Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1: Lí thuyết - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thiết Hùng

I . NHIỆM VỤ:

Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh.(phần 1)

II.YÊU CẦU:

1.Kiến thức: Biết khái niệm, phân loại sức nhanh.

2.Kĩ năng: Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức mạnh.

3. Thái độ: HS tích cực luyện tập, vệ sinh sân tập.

 III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập TDTT của trường.

V.DỤNG CỤ:

 - Tài liệu bài tập phát triển sức nhanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1: Lí thuyết - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thiết Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 01 MOÂN : LYÙ THUYEÁT ˜w™ Tieỏt CT : 1 Thụứi gian daùy : 17/ 08 / 2012 I . NHIEÄM VUẽ: Moọt soỏ hửụựng daón taọp luyeọn phaựt trieồn sửực nhanh.(phaàn 1) II.YEÂU CAÀU: 1.Kieỏn thửực: Bieỏt khaựi nieọm, phaõn loaùi sửực nhanh. 2.Kú naờng: Phaõn bieọt ủửụùc moọt soỏ hỡnh thửực bieồu hieọn veà sửực maùnh. 3. Thaựi ủoọ: HS tớch cửùc luyeọn taọp, veọ sinh saõn taọp. III.THễỉI GIAN: - 1 tieỏt (45’) IV.ẹềA ẹIEÅM: - Saõn taọp TDTT cuỷa trửụứng. V.DUẽNG CUẽ: - Taứi lieọu baứi taọp phaựt trieồn sửực nhanh. PHAÀN VAỉ NOÄI DUNG LệễẽNG Vẹ I/ Phaàn chuaồn bũ: Nhaọn lụựp – ẹieồm danh. Phoồ bieỏn noọi dung yeõu caàu buoồi taọp. (3p) 1’ 2’ II/ Phaàn cụ baỷn: 1)Khaựi nieọm toỏ chaỏt vaọn ủoọng. +Sửực nhanh. +Sửực maùnh. +Sửực beàn. +Kheựo leựo. +Meàm deỷo. 2)Moọt soỏ hieồu bieỏt caàn thieỏt veà sửực nhanh. +Phaỷn ửựng nhanh. +Taàn soỏ ủoọng taực. +ẹoọng taực ủụn nhanh. +Sửực maùnh toỏc ủoọ. +Sửực beàn toỏc ủoọ. 3)Cuỷng coỏ kieỏn thửực: -Caực khaựi nieọm sửực nhanh. -Caực hieồu bieỏt veà sửực nhanh. (37p) 15’ 15’ 7’ III/ Phaàn keỏt thuực: -Hoài túnh. -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự buoồi taọp. -H. daón taọp ụỷ nhaứ: Luyeọn taọp sửực nhanh. -Xuoỏng lụựp. (5p) 3’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU Cễ BAÛN VEÀ KYế THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHệÙC -HS taọp trung nhanh, nghieõm tuực. -Chuự yự nghe GV phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu buoồi taọp. -Hs chuự yự nghe giaựo vieõn phaõn tớch, giaỷng giaỷi veà toỏ chaỏt. -Naộm vaứ hieồu roừ caực toỏ chaỏt vaọn ủoọng -Cho vớ duù ủửụùc caực loaùi toỏ chaỏt vaọn ủoọng. -Hs chuự yự nghe giaựo vieõn giaỷng giaỷi phaõn tớch . -Naộm vửừng caực hỡnh thửực cụ baỷn veà sửực nhanh. -Cho ủửụùc caực vớ duù tửụng tửù caực hỡnh thửực sửực nhanh treõn. +Chuự yự nghe giaựo vieõn heọ thoỏng laùi baứi hoùc vaứ naộm chaộc baứi. -Gv giaỷng giaỷi phaõn tớch cho hs naộm vửừng caực toỏ chaỏt vaọn ủoọng. -Giaỷi thớch vaứ cho vớ duù cuù theồ tửứng toỏ chaỏt. -Cho caực vớ duù veà caực hỡnh thửực sửực nhanh. -Gv neõu caực vaỏn ủeà treõn dửụựi daùng caõu hoỷi keỏt hụùp vụựi tranh veừ. -Gv gụùi yự cho hoùc sinh tỡm caực vớ duù tửụng tửù. -Gv phaõn tớch ủuựng sai caực vớ duù cuỷa hoùc sinh. -Chia nhoựm ủeồ hs thaỷo luaọn, tỡm vớ duù, sau ủoự baựo caựo keỏt quaỷ, gv cuứng hs nhaọn xeựt ủaựnh giaự. -Goùi 3 hs traỷ lụứi caõu hoỷi do gv ủaởt ra. -Tớch cửùc thaỷ loỷng, thử duoói, hớt thụỷ saõu. -Chuự yự nghe gv nhaọn xeựt ủaựnh giaự b.taọp. -Thửùc hieọn toỏt baứi taọp ụỷ nhaứ. -Lụựp giaỷi taựn traọt tửù. -ẹH sole caựch 1 dang tay hoài túnh. Taõn Hieọp, Ngaứy 10 Thaựng 08 Naờm 2012 Giaựo vieõn soaùn Duyeọt cuỷa Ban Giaựm Hieọu Nguyeón Thanh Danh NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeọt cuỷa toồ trửụỷng CM

File đính kèm:

  • docTD 8 tuan 1(1).doc