Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 11: Đội ngũ từng người không có súng

I- MỤC TIấU

1. Về kiến thức

- Nhaốm reứn luyeọn cho hoùc sinh yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt, tử theỏ taực phong nhanh nheùn, dửựt khoaựt, khaồn trửụng theo taực phong cuỷa ngửụứi quaõn nhaõn.

- Giúp HS hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng, thực hiện được các động tác đó và biết điều khiển (chỉ huy) các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

2. Về thái độ

- Nắm vững được kĩ thuật của các động tác

- Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị không có súng.

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước các bài đó học trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị không có súng

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 11: Đội ngũ từng người không có súng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 10 Tuần :11 Tiết:11 ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHễNG Cể SÚNG I- MỤC TIấU 1. Về kiến thức - Nhaốm reứn luyeọn cho hoùc sinh yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt, tử theỏ taực phong nhanh nheùn, dửựt khoaựt, khaồn trửụng theo taực phong cuỷa ngửụứi quaõn nhaõn. - Giúp HS hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng, thực hiện được các động tác đó và biết điều khiển (chỉ huy) các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. 2. Về thỏi độ - Nắm vững được kĩ thuật của cỏc động tỏc - Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị khụng cú sỳng. 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước cỏc bài đó học trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị khụng cú sỳng III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV giới thiệu nội dung học hụm nay 2: Phần cơ bản I.Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ vàchào 1. ẹoọng taực nghieõm: Khaồu leọnh : “NGHIEÂM” - Khoõng coự dửù leọnh. Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “NGHIEÂM” hai goựt chaõn ủaởt saựt nhau, naốm treõn moọt ủửụứng ngang thaỳng, hai baứn chaõn mụỷ roọng 45o (tớnh tửứ meựp trong hai baứn chaõn) hai ủaàu goỏi thaỳng sửực naởng toaứn thaõn doàn ủeàu vaứo hai baứn chaõn, ngửùc ửụừn, buùng hụi thoựp laùi, hai vai thaờng baống, hai tay buoõng thaỳng, naờm ngoựn tay kheựp laùi vaứ cong tửù nhieõn, ủaàu ngoựn tay caựi ủaởt vaứo giửừa ủoỏt thửự nhaỏt vaứ ủoỏt thửự hai cuỷa ngoựn tay troỷ, ủaàu ngoựn tay giửừa ủaởt ủuựng theo ủửụứng chổ quaàn, ủaàu ngay, mieọng ngaọm, caốm hụi thu veà sau, maột nhỡn thaỳng. 2. ẹoọng taực nghổ : Khaồu leọnh : “NGHặ” - Khoõng coự dửù leọnh. - Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “NGHặ” ủaàu goỏi traựi hụi chuứng, sửực naởng toaứn thaõn doàn vaứo chaõn phaỷi, thaõn treõn vaứ hai tay vaón tử theỏ ủửựng nghieõm, khi moỷi trụỷ veà tử theỏ nghieõm roài chuyeồn sang ủaàu goỏi chaõn phaỷi hụi chuứng. - ẹoọng taực Nghổ hai chaõn mụỷ roọng baống vai : aựp duùng ủoỏi vụựi quaõn nhaõn ủửựng treõn taứu haỷi quaõn vaứ khi luyeọn taọp theồ thao 3. ẹoọng taực quay taùi choó : - ẹoọng taực quay beõn phaỷi, beõn traựi : Khaồu leọnh :“Beõn phaỷi (traựi) - QUAY” coự dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh: “Beõn phaỷi (traựi) “ laứ dửù leọnh, “Quay” laứ ủoọng leọnh. Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “Quay” thửùc hieọn 2 cửỷ ủoọng sau : Cửỷ ủoọng 1 : Thaõn treõn vaón giửừ ngay ngaộn, hai goỏi thaỳng tửù nhieõn, laỏy goựt chaõn phaỷi (traựi) vaứ muừi baứn chaõn traựi (phaỷi) laứm truù (quay veà beõn naứo thỡ duứng goựt chaõn aỏy vaứ muừi chaõn kia laứm truù) phoỏi hụùp vụựi sửực xoay cuỷa thaõn ngửụứi, xoay ngửụứi sang phaỷi (traựi) 90 o, sửực naởng toaứn thaõn doàn vaứo chaõn phaỷi (traựi). Cửỷ ủoọng 2 : ẹửa chaõn traựi (phaỷi) leõn thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. – ẹoọng taực quay ủaống sau : Khaồu leọnh : “ẹaống sau – Quay”, coự dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh : “ẹaống sau” laứ dửù leọnh, “Quay” laứ ủoọng leọnh. Nghe dửựt ủoọng leọnh “Quay” thửùc hieọn 2 cửỷ ủoọng sau : Cửỷ ủoọng 1 : Thaõn treõn vaón giửừ ngay ngaộn, hai goỏi thaỳng tửù nhieõn, duứng goựt chaõn traựi, muừi baứn chaõn phaỷi laứm truù phoỏi hụùp vụựi sửực xoay toaứn thaõn xoay ngửụứi quay sang beõn traựi veà sau 180 o, sửực naởng toaứn thaõn doàn vaứo chaõn traựi, khi quay xong ủaởt caỷ baứn chaõn xuoỏng ủaỏt. Cửỷ ủoọng 2 : ẹửa chaõn phaỷi leõn thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. 4. ẹoọng taực chào - Khẩu lệnh “ Chào” - Khoõng coự dửù leọnh * Cũng cố: 35’ 2’ ẹoọi hỡnh taọp luyeọn : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €cs mGV - Hoạt động của GV: GV giới thiệu, phân tích, thị phạm các động tác. HS tiến hành tập luyện theo hướng dẫn của GV - Hoạt động của HS: chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện. HS nghiờm tỳc học, giỳp đở nhau hoàn thành nhiệu vụ - Quy ước tập: Kết hợp cũi và khẩu lệnh. Kịp thời uốn nắn rỳt kinh nghiệm ngay trong quỏ trỡnh giảng dạy, qua đú giỏo viờn cú cơ sở để điều chỉnh phương phỏp giảng dạy cho phự hợp. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 11.doc
Giáo án liên quan