Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học cả năm - Thái Ngọc Quý

 

- Cán sự tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - Chúc giáo viên.

- GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học, nhöõng noäi dung seõ hoïc trong hoïc kyø II

- Không kiểm tra bài cũ.

- Cán sự điều khiển lớp khởi động chung: Xoay các khớp.

- GV hướng dẫn khởi động chuyên môn:

- GV nhận xét, thực hiện lại cho lớp rút kinh nghiệm.

- Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và toàn thân

- GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học

- GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngoài giờ

- Lớp hô to, rõ, dứt khoát và đồng thanh

 

doc54 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học cả năm - Thái Ngọc Quý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĩ số - Chúc giáo viên. - GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học - Cán sự điều khiển lớp khởi động chung. - Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và tồn thân - GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học - GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngồi giờ - Lớp hơ to, rõ, dứt khốt và đồng thanh - Đội hình báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv - Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rgv ¤cs - Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv Tuần: Tiết: GIÁO ÁN SỐ: ĐẦU BÀI: 1. Nhiệm vụ: 2. Mục đích - Yêu cầu: 3. Địa điểm - Phương tiện: 4. Tiến trình lên lớp: PHẦN - NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU - CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp - Phổ biến - Kiểm tra bài cũ - Khởi động II. CƠ BẢN: Củng cố III. KẾT THÚC: - Thả lỏng - Nhận xét - đánh giá - Hướng dẫn học ở nhà - Xuống lớp + GV:"Lớp giải tán" + HS hơ " Khỏe" 5 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - Chúc giáo viên. - GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học - Cán sự điều khiển lớp khởi động chung. - Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và tồn thân - GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học - GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngồi giờ - Lớp hơ to, rõ, dứt khốt và đồng thanh - Đội hình báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv - Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rgv ¤cs - Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv Tuần: Tiết: GIÁO ÁN SỐ: ĐẦU BÀI: 1. Nhiệm vụ: 2. Mục đích - Yêu cầu: 3. Địa điểm - Phương tiện: 4. Tiến trình lên lớp: PHẦN - NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU - CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp - Phổ biến - Kiểm tra bài cũ - Khởi động II. CƠ BẢN: Củng cố III. KẾT THÚC: - Thả lỏng - Nhận xét - đánh giá - Hướng dẫn học ở nhà - Xuống lớp + GV:"Lớp giải tán" + HS hơ " Khỏe" 5 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - Chúc giáo viên. - GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học - Cán sự điều khiển lớp khởi động chung. - Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và tồn thân - GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học - GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngồi giờ - Lớp hơ to, rõ, dứt khốt và đồng thanh - Đội hình báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv - Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rgv ¤cs - Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv Tuần: Tiết: GIÁO ÁN SỐ: ĐẦU BÀI: 1. Nhiệm vụ: 2. Mục đích - Yêu cầu: 3. Địa điểm - Phương tiện: 4. Tiến trình lên lớp: PHẦN - NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU - CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp - Phổ biến - Kiểm tra bài cũ - Khởi động II. CƠ BẢN: Củng cố III. KẾT THÚC: - Thả lỏng - Nhận xét - đánh giá - Hướng dẫn học ở nhà - Xuống lớp + GV:"Lớp giải tán" + HS hơ " Khỏe" 5 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - Chúc giáo viên. - GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học - Cán sự điều khiển lớp khởi động chung. - Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và tồn thân - GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học - GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngồi giờ - Lớp hơ to, rõ, dứt khốt và đồng thanh - Đội hình báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv - Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rgv ¤cs - Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv Tuần: Tiết: GIÁO ÁN SỐ: ĐẦU BÀI: 1. Nhiệm vụ: 2. Mục đích - Yêu cầu: 3. Địa điểm - Phương tiện: 4. Tiến trình lên lớp: PHẦN - NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU - CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp - Phổ biến - Kiểm tra bài cũ - Khởi động II. CƠ BẢN: Củng cố III. KẾT THÚC: - Thả lỏng - Nhận xét - đánh giá - Hướng dẫn học ở nhà - Xuống lớp + GV:"Lớp giải tán" + HS hơ " Khỏe" 5 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - Chúc giáo viên. - GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học - Cán sự điều khiển lớp khởi động chung. - Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và tồn thân - GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học - GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngồi giờ - Lớp hơ to, rõ, dứt khốt và đồng thanh - Đội hình báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv - Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rgv ¤cs - Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv Tuần: Tiết: GIÁO ÁN SỐ: ĐẦU BÀI: 1. Nhiệm vụ: 2. Mục đích - Yêu cầu: 3. Địa điểm - Phương tiện: 4. Tiến trình lên lớp: PHẦN - NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU - CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp - Phổ biến - Kiểm tra bài cũ - Khởi động II. CƠ BẢN: Củng cố III. KẾT THÚC: - Thả lỏng - Nhận xét - đánh giá - Hướng dẫn học ở nhà - Xuống lớp + GV:"Lớp giải tán" + HS hơ " Khỏe" 5 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - Chúc giáo viên. - GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học - Cán sự điều khiển lớp khởi động chung. - Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và tồn thân - GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học - GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngồi giờ - Lớp hơ to, rõ, dứt khốt và đồng thanh - Đội hình báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv - Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rgv ¤cs - Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv Tuần: Tiết: GIÁO ÁN SỐ: ĐẦU BÀI: 1. Nhiệm vụ: 2. Mục đích - Yêu cầu: 3. Địa điểm - Phương tiện: 4. Tiến trình lên lớp: PHẦN - NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU - CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp - Phổ biến - Kiểm tra bài cũ - Khởi động II. CƠ BẢN: Củng cố III. KẾT THÚC: - Thả lỏng - Nhận xét - đánh giá - Hướng dẫn học ở nhà - Xuống lớp + GV:"Lớp giải tán" + HS hơ " Khỏe" 5 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - Chúc giáo viên. - GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học - Cán sự điều khiển lớp khởi động chung. - Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và tồn thân - GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học - GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngồi giờ - Lớp hơ to, rõ, dứt khốt và đồng thanh - Đội hình báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv - Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rgv ¤cs - Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv Tuần: Tiết: GIÁO ÁN SỐ: ĐẦU BÀI: 1. Nhiệm vụ: 2. Mục đích - Yêu cầu: 3. Địa điểm - Phương tiện: 4. Tiến trình lên lớp: PHẦN - NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU - CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp - Phổ biến - Kiểm tra bài cũ - Khởi động II. CƠ BẢN: Củng cố III. KẾT THÚC: - Thả lỏng - Nhận xét - đánh giá - Hướng dẫn học ở nhà - Xuống lớp + GV:"Lớp giải tán" + HS hơ " Khỏe" 5 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - Chúc giáo viên. - GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học - Cán sự điều khiển lớp khởi động chung. - Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và tồn thân - GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học - GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngồi giờ - Lớp hơ to, rõ, dứt khốt và đồng thanh - Đội hình báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv - Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rgv ¤cs - Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv Tuần: Tiết: GIÁO ÁN SỐ: ĐẦU BÀI: 1. Nhiệm vụ: 2. Mục đích - Yêu cầu: 3. Địa điểm - Phương tiện: 4. Tiến trình lên lớp: PHẦN - NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU - CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp - Phổ biến - Kiểm tra bài cũ - Khởi động II. CƠ BẢN: Củng cố III. KẾT THÚC: - Thả lỏng - Nhận xét - đánh giá - Hướng dẫn học ở nhà - Xuống lớp + GV:"Lớp giải tán" + HS hơ " Khỏe" 5 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - Chúc giáo viên. - GV phổ biến nhanh gọn những nhiệm vụ yêu cầu tiết học - Cán sự điều khiển lớp khởi động chung. - Cán sự cho lớp thả lỏng tích cực nhịp thở, các cơ và tồn thân - GV nhận xét ưu khuyết điểm - rút kinh nghiệm tiết học - GV hướng dẫn HS tập luyện thêm ngồi giờ - Lớp hơ to, rõ, dứt khốt và đồng thanh - Đội hình báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv - Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rgv ¤cs - Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs¤ x x x x x x x x x rgv

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 8_2.doc