Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 11 đến Tiết 28

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

 Hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng trong điều lệnh Đội ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Về kĩ năng

 Thực được các động tác đội ngũ từng người không có súng.

3. Về thái độ

 - Tự giác tập luyện để thành thạo các động tác đội ngũ từng người không có súng.

 - Có ý thức tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhậm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

1. Cấu trúc nội dung

 Nội dung của bài bao gồm 10 động tác.

 1. Động tác nghiêm.

 2. Động tác nghỉ.

 3. Động tác quay tại chỗ.

 4. Động tác chào.

 5. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều.

 6. Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân trong khi đang giậm.

 7. Động tác giậm chân chuyển thành đi dềuvà ngược lại.

 8. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái.

 9. Động tác ngồi xuống, đứng dậy.

 10. Động tác chạy đều, đứng lại.

 2. Nội dung trọng tâm

 Để giúp học sinh nắm được những động tác cơ bản, GV cần tập trung thời gian vào các trọng tâm: Động tác quay tại chỗ, động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đang đi đều.

 

doc53 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 11 đến Tiết 28, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ụực muoỏi. + Coự ủieàu kieọn duứng thuoỏc trụù tim maùch, trụù sửực : cefein, coramin, vitamin B1 ,C caỏm duứng mocphin. + Chuyeón gay ủeỏn cụ sụỷ y teỏ ủeồ kũp thụứi cửựu chửừa. - ẹeà phoứng. + Chaỏp haứnh ủuựng caực quy ủũnh veà cheỏ ủoọ vaọn chuyeón baỷo quaỷn vaứ sửỷ duùng. + Tuaõn thuỷ moùi khuyeỏn caựo cuỷa nhaứ saỷn xuaỏt. ẹaày dủuỷ duùng cuù baỷo ủaỷm an toaứn khi sửỷ duùng. II/ BAấNG VEÁT THệễNG: 1. Muùc ủớch. a) Baỷo veọ cho veỏt thửụng khoỷi bũ oõ nhieồm. Ngửụứi bũ thửụng ủửụùc baờng ngay seừ coự taực duùng ngaờn caỷn, haùn cheỏ sửù xaõm nhaọp cuỷa vi khuaồn vaứo veỏt thửụng, goựp phaàn laứm cho veỏt thửụng mau laứnh. b) Caàm maựu taùi veỏt thửụng. Maựu coự ụỷ khaộp cụ theồ seừ theo veỏt thửụng ra ngoaứi, neỏu ủửụùc baờng eựp chaởt seừ haùn cheỏ vieọc maỏt maựu goựp phaàn taùo cho cụ theồ mau hoài phuùc. c) Giaỷm ủau ủụựn cho naùn nhaõn. Veỏt thửụng khi ủaừ baờng, choỏng ủửụùc sửù coù saựt va queùt laứm ủau ủụựn, laứm veỏt thửụng ủửụùc yeõn tổnh trong quaự trỡnh di chuyeồn. 2. Nguyeõn taộc baờng. a) Baờng kớn, baờng heỏt caực veỏt thửụng. Khi baờng caực veỏt thửụng phaỷi bỡnh tổnh quan saựt, kieồm tra ủeồ baờng ủuựng choó bũ thửụng, khoõng boỷ soựt veỏt thửụng. b) Baờng chaộc ( ủuỷ ủoọ chaởt) khoõng baờng loỷng vỡ quaự trỡnh vaọn chuyeón seừ laứm baờng tuoọt, phaỷi baờng chaởc ủeồ baỷo veọ veỏt thửụng, vửứa coự tac duùng caàm maựu, nhửng khooõng quaự chaởt gaõy caỷn trụỷ quaự trỡnh lửu thoõng. Trửụực heỏt phai cụỷi, xoaộn quaàn, aựo ủeồ boọc loọ veỏt thửụng, khoõng trửùc tieỏp baờng leõn quaàn, aựo cuỷa ngửụứi bũ thửụng. c) Baờng sụựm, baờng nhanh, ủuựng quy trỡnh thao taực kú thuaọt. Phaỷi baờng ngay sau khi bũ thửụng, baờng aứng sụựm caứng haùng haùn cheỏ ủửụùc sửù oõ nhieóm vaứ maỏt maựu taùi veỏt thửụng. Phaỷi baờng nhanh ủeồ khaồn trửụng ủửa ngửụứi bũ naùn veà caực trung taõm yteỏ cửựu chửừa. Tuy nhieõn caàn tuaõn thuỷ quy trỡnh kú thuaọt baờng mụựi coự theồ ủem laùi hieọu quaỷ cao. Củng cố: em hãy nêu cách cấp cứu ban đầu và cách đề phòng ngộ độc thức ăn? Ngày.....tháng .....năm 2008 Tiết 28(PPCT) Bài 6: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương Hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh 3. Kú thuaọt baờng veỏt thửụng. Gv trình bày cách băng vết thương ở các vị trí trên cơ thể: a) Caực kieồu baờng cụ baỷn: Coự nhieàu kieồu baờng khaực nhau : Baờng xoaộn voứng : Laứ ủửa cuoọn baờng ủi nhieàu voứng theo hỡnh xoaộn loứ xo. + ẹaởt ủaàu ngoaứi cuoọn baờng ụỷ dửụựi veỏt thửụng, tay traựi giửừ ủaàu cuoọn baờng, tay phaỷi caàm cuoọn baờng ngửỷa leõn treõn. + ẹaởt 2 voứng ủaàu tieõn ủeứ leõn nhau ủeồ giửừ chaởt ủaàu baờng, cuoỏn nhieàu voứng cho ủeỏn khi kớn toaứn boọ veỏt thửụng. + Coỏ ủũnh voứng baờng cuoỏi cuỷa baờng baống caựch: gaứi kim baờng, xeự ủoõi ủaàu cuoọn baờng hoaởc gaỏp moọt voứng ngửụùc laùi taùo thaứnh 2 daỷi ủeồ buoọc ụỷ phớa treõn veỏt thửụng. Baờng soỏ 8: Laứ ủửa cuoọn baờng ủi nhieàu voứng theo hỡnh soỏ 8, coự 2 voứng ủoỏi xửựng. Baờng soỏ 8 thớch hụùp baờng nhử: vai, naựch, moõng, beùn, khuỷyu, goỏi, goựt chaõn tuyứ theo veỏt thửụng maứ sửỷ duùng. Trong taỏt caỷ caực kieồu baờng , bao giụứ voứng baờng sau cuừng ủeứ leõn 2/3 voứng baờng trửụực, cuoỏn voứng baờng theo hửụựng tửứ dửụựi leõn treõn , caựch ủeàu nhau vaứ chaởt vửứa phaỷi. Thoõng thaùo 2 kieồu baờng naứy seừ baờng toaứn boọ caực boọ phaọn cụ theồ. b) AÙp duùng cuù theồ: Ta coự sửỷ duùng cuoọn baờng caự nhaõn ủeồ baờng taỏt caỷ caực boọ phaọn treõn cụ theồ . - Baờng caực ủoaùn chi: baờng caựnh tay, caỳng tay, ủuứi, caỳng chaõn thửụứng vaọn duùng kieồu baờng xoaộn voứng hoaởc soỏ 8: + ẹaởt 2 voứng baờng ủeứ leõn nhau ủeồ coỏ ủũnh ủaàu baờng. + ẹửa cuoọn baờng ủi theo kieồu xoaộn voứng hoaởc soỏ 8:. + Buoọc hoaởc gaứi kim baờng ủeồ coỏ ủũnh voứng cuoỏi cuỷa baờng. - Baờng vai, naựch: vaọn duùng kieồu baờng soỏ 8: + ẹaởt 2 voứng baờng coỏ ủũnh ủaàu tieõn cuỷa baờng ụỷ ủaàu treõn caựnh tay bũ thửụng (saựt hoừm naựch). + ẹửa cuoọn baờng ủi theo hỡnh soỏ 8, 2 voứng soỏ 8 cuoỏn dửụựi 2 naựch, baột cheựo nhau ụỷ dửụựi vuứng vai bũ thửụng. + Buoọc hoaởc gaứi kimbaờng coỏ ủũnh voứng cuoỏi cuỷa baờng. + Baờng moõng, beùn vaọn duùng nhử baờng vai naựch . - Baờng ngửùc, lửng: Vaọn duùng kieồu baờng xoaộn voứng, khoõng baờng quaự chaởt gaõy khoự thụỷ. + ẹaởt ủửụứng baờng ủaàu tieõn ủi cheựo tửứ dửụựi roỏn leõn vai traựi voứng ra sau lửng, ủaàu baờng ủeồ thửứa moọt ủoaùn chụứ buoọc. +ẹửa cuoọn baờng quaỏn quanh ngửùc tửứ dửụớ leõn theo kieồu xoaộn voứng cho ủeỏn khi kớn ngửùc, buoọc vụựi ủaàu baờng chụứ. + Khi coự veỏt thửụng ngửùc hụỷ, maựu vaứ khoõng khớ phỡ ra ụỷ mieọng veỏt thửụng, phaỷi tieỏn haứnh baờng kớn theo thửự tửù sau: Boọc loọ veỏt thửụng baống caựch cụỷi aựo hay veựn aựo. ẹaởt mieỏng gaùc ủaừ trieọt khuaồn leõn mieọng veỏt thửụng, duứng loứng baứn tay eựp chaởt vaứo thaứnh ngửùc. Duứng dớnh daựng laùi hoaởc coự theồ duứng mieỏng nilong to eựp beõn ngoaứi mieỏng gaùc. ẹaởt ngửụứi bũ thửụng ụ tử theỏ nửỷa naốm, nửỷa ngoài cho deồ thụỷ. - Baờng buùng : Vaọn duùng kieồu baờng soỏ 8, khoõng baờng quaự chaởt gaõy khoự thụỷ. + ẹaởt gaùc ủaừ trieọt khuaồn phuỷ kớn veỏt thửụng, neỏu phuỷ taùng coự loứi ra ngoaứi khoõng ủửụùc aỏn vaứo trong oồ buùng, cuoỏn mieỏng gaùt thaứnh voứng troứn nhử hỡnh khaờn ủeồ bao quanh veỏt thửụng. + Đaởt hai cuoàn baờng coỏ ủũnh qua giửừa vaứnh khaờn. + ẹửa cuoọn baờng cuoỏn quanh buùng theo hỡnh soỏ 8, moọt voứng ủi daàn leõn phớa treõn vaứnh khaờn, moọt voứng ủi daàn xuoỏng phớa dửụựi vaứnh khaờn gioỏng hỡnh reỷ quaùt, cho ủeỏn khi kớn veỏt thửụng. +Buoọc hoaởc gaứi kim baờng coỏ ủũnh voứng cuoỏi cuỷa baờng. - Baờng vuứng goỏi – goựt chaõn – vuứng khuyỷu. + Baờng moỷm goỏi, goựt chaõn, moỷm khuyỷu, vaọn duùng kieồu baờng soỏ 8 nhử baờng vuứng buùng. + ẹaởt hai voứng qua giửừa goỏi ( xửụng baựnh cheứ) ủeồ coỏ ủũnh ủaàu baờng. + ẹửa cuoọn baờng cuoỏn quanh goỏi moọt voứng ủi daàn leõn phớa treõn, moọt voứng ủi daàn xuoỏng phớa dửụựi goỏi cho ủeỏn khi kớn veỏt thửụng. + Buoọc hoaởc gaứi kim baờng coỏ ủũnh voứng baờng cuoỏi cuỷa baờng. + Baờng goựt chaõn, moỷm khuyỷu gioỏng baờng moỷm goỏi. - Baờng vuứng khoeo, neỏp khuyỷu: Vaọn duùng kieồu baờng soỏ 8, baột cheựo ụỷ khoeo. + ẹaởt 2 voứng ụỷ ủaàu treõn caỳng chaõn coỏ ủũnh ủaàu baờng. + ẹửa cuoọn baờng baột cheựo qua khoeo leõn treõn goỏi baờng voứng troứn ụỷ treõn goỏi roài laùi cho baột cheựo qua khoeo xuoỏng caỳng chaõn, cửự baờng lieõn tieỏp nhử vaọy cho ủeỏn khi kớn veọt thửụng. + Buoọc baờng hoaởc gaứi kim baờng coỏ ủũnh voứng baờng cuoỏi cuỷa baờng. + Baờng neỏp khoeỷo gioỏng nhử baờng khoeo. - Baờng baứn chaõn – baứn tay: Vaọn duùng kieồu baờng soỏ 8. + ẹaởt 2 voứng coỏ ủũnh ủaàu baờng ụỷ saựt ủaàu ngoựn chaõn. + ẹửa cuoọn baờng ủi theo hỡnh soỏ 8 voứng sau coồ chaõn vaứ baột cheựo ụỷ mu baứn chaõn. + Buoọc hoaởc gaứi kim baờng coỏ ủũnh voứng cuoỏi cuỷa baờng ụỷ coồ chaõn. + Baờng tay cuừng nhử baờng baứn chaõn nhửng ủửụứng baột cheựo cuỷa baờng ụỷ gan baứn tay. - Baờng vuứng ủaàu – coồ – maởt . * Baờng traựn: Vaọn duùng kieồu baờng voứng troứn hỡnh vaứnh khaờn. + ẹaởt 2 voứng baờng coỏ ủũnh ủaàu baờng tửứ trửụực traựn ra sau gaựy. ẹửa cuoọn baờng ủi theo voứng troứn quanh trửụực traựn vaứ sau gaựy sao cho ủửụứng baờng ụỷ trửụực traựn nhớch daàn tửứ treõn xuoỏng dửụựi, ủửụứng baờng ụỷ sau gaựy nhớch daàn tửứ dửụựi leõnh treõn. + Buoọc hoaởc gaứi kim baờng coỏ ủũnh ủaàu cuoỏi cuỷa baờng. * Baờng moọt beõn maột: Vaọn duùng kieồu baờng soỏ 8. + ẹaởt 2 voứng quanh traựn ủeồ coỏ ủũnh ủaàu baờng. + ẹửa cuoọn baờng moọt voứng quanh traựn, moọt voứng baột cheựo qua maột bũ thửụng, baờng lieõn tieỏp nhử vaọy cho ủeỏn khi kớn veỏt thửụng. + Buoọc hoaởc gaứi kim baờng coỏ ủũnh ủaàu baờng cuoỏi cuỷa baờng. * Baờng ủaàu ( kieồu quai muừ) : Vaọn duùng kieồu baờng soỏ 8. + Trửụứng hụùp coự loứi naừo ra ngoaứi, khoõng ủửụùc nheựt vaứo trong veỏt thửụng, phaỷi cuoỏn gaùc thaứnh voứng troứn nhử vaứnh khaờn bao quanh veỏt thửụng, phuỷ gaùt kớn veỏt thửụng. +Buoọc ủaàu ngoaứi cuỷa baờng vaứo vai traựi laứm ủieồm tửùa . + ẹửa cuoọn baờng vaột ngang ủaàu tửứ traựi sang phaỷi laứm moọt voứng xoaộn ụỷ mang tai phaỷi (ủửụứng chuaồn). + ẹửa cuoọn baờng ủi moọt voứng troứn quanh ủaàu (ủửụứng coỏ ủũnh ). +Laàn lửụùc ủửa caực ủửụứng baờng qua ủaàu tửứ phaỷi sang traựi vaứ tửứ traựi sang phaỷi, xoaộn qua 2 ủaàu baờng ụỷ 2 beõn mang tai, caực ủửụứng baờng nhớch daàn tửứ ủửụứng giửừa ủổnh ủaàura trửụực traựn vaứ sau gaựy cho ủeỏn khi kớn ủaàu. + Buoọc ủaàu cuoỏi cuỷa baờng vụựi ủaàu baờng chụứ ụỷ vai traựi qua muừi dửụựi caàm nhử quai muừ. + Baờng kieồu quai muừ deồ laứm, chổ caàn moọt cuoọn baờng, nhửng chaộc chaộn khoõng bũ tuoọt baờng. Giáo viên trình bày theo ba bước: Bước 1: Làm nhanh Bước 2: Làm chậm từng động tác, vừa làm vừa phân tích. Bước 3: Làm tổng hợp. Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu động tác kỹ thuật các kiểu băng. Phương pháp tổ chức: Tổ học tập đứng thành hàng ngang, từng cá nhân nghiên cứu, sau đó mỗi nhóm 3 HS thay phiên nhau làm động tác băng vết thương trên cơ thể của bạn mình với từng nội dung các kiểu băng. Tổ học tập đứng thành hàng ngang, từng cá nhân nghiên cứu, sau đó mỗi nhóm 3 HS thay phiên nhau làm động tác băng vết thương trên cơ thể của bạn mình với từng nội dung các kiểu băng. Tổ học tập đứng thành hàng ngang, từng cá nhân nghiên cứu, sau đó mỗi nhóm 3 HS thay phiên nhau làm động tác băng vết thương trên cơ thể của bạn mình với từng nội dung các kiểu băng. Tổ học tập đứng thành hàng ngang, từng cá nhân nghiên cứu, sau đó mỗi nhóm 3 HS thay phiên nhau làm động tác băng vết thương trên cơ thể của bạn mình với từng nội dung các kiểu băng. Tổ học tập đứng thành hàng ngang, từng cá nhân nghiên cứu, sau đó mỗi nhóm 3 HS thay phiên nhau làm động tác băng vết thương trên cơ thể của bạn mình với từng nội dung các kiểu băng. Tổ học tập đứng thành hàng ngang, từng cá nhân nghiên cứu, sau đó mỗi nhóm 3 HS thay phiên nhau làm động tác băng vết thương trên cơ thể của bạn mình với từng nội dung các kiểu băng.

File đính kèm:

  • docGiao an quoc phong.doc