Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1- Bản đẹp 4 cột - Nguyễn Tấn Hóa

* Gii thiu chỉng trçnh:

- HN:n tp, hoaìn thin cạc kyỵ nng aỵ hoc í lp 6 7 8.

- Th dủc: Baìi TD cì 9 ng tạc .

- iưn kinh: Chảy ngn, chảy bưn, nhaíy cao, nhaíy xa, nẹm bọng.

- Mn th thao tỉ chon:ạ cưu, bọng chuyưn, bọng ạ, bi. . .

* Bin ch t chỉc tp luyn, cỉí cạn sỉ lp, t.

* Thng nht mt s yu cưu chung trong quạ trçnh hoc tp.

1.Y ngha cuía vic phoìng trạnh chn thỉng trong hoảt ong TDTT:

 - Luyn tp TDTT xaíy ra chn thỉng laì khng tt , i ngỉc lải vi mủc ch cuía TDTT do ọ phaíi phoìng trạnh khng chn thỉng laì rt cưn thit vaì quan trong

- Mt s nhỉỵng chn thỉng :

Xy xạt , choạng , ngt , gaỵy xỉng.

2. Mt s nhỉỵng nguyn nhn:

-Khng thỉc hin ụng nguyn tc h thng , tng tin , vỉìa sỉc.

-Khng aím baío v sinh tp luyn(Trang phủc , phỉng tin vaì mi trỉìng).

-Khng tun thuí ni quy k lut.

 *Cạch phoìng chng :

doc19 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1- Bản đẹp 4 cột - Nguyễn Tấn Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh, phäø biãún nhiãûm vủ, yãu cáưu giåì hoüc. Cạc âäüng tạc thãø dủc cå baín, xoay cạc khåïp. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, cạn sỉû âiãưu khiãøn låïp CÅ BAÍN 1-/ Baìi TD: 2/ Báût nhaíy: 3 -/ Chảy bãưn: a*/ Än táûp toaìn baìi TD: -GV Hãû thäúng lải toaìn bäü cạc nẹt chênh vãư yãu cáưu, kyỵ thuáût cå baín cuía baìi TD. -Än toaìn baìi TD. b*/Phäø biãún yãu cáưu kiãøm tra: -Kiãøm tra toaìn baìi TD. -Âạnh giạ dỉûa trãn cạc yãúu täú: +Thỉûc hiãûn âụng âäüng tạc : Trỉì 0,5â/âäüng tạc sai. +Thỉûc hiãûn âäüng tạc chuáøn, âep: Trỉì 0,25â/â.tạc xáúu. +Thãø hiãûn täút tênh liãn hoaìn cuía baìi táûp:cäüng 0,5à1â Phỉång ạn âạnh giạ: Âạnh giạ cho âiãøm. C*/ Tiãún haình kiãøm tra: Goüi tãn kiãøm tra theo thỉï tỉû danh sạch låïp. -Troì chåi bäø tråü báût nhaíy.(Khẹo vỉåïng chán, nhaíy vaìo voìng troìn tiãúp sỉïc) o Luyãûn táûp chảy bãưn quanh sán trỉåìng 400m. 40’ 20’ 10’ Cạn sỉû âiãưu khiãøn än, GV theo doỵi, hỉåïng dáùn chènh âäún kyỵ thuáût. GV o o o GV goüi tãn tỉìng täúp 3HS kiãøm tra/1lỉåüt..Cäng bäú âiãøm vaì xãúp loải sau mäùi täúp . Cạn sỉû quạn xuyãún tráût tỉû låïp. KÃÚT THỤC Cuíng cäú: Häưi tènh: Xuäúng låïp: Nháûn xẹt pháưn kiãøm tra baìi thãø dủc. Thỉûc hiãûn cạc âäüng tạc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cỉûc. Dàûn HS luyãûn táûp chảy. Nghi thỉïc xuäúng låïp. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãưu khiãøn låïp PHÁƯN RỤT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIẠO ẠN SÄ Ú:16 TIÃÚT PPCT: 31-32 TÃN BAÌI DẢY: : ÄN TÁÛP HOÜC KYÌ I. Ngaìy soản: 28/11/08 Ngaìy dảy:(Tuáưn 16 ) ( Tỉì 01/12/ 08 ® 6/ 12/ 08 ) Låïp: 7 A- Mủc tiãu:- -Baìi thãø dủc våïi cåì :Än toaìn baìi thãø dủc, luyãûn táûp hoaìn thiãûn. -ÂHÂN: än toaìn bäü cạc näüi dung âaỵ hoüc trong hoüc kyì -Än táûp báût nhaíy. B- Sán baỵi dủng củ: Sán táûp, âỉåìng chảy. C- LÃN LÅÏP: PHÁƯN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LỈÅÜNG TÄØ CHỈÏC DẢY HOÜC CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vủ, yãu cáưu giåì hoüc. Cạc âäüng tạc thãø dủc cå baín, xoay cạc khåïp. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, cạn sỉû âiãưu khiãøn låïp CÅ BAÍN 1-/Än Baìi TD: 2-/Än pháưn ÂHÂN 3-/Än báût nhaíy a-/ än cạc âäüng tạc 1à4. b-/ än cạc âäüng tạc 5à9 c-/än toaìn baìi. d-/luyãûn táûp cạc âäüng tạc khọ:3,4,6,7,8. a/ Än pháưn ÂHÂN tải chäø: Än cạc näüi dung táûp hoüp haìng doüc, ngang, dọng haìng cạc cỉû ly, chènh âäún cạc tỉ thãú. b/ Än pháưn triãøn khai âäüi hçnh:Än cạc bỉåïc thủc hiãûn, táûp luyãûn hoaìn chènh triãøn khai cạc âäüi hçnh 0-2-4; 0-3-6-9. c/Än pháưn âi âãưu: - Än dáûm chán, âỉïng lải, äøn âënh KT tay, chán. - Än âi âãưu thàĩng,âäøi chán khi sai nhëp. - Än âi âãưu voìng cạc hỉåïng phaíi, trại. ÄØn âënh haìng nguỵ, chènh âäún âäüi hçnh trong quạ trçnh âi. a-/ bäø tråü báût nhaíy: -Luyãûn táûp âỉïng tải chäø âạ làng cao tỉìng chán. -Luyãûn táûp nhaíy xäøm tải chhäø, rụt cao gäúi 10l x 3täø. b-/luyãûn táûp báût nhaíy: -báût nhaíy tải chäø trãn häú cạt. -luyãûn táûp báût cọc 15m x 2 täø. 20’ 30’ 20’ GV nãu cạc yãu cáưu, phán cäng tỉìng täø thỉûc hiãûn cạc näüi dung, hỉåïng dáùn låïp nháûn xẹt rụt kinh nghiãûm. -Täø chỉïc än táûp theo tỉìng täø toaìn bäü cạc näüi dung trãn, gv theo doỵi, hỉåìng âáùn chènh âäún kháøu lãûnh, kyỵ thuáût thỉûc hiãûn. - Goüi mäüt vaìi täø thỉûc hiãûn tỉìng näüi dung âaỵ än, hỉåïng dáùn hs nháûn xẹt, âạnh giạ GV 15m KÃÚT THỤC Cuíng cäú: Häưi tènh: Xuäúng låïp: Cäng bäú näüi dung kiãøm tra hoüc kyì:chảy 60m Thỉûc hiãûn cạc âäüng tạc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cỉûc. Dàûn HS luyãûn táûp chảy. Nghi thỉïc xuäúng låïp. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãưu khiãøn låïp PHÁƯN RỤT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIẠO ẠN SÄ Ú:17 TIÃÚT PPCT: 33-34 TÃN BAÌI DẢY: : ÄN TÁÛP – KIÃØM TRA HOÜC KYÌ I Ngaìy soản: 04/12/08 Ngaìy dảy:(Tuáưn 17) ( Tỉì 08/12/ 08 ® 13/ 12/ 08 ) Låïp: 7 A- Mủc tiãu: - Än táûp cạc näüi dung kyỵ thuáût chảy ngàõn - Kiãøm tra chảy 60m láúy cäüt âiãøm hoüc kyì, B- Sán baỵi dủng củ: Sán táûp, âỉåìng chảy. C- LÃN LÅÏP: PHÁƯN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LỈÅÜNG TÄØ CHỈÏC DẢY HOÜC CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vủ, yãu cáưu giåì hoüc. Cạc âäüng tạc thãø dủc cå baín, xoay cạc khåïp. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, cạn sỉû âiãưu khiãøn låïp CÅ BAÍN 1-/ Än chảy ngàõn: 2/ Kiãøm tra chảy: - Än táûp cạc âäüng tạc bäø tråü chảy bỉåïc nhoí, cao âuìi, âảp sau 20- 20- 40m âi vãư. - Nhàõc lải yãúïu lénh kyỵ thuáût cạc giai âoản kyỵ thuáût. -Luyãûn táûp xuáút phạt cao, chảy lao 15m, âạnh âêch. - Xuáút phạt cao.Chảy tàng täúc 20m ,luyãûn táûp kyỵ thuáût giỉỵa quaỵng, äøn âënh kyỵ thuáût bỉåïc. */Phäø biãún yãu cáưu kiãøm tra: -Kiãøm tra thaình têch kãút håüp kyỵ thuáût chảy ngàõn. *Kyỵ thuáût:3â : Xuáút phạt:1â Giỉỵa quaỵng:1â Vãư âêch:1â *Âạnh giạ thaình têch: Nam Nỉỵ Âiãøm 9”00 9”50 7 9”20 9”70 6 9”50 9”90 5 9”70 10”20 4 9”90 10”50 3 10”20 11”00 2 10”50 11’’50 1 *Lỉu yï: Dàûn hoüc sinh thaí loíng têch cỉûc sau lỉåüt chảy. 30’ 20’ GV phäø biãún yãu cáưu kiãøm tra. Kiãøm tra láưn lỉåüt tỉìng nhọm 2 em/täúp. Nam, nỉỵ riãng Cäng bäú kãút quaí kiãøm tra sau mäùi täúp. KÃÚT THỤC Cuíng cäú: Häưi tènh: Xuäúng låïp: Än toaìn bäü baìi TD âaỵ hoüc Thỉûc hiãûn cạc âäüng tạc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cỉûc. Dàûn HS luyãûn táûp chảy. Nghi thỉïc xuäúng låïp. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãưu khiãøn låïp PHÁƯN RỤT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIẠO ẠN SÄ Ú:18 TIÃÚT PPCT: 35-36 TÃN BAÌI DẢY: : LUYÃÛN TÁÛP – KIÃØM TRA TCRLTT Ngaìy soản: 14/12/08 Ngaìy dảy:(Tuáưn 18 ) ( Tỉì 15/12/ 08 ® 20/ 12/ 08 ) Låïp: 7 A- Mủc tiãu:- -Baìi thãø dủc våïi cåì :Än toaìn baìi thãø dủc, luyãûn táûp hoaìn thiãûn. -Báût nhaíy:luyãûn táûp bäø tråü 3bỉåïc âaì báût nhaíy, luyãûn táûp báût xa. -Chảy bãưn: luyãûn táûp chảy bãưn. B- Sán baỵi dủng củ: Sán táûp, âỉåìng chảy. C- LÃN LÅÏP: PHÁƯN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LỈÅÜNG TÄØ CHỈÏC DẢY HOÜC CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vủ, yãu cáưu giåì hoüc. Cạc âäüng tạc thãø dủc cå baín, xoay cạc khåïp. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, cạn sỉû âiãưu khiãøn låïp CÅ BAÍN 1-/ Baìi TD: 2/ Báût nhaíy: 3 -/ Chảy bãưn: a-/ än cạc âäüng tạc 1à4. b-/ än cạc âäüng tạc 5à9 c-/än toaìn baìi. d-/luyãûn táûp cạc âäüng tạc khọ:3,4,6,7,8. a-/ bäø tråü báût nhaíy: -Luyãûn táûp âỉïng tải chäø âạ làng cao tỉìng chán. -Luyãûn táûp nhaíy xäøm tải chhäø, rụt cao gäúi 10l x 3täø. b-/luyãûn táûp tải chäø báût nhaíy: -báût nhaíy tải chäø trãn häú cạt. -luyãûn táûp báût cọc 15m x 2 täø. Luyãûn táûp chảy bãưn. 30’ 20’ GV nãu yãu cáưu kyỵ thuáût , âiãưu khiãøn HS táûp theo kháøu lãûnh. Cạn sỉû âiãưu khiãøn táûp chung toaìn låïp, GV hỉåïng dáùn HS nháûn xẹt rụt kinh nghiãûm. Chia tỉìng täø tỉû luyãûn táûp. ************* ************* GV - GV nãu yãu cáưu kyỵ thuáût , goüi tỉìng haìng láưn lỉåüt thỉûc hiãûn, GV hỉåïng dáùn HS nháûn xẹt rụt kinh nghiãûm. - Chia tỉìng täø tỉû luyãûn táûp. Chảy täúp 10 em/láưn. Thaí loíng têch cỉûc sau âåüt chảy nhanh cháûm cháûm nhanh KÃÚT THỤC Cuíng cäú: Häưi tènh: Xuäúng låïp: Än toaìn bäü baìi TD âaỵ hoüc Thỉûc hiãûn cạc âäüng tạc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cỉûc. Dàûn HS luyãûn táûp chảy. Nghi thỉïc xuäúng låïp. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãưu khiãøn låïp PHÁƯN RỤT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIẠO ẠN SÄ Ú:19 TIÃÚT PPCT: 37-38 TÃN BAÌI DẢY: : BÁÛT NHAÍY – NẸM BỌNG – CHẢY BÃƯN Ngaìy soản: 04/01/09 Ngaìy dảy:(Tuáưn 19 ) ( Tỉì 05/01/ 09 ® 10/ 01/ 09 ) Låïp: 7 A- Mủc tiãu:- Bỉåïc âáưu laìm quen våïi kyỵ thuáût nẹm bọng Tiãúp tủc náng cao sỉïc báût cuía chán Luyãûn táûp kyỵ nàng chảy bãưn B- Sán baỵi dủng củ: Sán táûp, âỉåìng chảy. C- LÃN LÅÏP: PHÁƯN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LỈÅÜNG TÄØ CHỈÏC DẢY HOÜC CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vủ, yãu cáưu giåì hoüc. Chảy nhẻ nhaìng 1 voìng sán. Thỉûc hiãûn cạc âäüng tạc thãø dủc cå baín,xoay cạc khåïp. 15’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, cạn sỉû âiãưu khiãøn låïp CÅ BAÍN I/ Luyãûn táûp báût nhaíy. II/Luyãûn táûp nẹm bọng: III/Chảy bãưn: -Än âäüng tạc tải chäø, dáûm nhaíy, âạ làng, xäúc tay. TTCB:Âỉïng chán dáûm trỉåïc, chán làng sau, 2 tay phêa sau. Troüng tám däưn lãn chán trỉåïc. +Än âäüng tạc âạ làng chán +Än âäüng tạc âạnh xäúc tay +Än âäüng tạc phäúi håüp âạ làng âạnh xäúc tay. +Än phäúi håüp tải chäø dáûm nhaíy, âạ làng, xäúc tay. -Än 1-3bỉåïc âaì, dáûm nhaíy, âạ làng, xäúc tay. TTCB: âäøi chán tỉ thãú trãn. +Cạc bỉåïc 1-3: bỉåïc âaì, âỉïng vaìo TTCB trỉåïc. +Bỉåïc dáûm nhaíy: thỉûc hiãûn nhỉ trãn. - Baìi táûp thãø lỉûc: Troì chåi “Báût cọc tiãúp sỉïc” 10m. -Luyãûn táûp tung bàït bọng trỉåïc màût. -Luyãûn táûp tung bàõt bọng qua vai. -Luyãûn táûp âäüng tạc cáưm bọng. -Táp âäüng tạc ra sỉïc cuäúi cuìng kiãøu vai hỉåïng nẹm: +TTCB:Âỉïng quay ngang ngỉåìi,2 chán räüng, tay cáưm bọng ngỉåüc hỉåïng nẹm.song song våïi âuìi chán sau. Chán sau gáûp gäúi, chán kia thàơng. +Nẹm: Âảp chán, xoay häng, vỉån ngỉåìi, vung tay laìm âäüng tạc nẹm. Chảy 500m nam,300m nỉỵ trãn âëa hçnh tỉû nhiãn. 30’ 25’ 10’ GV laìm máùu, phán têch kyỵ thuáût , âiãưu khiãøn HS táûp theo kháøu lãûnh. GV - Goüi tỉìng haìng láưn lỉåüt thỉûc hiãûn, GV hỉåïng dáùn HS nháûn xẹt rụt kinh nghiãûm. - Chia tỉìng täø tỉû luyãûn táûp. Chảy âäưng loảt theo 2 täúp nam nỉỵ. KÃÚT THỤC Cuíng cäú: Häưi tènh: Xuäúng låïp: -Goüi 1 vaìi em thỉûc hiãûn lải cạc kyỵ thuáût âaỵ hoüc.Nháûn xẹt cạc âiãøn hçnh . -Thỉûc hiãûn cạc âäüng tạc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cỉûc. -Dàûn HS tỉû luyãûn táûp thãø lỉûc åí nhaì. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãưu khiãøn låïp PHÁƯN RỤT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG:

File đính kèm:

  • docthe duc 7 tuan 119.doc