Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Quảng Thanh Bình

I/ Mục tiêu:

- Cung cấp cho học sinh tác dụng của việc luyện tập Thể dục.

- Học sinh nắm được nhiệm vụ của ban cán sự lớp.

- Rèn luyện các kỹ năng thông hiểu.

II/ Địa điểm - phương tiện:

- Lớp học.

- SGK, sách tham khảo lịch sử các môn TDTT.

III/ Tiến trình:

 

 

doc187 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Quảng Thanh Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aõng caàu bằng đựi – chuyền cầu theo nhúm 2 người - Cheỏ ủoọ cho ủieồm. Toồ chửực vaứ phửụng phaựp kieồm tra: ốTửứng HS khi ủeỏn lửụùt kieồm tra tieỏn vaứo saõn thi ủaỏu-beõn kia saõn laứ HS phuùc vuù (tung caàu). Moói em thửùc hieọn 4 laàn ủoọng taực kú thuaọt taõng caàu-ủaự taỏn coõng baống mu baứn chaõn. FLửu yự: coự theồ cho HS kieồm tra laàn 2 ủeồ naõng ủieồm cho caực em (neỏu bũ ủieồm dửụựi trung bỡnh). ẹoọi hỡnh kieồm tra: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € HS KT HS chuyền caàu € € C/Phaàn keỏt thuực : Thaỷ loỷng ẹaựnh giaự nhaọn xeựt buoồi hoùc-coõng boỏ ủieồm. Xuoỏng lụựp. Giao baứi taọp veà nhaứ: OÂn taọp caực noõi dung: chaùy beàn, neựm boựng ủaừ hoùc. GV hoõ “Giaỷi taựn” HS hoõ “ Khoeỷ” 5 phuựt GV cho HS cuứng thửùc hieọn ủoọng taực thaỷ loỷng vaứ thử giaỷn: ruừ tay, ủaỏm lửng nheù. ẹaựnh giaự nhaọn xeựt buoồi KT. coõng boỏ ủieồm. Bieồu dửụng nhửừng HS coự thaứnh tớch toỏt. Hửụựng daón HS veà nhaứ luyeọn taọp theõm. ẹoọi hỡnh xuoỏng lụựp Taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng ngang. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € IV/ Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : KIEÅM TRA REỉN LUYEÄN THAÂN THEÅ I. Muùc tieõu. - Nhaốm reứn luyeọn cho HS tử theỏ ủuựng, taực phong khoeỷ maùnh, nhanh nheùn, kyừ luaọt vaứ tinh thaàn taọp theồ, goựp phaàn hỡnh thaứnh nhaõn caựch . - Kieồm tra tieõu chuaồn RLTT : Tiờu chuẩn chạy bền. - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn, coỏ gaộng kiểm tra ủaùt keỏt quaỷ cao. II. ẹũa ủieồm, thieỏt bũ daùy hoùc. - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng. -Thieỏt bũ: Coứi, phaỏn traộng, đồng hồ bấm giờ , baứn gheỏ cho GV kieồm tra. III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu kieồm tra tuyeõu chuaồn reứn luyeọn thaõn theồ . 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 15 phuựt 5 phuựt 10 phuựt 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. Kieồm tra tieõu chuaồn RLTT. + Noọi dung: chạy bền 500 m. + Aựp duùng tieõu chuaồn rốn luyeọn thaõn theồ, phaàn ba phuù luùc trong saựch GV.6 + Nam 130 s : 5 điểm ( nữ 140 s ) + Nam 125 s : 6 điểm ( nữ 132 s ) + Nam 120 s : 7 điểm ( nữ 125 s ) + Nam 117 s : 8 điểm ( nữ 122 s ) + Nam 114 s : 9 điểm ( nữ 119 s ) + Nam 110 s :10 điểm ( nữ 116 s ) 70 phuựt - Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt, moói ủụùt 2 – 4 HS (nam, nửừ rieõng). - Nhửừng HS ủeỏn lửụùt kieồm tra ủửụùc goùi teõn, tieỏn vaứo ủửựng chuaồn bũ ụỷ vũ trớ quy ủũnh. GV hoaởc caựn sửù lụựp hoõ khẩu lệnh ủeồ HS thửùc hieọn ủoọng taực và chạy. Nhửừng HS khaực theo doừi. Moói HS ủửụùc tham gia kieồm tra moọt laàn. Trửụứng hụùp HS bũ xeỏp loaùi ủaùt hoaởc chửa ủaùt. GV coự theồ cho kieồm tra laàn 2. khi kieồm tra laùi, xeỏp loaùi toỏi ủa khoõng ủửụùc gioỷi. 0 500m (Baứn GV) 1 2 € 3 4 € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Coõng boỏ keỏt quaỷ kieồm tra vaứ hoùc kỡ. + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. IV. Ruựt kinh nghieọm: .... .. TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ễN TẬP : CHẠY NHANH I/ MỤC TIấU YấU CẦU . 1. MỤC TIấU : Chạy nhanh : Trũ chơi “Chạy tiếp sức ”. Xuất phỏt cao - chạy nhanh 20 - 50 m. 2.YấU CẦU : Chạy nhanh : Biết và thực hiện được tương đối đỳng xuất phỏt cao – chạy nhanh, trũ chơi “Chạy tiếp sức”. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. II. ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN : Saõn trửụứng . Tranh ảnh , cờ, nệm nhảy. III. THỜI GIAN : 45 phỳt IV. TIEÁN TRèNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG LVẹ PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giỏo viờn nhận lớp.Phổ biến nội dung yờu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay cỏc khớp cổ tay,cổ chõn, vai,hụng,gối, ộp ngang, ộp dọc,.. - Khởi động chuyờn mụn: * Chạy tại chỗ . * Chaùy bửụực nhoỷ . * Chaùy naõng cao ủuứi. * Chaùy goựt chaùm moõng. 8 phỳt 2 phỳt 6 phỳt 2lần x 8 nhịp/ động tỏc. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cỏn sự lớp tập hợp lớp , bỏo cỏo giỏo viờn về tỡnh lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giỏo viờn - Đứng theo đội trờn,giỏo viờn điều khiển cho học sinh khởi động. B. PHAÀN Cễ BAÛN : 1. Chạy nhanh : _ Xuất phỏt cao chaùy nhanh 20 -50 m. - Trũ chơi “ Chạy tiếp sức ”. 3. Củng cố ( Chạy nhanh ) 32 phuựt 20 phỳt 5 phỳt 7 phỳt - Giỏo viờn thị phạm lại € € € € cỏc động1 lần sau đú điều€ € € € khiển cho cỏc em ụn tập.€ € € € Vừa cho cỏc em ụn tập vừa chỳ ý quan sỏt sửa sai cho cỏc em. € GV 50 m - Gv phổ biến trũ chơi “ Chạy tiếp sức ” và tiến hành cho cỏc em chơi. Nhận xột, đỏnh giỏ trũ chơi. - Gọi 2 học sinh lờn thực hiện lại cỏc động tỏc xuất phỏt cao chạy nhanh 20 – 50 m.Lớp quan sỏt nhận xột.Giỏo viờn kết luận và cho điểm cỏc em. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: - Tập động tỏc điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hớt thở sõu, rũ chõn rũ tay. 2 / Nhận xột giờ học và giao bài tập về nhà. Kết thỳc giờ học.Kết thỳc giờ học. 5 phỳt 2 phỳt 2 lầnx8nhịp/ động tỏc 3 phỳt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giỏo viờn điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hỡnh trờn. IV/ Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : KIỂM TRA HỌC Kè 2 : CHẠY NHANH I. NHIEÄM VUẽ: Chaùy nhanh: KT chaùy nhanh . II. MUẽC ẹÍCH – YEÂU CAÀU: 1. Muùc ủớch: Reứn luyeọn taực phong nhanh nheùn, goùn gaứng, tớnh kyỷ luaọt, taọp theồ. Caực tử theỏ cụ baỷn ủuựng. Trang bũ cho HS moọt soỏ kieỏn thửực, kú naờng ủeồ reứn luyeọn sửực nhanh 2. Yeõu caàu: Leõn lụựp ủuựng giụứ, ủuựng khu vửùc quy ủũnh HS thửùc hieọn ủoọng taực tửụng ủoỏi chớnh xaực. Lụựp hoùc traọt tửù, nghieõm tuực. III. ẹềA ẹIEÅM: Saõn trửụứng IV. DUẽNG CUẽ: Coứi ,coùc,tranh aỷnh minh hoùa. V. HOAẽT ẹOÄNG GIAÛNG DAẽY: NOÄI DUNG LVẹ PHệễNG PHAÙP – TOÅ CHệÙC A/ PHAÀN MễÛ ẹAÀU: - GV nhaọn lụựp, kieồm tra sổ soỏ, trang phuùc - Phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu buoồi hoùc. - Khụỷi ủoọng:thửùc hieọn caực ủoọng taực xoay khụựp: + Coồ + Coồ tay, coồ chaõn + Khuyỷu tay + Caựnh tay + Khụựp hoõng + Khụựp goỏi + Eựp doùc + Eựp ngang B. PHAÀN Cễ BAÛN: 1. Kieồm Tra: Xuaỏt phaựt cao – chaùy 60m - GV phoồ bieỏn noọi dung vaứ quy cheỏ kieồm tra - KT theo nhieàu ủụùt - Moói HS KT 1 laàn. HS ủửụùc KT laàn 2 (neỏu chửa ủaùt) GV nhaọn xeựt – ủoùc ủieồm sau moói ủụùt KT C. PHAÀN KEÁT THUÙC: 1. Thaỷ loỷng 2. Nhaọn xeựt 3. Xuoỏng lụựp 8 phỳt 2’ 3’ 8 – 10’ 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 32 phỳt 5 phỳt Lụựp trửụỷng taọp hoùp 4 haứng ngang, baựo caựo sổ soỏ cho GV xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx r(GV) GV duứng phửụng phaựp:- Giaỷng Giaỷi - Thũ Phaùm phoồ bieỏn ngaộn goùn, roừ raứng. GV taọp hoùp 4 haứng ngang, giaừn caựch - cửù ly vaứ so le phuứ hụùp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r (GV) - Moói ủụùt KT 2 HS seừ leõn chaùy thi vụựi nhau, moói HS chaùy theo moọt oõ theo soỏ thửự tửù cuỷa mỡnh (soỏ beự chaùy oõ 1 – soỏ lụựn chaùy oõ 2) - Thửùc hieọn theo khaồu leọnh cuỷa lụựp trửụỷng - Caựch cho ủieồm: + ẹuựng kú thuaọt xuaỏt phaựt, kú thuaọt chaùy, toỏc ủoọ cao:G + ẹuựng kú thuaọt xuaỏt phaựt, kú thuaọt chaùy, toỏc ủoọ chửa cao: K + Chửa ủuựng kú thuaọt , coự toỏc ủoọ:ẹ + Chửa ủuựng kú thuaọt , khoõng coự toỏc ủoọ: Cẹ Taùi choó ruừ tay chaõn GV nhaọn xeựt buoồi hoùc, traỷ lụứi thaộc maộc cuỷa HS (neỏu coự), daởn doứ. Giaỷi taựn vụựi tieỏng reo “Khoỷe” IV/ Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ DẹT QA ÄPHềNG GD & ĐT TRÀ BỒNG TRƯỜNG TH TRÀ TÂN Toồ :THCSừ NĂM HỌC : 2008-2009

File đính kèm:

  • docgiao an the duc moi co hinh minh hoa.doc
Giáo án liên quan