Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 23: TTTC - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phạm Thanh Toàn

I-Mục tiêu

1 – Nhiệm vụ

- TTTC: Ôn đá bóng bằng lòng , dẫn bóng bằng má trong bàn chân, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Trò chơi “ Dẫn bóng tiếp sức”.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

2- Yêu cầu:

- Kiến thức:

+ Biết cách thực hiện đá bóng bằng lòng, dẫn bóng bằng má trong bàn chân, dãn bóng bằng má ngoài bàn chân.Trò chơi “Dẫn bóng tiếp sức”.

+Biết cách thực hiện chạy theo địa hình qui định và một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

- Kĩ năng:

+ Thực hiện cơ bản đúng đá bóng bằng lòng, dẫn bóng bằng má trong bàn chân.

+ Thực hiện được dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Trò chơi “ Dẫn bóng tiếp sức”

+ Thực hiện được chạy trên địa hình qui định .

+ Duy trì và phân phối sức bền.

- Thái độ: Giáo dục cho HS

+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.

+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.

II - Địa điểm, phương tiện

Tại sân tập, bóng đá, còi TT, kẻ vạch.

III-Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 23: TTTC - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phạm Thanh Toàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 01 /11/2010 Ngµy gi¶ng: 03 /11/2010 TiÕt 23 tttc – ch¹y bÒn I-Môc tiªu 1 – NhiÖm vô - TTTC: ¤n ®¸ bãng b»ng lßng , dÉn bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n, dÉn bãng b»ng m¸ ngoµi bµn ch©n. Trß ch¬i “ DÉn bãng tiÕp søc”. - Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 2- Yªu cÇu: - KiÕn thøc: + BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®¸ bãng b»ng lßng, dÉn bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n, d·n bãng b»ng m¸ ngoµi bµn ch©n.Trß ch¬i “DÉn bãng tiÕp søc”. +BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y theo ®Þa h×nh qui ®Þnh vµ mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y. - KÜ n¨ng: + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®¸ bãng b»ng lßng, dÉn bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n. + Thùc hiÖn ®­îc dÉn bãng b»ng m¸ ngoµi bµn ch©n. Trß ch¬i “ DÉn bãng tiÕp søc” + Thùc hiÖn ®­îc ch¹y trªn ®Þa h×nh qui ®Þnh . + Duy tr× vµ ph©n phèi søc bÒn. - Th¸i ®é: Gi¸o dôc cho HS + Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc häc tËp m«n TD. + Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn vµ biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë tr­êng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc kháe. II - §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn T¹i s©n tËp, bãng ®¸, cßi TT, kÎ v¹ch. III-Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p –Tæ chøc 1-PhÇn më ®Çu - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè trang phôc ,kiÓm tra søc kháe häc sinh. - GV phæ biÕn néi dung,môc tiªu bµi häc . - Khëi ®éng : + T¹i chç xoay c¸c khíp c¬ b¶n, Ðp däc – Ðp ngang. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 8-10p - Líp tr­ëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. Do CLS ®iÒu khiÓn Theo ®éi h×nh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 2-PhÇn c¬ b¶n *TTTC - ¤n + §¸ bãng b»ng lßng. + DÉn bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n + DÉn bãng b»ng m¸ ngoµi bµn ch©n. - Trß ch¬i: “ DÉn bãng tiÕp søc” > Cñng cè: DÉn bãng b»ng m¸ ngoµi bµn ch©n. * Ch¹y bÒn: Trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 28-30p 20 – 24p 5p 5p 5p 3lÇn 6 – 10p GV thùc hiÖn ®éng t¸c lµm mÉu l¹i 1 lÇn sau ®ã ®iÒu khiÓn HS luyÖn tËp theo 4 nhãm. GV quan s¸t söa sai. Theo ®éi h×nh. xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x X GV thùc hiÖn ®t lµm mÉu lai 1 lÇn, sau ®ã ®iÒu khiÓn líp luyÖn tËp, GV quan s¸t söa sai. Theo ®éi h×nh xxxxxx|x| xxxxxx|x| xxxxxx|x| xxxxxx|x| X Tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c nhãm, nam víi nam, n÷ víi n÷. Theo ®éi h×nh xxxxxx|x| xxxxxx|x| xxxxxx|x| xxxxxx|x| X 2 hs lªn thùc hiÖn c¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt. GV kÕt luËn. Theo ®éi h×nh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x C¶ líp ch¹y vßng xung quanh s©n tËp. 3-PhÊn kÕt thóc -Th¶ láng:Cói rò ng­êi th¶ láng ch©n tay, tËp ®éng t¸c ®iÒu hßa BTD ph¸t triÓn chung -Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi vÒ nhµ. 3-5p 2x8nhÞp Theo ®éi h×nh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV&HS kÕt thóc giê häc

File đính kèm:

  • docGiao an 7 tiet 23.doc