77p 15p 15p 10p 20p 13-17p 2laàn 10-15 laàn 3phuựt 10-15laàn 5p 5-6p - Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp theo 4 haứng ngang. Chaỏn chổnh haứng nguừ, baựo caựo sú soỏ cho GV GV neõu ngaộn goùn noọi dung buoồi hoùc Theo thửự tửù tửứ toồ 1 – 4 chaùy nheù nhaứng quanh saõn trửụứng voứng troứn thửùc hieọn caực ủoọng taực khụỷi ủoọng. - Tửứ ủoọi hỡnh voứng troứn, khi coự hieọu leọnh 4haứng doùc haứng ngang ủeồ khụỷi ủoọng chuyeõn moõn. Keựo vai, ủaùp sau,hớt ủaỏt ẹoàng loaùt theo chổ huy HS oõn l uyeọn theo hửụựng daón cuỷa GV Phaõn nhoựm ủeồ HS luyeọn taọp GV theo doừi sửỷa sai cho HS GV giụựi thieọu veà phaựt boựng thaỏp tay. Cho HS phaựt boựng tửù do sang lửụựi: - ủửựng ụỷ vaùch 6 m phaựt boựng sau ủoự luứi daàn veà sau vaùch 9m Chia nhoựm thi ủaỏu Thoõng qua taọp luyeọn vaứ thi ủaỏu Gv giụựi thieọu luaọt cho HS naộm ẹoàng loaùt theo chổ huy Thửùc hieọn caực ủoọng taực ruừ ngửụứi, “phụi caự”     ờ Trần Văn Thời, ngày thỏng năm 2010 Kớ duyeọt Tuần: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: Tieỏt pp: 30-31 THEÅ THAO Tệẽ CHOẽN: BOÙNG CHUYEÀN I. MUẽC TIEÂU: II. CHUAÅN Bề - ẹềA ẹIEÅM: Taùi saõn trửụứng - Boựng: 10 quaỷ, lửụựi, coứi - Moói lụựp 1 traựi boựng. III.PHệễNG PHAÙP: Laọp laùi, quay voứng. IV. TIEÁN TRèNH TOÅ CHệÙC DAẽY HOẽC NOÄI DUNG THễỉI LệễẽNG PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1- Nhaọn lụựp : - GV kieồm tra sú soỏ, sửực khoeỷ cuỷa HS. - Phoồ bieỏn muùc tieõu, yeõu caàu, noọi dung buoồi hoùc 2- Khụỷi ủoọng : - HS chaùy nheù nhaứng. - Thửùc hieọn caực ủoọng taực xoay caực khụựp Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn PHAÀN Cễ BAÛN: 1. Hoùc kú thuaọt phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn: 2. oõn kú thuaọt chuyeàn boựng 3. oõn kú thuaọt ủeọm boựng 4.Moọt soỏ troứ chụi boồ trụù kú thuaọt: Saựch GV trang 136,137 PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thửùc hieọn caực ủoọng taực hoài túnh. - GV nhaọn xeựt hoaùt ủoọng cuỷa HS trong tieỏt hoùc vaứ hửụựng daón HS luyeọn taọp theõm ụỷ nhaứ. 6 – 8 phuựt 1 – 2 phuựt 5 – 6 phuựt 4 x 8 nhũp 73-77p 25p 10p 15p 13-17p 5-6p - Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp theo 4 haứng ngang. Chaỏn chổnh haứng nguừ, baựo caựo sú soỏ cho GV GV neõu ngaộn goùn noọi dung buoồi hoùc Theo thửự tửù tửứ toồ 1 – 4 chaùy nheù nhaứng quanh saõn trửụứng voứng troứn thửùc hieọn caực ủoọng taực khụỷi ủoọng. - Tửứ ủoọi hỡnh voứng troứn, khi coự hieọu leọnh 4haứng doùc haứng ngang ủeồ khụỷi ủoọng chuyeõn moõn. Keựo vai, ủaùp sau,hớt ủaỏt ẹoàng loaùt theo chổ huy GV laứm maóu thũ phaùm, phaõn tớch kú thuaọt ủoọng taực. Hửụựng daón cho HS taọp. Taọp vụựi tay khoõng Taọp vụựi boựng, phaựt sang lửụựi, theo nhoựm chia saỹn. Thửùc hieọn vaứo saõn phaựt boựng theo leọnh cuỷa GV. Moói em phaựt 5 quaỷ.Moói saõn 2 em phaựt sang lửụựi, 2 em saõn ủoỏi dieọn nhaởt boựng vaứ phaựt laùi. Cửỷ ngửụứi phuùc vuù nhaởt boựng ... Chia nhoựm ủeồ luyeọn taọp Cửỷ HS coự kú thuaọt toỏt ủeọm boựng traỷ cho nhửừng hS yeỏy taọp theo ủoọi hỡnh haứng doùc. ẹoàng loaùt theo chổ huy Thửùc hieọn caực ủoọng taực ruừ ngửụứi, “phụi caự”     ờ Trần Văn Thời, ngày thỏng năm 2010 Kớ duyeọt Tuần: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: Tieỏt pp: 32 KIEÅM TRA BOÙNG CHUYEÀN I. MUẽC TIEÂU: - Kieồm tra ủeọm vaứ phaựt boựng - Phaỏn ủaỏu ủaùt ủieồm cao. II. CHUAÅN Bề - ẹềA ẹIEÅM: Taùi saõn trửụứng - Boựng: 10 quaỷ, lửụựi, coứi - Moói lụựp 1 traựi boựng. III.PHệễNG PHAÙP: Laọp laùi, quay voứng. IV. TIEÁN TRèNH TOÅ CHệÙC DAẽY HOẽC NOÄI DUNG THễỉI LệễẽNG PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1- Nhaọn lụựp : - GV kieồm tra sú soỏ, sửực khoeỷ cuỷa HS. - Phoồ bieỏn muùc tieõu, yeõu caàu, noọi dung buoồi hoùc 2- Khụỷi ủoọng : - HS chaùy nheù nhaứng. - Thửùc hieọn caực ủoọng taực xoay caực khụựp Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn PHAÀN Cễ BAÛN: 1. oõn kú thuaọt phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn 2. oõn luyeọn kú thuaọt ủeọm boựng: 3. Kieồm tra - Phaựt boựng: + 9-10ủ: Phaựt qua lửụựi 3 quaỷ, ủuựng KT + 7-8ủ: Phaựt qua lửụựi 2 quaỷ, ủuựng KT + 5-6ủ: Phaựt qua lửụựi 1 quaỷ, khoõng coự sai soựt lụựn veà KT + 3-4ủ: Phaựt khoõng qua lửụựi. - ẹeọm boựng: + 9-10ủ: ẹeọm ủửụùc boựng qua lửụựi 3 laàn, kú thuaọt toỏt + 7-8ủ: ẹeọm ủửụùc boựng qua lửụựi 2 laàn, kú thuaọt toỏt + 5-6ủ: ẹeọm ủửụùc boựng qua lửụựi 1 laàn, kú thuaọt toỏt. + 3-4ủ: Khoõng ủeọm ủửụùc boựng qua lửụựi + 1-2ủ : ẹeọm khoõng truựng boựng PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thửùc hieọn caực ủoọng taực hoài túnh. GV thoõng baựo ủieồm - GV nhaọn xeựt hoaùt ủoọng cuỷa HS trong tieỏt hoùc vaứ hửụựng daón HS luyeọn taọp theõm ụỷ nhaứ. 6 – 8 phuựt 1 – 2 phuựt 5 – 6 phuựt 4 x 8 nhũp 73-77p 15p 15p 43-47p 5-6p - Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp theo 4 haứng ngang. Chaỏn chổnh haứng nguừ, baựo caựo sú soỏ cho GV GV neõu ngaộn goùn noọi dung buoồi hoùc Theo thửự tửù tửứ toồ 1 – 4 chaùy nheù nhaứng quanh saõn trửụứng voứng troứn thửùc hieọn caực ủoọng taực khụỷi ủoọng. - Tửứ ủoọi hỡnh voứng troứn, khi coự hieọu leọnh 4haứng doùc haứng ngang ủeồ khụỷi ủoọng chuyeõn moõn. Keựo vai, ủaùp sau,hớt ủaỏt ẹoàng loaùt theo chổ huy HS oõn luyeọn theo hửụựng daón cuỷa GV Thoõng baựo noọi dung kieồm tra, bieồu ủieồm cho HS naộm. Goùi teõn laàn lửụùt tửứng em vaứo kieồm tra. Phaựt boựng 3 quaỷ. ẹeọm boựng 3 laàn laỏy laàn cao nhaỏt. Cửỷ ngửụứi phuùc vuù ẹoàng loaùt theo chổ huy Thửùc hieọn caực ủoọng taực ruừ ngửụứi, “phụi caự”     Trần Văn Thời, ngày thỏng năm 2010 Kớ duyeọt Tuaàn: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: Tieỏt pp: 33, 34 OÂN TAÄP I. MUẽC TIEÂU: Õn taọp caực ủoọng taực boồ trụù chaùy ngaộn, theồ lửùc ủeồ thi HK Chaùy cửù li ngaộn : Kieồm tra RLTT Yeõu caàu: Thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực boồ trụù, coự sửù taờng tieỏn veà theồ lửùc. ẹaùt TCRRTT Nghieõm tuực trong hoùc taọp, ủaỷm baỷo an toaứn trong taọp luyeọn.Coự keỏ hoaùch luyeọn taọp ụỷ nhaứ. II. CHUAÅN Bề- ẹềA ẹIEÅM: - Coùc, saứo nhaỷy, neọm. - Saõn trửụứng, veọ sinh saõn taọp III.PHệễNG PHAÙP: Laọp laùi, quay voứng. IV. TIEÁN TRèNH TOÅ CHệÙC DAẽY HOẽC NOÄI DUNG THễỉI LệễẽNG PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1- Nhaọn lụựp : - GV kieồm tra sú soỏ, sửực khoeỷ cuỷa HS. - Phoồ bieỏn muùc tieõu, yeõu caàu, noọi dung buoồi hoùc 2- Khụỷi ủoọng : - HS chaùy nheù nhaứng. - Thửùc hieọn caực ủoọng taực xoay caực khụựp PHAÀN Cễ BAÛN: 1. Õn taọp 4 ủoọng taực boồ trụù chaùy ngaộn: Bửụực nhoỷ Naõng cao ủuứi ẹaự goựt ẹaùp sau 2. Baứi taọp theồ lửùc: Hớt ủaỏt Baọt xa taùi choó 3.Luyeọn taọp chaùy ngaộn: PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thửùc hieọn caực ủoọng taực hoài tổnh. - GV nhaọn xeựt hoaùt ủoọng cuỷa HS trong tieỏt hoùc vaứ hửụựng daón HS luyeọn taọp theõm ụỷ nhaứ. Thi HKI vaứo tuaàn tụựi. Noọi dung thi: 4 ủoọng taực boồ trụù Hớt ủaỏt kú thuaọt 6 – 8 phuựt 1 – 2 phuựt 5 – 6 phuựt 4 x 8 nhũp 28 – 32 ph 15-20p 20mx2 “ “ “ Nam:10-20 Nửừ:8-15 5-10laàn 3 laàn 4-5p - Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp theo 4 haứng ngang. Chaỏn chổnh haứng nguừ, baựo caựo sú soỏ cho GV GV neõu ngaộn goùn noọi dung buoồi hoùc Theo thửự tửù tửứ toồ 1 – 4 chaùy nheù nhaứng quanh saõn trửụứng voứng troứn thửùc hieọn caực ủoọng taực khụỷi ủoọng. - Tửứ ủoọi hỡnh voứng troứn, khi coự hieọu leọnh 4haứng doùc haứng ngang ủeồ khụỷi ủoọng chuyeõn moõn.     ờ     ờ GV theo doừi sửỷa sai cho HS   Nhoựm hớt ủaỏt  Baọt vaứo hoỏ 1 2 3 4 Xuaỏt phaựt Laàn 1 chaọm Laàn 2: Toỏc ủoọ toỏi ủa. GV baỏm giụứ thoõng baựo thaứnh tớch cho HS ẹoàng loaùt theo chổ huy Thửùc hieọn caực ủoọng taực ruừ ngửụứi, “phụi caự” Trần Văn Thời, ngày thỏng năm 2010 Kớ duyeọt Tuaàn: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: Tieỏt pp: 35,36 THI HOẽC Kè I I. MUẽC TIEÂU: ẹaựnh giaự quaự trỡnh hoùc taọp, taọp luyeọn cuỷa hoùc sinh Noọi dung kieồm tra: Hớt ủaỏt- 4 ủoọng taực boồ trụù chaùy ngaộn Kieồm tra TCRLTT Yeõu caàu: Thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực boồ trụù, coự sửù taờng tieỏn veà theồ lửùc. ẹaùt TCRRTT Nghieõm tuực trong hoùc taọp, ủaỷm baỷo an toaứn trong taọp luyeọn.Coự keỏ hoaùch luyeọn taọp ụỷ nhaứ. II. CHUAÅN Bề- ẹềA ẹIEÅM: - Coứi, ủoàng hoà, ủửụứng chaùy - Saõn trửụứng.Veọ sinh saõn taọp III.PHệễNG PHAÙP: Laọp laùi, quay voứng. IV. TIEÁN TRèNH TOÅ CHệÙC DAẽY HOẽC NOÄI DUNG THễỉI LệễẽNG PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1- Nhaọn lụựp : - GV kieồm tra sú soỏ, sửực khoeỷ cuỷa HS. - Phoồ bieỏn muùc tieõu, yeõu caàu, noọi dung buoồi hoùc 2- Khụỷi ủoọng : - HS chaùy nheù nhaứng. - Thửùc hieọn caực ủoọng taực xoay caực khụựp PHAÀN Cễ BAÛN: 1. Õn taọp 4 ủoọng taực boồ trụù chaùy ngaộn: Bửụực nhoỷ Naõng cao ủuứi ẹaự goựt ẹaùp sau 2. Baứi taọp theồ lửùc: Hớt ủaỏt 3. Kieồm tra HKI Hớt ủaỏt + Chaùy boồ trụù BIEÅU ẹIEÅM KIEÅM TRA: Hớt ủaỏt : ẹuỷ soỏ lửụùng: 3ủieồm ẹuựng kú thuaọt : 3 ủieồm Chaùy boồ trụù: Moói ủoọng taực ủuựng 1 ủieồm 3.Chaùy ngaộn: Thi TCRLTT PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thửùc hieọn caực ủoọng taực hoài túnh. Trần Văn Thời, ngày thỏng năm 2010 Kớ duyeọt - GV nhaọn xeựt hoaùt ủoọng cuỷa HS trong tieỏt hoùc vaứ hửụựng daón HS luyeọn taọp theõm ụỷ nhaứ. 6 – 8 phuựt 1 – 2 phuựt 5 – 6 phuựt 4 x 8 nhũp 15m x 2 28 – 32 ph 15-20p 20mx2 “ “ “ Nam:10-20 Nửừ:8-15 Nam 15 laàn Nửừ 10 laàn 3 laàn 1 laàn 4-5p - Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp theo 4 haứng ngang. Chaỏn chổnh haứng nguừ, baựo caựo sú soỏ cho GV GV neõu ngaộn goùn noọi dung buoồi hoùc Theo thửự tửù tửứ toồ 1 – 4 chaùy nheù nhaứng quanh saõn trửụứng voứng troứn thửùc hieọn caực ủoọng taực khụỷi ủoọng. - Tửứ ủoọi hỡnh voứng troứn, khi coự hieọu leọnh 4haứng doùc haứng ngang ủeồ khụỷi ủoọng chuyeõn moõn.     ờ HS tửù oõn luyeọn     ờ GV theo doừi sửỷa sai cho HS   Nhoựm hớt ủaỏt Kieồm tra moói ủụùt 4 em     Hớt ủaỏt Chaùy boồ trụù 1 2 3 4 Xuaỏt phaựt Moói ủụùt chaùy 4 em ẹoàng loaùt theo chổ huy

File đính kèm:

  • docThe Duc 10 ki 1.doc