Giáo án Thể dục Khối 9 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2013-2014

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

 - Biết một số kháI niệm sức bền( Sức bền, sức bền chung, sức bền chuyên môn

2. Kỹ năng.

- Vận dụng khi học giờ thể dục và tự tập luyện

3. Thái độ.

- Chấp hành nghiêm tú yêu cầu của GV, đảm bảo an toàn trong tập luyện.

II. Địa điểm và phương tiện:

- Địa điểm: Trong lớp học.

- Phương tiện: Tài liệu.

 

doc155 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 9 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*** *** *** *** *** *** GV - GV tæ chøc kiÓm tracho HS - GV quan s¸t vµ ghi ®iÓm cho HS - HS tù th¶ láng. - GV tæ chøc kiÓm tra mét nöa líp tiÕt 1 - GV nhËn xÐt giê häc. *************** *************** *************** * GV ......................................................................................................................................... Ngµy so¹n : 28/04/2012 Ngµy gi¶ng:.....//05/2012 TiÕt 68 kiÓm tra häc k× ii vµ kiÓm tra tiªu chuÈn rlltt kiÓm tra : ch¹y bÒn I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. - HS biÕt c¸ch thùc hiÖn kü thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y cao kiÓu b­íc qua - Thùc hiÖn néi dung bµi kiÓm tra. 2. Kü n¨ng. - HS thùc hiÖn ®­¬c kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua. 3. Th¸i ®é. - HS cã th¸i ®é nghiªm tóc tù gi¸c thùc hiÖn nghiªm tóc néi dung nh¶y cao kiÓu bøoc qua - TÝch cùc häc tËp vµ rÌn luyÖn søc khoÎ, kh«ng dïng bia r­îu vµ mét sè chÊt kÝch thÝch kh¸c trong tËp luyÖn TDTT. II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn. * §Þa ®iÓm : Trªn s©n tr­êng. * Ph­¬ng tiÖn : §Öm, cét xµ, cßi, bãng chuyÒn III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p. Néi dung §/l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A. Më ®Çu: 1. Tæ chøc. KiÓm tra sÜ sè 9A: 9B: 2. NhiÖm vô - yªu cÇu. 3. Khëi ®éng. - HS tËp bµi TD khëi ®éng chung 6 ®éng t¸c. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Xoay c¸c khíp + Ðp ngang, Ðp däc. + Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 4. KiÓm tra bµi cò. B. C¬ b¶n. 1. Nh¶y cao ‘KiÓu b­íc qua’ - Thùc hiÖn vµ hoµn thiÖn néi dung nh¶y cao kiÓu b­íc qua. 2. ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm : - §iÓm ®¹t : + Thùc hiÖn ®­îc ®óng kü thuË nh¶y cao kiÓu b­íc qua. + Thµnh tÝch nam ®¹t tõ 1m trë lªn. n÷ ®¹t tõ 0.9m trë lªn - ®iÓm ch­a ®¹t : + Kh«ng thùc hiÖn ®óng kü thuËt + Thµnh tÝch kh«ng ®¹t víi quy ®Þnh C. KÕt thóc: 1. Th¶ láng. 2. NhËn xÐt. 3. HDVN. 4. Xuèng líp 5- 10p 25 - 30p 3 - 5p *************** *************** *************** * GV - HS tËp chung, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. - HS chóc GV. GV choc l¹i häc sinh - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. Thùc hiÖn kiÓm tra tiÕp 1/2 líp cßn l¹i - Khëi ®éng: TËp bµi TD khëi ®éng chung 6 ®éng t¸c: Tay, l­ên, ngùc, VÆn m×nh, ch©n, bung, phèi hîp. - Khëi ®éng chuyªn m«n. - HS khëi ®éng theo yªu cÇu cña gv. - Yªu cÇu thùc hiÖn nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc - GV quan s¸t HS khëi ®éng. *************** *************** *************** *** *** *** *** *** *** GV - GV tæ chøc kiÓm tracho HS - GV quan s¸t vµ ghi ®iÓm cho HS - HS tù th¶ láng. - GV tæ chøc kiÓm tra mét nöa líp cßn l¹i GV nhËn xÐt giê häc. *************** *************** *************** * GV T©n s¬n, ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2012 Tæ chuyªn m«n duyÖt Ngµy so¹n : 23/03/2012 Ngµy gi¶ng: /03/2012 TiÕt 58 tttc: thùc hiÖn I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. - HS biÕt c¸ch thùc hiÖn ®¸ cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 2. Kü n¨ng. - HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®¸ cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n chiÕn thuËt thi ®Êu ®«i. 3. Th¸i ®é. - HS cã th¸i ®é nghiªm tóc tù gi¸c thùc hiÖn nghiªm tóc néi dung p - TÝch cùc häc tËp vµ rÌn luyÖn søc khoÎ, kh«ng dïng bia r­îu vµ mét sè chÊt kÝch thÝch kh¸c trong tËp luyÖn TDTT. II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn. * §Þa ®iÓm : Trªn s©n tr­êng. * Ph­¬ng tiÖn : cét, l­íi, cÇu, cßi. III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p. Néi dung §/l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A. Më ®Çu: 1. Tæ chøc. KiÓm tra sÜ sè 9A: 9B: 2. NhiÖm vô - yªu cÇu. 3. Khëi ®éng. - HS tËp bµi TD khëi ®éng chung 6 ®éng t¸c. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Xoay c¸c khíp + Ðp ngang, Ðp däc. + Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 4. KiÓm tra bµi cò. B. C¬ b¶n. 1. ®¸ cÇu kiÓm tra: §¸ cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, do gv chon hoÆc do HS bèc th¨m 2. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm § vµ C§: * §iÓm §. - Thùc hiÖn ®­îc mçi néi dung - §¸ cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, do gv chon hoÆc do HS bèc th¨m (®¹t tõ 5 – 10 qu¶ cÇu) * §iÓm C§. - Thùc hiÖn ®­îc mçi néi dung ®¹t d­íi 5 qu¶ - §¸ cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, do gv chon hoÆc do HS bèc C. KÕt thóc: 1. Th¶ láng. 2. NhËn xÐt. 3. HDVN. 4. Xuèng líp 5- 10p 25 - 30p 3 - 5p *************** *************** *************** * GV - HS tËp chung, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. - HS chóc GV. GV choc l¹i häc sinh - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. - Khëi ®éng: TËp bµi TD khëi ®éng chung 6 ®éng t¸c: Tay, l­ên, ngùc, VÆn m×nh, ch©n, bung, phèi hîp. - Khëi ®éng chuyªn m«n. - HS khëi ®éng theo yªu cÇu cña gv. - Yªu cÇu thùc hiÖn nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc - GV quan s¸t HS khëi ®éng. *************** *************** *************** * * * * GV - GV tæ chøc kiÓm tra - GV quan s¸t vµ ghi ®iÓm cho HS - Yªu cÇu HS thùc hiÖn nghiªm tóc hÕt kh¶ n¨ng. - HS tù th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i néi dung ®· häc *************** *************** *************** * GV T©n s¬n, ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2012 Tæ chuyªn m«n duyÖt Ngµy so¹n:......./05/2012 Ngµy gi¶ng:...../ 05/2012 TiÕt 69 «n tËp vµ kiÓm tra häc kú ii, kiÓm tra tiªu chuÈn rltt kiÓm tra : ch¹y bÒn. I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bÒn vµ phèi hîp ®­îc c¸c ®«ng t¸c ch©n tay trong qu¸ tr×nh ch¹y. - §¸nh gi¸ thêi gian vµ kh«ng ®¸nh gi¸ thêi gian( theo B¶ng TCRLTT) 2. Kü n¨ng. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt ch¹y bÒn biÕt kh¸c phôc hiÖn t­îng thhë lµn 2 vµ hiÖn t­îng cùc ®iÓm. 3. Th¸i ®é. - ChÊp hµnh nghiªm tóc yªu cÇu GV, ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn, trong kiÓm tra. - Tù gi¸c häc m«n häc thÓ dôc, th«ng qua bµi häc gióp HS ph¸t triÓn søc, s­c bËt bÒn. - Kh«ng dïng bia r­îu, thuèc l¸ vµ c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c trong tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng. - Ph­¬ng tiÖn: Cßi, ®ång hå III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p: Néi dung §/l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A. Më ®Çu: 1. Tæ chøc. KiÓm tra sÜ sè 9A: 9B: 2. NhiÖm vô - yªu cÇu. 3. Khëi ®éng. - HS tËp bµi TD khëi ®éng chung 6 ®éng t¸c. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Xoay c¸c khíp + Ðp ngang, Ðp däc. + Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 4. KiÓm tra bµi cò. KiÓm tra trong giê häc. B. C¬ b¶n. 1. KiÓm tra (KiÓm tra ch¹y bÒn 500m’) 2. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm § vµ C§ * §iÓm §. - HS thùc hiÖn ®­îc dóng kü thuËt - BiÕt c¸ch phèi hîp c¸c ®éng t¸c vµ thùc hiÖn ®­îc kh¾c phôc hiÖn t­îng cùc ®iÓm. - Thµnh tÝch ®¹t: B¶ng TCRLTT * §iÓm C§. - HS ch­a thùc hiÖn ®­îc kü thuËt - Thµnh tÝch ch­a ®¹t møc quy ®Þnh B¶ng TCRLTT C. KÕt thóc: 1. Th¶ láng. 2. NhËn xÐt. 3. HDVN. 4. Xuèng líp 5- 10p 25 - 30p 3 - 5p *************** *************** *************** * GV - HS tËp chung, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. - HS chóc GV. GV choc l¹i häc sinh - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. - KiÓm tra 1/2 líp - Khëi ®éng: TËp bµi TD khëi ®éng chung 6 ®éng t¸c: Tay, l­ên, ngùc, VÆn m×nh, ch©n, bung, phèi hîp. - Khëi ®éng chuyªn m«n. - HS khëi ®éng theo yªu cÇu cña gv. - Yªu cÇu thùc hiÖn nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc - GV quan s¸t HS khëi ®éng. xp - § **** **** GV - GV quan s¸t vµ ghi ®iÓm cho HS. - HS thùc hiÖn hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. - HS thùc hiÖn nghiªm tóc. - HS tù th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i néi dung ®· häc *************** *************** *************** * GV .................................................................................................................................... Ngµy so¹n:......./05/2012 Ngµy gi¶ng:...../ 05/2012 TiÕt 70 «n tËp vµ kiÓm tra häc kú ii, kiÓm tra tiªu chuÈn rltt kiÓm tra : ch¹y bÒn. I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bÒn vµ phèi hîp ®­îc c¸c ®«ng t¸c ch©n tay trong qu¸ tr×nh ch¹y. - §¸nh gi¸ thêi gian vµ kh«ng ®¸nh gi¸ thêi gian( theo B¶ng TCRLTT) 2. Kü n¨ng. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt ch¹y bÒn biÕt kh¸c phôc hiÖn t­îng thhë lµn 2 vµ hiÖn t­îng cùc ®iÓm. 3. Th¸i ®é. - ChÊp hµnh nghiªm tóc yªu cÇu GV, ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn, trong kiÓm tra. - Tù gi¸c häc m«n häc thÓ dôc, th«ng qua bµi häc gióp HS ph¸t triÓn søc, s­c bËt bÒn. - Kh«ng dïng bia r­îu, thuèc l¸ vµ c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c trong tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng. - Ph­¬ng tiÖn: Cßi, ®ång hå III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p: Néi dung §/l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A. Më ®Çu: 1. Tæ chøc. KiÓm tra sÜ sè 9A: 9B: 2. NhiÖm vô - yªu cÇu. 3. Khëi ®éng. - HS tËp bµi TD khëi ®éng chung 6 ®éng t¸c. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Xoay c¸c khíp + Ðp ngang, Ðp däc. + Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 4. KiÓm tra bµi cò. KiÓm tra trong giê häc. B. C¬ b¶n. 1. KiÓm tra (KiÓm tra ch¹y bÒn 500m’) 2. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm § vµ C§ * §iÓm §. - HS thùc hiÖn ®­îc dóng kü thuËt - BiÕt c¸ch phèi hîp c¸c ®éng t¸c vµ thùc hiÖn ®­îc kh¾c phôc hiÖn t­îng cùc ®iÓm. - Thµnh tÝch ®¹t: B¶ng TCRLTT * §iÓm C§. - HS ch­a thùc hiÖn ®­îc kü thuËt - Thµnh tÝch ch­a ®¹t møc quy ®Þnh B¶ng TCRLTT C. KÕt thóc: 1. Th¶ láng. 2. NhËn xÐt. 3. HDVN. 4. Xuèng líp 5- 10p 25 - 30p 3 - 5p *************** *************** *************** * GV - HS tËp chung, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. - HS chóc GV. GV choc l¹i häc sinh - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. - KiÓm tra 1/2 líp - Khëi ®éng: TËp bµi TD khëi ®éng chung 6 ®éng t¸c: Tay, l­ên, ngùc, VÆn m×nh, ch©n, bung, phèi hîp. - Khëi ®éng chuyªn m«n. - HS khëi ®éng theo yªu cÇu cña gv. - Yªu cÇu thùc hiÖn nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc - GV quan s¸t HS khëi ®éng. xp - § **** **** GV - GV quan s¸t vµ ghi ®iÓm cho HS. - HS thùc hiÖn hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. - HS thùc hiÖn nghiªm tóc. - HS tù th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i néi dung ®· häc *************** *************** *************** * GV T©n S¬n, ngµy ...... th¸ng 05 n¨m 2012 Tæ CM duyÖt

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 9(2).doc