Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 10 - Năm học 2012-2013

I. Phần mở đầu:

1/ Nhận lớp.

2/ Khởi động.

3/Kiểm tra bài cũ

II. Phần cơ bản

1/Bài thể dục liên hoàn

Từ nhịp 1 -35

2/ Chạy nhanh

a/Ôn một số ĐTBT

b/ Xuất phát thấp –Chạy lao

c/Học :KT chạy giữa quãn

Trò chơi” chạy tiếp sức”

III. Kết thúc:

1/Thả lỏng

2/Củng cố

3/Nhận xét .

4/BTVN – dặn dò

- Lớp trưởng báo cáo sĩ số – GV nhận lớp

-Xoay cổ tay cổ chân,gối ,hông,khuỷu,vai,lưng bụng,chạy nhẹ nhàng 1vòng sân

-Thực hiện KTđi nhanh chuyển sang chạy trong chạy giữa quãng ở chạy nhanh?

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 10 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá : 10 Tieát theo PPCT: 10 Ngaøy soaïn:22/9/2012 NOÄI DUNG BAØI DAÏY - Baøi theå duïc: OÂn vaø hoaøn thieän töø nhòp 1 -35 -Chaïy nhanh : OÂn ñoäng taùc boå trôï , Troø chôi” Chaïy thoi tieáp söùc” ;Xuaát phaùt thaáp –Chaïy lao: Hoïc Chaïy giöõa quaõng (60m) PHAÀN vaØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU vaø PHAÂN TÍCH KYÕ THUAÄT I. Phaàn môû ñaàu: 1/ Nhaän lôùp. 2/ Khôûi ñoäng. 3/Kieåm tra baøi cuõ II. Phaàn cô baûn 1/Baøi theå duïc lieân hoaøn Töø nhòp 1 -35 2/ Chaïy nhanh a/OÂn moät soá ÑTBT b/ Xuaát phaùt thaáp –Chaïy lao c/Hoïc :KT chaïy giöõa quaõng Troø chôi” chaïy tieáp söùc” III. Keát thuùc: 1/Thaû loûng 2/Cuûng coá 3/Nhaän xeùt . 4/BTVN – daën doø - Lôùp tröôûng baùo caùo só soá – GV nhaän lôùp -Xoay coå tay coå chaân,goái ,hoâng,khuyûu,vai,löng buïng,chaïy nheï nhaøng 1voøng saân -Thöïc hieän KTñi nhanh chuyeån sang chaïy trong chaïy giöõa quaõng ôû chaïy nhanh? - Yeâu caàu:Thöïc hieän ñuùng töøng bieân ñoä cuûa ñoäng taùc, nhòp nhaøng, uyeån chuyeån , coù tinh thaàn taäp luyeän cao trong khi taäp, - Bieát vaän duïng haèng ngaøy ñeå reøn luyeän söùc khoeû. - Chuù yù taäp luyeän söû chöõa nhöõng ñoäng taùc khoù nhö: 5, 7, 10, 12, 19, 23, 26, 28, 32, Böôùc nhoû coå chaân linh hoaït,coù ñoäng taùc mieát ñaát,ñaùnh tay nhòp nhaøng vôùi böôùc chaïy. -Chaïy naâng cao ñuøi phaûi nhanh,naâng goái leân cao sao cho ñuøi song song maët ñaát. -Chaân ñaïp sau phaûi nhanh,maïnh duoåi thaúng heát ra sau vaø nhanh choùng chuyeån sang chaân choáng ñôõ. - XP caùc tö theá khaùc nhau . *Yeâu caàu : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät , böôùc chaân linh hoaït ,nhòp nhaøng coù tinh thaàn cao trong khi taäp *Yeâu caàu:Thöïc hieän chính xaùc ÑT ñaùnh tay,höôùng baøn chaân,ñaùnh tay thoaûi maùi theo höôùng tröôùc sau,duy trì vaø phaùt huy ñöôïc taàn soá vaø ñoä daøi böôùc chaïy. *Yeâu caàu: Khi xuaát phaùt hoïc sinh khoâng phaïm luaät, khoâng naâng ngöôøi leân cao quaù,. Giai ñoaïn chaïy laothôøi kyø ñaïp sau heát söùc tích cöïc, hai tay phaûi aên nhòp vôùi nhau, naâng thaân ngöôøi ôû cuoái giai ñoaïn chaïy lao. Khi ñaït ñeán toác ñoä cao nhaát laø luùc keát thuùc giai ñoaïn chaïy laovaø baét ñaàu chuyeån sang giai ñoaïn chaïy giöõa quaõng - Nhieän vuï chuû yeáu cuûa giai ñoaïn naøy caàn phaûi duy trì vaø phaùt huy toác ñoä cao nhaát ñaõ ñaït ñöôïc ñeå chaïy veà ñích . Cuï theå laø phaûi duy trì taàn soá & ñoä daøi böôùc chaïy , thôøi kì ñaïp sau caàn heát söùc tích cöïc, phoái hôïp ñaùnh tay nhòp nhaøng,chaân chaïm ñaát baèng nöõa baøn chaân tröôùc va ømuõi baøn chaân phaûi thaúng höôùng chaïy . *Yeâu caàu : Naém vöõng kó thuaät vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng ñoäng taùc. *Yeâu caàu : Hoïc sinh chôi nghieâm tuùc, töï giaùc khi chôi, chôi nhieät tình ,coù tinh thaàn taäp theå cao. -Di chuyeån ñaùnh tay thaû loûng , cuùi ngöôøi thaû loûng caùc phôùp, ngoài rung ñuøi,xoa boùp chaân. -Chuù yù cuûng coá kyõ cho HS phaàn Xuaát phaùt thaáp – chaïy lao vaø baøi theå duïc 35 nhòp -GV nhaän xeùt tình hình hoïc taäp cuûa lôùp - Veà nhaø oân laïi baøi TD 35 nhòp vaøo moãi buoåi saùng vaø chaïy beàn . MUÏC TIEÂU: Nhaèm giuùp hs cuûng coá vaø naâng cao khaû naêng thöïc hieän caû baøi theå duïc Tieát theo PPCT: 10 - Hoïc sinh naém ñöôïc kyõ thuaät chaïy giöõa quaõng vaø vaän duïng vaøo baøi taäp Ngaøy soaïn : 22/09/2012 Ngaøy giaûng : 24/09/2012 Saân taäp theå duïc - GV : Coù giaùo aùn , coøi TD ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8 phuùt 2 laàn x 8nhòp 32 phuùt 5-6 laàn 2L x 30m 2L x 30m 2L x 30m 1laàn 4-5 laàn 3 laàn 3-4laàn 1- 3 laàn 5 phuùt -Taäp hôïp lôùp 4 haøng ngang cöï li heïp - baùo caùo,GV nhaãn lôùp - Lôùp tröôûng cho lôùp giaûn haøng khôûi ñoäng caùc khôùp. Goïi 1-2 HS leân kieåm tra baøi cuõ . + Phöông phaùp giaûng giaûi,laøm maãu,söûa sai, taäp luyeän. Hoïc sinh oân baøi TD töø nhòp 1 -35 , Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh *Ñoäng taùc sai : Tay ñua khoâng ñuùng höôùngôû caùc nhip1, 2, 3, 9, 11, 13, 17, vaø 21. Khoaûng caùch giöõa 2 chaân khoâng ñuùng *Bieän phaùp söõa sai : Giaùo vieân laøm laïi ñoäng taùc sai cuûa hs ñeå chæ daãn cho caùc em theá naøo laø sai sau ñoù laøm maãu ñuùng cho caùc em taäp, -Töøng haøng laàn löôït chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau -Töøng haøng laàn löôït XP maët ,vai,löng höôùng chaïy. - Cho hoïc sinh oân laïi xuaát phaùt cao chaïy 40 -60m Cho hoïc sinh oân laïi kyõ thuaät xuaát phaùt thaáp chaïy lao Ñoäng taùc sai :+khi vaøo choã XP coøn goø boù chöa ñöôïc töï nhieân , khi chöa coù leänh ñaõ chaïy , chaïy chöa bieát keát hôïp ñaùnh tay *Bieän phaùp söõa sai :+ cho hoïc sinh oân laïi kyõ thuaät XP thaát vaø khaåu leänh hoâ +Taäp laëp laïi nhieàu laàn töø taïi choã - ñi - chaïy keát hôïp ñaùnh tay + giaùo vieân giaûng giaûi laøn maãu kyõ thuaät chaïy giöõa quaõng Hoïc sinh quan saùt thöïc hieân, GV quan saùt söûa sai cho hoïc sinh *Ñoäng taùc sai :Khi chaïy goùt chaân chaïm ñaát, chaïy khoâng treân moät ñöôøng thaúng, khi chaïy tay phoái hôïp khoâng nhòp nhaøng, *Bieän phaùp söõa sai :cho hoïc sinh oân laïi chaïy ñaïp sau, taïi choã ñaùnh tay lieân tuïc. - Hoïc sinh chôi, giaùo vieân quan saùt nhaéc nhôû caùc em chôi. -Di chuyeån ÑH voøng troøn thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng -Goïi 1-2 Hs thöïc hieän XP thaáp ,Caû lôùp nhaän xeùt,GV boå sung vaø cuûng coá -GV nhaän xeùt öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa lôùp hoïc - Veà nhaø oân XP thaáp chaïy nhanh 3-4Lx30m/ngaøy ; oân töø nhòp 1-35 baøi TD 5-6L/ngaøy : chaïy beàn (500m-800m) 1L/ngaøy €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ ÑH taäp trung € €€€€€€€€€€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€€€€€€€€€ €€€€ € Å €€€€ € €€€€ € €€€€ € à Ñoäi hình taäp luyeän €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ Ñoäi hình phaân tích thò phaïm kt chaïy giöõa qaõng €€€€ € Å €€€€ € à Ñoäi hình troø chôi €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ € ÑH nhaän xeùt tieát hoïc

File đính kèm:

  • doct10.doc