Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Lê Đức Vinh

 1. Mục tiêu môn thể dục THCS:

Để thực hiện mục tiêu chung, chương trình môn thể dục ở trường giúp học sinh nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác luyện tập thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh. Bên cạnh đó giúp học sinh biết vận dụng ở mức độ nhất định những điểm đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. Nâng cao dần thể lực, thi đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 Chương trình môn thể dục lớp 7 nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 8, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn học ở trung học cơ sở.

 2. Nội dung chương trình thể dục 7:

 + Lý thuyết chung.

 + Đội hình đội ngũ.

 + Bài thể dục phát triển chung.

 + Trò chơi và động tác bổ trợ chạy nhanh.

 + Trò chơi và động tác bổ trợ chạy bền.

 + Trò chơi và động tác bổ trợ nhảy xa, nhảy cao.

 + Trò chơi và động tác bổ trợ ném bóng.

 + Môn thể thao tự chọn.

 

doc194 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Lê Đức Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thuËt nÐm bãng xa cã ®µ. + ¤n tËp: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm (nghiªng ng­êi) thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). - §µ hai b­íc chÐo nÐm bãng xa. + LuyÖn tËp: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa (chuÈn bÞ cho tiÕt kiÓm tra häc kú II). + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®­îc bµi vµ thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c kü thuËt ®éng t¸c. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh chuÈn bÞ bãng ( bãng tenit hoÆc bãng giÊy), dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi, bãng. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : + æn ®Þnh tæ chøc kû luËt : Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 10' 2’ C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D 2. Khëi ®éng : +Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng. + TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng : - Tay vai. - B­íc víi. - Tay ngùc. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - L­ng bông. + Quay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 8’ 1v 2x8 2x8 Khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). 2x8 4-6 lÇn o o o o o o o o o o o o D B. PhÇn c¬ b¶n: 30’ 1. LuyÖn tËp: - §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. 4-6 lÇn 5-6 lÇn - TËp c¶ líp (kh«ng nÐm bãng). - TËp tõng hµng(kh«ng nÐm bãng vµ cã nÐm bãng). o o o o o o o o o o o o D Gi¸o viªn quan s¸t, gióp häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho tiÕt kiÓm tra. 2. Cñng cè: - Häc sinh thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. 2-3 h/s H/s ë phÝa d­íi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Gi¸o viªn nh¾c l¹i kü thuËt c¬ b¶n ®Ó h/s n¾m v÷ng bµi häc. C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, dÆn dß vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp. 5' - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D tiÕt : 67 KiÓm tra häc kú ii: nÐm bãng. I.Môc tiªu : + Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. + Néi dung kiÓm tra: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. + Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh tèt néi dung kiÓm tra.TËp nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi, bãng. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : + æn ®Þnh tæ chøc kû luËt : Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 10' 2’ C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D 2. Khëi ®éng : +Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng. + TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng : - Tay vai. - B­íc víi. - Tay ngùc. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - L­ng bông. + Quay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). 8’ 1v 2x8 2x8 2x8 4-6 lÇn Khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. o o o o o o o o o o o o D B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n tËp: + LuyÖn tËp bèn b­íc ®µ chÐo nÐm bãng xa. 2. KiÎm tra nÐm bãng: biÓu ®iÓm : + §iÓm Giái: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c b­íc ®µ chÐo, t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 40m (nam), 23m (n÷). + §iÓm Kh¸: Cßn sai sãt nhá khi thùc hiÖn c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 35m (nam), 19m (n÷). + §iÓm §¹t: Thùc hiÖn ®­îc t­¬ng ®èi ®óng c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 28m (nam), 15m (n÷). + §iÓm Ch­a ®¹t: Ch­a thùc hiÖn ®­îc c¸c b­íc ®µ chÐo vµ t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t d­íi 28m (nam), 15m (n÷). 30’ 10’ 20’ Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho phÇn kiÓm tra. Tõng häc sinh vµo s©n kiÓm tra. Mçi häc sinh ®­îc kiÓm tra 3 lÇn. Thµnh tÝch ®ù¬c tÝnh ë lÇn nÐm tèt nhÊt. D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o CB C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, dÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 3. Xuèng líp. 5’ - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D tiÕt : 68 KiÓm tra häc kú ii: nÐm bãng (tiÕp). ( KiÓm tra nh÷ng häc sinh ch­a kiÓm tra hoÆc ch­a ®¹t yªu cÇu ë tiÕt kiÓm tra tr­íc ) I.Môc tiªu : + Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. + Néi dung kiÓm tra: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. + Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh tèt néi dung kiÓm tra.TËp nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi, bãng. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : + æn ®Þnh tæ chøc kû luËt : Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 10' 2’ C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D 2. Khëi ®éng : +Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng. + TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng : - Tay vai. - B­íc víi. - Tay ngùc. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - L­ng bông. + Quay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). 8’ 1v 2x8 2x8 2x8 4-6 lÇn Khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. o o o o o o o o o o o o D B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n tËp: + LuyÖn tËp bèn b­íc ®µ chÐo nÐm bãng xa. 2. KiÎm tra nÐm bãng: biÓu ®iÓm : + §iÓm Giái: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c b­íc ®µ chÐo, t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 40m (nam), 23m (n÷). + §iÓm Kh¸: Cßn sai sãt nhá khi thùc hiÖn c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 35m (nam), 19m (n÷). + §iÓm §¹t: Thùc hiÖn ®­îc t­¬ng ®èi ®óng c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 28m (nam), 15m (n÷). + §iÓm Ch­a ®¹t: Ch­a thùc hiÖn ®­îc c¸c b­íc ®µ chÐo vµ t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t d­íi 28m (nam), 15m (n÷). 30’ 10’ 20’ Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho phÇn kiÓm tra. Tõng häc sinh vµo s©n kiÓm tra. Mçi häc sinh ®­îc kiÓm tra 3 lÇn. Thµnh tÝch ®ù¬c tÝnh ë lÇn nÐm tèt nhÊt. D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o CB C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, dÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 3. Xuèng líp. 5’ - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D tiÕt : 67 KiÓm tra häc kú ii: nÐm bãng. I.Môc tiªu : + Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. + Néi dung kiÓm tra: §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. + Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh tèt néi dung kiÓm tra.TËp nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi, bãng. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : + æn ®Þnh tæ chøc kû luËt : Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 10' 2’ C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D 2. Khëi ®éng : +Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng. + TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng : - Tay vai. - B­íc víi. - Tay ngùc. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - L­ng bông. + Quay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Hai ng­êi cïng b­íc vÒ tr­íc thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n. - §øng vai h­íng nÐm thùc hiÖn t­ thÕ ­ìn th©n (cã ng­êi gióp ®ì). 8’ 1v 2x8 2x8 2x8 4-6 lÇn Khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. o o o o o o o o o o o o D B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n tËp: + LuyÖn tËp bèn b­íc ®µ chÐo nÐm bãng xa. 2. KiÎm tra nÐm bãng: biÓu ®iÓm : + §iÓm Giái: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c b­íc ®µ chÐo, t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 40m (nam), 23m (n÷). + §iÓm Kh¸: Cßn sai sãt nhá khi thùc hiÖn c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 35m (nam), 19m (n÷). + §iÓm §¹t: Thùc hiÖn ®­îc t­¬ng ®èi ®óng c¸c b­íc ®µ chÐo nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®­îc t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t 28m (nam), 15m (n÷). + §iÓm Ch­a ®¹t: Ch­a thùc hiÖn ®­îc c¸c b­íc ®µ chÐo vµ t­ thÕ ra søc cuèi cïng. Thµnh tÝch ®¹t d­íi 28m (nam), 15m (n÷). 30’ 10’ 20’ Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho phÇn kiÓm tra. Tõng häc sinh vµo s©n kiÓm tra. Mçi häc sinh ®­îc kiÓm tra 3 lÇn. Thµnh tÝch ®ù¬c tÝnh ë lÇn nÐm tèt nhÊt. D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o CB C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, dÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 3. Xuèng líp. 5’ - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 7 CHUAN(CA NAM) 11.doc