Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 99: Kiểm tra Văn

1.MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:Giúp hs:

-Củng cố kiến thức về văn nghị luận qua những văn bản đã học, kiến thức về tục ngữ.

1.2.Kĩ năng:Rèn kĩ năng cho hs:

-Phân tích, tái hiện , vận dụng kiến thức.

 1.3.Thái độ:

-GD tính cẩn thận, ý thức học tập theo hệ thống khoa học, ý thức sáng tạo.

2.MA TRẬN:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 99: Kiểm tra Văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT PPCT:99 TUẦN: 25 KIỂM TRA VĂN Ngày dạy:23/2/2011 1.MỤC TIÊU: 1.1.Kiến thức:Giúp hs: -Củng cố kiến thức về văn nghị luận qua những văn bản đã học, kiến thức về tục ngữ. 1.2.Kĩ năng:Rèn kĩ năng cho hs: -Phân tích, tái hiện , vận dụng kiến thức. 1.3.Thái độ: -GD tính cẩn thận, ý thức học tập theo hệ thống khoa học, ý thức sáng tạo. 2.MA TRẬN: CHUẨN MỨC ĐỘ NỘI DUNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Câu :1, 8 Tục ngữ -KT:Đặc điểm nội dung câu tục ngữ. KN:Nhận biết đặc điểm nội dung câu tục ngữ. 2 câu (0,5 đ) Câu 2 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Sự giàu đẹp của Tiếng Việt, đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý nghĩa văn chương -KT:Nội dung, nghệ thuật. -KN:+Nhận biết, phân tích nội dung, nghệ thuật. 3 câu (0,5 đ) 3 câu (0,5 đ) Câu 1,2,3: Ca dao, tục ngữ, Đức tính giản dị của bác Hồ. -KT:Nội dung nghệ thuật, ý nghĩa văn bản. - KN:Phân tích, cảm nhận, viết văn nghị luận. Câu 2 (2 đ) Câu 1 (2 đ) Câu 3 (4 đ) TS CÂU 5 1 3 1 1 3.ĐỀ, ĐÁP ÁN: I.ĐỀ TRẮC NGHIỆM: 2 điểm 1. Tơc ng÷ kh«ng cã ®Ỉc ®iĨm nµo sau ®©y? A. Ng¾n gän C. C¸c vÕ th­êng ®èi nhau B. Lêi lÏ bay bỉng D. Th­êng cã vÇn ch©n. 2. DÉn chøng trong v¨n b¶n Tinh thÇn yªu n­íc cđa nh©n d©n ta ®­ỵc lùa chän, s¾p xÕp theo tr×nh tù nµo? A. Tõ qu¸ khø ®Õn hiƯn t¹i, ®Õn t­¬ng lai. B. Tõ hiƯn t¹i trë vỊ qu¸ khø. C. Tõ qu¸ khø ®Õn hiƯn t¹i. D. Kh«ng tu©n theo tr×nh tù nµo 3. Trong v¨n b¶n Sù giµu ®Đp cđa TiÕng ViƯt, ë phÇn ®Çu cđa v¨n b¶n, t¸c gi¶ sư dơng kiĨu lËp luËn nµo? A. Chøng minh. C. Gi¶i thÝch. B. B×nh luËn. D. Ph©n tÝch. 4. §Ĩ lµm râ sù giµu ®Đp cđa tiÕng ViƯt, §Ỉng Thai Mai ®· sư dơng phÐp lËp luËn g×? A.Chøng minh C. B×nh luËn. B.Chøng minh kÕt hỵp víi gi¶i thÝch, b×nh luËn. D. Gi¶i thÝch. 5. Dßng nµo sau ®©y kh«ng cã trong quan niƯm cđa Hoµi Thanh vỊ c«ng dơng cđa v¨n ch­¬ng? A. V¨n ch­¬ng giĩp cho con ng­êi cã t×nh c¶m vµ lßng vÞ tha. B. V¨n ch­¬ng giĩp cho con ng­êi h¨ng say lao ®éng h¬n. C. V¨n ch­¬ng g©y cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta ch­a cã, luyƯn nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã. D. V¨n ch­¬ng giĩp cho con ng­êi biÕt c¸i hay, c¸i ®Đp cđa c¶nh vËt thiªn nhiªn. 6. V¨n b¶n §øc tÝnh gi¶n dÞ cđa B¸c Hå cã tÝnh chÊt g×? A. Khuyªn nhđ. C. Ph©n tÝch. B. Ngỵi ca D. Tranh luËn 7. Theo Hoµi Thanh, v¨n ch­¬ng cã nguån gèc tõ ®©u? A. T×nh yªu lao ®éng cđa con ng­êi. B. Cuéc sèng lao ®éng cđa loµi ng­êi. C. Do lùc l­ỵng thÇn th¸nh t¹o ra. D.Do tình cảm, lòng thương người và muôn vật, muôn loài. 8. Nh÷ng c©u tơc ng÷ vỊ con ng­êi vµ x· héi cã néi dung: A. ChÕ giƠu nh÷ng thãi h­, tËt xÊu cđa con ng­êi. B. §ĩc kÕt nh÷ng kinh nghiƯm quý b¸u cđa nh©n d©n vỊ ®êi sèng x· héi, vỊ con ng­êi víi c¸c mèi quan hƯ vµ nh÷ng phÈm chÊt, lèi sèng cÇn ph¶i cã. C. Bµn vỊ mèi quan hƯ gi÷a thiªn nhiªn vµ con ng­êi. D. M« t¶ c¸c hiƯn t­ỵng x· héi. II.Tự luận :(8 đ) Câu 1 :Phân biệt ca dao, tục ngữ ?(2 đ) Câu 2 :Trong văn bản « Đức tính giản dị của Bác Hồ » tác giả đã sử dụng kết hợp các kiểu nghị luận nào ? Kiểu nghị luận nào là chính ?(2 đ) Câu 3 :Qua văn bản « Đức tính giản dị của Bác Hồ » em hiểu thêm được gì về bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam ?(4 đ) ĐÁP ÁN I.ĐỀ TRẮC NGHIỆM: (2 đ) CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 ĐÁP ÁN C B B B B C B C II.TỰ LUẬN: Câu 1(2 đ): -Ca dao : ngắn gọn, có vần, có nhịp. -Tục ngữ có một vế, không có nhịp Câu 2: 2 đ -Chứng minh, giải thích, bình luận. Câu 3: Viết văn nghị luận(4 đ) 4.KẾT QUẢ: -Thống kê kết quả: LỚP TS GIỎI TL KHÁ TL TB TL YẾU TL KÉM TL TB TRỞ LÊN TL 7A1 41 7A2 41 7A3 44 TC 126 -Đánh giá ưu điểm, tồn tại: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docNgu van 7 Tiet 99 kiem tra Ngu van.doc