Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Đội ngũ từng người không có súng

I. Môc tiªu

1. VÒ kiÕn thøc

 Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỉ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

2. VÒ kÜ n¨ng

 Thực hiện thuần thục các động tác đội ngũ từng người không có súng

3. VÒ th¸i ®é

 Xây dựng ý thức trách nhiệm, tính kỉ luật của HS với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ từng người, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân tổ chức kỉ luật, chấp hành nghiêm các chế độ, nề nếp sinh hoạt và học tập tại nhà trường.

II. CÊu tróc néi dung

1. Néi dung:

 §éng t¸c nghiªm, nghØ vµ c¸c c¸ch quay t¹i chç.

 §éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i, giËm ch©n, ®æi ch©n trong khi ®i.

 §éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i, ngåi xuèng, ®øng dËy, bá mò, ®éi mò.

 §éng t¸c chµo, th«i chµo (chµo t¹i chç).

2. Träng t©m

 §éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i, giËm ch©n, ®æi ch©n trong khi ®i.

III. Thêi gian:

 

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 02/04/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Đội ngũ từng người không có súng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hi ch©n tr¸i b­íc hai tay ch­a chuyÓn thµnh t­ thÕ ®øng nghiªm. - Ch©n ph¶i ®­a lªn kh«ng ®Ëp m¹nh. C. §éng t¸c giËm ch©n, ®øng l¹i: 1. ý nghÜa: §Ó ®iÒu chØnh ®éi h×nh trong khi ®i ®­îc nhanh chãng vµ trËt tù. 2. §éng t¸c: * GiËm ch©n t¹i chç. - KhÈu lÖnh: “giËm ch©n – giËm”, cã dù lÖnh vµ ®éng lÖnh “giËm ch©n” lµ dù lÖnh, “giËm” lµ ®éng lÖnh. - §éng t¸c: ®ang ®øng t¹i chç nghe døt ®éng lÖnh “giËm”, ch©n tr¸i nhÊc lªn, mòi bµn ch©n c¸ch ®Êt 20cm, tay ph¶i ®¸nh ra sau nh­ ®i ®Òu. Cø nh­ vËy ch©n nä tay kia phèi hîp nhÞp nhµng giËm ch©n t¹i chç. * §ang ®i ®Òu chuyÓn thµnh giËm ch©n: ®ang ®i ®Òu nghe thÊy ®éng lÖnh r¬i vµo ch©n ph¶i, ch©n tr¸i b­íc lªn mét b­íc råi dõng l¹i, ch©n ph¶i nhÊc lªn, mòi bµn ch©n c¸ch mÆt ®Êt 20cm råi ®Æt xuèng. Cø nh­ vËy ch©n nä tay kia phèi hîp nhÞp nhµng giËm ch©n t¹i chç, hai tay vÉn ®¸nh nh­ ®i ®Òu. * §ang giËm ch©n chuyÓn thµnh ®i ®Òu: §ang giËm chËn, nghe thÊy khÈu lÖnh “®i ®Òu – b­íc” r¬i vµo ch©n ph¶i, ch©n tr¸i b­íc lªn råi chuyÓn thµnh ®i ®Òu. * §ang giËm ch©n ®øng l¹i: - KhÈu lªnh: “®øng l¹i - ®øng”, cã dù lÖnh vµ ®éng lÖnh, “®øng l¹i lµ dù lªnh, “®øng” lµ ®éng lÖnh. Ng­êi chØ huy h« dù lÖnh vµ ®éng lÖnh ®Òu r¬i vµo ch©n ph¶i tiÕp ®Êt. - §éng t¸c: nghe døt ®éng lÖnh “®øng” lµm hai cö ®éng. Cö ®éng 1: ch©n tr¸i giËm thªm mét b­íc, bµn ch©n ®Æt chÕch sang tr¸i 22030. Cö ®éng 2: ch©n ph¶i ®Æt xuèng hai gãt ch©n s¸t nhau, bµn ch©n chÕch sang ph¶i mét gãc 22030, ®ång thêi hai tay ®­a vÒ thµnh t­ thÕ ®øng nghiªm. 3. §iÓm chó ý: - §Æt mòi bµn ch©n råi míi ®Æt c¶ bµn ch©n. - Kh«ng nghiªng ng­êi, kh«ng l¾c vai. - Ch©n nhÊc lªn ®óng ®é cao. - §Çu ngay ng¾n, m¾t nh×n th¼ng. D. §éng t¸c ®æi ch©n: 1. §éng t¸c ®æi ch©n khi giËm ch©n: a) ý nghÜa: ®Ó thèng nhÊt nhÞp chung trong ph©n ®éi theo tiÕng h« cña ng­êi chØ huy. b) §éng t¸c: Khi ®ang giËm ch©n, tiÕng h« cña ng­êi chØ huy “hai” r¬i vµo ch©n tr¸i “mét” r¬i vµo ch©n ph¶i ch¹m ®Êt th× ph¶i ®æi ch©n ngay. §éng t¸c ®æi ch©n cã 3 cö ®éng. Cö ®éng 1: Ch©n tr¸i giËm tiÕp mét b­íc. Cö ®éng 2: Ch©n ph¶i giËm liªn tiÕp hai b­íc t¹i chç, tay tr¸i ®¸nh vÒ tr­íc, tay ph¶i ®¸nh vÒ sau gi÷ nguyªn. Cö ®éng 3: Ch©n tr¸i giËm mét b­íc, råi hai ch©n giËm thay nhau theo nhÞp thèng nhÊt. c) §iÓm chó ý: - Tay vµ ch©n ph¶i phèi hîp nhÞp nhµng. - Ng­êi kh«ng nhÊp nh« theo ch©n giËm. 2. §éng t¸c ®æi ch©n khi ®ang ®i ®Òu: a) ý nghÜa: ®Ó thèng nhÊt nhÞp b­íc ®i chung trong ph©n ®éi hoÆc theo tiÕng h« cña ng­êi chØ huy. b) §éng t¸c: Khi ®ang ®i ®Òu, tiÕng h« cña ng­êi chØ huy “hai” r¬i vµo ch©n tr¸i ch¹m ®Êt “mét” r¬i vµo ch©n ph¶i ch¹m ®Êt th× ph¶i ®æi ch©n ngay. §éng t¸c ®æi ch©n cã 3 cö ®éng: Cö ®éng 1: Ch©n tr¸i b­íc lªn mét b­íc vÉn ®i ®Òu. Cö ®éng 2: Ch©n ph¶i b­íc tiÕp mét b­íc ng¾n (b­íc ®Öm) mòi bµn ch©n ®Æc sau gãt bµn ch©n tr¸i, dïng mòi ch©n ph¶i lµm trô, ch©n tr¸i b­íc nhan vÒ tr­íc mét b­íc ng¾n, hai tay vÉn gi÷ nguyªn. Cö ®éng 3: Ch©n ph¶i b­íc lªn phèi hîp víi ®¸nh tay, ®i theo nhÞp thèng nhÊt. c) §iÓm chó ý: - Khi thÊy m×nh ®i sai víi nhÞp chung ph¶i ®æi ch©n ngay. - Khi ®æi ch©n kh«ng nh¶y cß, ®Çu kh«ng nhÊp nh«. - Tay ch©n ph¶i phèi hîp nhÞp nhµng. III. ®éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i, ngåi xuèng, ®øng dËy, bá mò, ®éi mò: A. TiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i: 1. ý nghÜa: §Ó di chuyÓn vÞ trÝ ë cù ly ng¾n tõ 5 b­íc trë l¹i vµ ®iÒu chØnh ®éi h×nh ®­îc trËt tù thèng nhÊt. 2. §éng t¸c: * TiÕn, lïi - KhÈu lÖnh: “TiÕn (lïi) x b­íc – b­íc” ®Òu cã dù lÖnh vµ ®éng lÖnh. - §éng t¸c: + Khi tiÕn: nghe døt ®éng lÖnh “b­íc” ch©n tr¸i b­íc lªn, ch©n ph¶i b­íc tiÕp (®é dµi b­íc nh­ ®i ®Òu), b­íc ®ñ sè b­íc th× dõng l¹i, vµ ®­a ch©n vÒ thµnh t­ thÕ ®øng nghiªm. + Khi lïi: Nghe døt ®éng lÖnh “b­íc”, ch©n tr¸i lïi ®Õn ch©n ph¶i b­íc ®ñ sè b­íc th× dõng l¹i thµnh t­ thÕ ®øng nghiªm. * Qua ph¶i, qua tr¸i: - KhÈu lÖnh: “Qua ph¶i (tr¸i) x b­íc – b­íc” ®Òu cã dù lÖnh vµ ®éng lÖnh. - §éng t¸c: khi nghe døt ®éng lÖnh “b­íc”, qua ph¶i (tr¸i) th× mçi b­íc réng b»ng vai (tÝnh tõ mÐp ngoµi cña hai bµn ch©n) vµ tõng b­íc ®­a ch©n vÒ t­ thÕ ®øng nghiªm råi míi b­íc tiÕp, ®ñ sè b­íc th× ®øng l¹i. 3. §iÓm chó ý: Cù ly trªn 5 b­íc ph¶i lµm ®éng t¸c ®i ®Òu hoÆc ch¹y ®Òu, khi lïi hoÆc qua ph¶i, qua tr¸i 5 b­íc, ph¶i quay vÒ h­íng míi råi míi ®i ®Òu hoÆc ch¹y ®Òu. B. Ngåi xuèng, ®øng dËy: 1. ý nghÜa: ®Ó vËn dông khi häc tËp, nghe nãi chuyÖn ë ngoµi trêi hoÆc trong héi tr­êng (kh«ng cã ghÕ) ®­îc trËt tù thèng nhÊt. 2. §éng t¸c: * Ngåi xuèng: - KhÈu lÖnh: “Ngåi xuèng” kh«ng cã dù lÖnh. - §éng t¸c: nghe døt ®éng lÖnh “ngåi xuèng” lµm hai cö ®éng. Cö ®éng 1: ch©n ph¶i b­íc chÐo qua ch©n tr¸i, gãt ch©n ph¶i ®Æt ngang 1/2 bµn ch©n. Cö ®éng 2: ng­êi ngåi xuèng hai ch©n chÐo nhau hoÆc ®Ó réng b»ng vai, hai tay cong tù nhiªn, hai khuûu tay ®Æt lªn hai ®Çu gèi, bµn tay tr¸i n¾m cæ tay ph¶i, khi mái th× ®æi tay. * §øng dËy: - KhÈu lªnh: “§øng dËy” kh«ng cã dù lÖnh. - §éng t¸c: nghe døt ®éng lÖnh “®øng dËy” lµm hai cö ®éng. Cö ®éng 1: hai ch©n b¾t chÐo nhau nh­ ngåi xuèng, hai tay n¾m l¹i chèng xuèng ®Êt (mu bµn tay h­íng vÒ tr­íc), cæ tay th¼ng, phèi hîp hai ch©n ®Èy ng­êi ®øng dËy. Cö ®éng 2: Ch©n ph¶i ®­a vÒ s¸t gãt ch©n tr¸i thµnh t­ thÕ ®øng nghiªm. 3. §iÓm chó ý: - Ngåi ngay ng¾n kh«ng di chuyÓn vÞ trÝ. - §øng dËy kh«ng cói ng­êi, kh«ng chèng tay vÒ tr­íc. C. Bá mò, ®Æt mò, ®éi mò: 1. ý nghÜa: §Ó vËn dông khi häc tËp hoÆc nãi chuyÖn ë ngoµi trêi, khi cÇn thiÕt ph¶i bá mò, hoÆc khi kiÓm tra tãc ®­îc trËt tù thèng nhÊt. 2. §éng t¸c: * Bá mò: - KhÈu lÖnh: “Bá mò” kh«ng cã dù lÖnh. - §éng t¸c: nghe døt ®éng lÖnh “bá mò” lµm hai cö ®éng: Cö ®éng 1: Tay tr¸i ®­a lªn n¾m lÊy tr­íc vµnh mò, ngãn tay c¸i bªn trong, bèn ngãn tay con khÐp l¹i bªn ngoµi, nÕu cã quay mò ë c»m th× ngãn tay c¸i ®­a quai mò ra, råi míi ®­a tay n¾m lÊy vµnh mò. Cö ®éng 2: LÊy mò ra khái ®Çu, c¸nh tay vµ mò däc theo th©n ng­êi, qu©n hiÖu ë phÝa trªn. Khi ®· ngåi xuèng míi bá mò, vÉn theo cö ®éng nh­ trªn, hai tay ®Æt mò xuèng bªn tr¸i phÝa tr­íc. Mò ®Æt th¼ng hµng ngang, hµng däc, h­íng qu©n hiÖu vÒ tr­íc. * §Æt mò: - KhÈu lÖnh: “§Æt mò”, kh«ng cã dù lÖnh. - §éng t¸c: nghe døt ®éng lÖnh “®Æt mò” lµm hai cö ®éng. Cö ®éng 1: Tay tr¸i ®­a lªn cÇm vµnh mò hoÆc l­ìi trai. Cö ®éng 2: LÊy mò ra khái ®Çu, tay ph¶i ®­a lªn cÇm vµnh mò, bèn ngãn con ë trong, ngãn c¸i ë ngoµi. Tay tr¸i ®­a sang n¾m lÊy vµnh mò, ®ång thêi cói ng­êi xuèng hai tay ®Æt mò xuèng ®Êt c¸ch hai bµn ch©n 20cm hoÆc trªn ba l«, qu©n hiÖu h­íng vÒ tr­íc, ng­êi trë vÒ t­ thÕ ®øng nghiªm. Khi ngåi trong héi tr­êng mò ®Æt ë trªn bµn ë phÝa tr­íc bªn tr¸i, qu©n hiÖu h­íng vÒ tr­íc. * §éi mò (tõ ®Æt mò): - KhÈu lÖnh: “§éi mò” kh«ng cã dù lÖnh. - §«ng t¸c: nghe døt ®éng lÖnh “®éi mò” lµm hai cö ®éng. Cö ®éng 1: Cói ng­êi xuèng, hai tay n¾m lÊy vµnh mò, tay ph¶i n¾m vµnh mò bªn ph¶i, bèn ngãn con bªn trong, ngãn c¸i bªn ngoµi, tay tr¸i n¾m vµnh mò bªn tr¸i (nh­ tay ph¶i), ®øng th¼ng ng­êi lªn, hai tay n©ng mò. Cö ®éng 2: Tay tr¸i ®­a lªn cÇm vµnh mò, tay ph¶i rêi vµnh mò vÒ t­ thÕ ®øng nghiªm, ®ång thêi tay tr¸i ®­a mò lªn ®éi vµo ®Çu, ®éi xong ®­a vÒ thµnh t­ thÕ ®øng nghiªm. 3. §iÓm chó ý: - Khi bá mò, ®Æt mò, ®éi mò, tay kh«ng n¾m chêm lªn qu©n hiÖu, kh«ng nãi chuyÖn. - §Çu ngay th¼ng, kh«ng nghiªng ng¶, cói xuèng. - Khi ®Æt mò ph¶i th¼ng hµng ngang, hµng däc, qu©n hiÖu h­íng vÒ tr­íc. iv. Chµo, th«i chµo: (Chµo cã mò vµ chµo b¸o c¸o, th«i chµo): 1. ý nghÜa: §Ó biÓu thÞ tÝnh kû luËt vµ tinh thÇn ®oµn kÕt, nÕp sèng v¨n minh vµ t«n träng lÉn nhau gi÷a c¸c qu©n nh©n víi qu©n nh©n vµ qu©n nh©n víi nh©n d©n, c¸n bé ngoµi qu©n ®éi. 2. §éng t¸c: * Chµo khi ®éi mò cøng: - KhÈu lÖnh: “Nh×n bªn ph¶i (tr¸i) – chµo” cã dù lÖnh vµ ®éng lÖnh. “Nh×n bªn ph¶i (tr¸i)” lµ dù lÖnh, “Chµo” lµ ®éng lÖnh. - §éng t¸c chµo c¬ b¶n: khÈu lÖnh “chµo”, “th«i”, kh«ng cã dù lÖnh. + Nghe døt ®éng lÖnh “chµo”, tay ph¶i ®­a lªn theo mét ®­êng gÇn nhÊt, ®Æt ®Çu ngãn tay gi÷a ch¹m vµo bªn ph¶i vµnh mò, n¨m ngãn tay khÐp l¹i vµ duçi th¼ng, lßng bµn tay óp xuèng, h¬i chÕch vÒ tr­íc, bµn tay vµ c¼ng tay thµnh mét ®­êng th¼ng, c¸nh tay cao ngang tÇm vai, m¾t nh×n th¼ng vµo ®èi t­îng m×nh chµo. + Th«i chµo: KhÈu lÖnh “th«i”. Khi døt ®éng lÖnh “th«i” tay ph¶i bá xuèng theo ®­êng gÇn nh©t thµnh t­ thÕ ®øng nghiªm. - NÕu nh×n bªn ph¶i (tr¸i) chµo thi khi ®­a tay lªn vµnh mò chµo, ®ång thêi ®¸nh mÆt lªn 50 vµ quay mÆt sang ph¶i (tr¸i0 450, tay kh«ng ®­a theo vµnh mò. Th«i chµo: khÈu lÖnh “th«i”. Khi døt ®éng lÖnh “th«i” tay ph¶i bá xuèng theo ®­êng gÇn nhÊt, ®ång thêi quay mÆt vÒ thµnh t­ thÕ ®øng nghiªm. * Chµo khi ®Õn gÆp cÊp trªn: §Õn tr­íc cÊp trªn tõ 3 – 5 b­íc ®øng nghiªm gi¬ tay chµo vµ b¸o c¸o. B¸o c¸o xong bá tay xuèng. Khi ®­îc phÐp ®i, qu©n nh©n ph¶i chµo, khi cÊp trªn chµo ®¸p lÔ xong, bá tay xuèng, råi quay vÒ h­íng ®Þnh ®i, sau khi quay xong vÒ t­ thÕ ®øng nghiªm, ®i ®Òu hoÆc ch¹y ®Òu vÒ vÞ trÝ (NÕu quay ®»ng sau th× tr­íc khi quay ph¶i b­íc sang ph¶i hoÆc sang tr¸i mét b­íc). 3. §iÓm chó ý: - Khi ®­a tay chµo kh«ng ®­a vßng, n¨m ngãn tay khÐp, bµn tay vµ c¸nh tay thµnh mét ®­êng th¼ng, bµn tay kh«ng ngöa qu¸. - Khi chµo ®Çu kh«ng nghiªng, ngay ng¾n nghiªm tóc. - Khi nh×n bªn ph¶i (tr¸i) chµo, tay chµo kh«ng thay ®æi, chØ ®¸nh m¾t. - Kh«ng c­êi ®ïa, kh«ng liÕc m¾t, kh«ng nh×n ®i n¬i kh¸c trong khi chµo. - Khi mang g¨ng tay vÉn chµo b×nh th­êng (khi b¾t tay míi bá g¨ng tay ra). PhÇn 3: kÕt thóc gi¶ng bµi HÖ thèng néi dung ®· gi¶ng d¹y trong bµi §éng t¸c nghiªm, nghØ vµ c¸c c¸ch quay t¹i chç. §éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i, giËm ch©n, ®æi ch©n trong khi ®i. §éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i, ngåi xuèng, ®øng dËy, bá mò, ®éi mò. §éng t¸c chµo, th«i chµo (chµo t¹i chç). H­íng dÉn néi dung cÇn nghiªn cøu §éng t¸c nghiªm, nghØ vµ c¸c c¸ch quay t¹i chç. §éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i, giËm ch©n, ®æi ch©n trong khi ®i. §éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i, ngåi xuèng, ®øng dËy, bá mò, ®éi mò. §éng t¸c chµo, th«i chµo (chµo t¹i chç). NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc Sè häc sinh tham gia häc tËp, th¸i ®é häc tËp, chÊp hµnh quy chÕ, thêi gian. KiÓm tra vËt chÊt, xuèng líp.

File đính kèm:

  • docgdqp k10(1).doc