Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 3 - Trần Văn Hòa

I-MỤC TIÊU - Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện tập đơn giản để các em hiểu biết thế nào là sức nhanh và từ đó luyện tập hằng ngày.

II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Học tại lớp : - Học sinh chuẩn bị tập viết để ghi

- Gv chuẩn bị phấn – tranh minh họa

II-PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC: A-PHẦN MỞ ĐẦU:(2 phút) -LT ổn định lớp báo cáo – Gv nhận lớp - Gv phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. B PHẦN CƠ BẢN:(35 phút )

-Lý thuyết:Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh ( phần 1)

II-Chạy bền: Luyện tập chạy bền, Giới thiệu “ Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức” I-LÝ THUYẾT:(20p ) 1) Một số hiểu biết cần thiết:

- Sức nhanh là gì ?:

Là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. - Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản:

+ Phản ứng nhanh + Tần số động tác nhanh

+ Động tác đơn nhanh.

* Phản ứng nhanh: Khi nghe tính hiệu dừng lại ngai hay chạy ngược lại khoặc chạy theo tín hiệu, ta đang đi bất thần một tình huống xảy ra ta dùng phản xa tay gạt đở đi v.

* Tần số động tác Số lần bước chạy trong 1”, số lần bước đi bộ trong 1, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15, 20' hoặc số lần VĐV bơi 50m, 100m.

* Động tác đơn nhanh: Trong đấu võ xuất đòn nhanh, khi đối phương ra đòn tấn công nhanh hoặc thi đấu bóng chuyền, khi đối phương đập bóng, lập tức bên bị tấn công ra sức chống đỡ, hoặc khi bị ngã lập tức ra tay chống đỡ.

- Sức nhanh: Đối với HS Phổ thông còn liên quan đến: + Sức mạnh tốc độ:Đạp chân vào bàn đạp xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất phát + Sức bền tốc độ :Khi gắng sức chạy 10 – 20m cuối trước khi đến đích.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 3 - Trần Văn Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh lúáp baáo caáo – Gv nhêån lúáp – Gv phöí biïën nhiïåm vuå yïu cêìu tiïët hoåc. B—PHÊÌN CÚ BAÃN : ( 35 phuát ) I- Lyá thuyïët : Möåt söë hûúáng dêîn têåp luyïån phaát triïín sûác nhanh ( phêìn 1 ) II- Chaåy bïìn: Luyïån têåp chaåy bïìn, Giúái thiïåu “ Chaåy vûúåt chûúáng ngaåi vêåt tiïëp sûác” I – LYÁ THUYÏËT : ( 20p ) 1 ) Möåt söë hiïíu biïët cêìn thiïët : - Sûác nhanh laâ gò ?: Laâ nùng lûåc thûåc hiïån nhiïåm vuå vêån àöång vúái thúâi gian ngùæn nhêët. - Sûác nhanh biïíu hiïån úã 3 hònh thûác cú baãn : + Phaãn ûáng nhanh + Têìn söë àöång taác nhanh + Àöång taác àún nhanh. * Phaãn ûáng nhanh : Khi nghe tñnh hiïåu dûâång laåi ngai hay chaåy ngûúåc laåi hhoùåc chaåy theo tñn hiïåu, ta àang ài bêët thêìn möåt tònh huöëng xaãy ra ta duâng phaãn xa tay gaåt àúã ài v.v... * Têìn söë àöång taác :Söë lêìn bûúác chaåy trong 1’, söë lêìn bûúác ài böå trong 1’, söë lêìn têng cêìu hay nhaãy dêy trong 15’ , 20’ hoùåc söë lêìn VÀV búi 50m, 100m. * Àöång taác àún nhanh: Trong àêëu voä xuêët àoân nhanh, khi àöëi phûúng ra àoân têën cöng nhanh hoùåc thi àêëu boáng chuyïìn, khi àöëi phûúng àêåp boáng, lêåp tûác bïn bõ têën cöng ra sûác chöëng àúä, hoùåc khi bõ ngaä lêåp tûác ra tay chöëng àúä.. - Sûác nhanh : Àöëi vúái HS Phöí thöng coân liïn quan àïën : + Sûác maånh töëc àöå:Àaåp chên vaâo baân àaåp xuêët phaát, àaåp chên khi chaåy tùng töëc sau xuêët phaát + Sûác bïìn töëc àöå : Khi gùæng sûác chaåy 10 – 20m cuöëi trûúác khi àïën àñch. C - KÏËT THUÁC: ( 8 P ) - Nhêån xeát lúáp. - Tuyïn dûúng * Cêu hoãi : - Em haäy cho biïët vñ vuå vïì phaãn ûáng nhanh ? - Khi chaåy lïn döëc, àöå döëc caâng lúán, thò thên ngûúâi ngaã vïì sau hay vïì trûúác?( vïì trûúác ) - Nhùæc nhúã vïì nhaâ têåp thïm phaãn ûáng nhanh. - Chuêín bõ baâi múái .( Tiïët 2 ) 1- Baâi TD : Hoå tûâ nhõp 1 – 8 ( nam vaâ nûä ) 2- Chaåy ngùæn : Chaåy bûúác nhoã, Chaåy nêng cao àuâi, Chaåy àaåp sau, möåt söë troâ chúi phaát triïín sûác nhanh hoùåc do gv choån; Hoåc khaái niïåm chaåy cû ly ngùæn. TUÊÌN : 1 BAÂI TD – PTC ( 1 – 8 ) TIÏËT : 2 CHAÅY NGÙÆN : Ön Chaåy bûúác nhoã, Chaåy nêng cao àuâi Ngaây soaån : 08-08-2008 Chaåy àaåp sau, möåt söë troâ chúi phaát triïín sûác nhanh hoùåc gv cho hoåc khaái niïåm vïì chaåy cûå ly ngùæn I – MUÅC TIÏU - Bûúác àêìu trang bõ cho hoåc sinh möåt söë hiïíu biïët vïì chaåy cûå ly ngùæn vaâ kô thuêåt chaåy 60m nhùçm reân luyïån, phaát triïín sûác nhanh. - Luyïån têåp caác tû thïë cú baãn trong baâi TD PTC tûâ àoá uöën nùæng tû thïë cho caác em möåt caách àuáng àùæng II – ÀÕA ÀIÏÍM – PHÛÚNG TIÏåN : - Hoåc taåi sên trûúâng : Saåch seä III – TIÏËN TRÒNH DAÅY HOÅC : NÖÅI DUNG À-L PHÛÚNG PHAÁP – TÖÍ CHÛÁC A. PHÊÌN MÚÃ ÀÊÌU : - Nhêån Lúáp. - ÖÍn àõnh lúáp - Khúãi àöng. a) Khúãi àöång chung: + Thûåc hiïån caác àöång taác : + Hai tay dang ngang, xoay cöí tay, khuãyu tay, caánh tay. - Ài luên phiïn àaánh tay lïn cao, ra sau. b) Nhûäng àöång taác böí trúå: - Khiïíng goát taåi chöî. - Chaåy taåy chöî, chaåy nêng cao àuâi. - Trò chơi vận động gv chọn - Baáo caáo giaáo viïn. - Gv phöí biïën nhiïåm vuå, yïu cêìu tiïët hoåc c) troâ chúi : “Loâ coâ tiïëp sûác” B- PHÊN CÚ BAÃN. * Kiïím tra baâi cuã : Cêu hoãi : + Sûác nhanh laâ gò ? cho thñ duå + Têìng söë àöång taác nhanh laâ gò? * Baâi múái : 1-Baâi TD PTC tûâ nhõp 1 – 8 ( nam vaâ nûä ) - Tû thïë chuêín bõ ( TTCB): Tû thïë àûáng cú baãn. - Nhõp 1: Tay traái dang ngang, tay phaãi àûa vïì trûúác, hai baân tay sêëp, mùæt nhòn theo baân tay traái. - Nhõp 2: Àûa tay phaãi sang ngang; àöìng thúâi xoay hai cöí tay thaânh baân tay ngûãa, vûún ngûåc, mùæt nhòn trûúác. - Nhõp 3: Àûa hai tay vïì trûúác, baân tay sêëp. - Nhõp 4: Kiïîng goát, khuåyu göëi ( göëi kheáp), hai tay chöëng höng, thên trïn thùèng, mùæt nhòn trûúác. - Nhõp 5: Àûáng thùèng, àöìng thúâi àûa chên traái sang traái – lïn cao, chên vaâ muäi baân chên duöîi thùèng ngang göëi; chên traái thùèng, caã baân chên chaåm àêët mùæt nhòn theo muäi chên traái. - Nhõp 6: Vïì tû thïë nhû nhõp 4 - Nhõp 7: Vïì nhû nhõp 5 nhûng àöíi chên -Nhõp 8: Thu chên vïì tû thïë àûáng thùèng, hai tay chöëng höng, mùæt nhòn trûúác 2- Chaåy ngùæn : Ön nhûäng àöång taác böí trúå + Chaåy bûúác nhoã + Chaåy nêng cao àuâi + Chaåy àaåp sau + Troâ chúi phaát triïín sûác nhanh + Hoåc khaái niïåm vïì chaåy ngùæn Chaåy ngùæn laâ quaäng àûúâng ngùæn : ( tuöíi nhi àöìng 9 – 10 tuöíi cû ly laâ 30m; Tuöíi thiïëu niïn 11 – 15 tuöíi cû ly laâ 60m; Tuöíi thanh niïn 80m ) Kyä thuêåt chaåy : - Chaåy trong Ö chaåy 1,2m - Khi chaåy duâng hïët sûác chaåy : Khöng ngoaái laåi sau khöng giaãm töëc àöå, khöng duâng tay chaåm vaâo dêy àñch, hoùåc nhaây qua dêy àñch. - Coá 3 kyä thuêåt : * Xuêët phaát thêëp vaâ chaåy lao sau xuêët phaát * Chaåy giûäa quaäng * Chaåy vïì àñch. ( Chaåy giûäa quaäng laâ khêu quang troång nhêët cuãa “Chaåy ngùæn” ) C - KÏËT THUÁC: ( 5 phuát ) - Ài thaã loãng - Nhêån xeát lúáp. - Tuyïn dûúng - Nhùæc nhúã vïì nhaâ. - Chuêín bõ baâi múái.( Tiïët 3 ) 1-Baâi TD : Ön tûâ nhõp 1 - 8. 2- Chaåy ngùæn : Möåt söë àöång taác böí trúå ; kô thuêåt , Chaåy bûúác nhoã, Chaåy nêng cao àuâi, Chaåy àaåp sau .Troâ chúi ( do gv choån ) 5p 35p 5’ 15’ 10p 5’ 5’ - LT têåp húåp, öín àõnh lúáp cho caác baån khúãi àöång theo àöåi hònh 4 haâng ngang. - LT sau khi cho caác baån khúãi àöång xong thực hiện trò chơi. TROÂ CHÚI PHÁT TRIÏÌN SÛÁC NHANH ( Loâ coâ tiïëp sûác ) Baáo caáo gv nhêån lúáp. Phöí biïën nhiïåm vuå baâi múái. * Kiïím tra baâi cuã : -Gv ra cêu hoãi : hoåc sinh traã lúâi vaâ thûåc haânh ( tûâ 4 – 6 em ) cho àiïím vaâo söí kiïím tra thûúâng xuyïn. ÀÖÅI HÒNH HAÂNG NGANG GV KIÏÍM TRA BAÂI CUÃ VAÂ PHÖÍ BIÏËN BAÂI MÚÁI. * Baâi múái: 1-Baâi TD PTC tûâ nhõp 1 – 8 ( nam vaâ nûä ) * Gv laâm mêíu vaâ phên tñch àöång taác ch hs xem ( 2 -3 lêìn ) Têët caã cuâng têåp 2-3 lêìn sau àoá chia nhoám têåp ÀÖÅI HÒNH TÊÅP TD TÛÂ NHÕP 1 – 8 CB 1 2 3 4 5 6 7 8 2-Chaåy ngùæn Ön têåp : Möåt söë àöång taác böí trúå kyä thuêåt: - Chaåy bûúác nhoã - Chaåy nêng cao àuâi - Chaåy àaåp sau - Troâ chúi phaát triïín sûác nhanh Têp hoåp haâng ngang 4 – 6 haâng cho caác em luyïån têåp nhûäng àöång taác böí trúå chaåy ngùæn ( möîi àöång taác thûåc hiïån tûâ 30” – 1’ * Têåp húåp thaânh 4 – 6 haâng ngang ngöìi taåi chöî nghe gv phöí biïën Khaái niïåm chaåy ngùæn. * Goåi möåt vaâi em lïn sûãa sai àöång taác TDPTC * Kïët thuác : nhùæc nhúä möåt vaâi em chûa tñch cûåc cêìn luyïån têåp thïm. * Hoåc sinh àoáng goáp yá kiïën nïëu coá. * Chaâo “GIAÃI TAÁN”- TUÊÌN : 2 ÖN TD PTC ( 1 – 8 ) TIÏËT : 3 CHAÅY NGÙÆN : Möåt söë àöång taác böí trúå kyä thuêåt Ngaây soaån : 08-08-2008 Chaåy bûúác nhoã, chaåy nêng cao àuâi, chaåy àaåp sau. Troâ chúi ( do gv choån) CHAÅY BÏÌN Chaåy dñch dùæc tiïëp sûác, möåt söë àöång taác höìi tônh sau khi chaåy I – MUÅC TIÏU - Bûúác àêìu trang bõ cho hoåc sinh möåt söë hiïíu biïët vïì chaåy cûå ly ngùæn vaâ kô thuêåt chaåy 60m nhùçm reân luyïån, phaát triïín sûác nhanh. - Luyïån têåp caác tû thïë cú baãn trong baâi TD PTC tûâ àoá uöën nùæng tû thïë cho caác em möåt caách àuáng àùæng II – ÀÕA ÀIÏÍM – PHÛÚNG TIÏåN : - Hoåc taåi sên trûúâng : Saåch seä III TIÏËN TRÒNH DAÅY HOÅC : NÖÅI DUNG Thúâi lûúång PHÛÚNG PHAÁP – TÖÍ CHÛÁC A. PHÊÌN MÚÃ ÀÊÌU : - Nhêån Lúáp. - ÖÍn àõnh lúáp - Khúãi àöng. a) Khúãi àöång chung: + Thûåc hiïån caác àöång taác : + Hai tay dang ngang, xoay cöí tay, khuãyu tay, caánh tay. - Ài luên phiïn àaánh tay lïn cao, ra sau. b) Nhûäng àöång taác böí trúå: - Khiïíng goát taåi chöî. - Chaåy taåy chöî, chaåy nêng cao àuâi. - Trò chơi vận động gv chọn - Baáo caáo giaáo viïn. - Gv phöí biïën nhiïåm vuå, yïu cêìu tiïët hoåc. c) Troâ chúi: “Chaåy nhanh tiïëp sûác’ B- PHÊN CÚ BAÃN.( 35phuát) * Kiïím tra baâi cuã : Cêu hoãi : +Thûåc hiïån tûâ nhõp 1 – 8 baâi TD PTC chaåy bûúác nhoã, chaåy nêng cao àuâi * Baâi múái : 1-Baâi TD PTC tûâ nhõp 1 - 8 - Tû thïë chuêín bõ ( TTCB): Tû thïë àûáng cú baãn. Ön tûâ nhõp 1 – 8 ( nhû tiïët 2 ) CB 1 2 3 4 5 6 7 8 2- Chaåy ngùæn : Ön nhûäng àöång taácböí trúå + Chaåy bûúác nhoã + Chaåy nêng cao àuâi + Chaåy àaåp sa + Troâ chúi phaát triïín sûác nhanh Ön nhû tiïët 2 3- Chaåy bïìn : - Chaåy lïn cêìu thang nhaâ trûúâng C - KÏËT THUÁC: ( 5 phuát ) - Ài thaã loãng - Nhêån xeát lúáp. - Tuyïn dûúng - Nhùæc nhúã vïì nhaâ. - Chuêín bõ baâi múái.( Tiïët 4 ) 1-Baâi TD : Ön tûâ nhõp 1 – 8.Hoåc tûâ nhõp 9-17 2- Chaåy ngùæn : Möåt söë àöång taác böí trúå ; kô thuêåt troâ chúi phaát triïìn sûác nhanh ( do gv choån ) 5p 35p 5’ 10’ 15’ 5’ 5’ - LT têåp húåp, öín àõnh lúáp cho caác baån khúãi àöång theo àöåi hònh 4 haâng ngang. - LT sau khi cho caác baån khúãi àöång và thực hiện trò chơi TROÂ CHÚI PHÁT TRIÏÌN SÛÁC NHANH “ Chaåy nhanh tiïëp sûác” Baáo caáo gv nhêån lúáp. Phöí biïën nhiïåm vuå baâi múái. * Kiïím tra baâi cuã : -Gv ra cêu hoãi : hoåc sinh traã lúâi vaâ thûåc haânh ( tûâ 4 – 6 em ) cho àiïím vaâo söí kiïím tra thûúâng xuyïn. - 3 em kiïím tra TDPTC ( 1 – 8 ) - 3 em kiïím tra: Chaåy bûúác nhoã, Chaåy nêng cao àuâi * GV PHÖÍ BIÏËN BAÂI MÚÁI. * Baâi múái: 1-Baâi TD PTC tûâ nhõp 1 - 8 - Tû thïë chuêín bõ ( TTCB): Tû thïë àûáng cú baãn. Ön tûâ nhõp 1 – 8 ( nhû tiïët 2 ) - Gv cuâng laâm àöång taác vaâ sö nhõp Hs laâm theo ( 2 lêìn) chia töí thûåc hiïån ( tûâ 3 – 5 lêìn ) 1-Chaåy ngùæn Ön têåp : Möåt söë àöång taác böí trúå kyä thuêåt: - Chaåy bûúác nhoã - Chaåy nêng cao àuâi - Chaåy àaåp sau - Troâ chúi phaát triïín sûác nhanh * Nhû tiïët 2 ÀÖÅI HÒNH LUYÏåN TÊÅP : - Chaåy bûúác nhoã – Chaåy nêng cao àuâi, Chaåy àaåp sau 3- Chaåy bïìn : Tûâng töí chaåy lïn cêìu thang tñnh thúâi gian * Goåi möåt vaâi em laâm sai kyã thuêåt lïn sûãa cho caã lúáp cuâng xem. * Kïët thuác : nhùæc nhúä möåt vaâi em Chûa tñch cûåc * Hoåc sinh àoáng goáp yá kiïën nïëu coá. * Chaâo GIAÃI TAÁN

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 8(16).doc