Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Minh Long

1- Mục tiêu : - Biết được một số kỹ năng, kiến thức cơ bản để luyện tập giữ gìn sức khoẻ và nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống mới lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn khẩn trương, ý thức tổ chức kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện và giữ vệ sinh.

- Biết và vận dụng ở mức độ nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2- Yêu cầu:

a/ Về kiến thức: - Có những hiểu biết cần thiết về nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương, biết cách tự kiểm tra mạch, theo dõi sức khoẻ nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao thể lực.

- Biết cách thực hiện các bài tập phát triển thể lực, các động tác bổ trợ kỹ thuật, kỹ thuật động tác một số môn đã học ở lớp 6 và tiếp tục học ở lớp 7.

- Biết một số điều luật thi đấu và phương pháp tập luyện một số môn tự chọn để tham gia các hoạt động TDTT ngoại khoá.

b/ Về kỹ năng: - Thực hiện đúng, đều, đẹp những bài tập ĐHĐN đã học ở lớp 6 và tương đối đẹp những động tác bài tập học ở lớp 7.

- Thực hiện tương đối đúng về bài tập phát triển chung, một số trò chơi vận động, bài tập phát triển thể lực, các bài tập bổ trợ phát triển các nội dung.

- Thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

c/ Về thái độ hành vi:

- Có ý thức tự giác tập luyện.

- Có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và thói quen giữ gìn vệ sinh.

- Biết và vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trường, tự học để giữ g

doc24 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Minh Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ao. 3- Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i “t©ng cÇu trong 5p” 4/ Cñng cè: Gäi 4 HS lªn thùc hiÖn ngåi xuÊt ph¸t. 33' 10-13' 2L 2L 10-11' 2-4l 2-4l 2-3l 5' 3' - C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t chung söa sai. - cs ®iÒu khiÓn nhãm. - §éi h×nh hµng ngang tõng hµng thùc hiÖn. -§éi h×nh «n tËp ch¹y nhanh. - Gv ph©n tÝch thÞ ph¹m ®éng t¸c. - TËp ®ång lo¹t hµng ngang 2 lÇn. - Tõng tæ thùc hiÖn theo hµng ngang, c¸n sù ®iÒu khiÓn. - Gv uèn n¾n ®éng t¸c cho hs -Líp lµm 3 tæ cïng ch¬i - HS nhËn xÐt - GV bæ xung. III- PhÇn kÕt thóc: 1- Th¶ láng håi tÜnh. 2- NhËn xÐt giê häc. 3- Bµi vÒ nhµ: + ¤n §H§N + ¤n : Ngåi xuÊt ph¸t. + S½n sµng xuÊt ph¸t + Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 5' - Th¶ láng tÝch cùc - CS ®iÒu khiÓn. - GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm giê häc. - §éi h×nh: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gv IV- Rót kinh nghiÖm: ........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày Sọan : Tuần : 5 Ngày Dạy : Tiết : 10 ®éi h×nh ®éi ngò ch¹y nhanh - ch¹y bÒn -§H§N:LuyÖn tËp n©ng cao kÜ n¨ng ®· häc.trß ch¬i Gv chän. -Ch¹y nhanh :«n ®øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t. Ngåi – xuÊt ph¸t ,t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. -Ch¹y bÒn :LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu: 1. §H§N .+ Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®èi tèt kü thuËt ®éng t¸c ®· häc . 2. Ch¹y nhanh: n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c kÜ thuËt xuÊt ph¸t. 3.Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn n©ng cao søc bÒn chung. + Yªu cÇu biÕt vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo tËp luyÖn. II- §ia ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n tËp s¹ch sÏ.+ cßi. III- TiÕn tr×nh d¹y vµ häc: Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A- PhÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: - Gv nhËn líp kiÓm tra sÜ sè. - Gvphæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.. 2 Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp 5 ®éng t¸c ®Çu bµi TDTK - Xoay c¸c khíp. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc - 3 ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y. 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn kü thuËt ngåi xuÊt ph¸t + s½n sµng xuÊt ph¸t. 8-10' 2’ 5-6’ 1v 2x8 2x8 2x8 10” 2 em - §éi h×nh nhËn líp (nh­ bµi tr­íc). - TËp ®óng ®ång t¸c, ®Òu, hÕt biªn ®é ®éng t¸c. §éi h×nh: - §H khëi ®éng . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) - KiÓm tra 1-3 em nÕu tèt th× cho ®iÓm B- PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n §H§N: a- Trß ch¬i: "Lß cß chäi gµ". b- §i ®Òu vßng ph¶i, tr¸i.. 2. Ch¹y nhanh: a- ¤n: ®øng vai h­íng ch¹y xuÊt ph¸t b- Ngåi xuÊt ph¸t. c- ¤n: T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 3. Ch¹y bÒn: Nh¾c l¹i nÐt c¬ b¶n trong ch¹y bÒn (c¸ch ph©n phèi søc). 4. Cñng cè: Thùc hiÖn ngåi xuÊt ph¸t, s½n sµng xuÊt ph¸t. 30' 9-10' 2L 9-10' 2l 2L 2L 5' 3' - §éi h×nh ch¬i - Tæ chøc cho líp ch¬i. - C¸n sù h« cho c¶ nhãm tËp - GV nh¾c nhë, söa sai nÕu cßn m¾c . - Tõng hµng thùc hiÖn. - C¸ch tËp nh­ trªn. - NhËn xÐt. - Gv cã thÓ lµm mÉu l¹i kü thuËt ®éng t¸c 1-2 lÇn - Dïng cßi ®iÒu khiÓn líp tËp luyÖn. - Tõng nhãm vµo ch¹y xung quanh s©n tr­êng. - NhËn xÐt. 2 em thùc hiÖn líp nhËn xÐt Gv bæ xung C PhÇn kÕt thóc: 1- Th¶ láng håi tÜnh. 2- NhËn xÐt giê häc. 3.Bµi vÒ nhµ: + ¤n §H§N + ¤n : Ngåi xuÊt ph¸t. + S½n sµng xuÊt ph¸t + LuyÖn tËp ch¹y bÒn . 5' - Th¶ láng tÝch cùc. - GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm giê häc. - §éi h×nh: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV- Rót kinh nghiÖm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Ngày tháng 09 năm 2011 Ngày tháng 09 năm 2011 Ban Giám hiệu Tổ Trưởng (ký duyệt) (ký duyệt) Lương Thị Kim Thanh Ngày Sọan : Tuần : 6 Ngày Dạy : Tiết : 11 ®éi h×nh ®éi ngò ch¹y nhanh - ch¹y bÒn §H§N: ¤n ®i ®Òu - ®øng l¹i .,®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp ,trß ch¬i (gv chän) Ch¹y nhanh: ¤n ch¹y b­íc nhá ,n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau- t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. Ch¹y bÒn .- HiÖn t­îng thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc . I- Môc tiªu: -§H§N: ¤n thuÇn thôc c¸c kü n¨ng ®· häc -C.Nhanh: Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî . - N¾m vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt nh÷ng ®éng t¸c häc míi. -C.BÒn : BiÕt c¸ch ¸p dông vµo trong khi ch¹y II- §ia ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n tËp s¹ch sÏ, cßi . III- TiÕn tr×nh d¹y vµ häc: Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I- PhÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vong s©n. - Xoay c¸c khíp. - Ðp ngang, Ðp däc 3- KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 10' 2-3' 5-6' 2x8 3-4' - Líp tr­ëng kiÓm tra sÜ sè, b¸o c¸o. - HS vµ GV lµm thñ tôc nhËn líp vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. - TËp ®óng ®ång t¸c, ®Òu, hÕt biªn ®é ®éng t¸c. §éi h×nh khëi ®éng: 3 hµng ngang c¸ch nhau mét s¶i tay, so le. -HS NhËn xÐt,GV söa sai. II- PhÇn c¬ b¶n: 1/¤n §H§N: - Trß ch¬i: “ kết nhóm” - §i ®Òu - ®i ®Òu ®øng l¹i - ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp. 2/ Ch¹y nhanh: a- ¤n ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi. Ch¹y ®¹p sau. b- ¤n: T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 3- Ch¹y bÒn: - HiÖn t­îng Thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc: + "Thë dèc lµ thë nhanh nh­ng n«ng, chñ yÕu thë b»ng miÖng, trong khi ch¹y thÊy tøc ngùc, khã thë "®¸nh trèng ngùc" kh«ng muèn ch¹y n÷a. Thë dèc ®ã kh«ng ph¶i lµ bÖnh lý. ChÝnh v× vËy ®Ó kh¾c phôc cÇn gi¶m tèc ®é ®ång thêi hÝt thë s©u (hÝt b»ng mòi, thë ra b»ng miÖng). Kho¶ng 5-10 lÇn lµ cã thÓ v­ît qua giai ®o¹n ®ã vÒ tr¹ng th¸i gÇn b×nh th­êng. 4/ Cñng cè: Thùc hiÖn ®¹p sau. - 2 em thùc hiÖn 30' 9-10' 4-5' 3L 8-10’ 2L 3-4L 5-6’ 2em - Gv h­íng dÉn c¸c ch¬i vµ tæ chøc cho líp cïng ch¬i - C¸n sù ®iÒu khiÓn - GV quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Thùc hiÖn ®ång lo¹t. - Tõng hµng thùc hiÖn theo hµng ngang.GV h«. - Tõng nhãm thùc hiÖn. -§éi h×nh tËp luyÖn ch¹y nhanh - Chó ý: Khi ng­êi bay lªn ch©n tr­íc ph¶i th¶ láng. - Tõng nhãm 2 -3 em vµo ch¹y 50m. - Gv quan s¸t nh¾c Hs söa sai ngay lÇn 2-3 - GV giíi thiÖu gi¶ng gi¶i ,ph©n tÝch - HS chó ý : nÕu ch­a hiÓu th× hái l¹i. - HS NhËn xÐt - GV bæ sung. 3- PhÇn kÕt thóc: a- Th¶ láng håi søc b- NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ: + ¤n ®i ®Òu ®øng l¹i + ¤n s½n sµng xuÊt ph¸t. + ¤n ch¹y ®¹p sau + LuyÖn tËp ch¹y bÒn . 5' - Th¶ láng tÝch cùc. C¸n sù h«. - GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm giê häc. - §éi h×nh: nh­ §H nhËn líp. IV- Rót kinh nghiÖm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Ngày Sọan : Tuần : 6 Ngày Dạy : Tiết : 12 ®éi h×nh ®éi ngò ch¹y nhanh - ch¹y bÒn -§H§N: LuyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ®i ®Òu ®øng l¹i. -C.Nhanh: + ¤n ch¹y ®¹p sau. Häc :XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 40m. -Ch¹y bÒn:+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn I- Môc tiªu: --§H§N: Thùc hiÖn tèt kü n¨ng ®· häc, -C.Nhanh: N¾m ®­îc yÕu lÜnh ®éng t¸c míi vËn dông vµo tËp luyÖn. -Ch¹y bÒn:+ LuyÖn tËp n©ng cao søc bÒn chung. II- §ia ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: -S©n tËp rộng , sạch sẽ , thóang mát . -Cßi . - Tranh ch¹y ng¾n III- TiÕn tr×nh d¹y vµ häc: Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A- PhÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè. - GV Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Chạy 1 vòng sân bóng . - Xoay c¸c khíp. - Ðp d©y ch»ng. - 3 ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn kü thuËt ®¹p sau. 7-8' 2x8 1-2 em - §éi h×nh nhËn líp : ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ °(Gv ) -§éi h×nh vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc khëi ®éng nh­ tiÕt 11. -HS nhËn sÐt .GV bæ xung. - NÕu tèt th× cho ®iÓm B- PhÇn c¬ b¶n: 1/§H§N:¤n ®i ®Òu vßng ph¶i, tr¸i. 2/ Ch¹y nhanh: ¤n Ch¹y ®¹p sau. Gäi 1HS thùc hiÖn tèt lªn thùc hiÖn l¹i ®éng t¸c líp quan s¸t. - Cho häc sinh lÇn l­ît vµo thùc hiÖn.3-4em 1 tèp b- Häc xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. Líp 6 c¸c em ®· ®­îc häc, n¨m líp 7 nµy c¸c em cÇn n¾m ®­îc lùc c¶n lín nhÊt khi ®Æt gãt ch¹m ®Êt vµ nhá nhÊt khi ®Æt ch©n ch¹m ®Êt = nöa bµn ch©n trªn. Kh«ng nªn v­¬n c¼ng ch©n ra xa mµ cÇn gi¶m ®i mét chót, ®¹p sau hÕt søc ®Ó t¹o lùc lín ®Èy ng­êi vÒ tr­íc. 3- Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn: 300-400m 4- Cñng cè: «n kü thuËt xuÊt ph¸t cao + ch¹y nhanh. 30' 2-3L 3L x20m 2-4L 40m 1L 2em -Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn. GVchó ý quan s¸t nh¾c Hs söa sai. §éi h×nh : ch¹y ®¹p sau - Thùc hiÖn nh­ §H bªn 2 lÇn. LÇn 3 tõng tæ thùc hiÖn ®Ó nhËn xÐt. Gv lµm mÉu vµ ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c 1-2 lÇn Hs quan s¸t . - Hs vµo thùc hiÖn Gv söa sai nÕu cßn m¾c -§éi h×nh xp cao ch¹y 40m - 2 lÇn ®ång lo¹t. - 2 lÇn theo nhãm tæ. - GV chó ý söa sai cho HS. - Ch¹y c¶ líp - Th¶ láng theo nhãm. - HS NhËn xÐt - GV bæ sung. C- PhÇn kÕt thóc: 1- Th¶ láng håi tÜnh. 2- NhËn xÐt giê häc. 3- Bµi vÒ nhµ: + ¤n ch¹y ®¹p sau + ¤n xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh + LuyÖn tËp ch¹y bÒn . 5' - Th¶ láng kü. - §¸nh gi¸, nhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm giê häc. - §éi h×nh: ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ °(Gv ) IV- Rót kinh nghiÖm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docThe duc 7(9).doc