Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 3+4: Đội hình đội ngũ; Bài thể dục; Chạy bền

I . NHIỆM VỤ:

1.ĐHĐN: Tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn-dồn hàng ngang. Giậm chân tại chỗ đi đều-đứng lại.

2.Bài TD: Ôn 3 động tác; Học 4 động tác: chân, bụng,vặn mình, phối hợp.

3.Chạy bền: Chạy vòng sân trường

 II.YÊU CẦU:

 -Thực hiện chính xác và nắm vững về ĐHĐN.

 -Tiếp thu và thực hiện tốt các động tác TD sáng.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

 - Vôi, tranh các động tác TD sáng.

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 3+4: Đội hình đội ngũ; Bài thể dục; Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 2/8-2/6 MOÂN : ẹOÄI HèNH ẹOÄI NGUế;BAỉI THEÅ DUẽC;CHAẽY BEÀN ˜w™ Tieỏt CT : 3+4 Thụứi gian daùy : Tuaàn 02 I . NHIEÄM VUẽ: 1.ẹHẹN: Taọp hoùp haứng ngang, doựng haứng, ủieồm soỏ, daứn-doàn haứng ngang. Giaọm chaõn taùi choó ủi ủeàu-ủửựng laùi. 2.Baứi TD: OÂn 3 ủoọng taực; Hoùc 4 ủoọng taực: chaõn, buùng,vaởn mỡnh, phoỏi hụùp. 3.Chaùy beàn: Chaùy voứng saõn trửụứng II.YEÂU CAÀU: -Thửùc hieọn chớnh xaực vaứ naộm vửừng veà ẹHẹN. -Tieỏp thu vaứ thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực TD saựng. -Tớch cửùc luyeọn taọp chaùy beàn. III.THễỉI GIAN: - 2 tieỏt (90’) IV.ẹềA ẹIEÅM: - Saõn taọp cuỷa trửụứng. V.DUẽNG CUẽ: - Voõi, tranh caực ủoọng taực TD saựng. PHAÀN VAỉ NOÄI DUNG LệễẽNG Vẹ I/ Phaàn chuaồn bũ: Nhaọn lụựp – ẹieồm danh. Phoồ bieỏn noọi dung yeõu caàu buoồi taọp. Khụỷi ủoọng: xoay khụựp, caờng cụ. Kieồm tra baứi cuừ: 5 taực duùng cuỷa TDTT. (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ II/ Phaàn cụ baỷn: 1)ẹHẹN: _Taọp hoùp haứng ngang; doựng haứng; ủieồm soỏ ; daứn-doàn haứng. _ Giaọm chaõn taùi choó, ủi ủeàu-ủửựng laùi. 2)Baứi TD: _ Hoùc 5 ủoọng taực: Vửụn thụỷ, tay, ngửùc, chaõn, buùng. 3)Chaùy beàn: -Luyeọn taọp chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn. 4)Cuỷng coỏ kyừ thuaọt: Quay phaỷi traựi, ủaứng sau; Daứn-doàn haứng; Baứi TD ;Thụỷ trong chaùy beàn. (73p) 25’ 25’x3L 15’ 8’ III/ Phaàn keỏt thuực: -Hoài túnh. -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự buoồi taọp. -H. daón taọp ụỷ nhaứ: Luyeọn taọp quay, baứi TD. -Xuoỏng lụựp (7p) 4’ 1’ 2’ YEÂU CAÀU Cễ BAÛN VEÀ KYế THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHệÙC -HS taọp trung nhanh, nghieõm tuực. -Chuự yự nghe GV phoồ bieỏn noọi dung y/c. -Tớch cửùc thửùc hieọn khụỷi ủoọng. -Thửùc hieọn toỏt noọi dung kieồm tra. -HS giaừn caựch 1 dang tay khụỷi ủoọng. -Gv goùi 3hs thửùc hieọn KT, gv ủaựnh giaự. -Hs naộm vửừng yeõu caàu, chuự yự nghe khaồu leọnh, thửùc hieọn chớnh xaực, nhanh, goùn, ủieồm soỏ roừ raứng, ủieàu chổnh laùi haứng khi daứn vaứ doàn haứng. +Chuự yự xem gv giaỷng giaỷi, thũ phaùm. +Thửùc hieọn ủuựng tử theỏ, maởt khoõng nhỡn xuoỏng dửụựi. +Khi ủi chuự yự ủieàu chổnh haứng ngang, doùc. -Chuự yự xem GV phaõn tớch, thũ phaùm. -Thửùc hieọn ủuựng yeõu caàu kyừ thuaọt, ủuựng bieõn ủoọ ủoọng taực. -ẹuựng theo nhũp cuỷa ngửụứi ủieàu khieồn. -Phoỏi hụùp hớt-thụỷ theo tửứng nhũp ủoọng taực. +Naộm ủửụùc quy ủũnh chaùy theo voứng soỏ 8. +Chuự yự xem thũ phaùm, hửụựng daón. +Hớt thụỷ ủeàu theo bửụực chaùy. -HS taọp trung nghe gv nhaộc nhụỷ sửỷa sai. -Xem thửùc hieọn ủeồ ruựt kinh nghieọm -Gv cho hs thửùc hieọn taọp chung, sau ủoự chia 4 nhoựm taọp luyeọn. -Gv quaỷn lyự, nhaộc nhụỷ sửỷa sai cho hs. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Gv goùi hs thửùc hieọn toỏt vaứ chửa ủaùt thửùc hieọn caỷ lụựp xem, gv nhaọn xeựt cho hs cuỷng coỏ. -Tớch cửùc thaỷ loỷng, thử duoói, hớt thụỷ saõu. -Chuự yự nghe gv nhaọn xeựt ủaựnh giaự b.taọp. -Thửùc hieọn toỏt baứi taọp ụỷ nhaứ. -Lụựp giaỷi taựn traọt tửù. -HS giaừn caựch 1 dang tay hoài túnh. Xaừ Phan, Ngaứy 31 Thaựng 08 Naờm 2008 Giaựo vieõn soaùn Duyeọt cuỷa Ban Giaựm Hieọu Voừ Minh Quaõn NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeọt cuỷa toồ trửụỷng CM

File đính kèm:

  • docthe duc 8.doc