Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011 - Phạm Ngọc Thuộc

 I.Mơc tiªu:

 -Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh(mục 1)

 - Giúp HS có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để phát

 triển sức bền.sức nhanh

- Biết một số nguyên tắc, phương pháp đơn giản tập luyện phát triển sức bền,biết vận dụng khi học giời thể dục và tự tập hằng ngày.

II. Dụng cụ:

 Sân trường,b¶n vµ phn vit

 III. Tiến trình dạy học:

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011 - Phạm Ngọc Thuộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khớp, các nhóm cơ. -¤ân tập vµ chuÈn bÞ tr­íc khi kiĨm tra 5 phút 1 phút 1 phút 5 phút Mỉi ®éng t¸c 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 Kiểm tra kÜ n¨ng hai ®éng t¸c Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diƯn b»ng mu bµn ch©n, §ì cÇu b»ng ngùc 2 Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của học sinh - Điểm 9- 10: Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c , cÇu chuÈn s¸c - Điểm 7- 8 : Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c , cÇu ch­a chuÈn s¸c - Điểm 5- 6 : Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c , cÇu ch­a chuÈn s¸c ,hoỈc Thùc hiƯn ch­a ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c nh­ng cÇu chuÈn s¸c - Điểm 3- 4 : Thùc hiƯn ch­a ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c , cÇu Ýt chuÈn s¸c * Tr­êng hỵp kh¸c GV tù quyÕt ®Þnh, cã thĨ chiÕu cè ®èi víi HS cã tinh thÇn tËp luyƯn tèt 35 phút Tỉ chøc kiĨm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS.GV ph©n c«ng HS hỉ trỵ viƯc kiĨm tra - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng chuẩn bị ở vị trí quy định. thực hiện 3 lÇn 2 động tác. Những HS khác theo dõi. Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp HS bị xếp loại trung b×nh hoặc yÕu. GV có thể cho kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lại, Điểm kiểm tra tối đa không được 9-10. (Bàn GV 0 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay + Nhận xét, đánh giá buổi học vµ c«ng bè ®iĨm + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 5 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: .... .. Ngày soạn :10/12/10 Tuần : 17 Ngày giảng : Tiết : 33 ¤N TËP KIĨM TRA HäC K× I I. Mơc tiªụ,Yªu cÇu: - ¤ân tập Bài TD phát triển chung - Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện . II.§Þa ®iĨm,Ph­¬ng tiƯn : Sân trường. III.TiÕn tr×nh d¹y häc: Nội dung LVĐ Phương pháp-Tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. Ðp ngang,Ðp däc 7 phút 1 phút 1 phút 5 phút Mỉi ®éng t¸c 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động ®øng xoay mỈt vµo trong €(GV) B / Phần cơ bản. 1. Thể dục: + ¤ân tập và hồn thiên từ nhịp 1 – 36 Bài TD phát triển chung 35 phút 5-6 lần - Phân nhóm luyện tập theo sự hướng dẫn của GV. Nhóm.1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhóm.3 Nhóm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - C¶ líp thùc hiƯn C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 3 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: .... Ngày soạn :10/12/10 Tuần : 17 Ngày giảng : Tiết : 34 ¤N TËP KIĨM TRA HäC K× I I. Mơc tiªụ,Yªu cÇu: - ¤ân tập Bài TD phát triển chung - Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện . II.§Þa ®iĨm,Ph­¬ng tiƯn : Sân trường. III.TiÕn tr×nh d¹y häc: Nội dung LVĐ Phương pháp-Tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. Ðp ngang,Ðp däc 7 phút 1 phút 1 phút 5 phút Mỉi ®éng t¸c 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động ®øng xoay mỈt vµo trong €(GV) B / Phần cơ bản. 1. Thể dục: + ¤ân tập và hồn thiên từ nhịp 1 – 36 Bài TD phát triển chung 35 phút 5-6 lần - Phân nhóm luyện tập theo sự hướng dẫn của GV. Nhóm.1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhóm.3 Nhóm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - C¶ líp thùc hiƯn C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 3 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: .... Ngày soạn :18/12/10 Tuần : 18 Ngày giảng : Tiết : 35 KIĨM TRA HäC K× I I. Mơc tiªụ,Yªu cÇu: - Kiểm tra ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng ®éng t¸c bµi TD - Lớp trật tự, nghiêm túc, tham gia kiĨm tra cè g¾ng ®¹t kÕt qu¶ cao luyện . II.§Þa ®iĨm,Ph­¬ng tiƯn : Sân trường. III.TiÕn tr×nh d¹y häc: Nội dung LVĐ Phương pháp-Tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy,c¸ch kiĨm tra vµ cho ®iĨm. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. -¤ân tập vµ chuÈn bÞ tr­íc khi kiĨm tra 5 phút 1 phút 1 phút 5 phút Mỉi ®éng t¸c 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 Kiểm tra bài thể dục phát triển chung 2 Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của học sinh - Điểm 9- 10: Thuộc và thực hiện đúng, đẹp các động tác trong bài. - Điểm 7- 8 :Thuộc cả bài, có 2 – 3 động tác còn sai sót nhỏ . - Điểm 5- 6 : Có 4 – 5 nhÞp còn sai sót. - Điểm 4 trở xuống : Có trên 6 nhÞp thực hiện sai. 35 phút Tỉ chøc kiĨm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3 – 4 HS. - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng chuẩn bị ở vị trí quy định. GV hoặc cán sự lớp hô nhịp để HS thực hiện động tác. Những HS khác theo dõi. Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần (cả bài). Trường hợp HS bị xếp loại trung b×nh hoặc yÕu. GV có thể cho kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lại, Điểm kiểm tra tối đa không được 9-10. 0 (Bàn GV) €€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay + Nhận xét, đánh giá buổi học vµ c«ng bè ®iĨm + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 5 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: .... .. Ngày soạn :19/12/10 Tuần : 19 Ngày giảng : Tiết : 36 KIĨM TRA TI£U CHUÈN RÌN LUY£N TH¢N THĨ I. Mơc tiªụ,Yªu cÇu: - Kiểm tra ®¸nh gi¸ thĨ lùc häc sinh hai néi dung : BËt xa t¹i chỉ , XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m - Lớp trật tự, nghiêm túc, tham gia kiĨm tra cè g¾ng ®¹t kÕt qu¶ cao . II.§Þa ®iĨm,Ph­¬ng tiƯn : Sân trường. ®­êng ch¹y, Hè nh¶y xa ,th­ít ®o III.TiÕn tr×nh d¹y häc: Nội dung LVĐ Phương pháp-Tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy,c¸ch kiĨm tra vµ cho ®iĨm. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ: -Chạy bước nhỏ Ch¹y n©ng cao ®ïi , chạy đạp sau,ch¹y t¨ng tèc -¤ân tập vµ chuÈn bÞ tr­íc khi kiĨm tra 5 phút 1 phút 1 phút 5 phút Mỉi ®éng t¸c 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(LT) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 Kiểm tra ®¸nh gi¸ thĨ lùc häc sinh hai néi dung : BËt xa t¹i chỉ , XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m 2 C¸ch xÕp lo¹i tõng néi dung: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thĨ lùc cđa HS theo ba lo¹i : Tèt, ®¹t , ch­a ®¹t a/ BËt xa t¹i chỉ: - Tèt : > 204cm (nam), > 163cm (n÷) - §¹t: >,= 183cm (nam), >,= 146cm (n÷) - Ch­a ®¹t: C¸c møc cßn l¹i b/ XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m - Tèt : < 5,20 s (nam), <6,20 s (n÷) - §¹t: <,= 6,20 s (nam), <,= 7,20 s (n÷) - Ch­a ®¹t: C¸c møc cßn l¹i 35 phút Tỉ chøc kiĨm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 10 HS.Nam riªng n÷ riªng -GV ph©n c«ng HS phơc vơ ,hỉ trỵ kiĨm tra -Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần Trường hợp ®Ỉc biƯt GV có thể cho kiểm tra lần 2 € € 0 (Bàn GV) € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay + Nhận xét, đánh giá buổi học vµ c«ng bè thĨ lùc cđa HS + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 5 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: ....

File đính kèm:

  • docGiao an The duc 8 chuan KTKN Quang Ngai.doc