Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 39+40: Bật nhảy - Chạy nhanh - Chạy bền - Năm học 2012-2013

I . NHIỆM VỤ:

 1.Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước, trước-sau, ngang.

 Học: Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.

 Trò chơi nhảy ô tiếp sức.

 2.Chạy nhanh: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy-xuất phát.

 Học : Chạy bước nhỏ, gót chạm mông.

 Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.

 3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 II.YÊU CẦU:

 1/.Kiến thức :

 - Biết các động tác đá lăng và trò chơi.

 - Biết các kỹ thuật xuất phát mặt, vai, lưng hướng chạy.

 - Biết cách thả lỏng trong chạy bền.

 2/.Kỹ năng :

 -Thực hiện cơ bản đúng tư thế, kỹ thuật khi đá lăng.

 -Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật xuất phát trong chạy nhanh.

 -Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên

 3/.Thái độ :

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/02/2021 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 39+40: Bật nhảy - Chạy nhanh - Chạy bền - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 21 MOÂN : BAÄT NHAÛY-CHAÏY NHANH- CHAÏY BEÀN ˜w™ Tieát CT : 39+40 Thôøi gian daïy : 7/1/2013 I . NHIEÄM VUÏ: 1.Baät nhaûy: OÂn ñoäng taùc ñaù laêng tröôùc, tröôùc-sau, ngang. Hoïc: Ñaø moät böôùc ñaù laêng; Ñaø moät böôùc giaäm nhaûy-ñaù laêng. Troø chôi nhaûy oâ tieáp söùc. 2.Chaïy nhanh: Ñöùng maët, vai, löng höôùng chaïy-xuaát phaùt. Hoïc : Chaïy böôùc nhoû, goùt chaïm moâng. Troø chôi chaïy tieáp söùc chuyeån vaät. 3.Chaïy beàn: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. II.YEÂU CAÀU: 1/.Kieán thöùc : - Bieát caùc ñoäng tác đá lăng vaø troø chôi. - Bieát caùc kyõ thuaät xuaát phaùt maët, vai, löng höôùng chaïy. - Bieát caùch thaû loûng trong chaïy beàn. 2/.Kyõ naêng : -Thöïc hieän cô baûn ñuùng tö theá, kyõ thuaät khi ñaù laêng. -Thöïc hieän cô baûn ñuùng caùc kyõ thuaät xuaát phaùt trong chaïy nhanh. -Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân 3/.Thaùi ñoä : - Hoïc sinh tích cöïc, an toaøn trong luyeän taäp . III.THÔØI GIAN: -2 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: -Saân taäp TDTT cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: -Coøi, tranh baät nhaûy-chaïy nhanh PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: -Nhaän lôùp – Ñieåm danh. -Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp. -Khôûi ñoäng: Caùc ñ/t PT chung, xoay khôùp, caêng cô. -Kieåm tra baøi cuõ: Caùc ñoäng taùc ñaù laêng. (13p) 2’ 2’ 6’(2x8) 3’ II/ Phaàn cô baûn: 1)Baät nhaûy: -OÂn ñoäng taùc ñaù laêng tröôùc, tröôùc-sau, ngang. -Hoïc: Ñaø moät böôùc ñaù laêng; Ñaø moät böôùc giaäm nhaûy-ñaù laêng. -Troø chôi nhaûy oâ tieáp söùc. 2)Chaïy nhanh: -Ñöùng maët, vai, löng höôùng chaïy, xuaát phaùt. -Hoïc : Chaïy böôùc nhoû, goùt chaïm moâng. Troø chôi chaïy tieáp söùc chuyeån vaät. 3)Chaïy beàn:Luyeän taäp chaïy treân ñòa hình töï nhieân.250-300m *Cuûng coá kyõ thuaät: -Giaäm nhaûy-ñaù laêng, caùc ñoäng taùc boå trôï, caùch thôû trong chaïy beàn. (69p) 31’ 1-2L 3-4L 31’ 1-2L 3-4L 3L 7’ 1L III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù buoåi taäp. -HD taäp ôû nhaø: Giaäm nhaûy-ñaù laêng, boå trôï, chaïy beàn. (8p) 4’ 2’ 2’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, traät töï -nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh giaù. -Tích cöïc thöïc hieän ñuùng theo yeâu caàu caùc ñoäng taùc ñaù laêng. +Xem gv thò phaïm thöïc hieän toát ñoäng taùc. +Naém vöõng kyõ thuaät giaäm nhaûy, rôi an toaøn. -Naém vöõng caùch chôi, tích cöïc tham gia. -Taäp trung chuù yù nghe phaùt leänh, phaûn xaï nhanh lao ra ngoaøi, taêng toác ñoä nhanh nhaát. -Xem gv thò phaïm phaân tích, thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï. +Tích cöïc tham gia troø chôi, naém luaät chôi. -Naém vöõng caùc yeâu caàu trong quaù trình chaïy. -Kieân trì tích cöïc thöïc hieän heát cöï ly chaïy. -Hít thôû ñeàu theo nhòp böôùc chaïy. -Phaân phoái söùc ñuùng theo yeâu caàu cuûa gv. -Hoài tónh tích cöïc sau khi chaïy xong. +HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai. ñ/t, söûa sai laàm thöôøng maéc ñeå RKN. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x *gv cho hs giaõn caùch 1 dang tay so le ñieàu khieån, höôùng daãn, quaûn lyù, söûa sai hs taäp chung vaø theo töøng haøng ngangô' 30m 250-300m -Gv goïi hs thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs RKN. -Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Ñoàng Ruøm, Ngaøy 6 Thaùng 01 Naêm 2013 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Nguyeãn Phuøng Haûo NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docthe duc 6(18).doc
Giáo án liên quan