Giáo án Thể dục 9 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột

 I. Mơc tiªụ,Yªu cÇu:

- Nhảy cao: ¤n động tác đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy- đá lăng. Trò chơi “ Nh¶y lß cß tip sc “.

- TTTC (Bng chuyỊn ) : Làm quen với một số động tác bổ trợ môn Bng chuyỊn tung vµ b¾t bng b»ng hai tay, chuyỊn bng cao tay , ®Ưm bng, duy chuyĨn tr­ỵt ngang, tr­ỵt dc.

- Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện .

II.§Þa ®iĨm,Ph­¬ng tiƯn :

- Sân trường THCS B×nh Thun, bng

III.Tin tr×nh d¹y hc:

 

 

doc66 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c nhóm cơ. -¤ân tập vµ chuÈn bÞ tr­íc khi kiĨm tra 5 phút 1 phút 1 phút 5 phút Mỉi ®éng t¸c 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Kiểm tra kÜ n¨ng ®éng t¸c Đá cÇu cao ch©n nghiêng mình b»ng mu bµn ch©n 2. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của học sinh - Điểm 9- 10: - Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c, 3 Qủa qua lưới vào ô qui định - Điểm 7- 8 :- Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c, cßn sai sãt nhá, 2 Qủa qua lưới vào ô qui định hoặc 3 Qủa qua lưới, 1 quả vào ô qui định - Điểm 5- 6 :- Thùc hiƯn ch­a ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c, cßn nhiỊu sai sãt nhá, 2 Qủa qua lưới, 1 quả vào ô qui định hoặc 3 Qủa qua lưới trở lên - Điểm 3- 4 : - Ch­a thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c, 1 Qủa qua lưới - vào ô qui định hoặc 2 Qủa qua lưới trở lên * Tr­êng hỵp kh¸c GV tù quyÕt ®Þnh, cã thĨ chiÕu cè ®èi víi HS cã tinh thÇn tËp luyƯn tèt 35 phút Tỉ chøc kiĨm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS.GV ph©n c«ng HS hỉ trỵ viƯc kiĨm tra - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng chuẩn bị ở vị trí quy định. thực hiện 3 lÇn động tác. Những HS khác theo dõi. Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp HS bị xếp loại trung b×nh hoặc yÕu. GV có thể cho kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lại, Điểm kiểm tra tối đa không được 9-10. (Bàn GV 0 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay + Nhận xét, đánh giá buổi học vµ c«ng bè ®iĨm + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 5 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: .... .. Ngày soạn :2/05 Tuần : 35 Ngày giảng : Tiết : 67 KIĨM TRA CHẠY BỀN I. Mơc tiªụ,Yªu cÇu: - Kiểm tra ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tËp luyƯn cđa HS vỊ kÜ thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch Ch¹y trên địa hình tự nhiên nam 1000m, n÷ 800m - Lớp trật tự, nghiêm túc, tham gia kiĨm tra cè g¾ng ®¹t kÕt qu¶ cao . II.§Þa ®iĨm,Ph¬ng tiƯn : Sân trường THCS B×nh ThuËn,đĐồng hồ TT III.TiÕn tr×nh d¹y häc: Nội dung LVĐ Phương pháp-Tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy,c¸ch kiĨm tra vµ cho ®iĨm. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ: -Chạy bước nhỏ Ch¹y n©ng cao ®ïi , chạy đạp sau,ch¹y t¨ng tèc -¤ân tập vµ chuÈn bÞ tr­íc khi kiĨm tra 5 phút 1 phút 1 phút 5 phút Mỉi ®éng t¸c 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(LT) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 Kiểm tra kÜ thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch Ch¹y trên địa hình tự nhiên nam 1000m, n÷ 800m 2 Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kÜ thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch của tõng học sinh: - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kÜ thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch 4”20 S nam, 3”30 S nữ - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kÜ thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch 4”34 S nam, 3”44 S nữ - Điểm 5- 6 : Thực hiện kÜ thuËt ®éng t¸c còn sai sót vµ thµnh tÝch 4”48 S nam, 3”58 S nữ - Điểm 4 trở xuống : Thực hiện kÜ thuËt ®éng t¸c sai vµ thµnh tÝch 5 S nam, 4”10 S nữ 35 phút Tỉ chøc kiĨm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt, Nam riªng n÷ riªng mỗi đợt 6-8 HS - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng ở vạch XP quy định -GV ph©n c«ng HS phơc vơ ,hỉ trỵ kiĨm tra -Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần Trường hợp HS bị xếp loại trung b×nh hoặc yÕu. GV có thể cho kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lại, Điểm kiểm tra tối đa không được 9-10. 0 (Bàn GV) €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay + Nhận xét, đánh giá buổi học vµ c«ng bè ®iĨm + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 5 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngày soạn :5/5 Tuần : 35 Ngày giảng : Tiết : 68 ¤N TËP KIĨM TRA HäC K× II Phòng GD-ĐT Bình Sơn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THCS Bình Thuận MÔN THỂ DỤC 9 (NĂM HỌC 2008-2009) -------------------------------- KIỂM TRA THùC HµNH: (10 §iĨm) - KiĨm tra kÜ thuËt vµ thµnh tÝch: Ph¸t bãng cao tay chÝnh diƯn nam, thÊp tay nghiêng mình nữ ( mổi học sinh thực hiện 3 lần phát bóng liên tiếp ) Yªu cÇu kÜ thuËt §iĨm Thµnh tÝch §iĨm Tỉng sè ®iĨm - Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c 3 - 3 Qủa qua lưới - vào ô qui định 6-7 9-10 - Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c, cßn sai sãt nhá. 2,5 - 2 Qủa qua lưới - vào ô qui định hoặc 3 Qủa qua lưới -1 quả vào ô qui định 4,5-5,5 7-8 - Thùc hiƯn ch­a ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c, cßn nhiỊu sai sãt nhá 2 - 2 Qủa qua lưới – 1 quả vào ô qui định hoặc 3 Qủa qua lưới trở lên 3-4 5-6 - Ch­a thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c 1 - 1 Qủa qua lưới - vào ô qui định hoặc 2 Qủa qua lưới trở lên 2-3 3-4 Bình Thuận ngày 03/05/2009 GVBM Nguyễn Văn Thanh ---------------------------------------------------------------------- Ngày soạn :5/5 Tuần : 35 Ngày giảng : Tiết : 68 ¤N TËP KIĨM TRA HäC K× II Phòng GD-ĐT Bình Sơn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THCS Bình Thuận MÔN THỂ DỤC 9 (NĂM HỌC 2008-2009) -------------------------------- KIỂM TRA THùC HµNH: (10 §iĨm) - KiĨm tra kÜ thuËt vµ thµnh tÝch: Ph¸t bãng cao tay chÝnh diƯn nam, thÊp tay nghiêng mình nữ ( mổi học sinh thực hiện 3 lần phát bóng liên tiếp ) Yªu cÇu kÜ thuËt §iĨm Thµnh tÝch §iĨm Tỉng sè ®iĨm - Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c 3 - 3 Qủa qua lưới - vào ô qui định 6-7 9-10 - Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c, cßn sai sãt nhá. 2,5 - 2 Qủa qua lưới - vào ô qui định hoặc 3 Qủa qua lưới -1 quả vào ô qui định 4,5-5,5 7-8 - Thùc hiƯn ch­a ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c, cßn nhiỊu sai sãt nhá 2 - 2 Qủa qua lưới – 1 quả vào ô qui định hoặc 3 Qủa qua lưới trở lên 3-4 5-6 - Ch­a thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt ®éng t¸c 1 - 1 Qủa qua lưới - vào ô qui định hoặc 2 Qủa qua lưới trở lên 2-3 3-4 Bình Thuận ngày 03/05/2009 GVBM Nguyễn Văn Thanh ---------------------------------------------------------------------- Ngày soạn :17/5 Tuần : 37 Ngày giảng : Tiết : 70 KIĨM TRA TI£U CHUÈN RÌN LUY£N TH¢N THĨ I. Mơc tiªụ,Yªu cÇu: - Kiểm tra ®¸nh gi¸ thĨ lùc häc sinh hai néi dung : Chạy con thoi 4x10m, chạy tuỳ sức 5 phút - Lớp trật tự, nghiêm túc, tham gia kiĨm tra cè g¾ng ®¹t kÕt qu¶ cao . II.§Þa ®iĨm,Ph­¬ng tiƯn : Sân trường THCS B×nh ThuËn. ®­êng ch¹y, th­ít ®o,đĐồng hồ TT III.TiÕn tr×nh d¹y häc: Nội dung LVĐ Phương pháp-Tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy,c¸ch kiĨm tra vµ cho ®iĨm. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ: -Chạy bước nhỏ Ch¹y n©ng cao ®ïi , chạy đạp sau,ch¹y t¨ng tèc -¤ân tập vµ chuÈn bÞ tr­íc khi kiĨm tra 5 phút 1 phút 1 phút 5 phút Mỉi ®éng t¸c 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(LT) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Kiểm tra ®¸nh gi¸ thĨ lùc häc sinh hai néi dung : Chạy con thoi 4x10m, chạy tuỳ sức 5 phút 2. C¸ch xÕp lo¹i tõng néi dung: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thĨ lùc cđa HS theo ba lo¹i : Tèt, ®¹t , ch­a ®¹t a/ Chạy con thoi 4x10m - Tèt : < 12,00s (nam), <12,40s (n÷) - §¹t: < ,= 12,80s (nam), <,= 13,40s(n÷) - Ch­a ®¹t: C¸c møc cßn l¹i b/ Chạy tuỳ sức 5 phút - Tèt : > 1020m (nam), >860m (n÷) - §¹t: >,= 910m (nam), >,= 790m (n÷) - Ch­a ®¹t: C¸c møc cßn l¹i 35 phút Tỉ chøc kiĨm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 8 -10 HS.Nam riªng n÷ riªng -GV ph©n c«ng HS phơc vơ ,hỉ trỵ kiĨm tra -Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần Trường hợp ®Ỉc biƯt GV có thể cho kiểm tra lần 2 10m N O 0 (Bàn GV) 50m L€ € € € € 10m € € € € € 10m 10m 10m € € € € € M10m C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay + Nhận xét, đánh giá buổi học vµ c«ng bè thĨ lùc cđa HS + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 5 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: ..

File đính kèm:

  • docGiao an TD 9 HKII hoan chinh.doc